Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε διάφορα προβλήματα μετά την εγκατάσταση του Ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας της Microsoft MS05-051 για COM+ και MS DTC

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 909444 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows XP, τα Microsoft Windows 2000 ή τον Windows Server 2003, μπορεί να παρουσιαστεί ένα ή περισσότερα ζητήματα μετά την εγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης που αναλύεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-051 της Microsoft. Αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Η υπηρεσία Windows Installer ενδέχεται να μην ξεκινά.
 • Η υπηρεσία "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) ενδέχεται να μην ξεκινά.
 • Ο φάκελος "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections) είναι κενός.
 • Η τοποθεσία του Windows Update στο Web ενδέχεται να συνιστά εσφαλμένα να τροποποιήσετε τη ρύθμιση Διατήρηση των στοιχείων του χρήστη (Userdata persistence) στον Microsoft Internet Explorer.
 • Οι ενεργές σελίδες διακομιστή (Active Server Pages - ASP) που εκτελούνται στις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) επιστρέφουν ένα μήνυμα λάθους “HTTP 500 – Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή” (HTTP 500 – Internal Server Error).
 • Η υπηρεσία Microsoft COM+ EventSystem δεν ξεκινά.
 • Οι εφαρμογές COM+ δεν ξεκινούν.
 • Ο κόμβος υπολογιστές (computers) στη δομή της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC) των υπηρεσιών Microsoft Component Services δεν αναπτύσσεται.
 • Οι χρήστες στους οποίους έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας δεν μπορούν να συνδεθούν και μια κενή οθόνη εμφανίζεται όταν οι χρήστες εφαρμόσουν τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας του Οκτωβρίου.
 • Σε μια ρύθμιση παραμέτρων συμπλέγματος διακομιστή, η υπηρεσία συμπλέγματος ενδέχεται να μην ξεκινά. Το ακόλουθο συμβάν καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμπλέγματος:

  Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σημείου σύνδεσης με τη Διαχείριση Συνδέσεων Δικτύου, κατάσταση 80070005. Δεν ήταν δυνατή η προετοιμασία του δέκτη συμβουλών της Διαχείρισης Συνδέσεων Δικτύου, κατάσταση 80070005. Η προετοιμασία απέτυχε -2147024891 (ERR [NM] Couldn't establish connection point with Net Connection Manager, status 80070005. WARN [NM] Couldn't initialize Net Connection Manager advise sink, status 80070005 ERR [NM] Initialization failed -2147024891)

 • Ένα συμβάν παρόμοιο με το παρακάτω ενδέχεται να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συστήματος:

  Αναγνωριστικό συμβάντος: 512
  Προέλευση: CryptSvc
  Περιγραφή:
  Οι Υπηρεσίες κρυπτογράφησης απέτυχαν να προετοιμάσουν το αντικείμενο System Writer του αντιγράφου ασφαλείας VSS.

  Λεπτομέρειες:
  Το αντικείμενο System Writer απέτυχε να εγγραφεί στο VSS.

