L?i 0x8DDD0018 khi b?n c? g?ng đ? t?i b?n C?p Nh?t t? Windows Update ho?c Microsoft Update trên Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 910337 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Khi b?n c? g?ng đ? t?i b?n C?p Nh?t t? Windows Update ho?c Microsoft Update, b?n có th? nh?n đư?c error0x8DDD0018 khi các n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v? (bit) không ch?y, ho?c khi bit không th? k?t n?i thành công toWindows C?p Nh?t ho?c Microsoft Update.This bài vi?t mô t? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách c?u h?nh bit.

Khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng bit, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i mà ph? thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính c?a b?n. Bài vi?t này c?ng li?t kê các thông báo l?i và gi?i thích làm th? nào đ? gi?i quy?t các l?i.

Gi?i pháp

Xác minh r?ng bit m?t cách chính xác c?u h?nh

Xác minh r?ng bit đư?c c?u h?nh đúng. Sau đó, th? ch?y bit. Khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng bit, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong m?t s? thông báo l?i. Nh?ng thông báo l?i đư?c li?t kê trong ph?n "Kh?c ph?c s? c? bư?c". N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng bit, làm theo các bư?c trong ph?n tương ?ng đ? thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c.

Đ? xác minh r?ng bit đư?c c?u h?nh đúng và sau đó B?t đ?u bit, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Services.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Nh?p đúp vào n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v?.
 3. Trong h?p lo?i kh?i đ?ng , b?m vào hư?ng d?n s? d?ng, và sau đó b?m vào áp d?ng.
 4. Nh?p vào tab kí nh?p vào , và sau đó xác nh?n r?ng các b?n ghi d?ch v? đư?c kích ho?t trong m?i c?u h?nh ph?n c?ng đư?c li?t kê. N?u b?n ghi d?ch v? này b? vô hi?u hóa trong m?t ho?c nhi?u c?u h?nh ph?n c?ng, nh?p vào c?u h?nh ph?n c?ng, nh?p vào s?, và sau đó b?m vào áp d?ng.
 5. Nh?p vào General tab, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
N?u bit B?t đ?u thành công, ch?y Windows Updateor Microsoft Update đ? có đư?c thông tin C?p Nh?t. N?u b?n thành công có đư?c thông tin C?p Nh?t, h?y làm theo bư?c 1 đ?n 3 m?t l?n n?a. Tuy nhiên, trong bư?c 3, b?mt? đ?ng thay v? hư?ng d?n s? d?ng.

Các bư?c g? r?i

L?i 1083: Chương tr?nh th?c thi r?ng b?n ghi d?ch v? này đư?c c?u h?nh đ? ch?y trong không th?c hi?n các b?n ghi d?ch v?. (0x8007043B)
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Regsvr32 %windir%\system32\qmgr.dll, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regsvr32 %windir%\system32\qmgrprxy.dll, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Services.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 4. Nh?p đúp vào n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v?.
 5. Trong tab chung , nh?p vào B?t đ?u.
L?i 1068: Các b?n ghi d?ch v? ph? thu?c ho?c nhóm không th? B?t đ?u. (0x8007042c)
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? gi?i quy?t v?n đ?, tùy thu?c vào hệ điều hành.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Services.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 2. B?m chu?t ph?i G?i th? t?c t? xa (RPC), và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
 3. B?m chu?t ph?i vào b?n ghi d?ch v? truy?n thông minh n?n, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
Windows không th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? chuy?n giao thông minh n?n trên máy tính đ?a phương. Đ? bi?t thêm thông tin xem l?i b?n ghi s? ki?n h? th?ng. N?u đây là m?t b?n ghi d?ch v? không ph?i c?a Microsoft liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? và tham kh?o đ? dành riêng cho b?n ghi d?ch v? l?i m?-2147024894. (0x80070002)
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, g? regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí c?a khoá con ki?m nh?p sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
 3. N?u khoá con ki?m nh?p t?n t?i, đi t?i bư?c 4. N?u khoá con ki?m nh?p không t?n t?i, t?o khoá con ki?m nh?p. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t ph?i vào sao lưu khôi ph?c, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m khoá.
  2. Lo?i FilesNotToBackup, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Services.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p đúp vào n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v?.
 7. Trong tab chung , nh?p vào B?t đ?u.
L?i 1079: Trương m?c đư?c ch? ra cho b?n ghi d?ch v? này là khác nhau hơn so v?i tài kho?n đư?c ch? đ?nh cho các b?n ghi d?ch v? khác ch?y trong quá tr?nh. (0x80004015)
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Services.msc, và sau đó nh?p vào OK
 2. Nh?p đúp vào n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v?.
 3. Nh?p vào tab kí nh?p vào .
 4. Nh?p vào trương m?c h? th?ng đ?a phương, và sau đó nh?p vào OK.
 5. B?m chu?t ph?i vào b?n ghi d?ch v? truy?n thông minh n?n, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
Windows không th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? chuy?n giao thông minh n?n trên máy tính đ?a phương. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem s? ghi s? ki?n h? th?ng. N?u đây là m?t b?n ghi d?ch v? không ph?i c?a Microsoft, liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? và tham kh?o đ? dành riêng cho b?n ghi d?ch v? l?i m? 2147942487. (0x80070057)
L?i này ch? ra r?ng thi?t đ?t ?y quy?n Windows HTTP không h?p l?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? cài đ?t chuyên bi?t proxy HTTP. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Lo?i Proxycfg.exe, và sau đó nh?n ENTER.

