Tiek par?d?ts k??das kods "0x80070002" vai "0x80070003" p?c tam, kad esat lejupiel?d?jis atjaunin?jumu no Windows atjaunin??anas, Microsoft atjaunin??anas vai Windows Server Update Services vietnes

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 910336 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Labot ?o probl?mu autom?tiski

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50202

Piez?me. ?im Fix it risin?jumam ir divi re??mi Noklus?jums un Agres?vs. Fix it risin?jums j?palai? re??m? Noklus?jums un pirms palai?anas re??m? Agres?vs j?nosaka, vai tas atrisina ar Windows atjaunin??anu saist?to probl?mu.

Piez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

J?s lejupiel?d?jat atjaunin?jumu no k?das no ??m viet?m:
 • Microsoft Windows atjaunin??anas vietnes
 • Microsoft atjaunin??anas vietnes
 • Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) servera
P?c ??s darb?bas veik?anas atjaunin??ana, iesp?jams, neizdodas un blakus atjaunin?jumam redzams sarkans X. ??d? gad?jum? tiek par?d?ts k?ds no ?iem k??du kodiem:
 • 0x80070002
 • 0x80070003
Piez?me. Lai skat?tu k??du zi?ojumus, j?noklik??ina uz sarkan? X, kas atrodas blakus k??dainajam atjaunin?jumam t?mek?a lap? Review your update history (Skat?t savu atjaunin?jumu v?sturi).

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja atjaunin?jum? tr?kst da?u failu, pat ja atjaunin?jums ir lejupiel?d?ts un izvilkts veiksm?gi.

Labot patst?v?gi

Lai labotu ?o probl?mu patst?v?gi, no?emiet lejupiel?des direktoriju un p?c tam v?lreiz apmekl?jiet atjaunin?juma atra?an?s vietu.
 1. P?rtrauciet pakalpojumu Autom?tisk? atjaunin??ana. Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k aprakst?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet services.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz pakalpojuma Autom?tisk? atjaunin??ana un p?c tam noklik??iniet uz Aptur?t.
  3. Minimiz?jiet pakalpojumu pievienojumprogrammu.
 2. P?rd?v?jiet direktoriju SoftwareDistribution. Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k aprakst?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Ierakstiet cd %windir% un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  3. Ierakstiet ren SoftwareDistribution SDTemp un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  4. Ierakstiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.


  Piez?me. No?emot mapi %windir%\softwaredistribution, Windows atjaunin??anas vietn? sada?? "Review your Updates" (P?rskat?t atjaunin?jumus) tiek dz?sts v?stures saraksts. Veicot ?o darb?bu, netiks ietekm?ti dator? ?obr?d instal?tie atjaunin?jumi. Turpm?kie atjaunin?jumi tiks par?d?ti v?stures sarakst?.
 3. S?ciet pakalpojumu Autom?tisk? atjaunin??ana. Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k aprakst?t?s darb?bas.
  1. Maksimiz?jiet pakalpojumu pievienojumprogrammu.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz pakalpojuma Autom?tisk? atjaunin??ana un p?c tam noklik??iniet uz S?kt.
  3. Aizveriet pakalpojumu pievienojumprogrammas logu.
 4. V?lreiz apmekl?jiet Windows atjaunin??anas vietni, Microsoft atjaunin??anas vietni vai WSUS serveri un p?c tam lejupiel?d?jiet atjaunin?jumu.
 5. Ja joproj?m tiek par?d?tas t?s pa?as k??das, p?rbaudiet, vai esat pareizi veicis no 1. l?dz 3. darb?bai.
 6. Ja joproj?m nevar instal?t atjaunin?jumu, lasiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  906602 K? nov?rst instal??anas probl?mas, kas saist?tas ar Windows atjaunin??anu, Microsoft atjaunin??anu un Windows Server Update Services

Rekviz?ti

Raksta ID: 910336 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbmsifixme kbfixme KB910336

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com