  Σφάλμα συστήματος:
  Καταστροφική αποτυχία

 • Ενδέχεται να προκύψει ένα σφάλμα απαγόρευσης πρόσβασης όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation - WMI) χρησιμοποιώντας δέσμη ενεργειών, το βοηθητικό πρόγραμμα WBEMTest.exe ή άλλα βοηθητικά προγράμματα. Το αρχείο %windir%\system32\wbem\logs\wbemprox.log περιέχει σφάλματα παρόμοια με το εξής κατά το χρόνο της αποτυχίας:
  ConnectViaDCOM, CoCreateInstanceEx resulted in hr = 0x80070005
 • Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους καταλόγου COM+ 1.0 κατά τη δημιουργία μιας κενής εφαρμογής COM+:
  XACT_E_RECOVERYINPROGRESS (0x8004d082)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί αν κάποια από τις εφαρμογές COM ή COM+ δεν μπορεί να πραγματοποιήσει πρόσβαση στα αρχεία καταλόγου COM+. Η εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία καταλόγου COM+, επειδή τα προεπιλεγμένα δικαιώματα στη λίστα καταλόγων και στα αρχεία COM+ έχουν αλλάξει από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Πριν από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-051 της Microsoft, δεν απαιτούνταν ρητά δικαιώματα στον κατάλογο COM+. Τα αρχεία καταλόγου COM+ είναι αρχεία .clb και βρίσκονται στο φάκελο %windir%\registration. Από προεπιλογή, η λίστα καταλόγων και τα αρχεία COM+ έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
AdministratorsSystemEveryoneAuthenticated usersServer operators
Ελεγκτής μη τομέα των Windows 2000Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Ανάγνωση (Read)
Ελεγκτής τομέα των Windows 2000Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Τροποποίηση (Modify)Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read & Execute)
Ελεγκτής μη τομέα του Windows Server 2003Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Ανάγνωση (Read)
Ελεγκτής τομέα του Windows Server 2003Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read & Execute)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Με βάση τις αλλαγές ασφαλείας που υλοποιήθηκαν στο MS05-051, απαιτείται δικαίωμα επιπέδου Ανάγνωσης (Read) συστήματος αρχείων NTFS στο φάκελο %windir%\registration. Τα προεπιλεγμένα δικαιώματα περιλαμβάνουν "Ανάγνωση" (Read) για την ομάδα Everyone. Εάν αυτή η ρύθμιση παραμέτρων αλλάξει, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες ενδέχεται να παρουσιάσουν μη αναμενόμενη συμπεριφορά. Οι επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει να υλοποιήσουν πιο περιοριστικά δικαιώματα ασφαλείας NTFS πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο της παραχώρησης δικαιωμάτων επιπέδου Ανάγνωσης (Read) μέσω συμμετοχής σε ομάδες για χρήστες, εφαρμογές και υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση στη λειτουργικότητα COM. Συνιστάται η χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για το φάκελο, για την αποφυγή ενδεχόμενης συμβατότητας εφαρμογών. Συνιστώνται εκτενείς δοκιμές συμβατότητας εφαρμογών για διαχειριστές που θέλουν να υλοποιήσουν ρυθμίσεις διαφορετικές από τις προεπιλεγμένες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικαιωμάτων σε φακέλους συστήματος, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885409 Υποστήριξη οδηγιών ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας
Εκτός από τα δικαιώματα NTFS, απαιτείται δικαίωμα Bypass Traversal. Από προεπιλογή, αυτό το δικαίωμα παραχωρείται στην ομάδα Everyone. Όπως αναφέρθηκε για τα δικαιώματα NFTS, η παραχώρηση αυτού του δικαιώματος πρέπει να γίνει σε χρήστες, εφαρμογές και υπηρεσίες μέσω της συμμετοχής σε ομάδες. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα χρήστη Bypass Traversal, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
823659 Ζητήματα ασυμβατότητας προγραμμάτων-πελατών, υπηρεσιών και προγραμμάτων που ενδέχεται να προκύψουν όταν τροποποιείτε ρυθμίσεις ασφαλείας και εκχωρήσεις δικαιωμάτων χρήστη
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επαναφέρετε τα προεπιλεγμένα δικαιώματα στον κατάλογο COM+.

Για έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 2000 ή Windows Server 2003 και δεν λειτουργεί ως ελεγκτής τομέα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Everyone έχει δικαιώματα Ανάγνωσης (Read).
 2. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός SYSTEM έχει δικαιώματα Πλήρους ελέγχου (Full Control).
 3. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Administrators έχει δικαιώματα Πλήρους ελέγχου (Full Control).
 4. Στις ιδιότητες ασφαλείας για προχωρημένους των αρχείων .clb στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Δυνατότητα μεταβίβασης δικαιωμάτων από το γονικό αντικείμενο σε αυτό το αντικείμενο και σε όλα τα αντικείμενα. Συμπερίληψη αυτών με καταχωρήσεις ρητά καθοριζόμενες εδώ. (Allow inheritable auditing entries from the parent to propagate to this object and all objects. Include these with entries explicitly defined here).
 5. Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Everyone έχει ένα από τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Δικαιώματα διέλευσης (“Λίστα περιεχομένων φακέλου" (List Folder Contents)) σε όλους τους γονικούς καταλόγους, συμπεριλαμβανομένων των %systemdrive%, %windir% και %windir%\registration
  • Το δικαίωμα χρήστη "Παράκαμψη ελέγχου διέλευσης" (Bypass traverse checking)
  Για να αντιστοιχίσετε το δικαίωμα χρήστη "Παράκαμψη ελέγχου διέλευσης" (Bypass traverse checking) στην ομάδα Everyone, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Αναπτύξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings), Ρυθμίσεις ασφαλείας (Security Settings), Τοπικές πολιτικές (Local Policies) και τέλος το στοιχείο Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη (User Rights Assignment).
  3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Παράκαμψη ελέγχου διέλευσης (Bypass traverse checking) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη χρήστη ή ομάδας (Add User or Group).
  5. Πληκτρολογήστε Everyone και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

