Tiek par?d?ts k??das zi?ojums "0x800A01AE" vai "0x080070570", m??inot izveidot savienojumu ar Windows atjaunin??anas t?mek?a lapu vai Microsoft atjaunin??anas t?mek?a lapu sist?m? Windows Server 2003 vai Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 910359 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot izveidot savienojumu ar Windows atjaunin??anas t?mek?a lapu vai Microsoft atjaunin??anas t?mek?a lapu dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows Server 2003 vai Microsoft Windows XP, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
K??das numurs: 0x800A01AE
Vietnei radusies probl?ma, un nevar par?d?t lapu, kuru m??in?t skat?t.
Vai ar? sa?emat k??das zi?ojumu "Error 0x80070570".

RISIN?JUMS

K? atrisin?t k??das zi?ojumus "0x800A01AE" vai "0x080070570"

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Apturiet fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojumu un autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojumu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER:
   net stop wuauserv
   net stop bits
   exit
 2. P?rd?v?jiet mapi Catroot2.

  Piez?me. Neveiciet ?o darb?bu, ja izmantojat sist?mu Microsoft Windows 2000.

  Lai p?rd?v?tu mapi Catroot2, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER:

   net stop cryptsvc
   ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
   net start cryptsvc
   exit
  Svar?gi! Nep?rd?v?jiet mapi Catroot. Mapi Catroot2 sist?ma Windows autom?tiski izveido no jauna, bet mape Catroot netiek izveidota no jauna, ja t? tiek p?rd?v?ta.
 3. P?rd?v?jiet mapi "SoftwareDistribution":
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Palaist), ierakstiet %systemroot% un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes SoftwareDistribution un p?c tam noklik??iniet uz Rename (P?rd?v?t).
  3. Ierakstiet SoftwareDistribution.old un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER, lai p?rd?v?tu ?o mapi.
 4. Re?istr?jiet failus, kurus izmanto Windows atjaunin??ana un Microsoft atjaunin??ana. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas, p?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER un p?c tam katru reizi, kad tiek par?d?ts apstiprin?juma zi?ojums, noklik??iniet uz OK (Labi):
   regsvr32 wuapi.dll
   regsvr32 wuaueng1.dll
   regsvr32 wuaueng.dll
   regsvr32 wucltui.dll
   regsvr32 wups2.dll
   regsvr32 wups.dll
   regsvr32 wuweb.dll
 5. S?ciet fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojumu un autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojumu, k? ar? notikumu re?istr??anas pakalpojumu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER:
   net start bits
   net start wuauserv
   net start Eventlog
   exit

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Tehniskais atbalsts sist?mas Microsoft Windows versij?m, kuru pamat? ir x64

J?su aparat?ras ra?ot?js sniedz tehnisku atbalstu un pal?dz?bu sist?mas Windows versij?m, kuru pamat? ir x64. Aparat?ras ra?ot?js sniedz atbalstu, jo Windows versija, kuras pamat? ir x64, tika iek?auta j?su aparat?r?. J?su aparat?ras ra?ot?js var b?t piel?gojis sist?mas Windows instal?cijai ?pa?us komponentus. ?pa?ie komponenti var b?t noteikti ier??u draiveri vai neoblig?ti iestat?jumi, kas paredz?ti, lai uzlabotu aparat?ras veiktsp?ju. Ja jums nepiecie?ama tehnisk? pal?dz?ba, kas saist?ta ar sist?mas Windows versiju, kuras pamat? ir x64, korpor?cija Microsoft iesp?ju robe??s sniegs pal?dz?bu. Tom?r var b?t ar? nepiecie?ams sazin?ties ar ra?ot?ju. Ra?ot?js var sniegt vislab?ko atbalstu programmat?rai, kas ir instal?ta aparat?r?.

Lai ieg?tu inform?ciju par produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/help/windows-xp
Lai ieg?tu inform?ciju par produktu sist?mas Microsoft Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir x64, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 910359 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbexpertiseinter kberrmsg KB910359

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com