MS06-004: kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums p?rl?kprogrammai Internet Explorer

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 910620 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS06-004. Taj? ir visa nepiecie?am? inform?cija par atjaunin?jumu apkopojumu. ?eit ir iek?auta faila manifesta inform?cija un izvieto?anas varianti. Lai apskat?tu visu dro??bas bi?etenu, apmekl?jiet ??das Microsoft Web vietas:Piez?mes.
 • Atjaunin?jumu apkopojum? 910620 ir iek?auti kumulat?vie dro??bas labojumi, kas ir dokument?ti dro??bas bi?eten? MS06-004. Atjaunin?jumu apkopojum? ir iek?auti ar? Microsoft Internet Explorer labojumfaili, kas ir izlaisti p?c dro??bas bi?etenu MS04-004 un MS04-038 izlai?anas.
 • Atjaunin?jumu apkopojums 910620 attiecas tikai uz Internet Explorer 5.01, to lietojot kop? ar sada?? ?Attiecas uz? min?tajiem produktiem. Lai ieg?tu papildinform?ciju par visu p?r?jo Internet Explorer versiju jaun?ko dro??bas atjaunin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  905915 MS05-054: kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums p?rl?kprogrammai Internet Explorer (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

PAPILDINDORM?CIJA

Zin?m?s probl?mas

 • P?c ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas da?u Windows multivides augstas iz??irtsp?jas video (Windows Media High Definition Video ? WMV HD) DVD disku noda?as netiek demonstr?tas, noklik??inot uz t?m programm? Microsoft Windows Media Player. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  884487 Da?u WMV HD DVD disku noda?as netiek demonstr?tas, noklik??inot uz t?m programm? Windows Media Player (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • ActiveX vad?klas p?rl?kprogramm? Internet Explorer, ??iet, neiel?d?jas, k? paredz?ts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  909889 ActiveX vad?klas p?rl?kprogramm? Internet Explorer var neiel?d?ties k? paredz?ts, dzi?u aizsardz?bas izmai?u d??, ko ir izrais?jis kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums 896688 (MS05-052) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Web lapa ar ActiveX vad?klu p?rl?kprogramm? Internet Explorer, ??iet, neiel?d?jas, k? paredz?ts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  909738 Web lapa ar piel?gotu ActiveX vad?klu p?rl?kprogramm? Internet Explorer var neiel?d?ties k? paredz?ts dzi?u aizsardz?bas izmai?u d??, ko ir izrais?jis kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums 896688 (MS05-052) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Internet Explorer vairs nenodro?ina pav?rdu izmanto?anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  906294 P?c kumulat?v? dro??bas atjaunin?juma 896727 (MS05-038) instal??anas Internet Explorer vairs nenodro?ina pav?rdu izmanto?anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 910620 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2006. gada 26. j?lijs - P?rskat??ana: 2.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 3. servisa pakotne
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc KB910620

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com