  Thi?t đ?t ?y quy?n hi?n t?i đư?c hi?n th?.
 3. Lo?i Proxycfg-d, và sau đó nh?n ENTER đ? lo?i b? các thi?t đ?t ?y quy?n.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Services.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Nh?p đúp vào n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v?.
 6. Trong tab chung , nh?p vào B?t đ?u.
L?i 5: Truy c?p b? t? ch?i
L?i này ch? ra r?ng các phép truy nh?p cho bit đ? b? s?a đ?i. Đ? s?a ch?a các quy?n truy c?p, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào hệ điều hành.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào OK.
 2. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  SC sdset bit D: (A;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;SY) (A;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;BA) (A;CCLCSWLOCRRC;;AU) (A;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;PU)
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Services.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 4. Nh?p đúp vào n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v?.
 5. Trong tab chung , nh?p vào B?t đ?u.
Windows không th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? chuy?n giao thông minh n?n trên máy tính đ?a phương. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem s? ghi s? ki?n h? th?ng. N?u đây là m?t b?n ghi d?ch v? không ph?i c?a Microsoft, liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? và tham kh?o đ? dành riêng cho b?n ghi d?ch v? l?i m?-2147467243. (0x80080005)
Thông báo l?i này là tương t? như các thông báo l?i "L?i 5: truy c?p t? ch?i". Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c đư?c mô t? trong ph?n "L?i 5: truy c?p t? ch?i".
L?i: Đư?ng d?n không t?m th?y (0x80070003)
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác minh r?ng m?c tin thư thoại sau đây t?n t?i:
  %SystemDrive%\Documents và Settings\All users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader
  N?u c?p này không t?n t?i, t?o ra các m?c tin thư thoại.
 2. Xác minh r?ng các v? trí h? sơ trong s? ki?m nh?p đư?c chính xác. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  214653 Làm th? nào đ? thi?t l?p đư?ng d?n cho c?u h?nh t?t c? ngư?i dùng
Windows không th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? chuy?n giao thông minh n?n trên máy tính đ?a phương. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem s? ghi s? ki?n h? th?ng. N?u đây là m?t b?n ghi d?ch v? không ph?i c?a Microsoft, liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? và tham kh?o đ? dành riêng cho b?n ghi d?ch v? l?i code2147746132 ho?c-2147220986. (0x80040154)
L?i này ch? ra r?ng các COM + c?a hàng b? h?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
315296 Làm th? nào đ? làm s?ch m?t b? hư h?ng COM + m?c

Thông tin thêm

V?n đ? b? sung - l?i 0x80200013

Khi b?n nh?p vàoxem l?i l?ch s? C?p Nh?t c?a b?nb?ng Windows Update ho?c Microsoft Update, và khi b?n xem các t?p tin %Windows%\Windowsupdate.log, b?n có th? receiveerror0x80200013.

BIT có th? yêu c?u các ph?m vi c?a b?n C?p Nh?t. Tuy nhiên, n?u thi?t b? tư?ng l?a ho?c proxy c?a m?ng h? tr? ph?m vi yêu c?u, bit không th? t?i v? b?n C?p Nh?t. Trong t?nh hu?ng này, bit tr? v? m? l?i 0x80200013. Khi v?n đ? này x?y ra, %windir%\Windowsupdate.log s? hi?n th? các m?c sau đây:
Download job failed due to insufficient range support
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i nhà cung c?p c?a thi?t b? tư?ng l?a ho?c proxy c?a m?ng.

Tham kh?o

Đ? gi?i quy?t l?i c?p nh?t Windows 0x8DDD0018 trên Windows Vista, h?y xemWindows Update l?i 80070422, 80244019 ho?c 8DDD0018.

Thu?c tính

ID c?a bài: 910337 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kbmt KB910337 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 910337

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com