   Σημείωση Εάν λάβετε ένα μήνυμα ότι ένα αντικείμενο που ονομάζεται Users δεν μπορεί να βρεθεί, κάντε κλικ στο στοιχείο Τύποι αντικειμένων (Object Types), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ομάδες (Groups) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.
Για έναν ελεγκτή τομέα που εκτελεί Windows 2000, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Authenticated Users έχει δικαιώματα Ανάγνωσης & Εκτέλεσης (Read & Execute).
 2. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Server Operators έχει δικαιώματα Τροποποίησης (Modify).
 3. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός SYSTEM έχει δικαιώματα Πλήρους ελέγχου (Full Control).
 4. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Administrators έχει δικαιώματα Πλήρους ελέγχου (Full Control).
 5. Στις ιδιότητες ασφαλείας για προχωρημένους των αρχείων .clb στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Δυνατότητα μεταβίβασης δικαιωμάτων από το γονικό αντικείμενο σε αυτό το αντικείμενο (Allow Inheritable permissions from parent to propagate to this object).
Για έναν ελεγκτή τομέα που εκτελεί Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Everyone έχει δικαιώματα Ανάγνωσης & Εκτέλεσης (Read & Execute).
 2. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός SYSTEM έχει δικαιώματα Πλήρους ελέγχου (Full Control).
 3. Στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Administrators έχει δικαιώματα Πλήρους ελέγχου (Full Control).
 4. Στις ιδιότητες ασφαλείας για προχωρημένους των αρχείων .clb στο φάκελο %windir%/registration, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Δυνατότητα μεταβίβασης δικαιωμάτων από το γονικό αντικείμενο σε αυτό το αντικείμενο και σε όλα τα αντικείμενα. Συμπερίληψη αυτών με καταχωρήσεις ρητά καθοριζόμενες εδώ. (Allow inheritable auditing entries from the parent to propagate to this object and all objects. Include these with entries explicitly defined here.)
 5. Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Everyone έχει ένα από τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Δικαιώματα διέλευσης (“Λίστα περιεχομένων φακέλου" (List Folder Contents)) σε όλους τους γονικούς καταλόγους, συμπεριλαμβανομένων των %systemdrive%, %windir% και %windir%\registration
  • Το δικαίωμα χρήστη "Παράκαμψη ελέγχου διέλευσης" (Bypass traverse checking)
  Για να αντιστοιχίσετε το δικαίωμα χρήστη "Παράκαμψη ελέγχου διέλευσης" (Bypass traverse checking) στην ομάδα Everyone, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Αναπτύξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings), Ρυθμίσεις ασφαλείας (Security Settings), Τοπικές πολιτικές (Local Policies) και τέλος το στοιχείο Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη (User Rights Assignment).
  3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Παράκαμψη ελέγχου διέλευσης (Bypass traverse checking) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη χρήστη ή ομάδας (Add User or Group).
  5. Πληκτρολογήστε Everyone και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

   Σημείωση Εάν λάβετε ένα μήνυμα ότι ένα αντικείμενο που ονομάζεται Users δεν μπορεί να βρεθεί, κάντε κλικ στο στοιχείο Τύποι αντικειμένων (Object Types), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ομάδες (Groups) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.
Σημείωση Το σύστημα ενδέχεται να δημιουργήσει αργότερα πρόσθετα αρχεία .clb στο φάκελο %windir%/registration. Για να βεβαιωθείτε ότι θα τεθούν τα κατάλληλα δικαιώματα για τα νέα αρχεία .clb, παραχωρήστε δικαιώματα Ανάγνωσης (Read) σε ολόκληρο τον κατάλογο αντί να τα παραχωρήσετε απευθείας για τα αρχεία .clb που υπάρχουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Cacls.exe για να αυτοματοποιήσετε αυτές τις αλλαγές δικαιωμάτων στον υπολογιστή που επηρεάζεται ή για να εφαρμόσετε εύκολα τις αλλαγές σε πολλούς υπολογιστές.

Για έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 2000 ή Windows Server 2003 και δεν λειτουργεί ως ελεγκτής τομέα, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εντολές:
echo y| cacls %windir%\registration /G όλοι:R διαχειριστές:F συστήματος:F
echo y| cacls %windir%\registration\*.clb /G όλοι:R διαχειριστές:F συστήματος:F
Για έναν ελεγκτή τομέα που εκτελεί Windows 2000, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εντολές:
echo y| cacls %windir%\registration /G "Εξουσιοδοτημένοι χρήστες":R "Χειριστές διακομιστών":R διαχειριστές:F συστήματος:F
Για έναν ελεγκτή τομέα που εκτελεί Windows 2003, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εντολές:
echo y| cacls %windir%\registration /G όλοι:R διαχειριστές:F συστήματος:F
echo y| cacls %windir%\registration\*.clb /G όλοι:R διαχειριστές:F συστήματος:F
Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό διάστημα ανάμεσα στο χαρακτήρα y και το χαρακτήρα καθέτου (|). Εάν υπάρχει κενό διάστημα ανάμεσα σε αυτούς τους χαρακτήρες, οι εντολές δεν θα εκτελεστούν σωστά.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, ενδέχεται να λάβετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμβάντα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:
 • Το ακόλουθο συμβάν EventSystem ενδέχεται να έχει καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων, εάν ο λογαριασμός υπηρεσίας δικτύου (Network Service) δεν διαθέτει τα σωστά δικαιώματα:

  Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
  Προέλευση συμβάντος: EventSystem
  Κατηγορία συμβάντος: (50)
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 4609
  Ημερομηνία: <Ημερομηνία>
  Ώρα: <Ώρα>
  Χρήστης: Δ/Υ
  Υπολογιστής: Διακομιστής
  Περιγραφή: Το Σύστημα Συμβάντων COM+ ανίχνευσε εσφαλμένο κωδικό επιστροφής κατά την εσωτερική επεξεργασία του. Το HRESULT ήταν 80070005 από τη γραμμή xx του d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services), για να αναφέρετε αυτό το σφάλμα.

 • Το ακόλουθο συμβάν COM+ ενδέχεται να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων, εάν ο λογαριασμός υπηρεσίας δικτύου (Network Service) δεν διαθέτει τα σωστά δικαιώματα:

  Τύπος συμβάντος: Πληροφορίες
  Προέλευση συμβάντος: COM+
  Κατηγορία συμβάντος: (117)
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 778
  Ημερομηνία: <Ημερομηνία>
  Ώρα: <Ώρα>
  Χρήστης: Δ/Υ
  Υπολογιστής: Διακομιστής
  Περιγραφή: Η αποτύπωση εικόνας εφαρμογής απέτυχε.
  Αναγνωριστικό εφαρμογής διακομιστή: <GUID>
  Αναγνωριστικό εμφάνισης εφαρμογής διακομιστή: <GUID>
  Όνομα εφαρμογής διακομιστή: COM+ Explorer
  Κωδικός σφάλματος = 0x80004005 : Απροσδιόριστο σφάλμα
  Πληροφορίες εσωτερικών στοιχείων των υπηρεσιών COM+: Αρχείο: d:\qxp_slp\com\com1x\src\shared\util\svcerr.cpp, Γραμμή: 1259 Έκδοση αρχείου Comsvcs.dll: ENU 2001.12.4414.308 shp
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) στη διεύθυνση http://support.microsoft.com.

 • Το ακόλουθο συμβάν COM+ ενδέχεται να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων, εάν ο λογαριασμός υπηρεσίας δικτύου (Network Service) δεν διαθέτει τα σωστά δικαιώματα:

  Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
  Προέλευση συμβάντος: COM+
  Κατηγορία συμβάντος: Άγνωστη
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 4689
  Ημερομηνία: <Ημερομηνία>
  Ώρα: <Ώρα>
  Χρήστης: Δ/Υ
  Υπολογιστής: Διακομιστής
  Περιγραφή: Το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης εντόπισε μια ασυνέπεια στην εσωτερική του κατάσταση. Αυτό υποδεικνύει μια πιθανή αστάθεια στη διαδικασία, που θα μπορούσε να προκληθεί από τα προσαρμοσμένα στοιχεία που εκτελούνται στην εφαρμογή COM+, τα στοιχεία που χρησιμοποιούν ή άλλους παράγοντες. Σφάλμα στο d:\qxp_slp\com\com1x\src\comsvcs\package\cpackage.cpp(1184), hr = 80070005: Το InitEventCollector απέτυχε
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) στη διεύθυνση http://support.microsoft.com.

 • Όταν προσπαθήσετε να περιηγηθείτε σε μια σελίδα ASP που εκτελείται σε μια υπηρεσία IIS και η επιλογή Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος για φιλικά HTTP (Show friendly HTTP error messages) δεν είναι ενεργοποιημένη στον Internet Explorer, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα εφαρμογής του διακομιστή.
  Εμφανίστηκε σφάλμα στο διακομιστή κατά τη φόρτωση μιας εφαρμογής, ενώ γινόταν επεξεργασία της αίτησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο καταγραφής συμβάντων. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή. (Server Application Error. The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance.)
  HTTP 500 - Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή Internet Explorer (HTTP 500 - Internal server error Internet Explorer)
  Ένα συμβάν παρόμοιο με το εξής ενδέχεται επίσης να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:

  Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
  Προέλευση συμβάντος: DCOM
  Κατηγορία συμβάντος: Καμία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 10010
  Ημερομηνία: <Ημερομηνία>
  Ώρα: <Ώρα>
  Χρήστης: NT AUTHORITY\SYSTEM
  Υπολογιστής: Διακομιστής
  Περιγραφή: The server <GUID> did not register with DCOM within the required timeout.

 • Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο εφαρμογές COM+ στις υπηρεσίες Component Services, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα καταλόγου: Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία της τελευταίας λειτουργίας. Κωδικός σφάλματος 80080005 - Η εκτέλεση διακομιστή απέτυχε. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ενδέχεται να περιέχει πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων. (Catalog Error: An error occurred while processing the last operation. Error code 80080005 - Server execution failed. The event log may contain additional troubleshooting information.)
  Ένα συμβάν παρόμοιο με το εξής ενδέχεται επίσης να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:

  Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
  Προέλευση συμβάντος: DCOM
  Κατηγορία συμβάντος: Καμία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 10010
  Ημερομηνία: <Ημερομηνία>
  Ώρα: <Ώρα>
  Χρήστης: NT AUTHORITY\SYSTEM
  Υπολογιστής: Διακομιστής
  Περιγραφή: The server <GUID> did not register with DCOM within the required timeout.
  Τύπος συμβάντος: Προειδοποίηση
  Προέλευση συμβάντος: W3SVC
  Κατηγορία συμβάντος: Καμία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 36
  Ημερομηνία: <Ημερομηνία>
  Ώρα: <Ώρα>
  Χρήστης: Δ/Υ
  Υπολογιστής: Διακομιστής
  Περιγραφή: Η φόρτωση της εφαρμογής "/LM/W3SVC/1/ROOT" από το διακομιστή απέτυχε. Το σφάλμα ήταν 'Η εκτέλεση του διακομιστή απέτυχε'.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μήνυμα, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Ηλεκτρονικής υποστήριξης της Microsoft, στη διεύθυνση: http://search.support.microsoft.com/search/?adv=1.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης στο http://support.microsoft.com.

 • Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο την υπηρεσία του Windows Installer, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer. Αυτό μπορεί να συμβεί, εάν εκτελείτε τα Windows σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ή εάν ο Windows Installer δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της υπηρεσίας υποστήριξης για βοήθεια. (The Windows Installer Service could not be accessed. This can occur if you are running Windows in Safe mode or if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance.)
 • Η υπηρεσία "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall Service) ενδέχεται να μην ξεκινά με τον ακόλουθο κωδικό σφάλματος:
  Αποτέλεσμα σφάλματος : 0x80070005 ( -2147024891 ) Το αναγνωριστικό προσδιορίστηκε ως : E_ACCESSDENIED Κείμενο μηνύματος : Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση (Error Result : 0x80070005 ( -2147024891 ) ID Defined as : E_ACCESSDENIED Message Text : Access is denied.)

Βήματα για την αναπαραγωγή αυτού του ζητήματος

Καταργήστε το λογαριασμό συστήματος και το λογαριασμό Everyone από τα δικαιώματα αρχείου για τα αρχεία *.clb. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Explorer.exe c:\winnt\registration και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες καταχώρησης (Registration Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System) κάτω από την περιοχή Όνομα ομάδας και χρήστη (Group and User Name) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Πρόσθετες ρυθμίσεις ασφαλείας για την καταχώρηση (Advanced Security Settings for Registration), κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να διακόψετε την πρόσβαση του λογαριασμού Everyone στα αρχεία .clb.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 909444 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008 - Αναθεώρηση: 15.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbtshoot kbprb KB909444

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com