Quy ư?c đ?t tên trong Thư mục Họat động cho máy tính, tên mi?n, các web site, và Anh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 909264
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các qui ư?c đ?t tên cho máy tính tài kho?n trong Microsoft Windows, NetBIOS tên mi?n, tên mi?n DNS, các web site ho?t đ?ng m?c tin thư thoại, và đơn v? t? ch?c (Anh) đ? đư?c xác đ?nh trong b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động. Các ch? đ? đư?c th?o lu?n bao g?m các kí t? đ?i di?n h?p l? cho tên, tên t?i thi?u và t?i đa chi?u dài, tên dành riêng, tên mà chúng tôi không khuyên b?n nên và khuy?n ngh? chung d?a trên h? tr? Thư mục Họat động trong quá tr?nh tri?n khai, nh?, Trung b?nh và l?n.

T?t c? các đ?i tư?ng đư?c đ?t tên trong m?c tin thư thoại ho?t đ?ng ho?c trong qu?ng cáo / AM và LDS có th? tên phù h?p d?a trên các thu?t toán đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
938447 B?n không th? thêm tên người dùng ho?c m?t đ?i tư?ng có tên ch? khác nhau b?i m?t nhân v?t v?i m?t nh?n hi?u diacritic
Trong bài vi?t đó, quy ư?c đ?t tên này áp d?ng cho máy tính, OU và web site tên.

Tên máy tính

Tên máy tính NetBIOS

Cho phép kí t? đ?i di?n
Tên máy tính NetBIOS có th? ch?a t?t c? các kí t? đ?i di?n ch? s? ngo?i tr? các kí t? đ?i di?n m? r?ng đư?c li?t kê trong ph?n "Disallowed k? t?". Tên có th? ch?a m?t th?i gian, nhưng tên không th? B?t đ?u v?i m?t kho?ng th?i gian.
kí t? đ?i di?n không đư?c phép
Tên NetBIOS c?a máy tính không th? ch?a các kí t? đ?i di?n sau:
 • d?u ki?m g?ch chéo ngư?c (\)
 • đánh d?u ki?m g?ch chéo (/)
 • đ?i tràng (:)
 • d?u ki?m hoa th? (*)
 • d?u ki?m ch?m h?i (?)
 • báo giá đánh d?u ki?m (")
 • chưa đăng nh?p)<>
 • l?n hơn so v?i đăng (&gt;)
 • căn dọc bar (|)
Tên có th? ch?a m?t ch?m đ?ng sau (.). Tuy nhiên, tên không th? B?t đ?u v?i m?t kho?ng th?i gian. Vi?c s? d?ng c?a-DNS tên v?i th?i gian đư?c cho phép trong Microsoft Windows NT. Tuy nhiên, th?i gian m?t cách không nên đư?c s? d?ng trong Microsoft Windows 2000 hay phiên b?n sau c?a Windows. N?u b?n đang nâng c?p máy tính có tên NetBIOS có m?t kho?ng th?i gian, thay đ?i tên máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem ph?n "K? t? đ?c bi?t".

Trong Windows 2000 và các phiên b?n m?i hơn c?a Windows, máy tính là thành viên c?a m?t ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n không có tên đư?c c?u t?o hoàn toàn s?. H?n ch? này là v? các h?n ch? DNS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244412 Windows 2000 không cho phép tên máy tính t?t c?-s?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cú pháp tên NetBIOS, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? cú pháp tên NetBIOS

Đ? dài t?i thi?u tên
1 kí t? đ?i di?n.
Đ? dài tên t?i đa
15 kí t? đ?i di?n.

Lưu ? 16 kí t? đ?i di?n đư?c dành riêng đ? xác đ?nh các ch?c năng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên thi?t b? m?ng đ? ki?m nh?p.
Tên dành riêng
Xem "B?ng dành riêng t?."
kí t? đ?i di?n đ?c bi?t
Ch?m đ?ng sau (.).

M?t nhân v?t th?i k? chia tách tên thành danh ph?m vi NetBIOS và tên máy tính. Nh?n d?ng ph?m vi NetBIOS là m?t chu?i các kí t? đ?i di?n xác đ?nh h?p l? NetBIOS m?ng ch?y trên cùng m?t m?ng TCP/IP v?t l? tùy ch?n. Đ?i v?i NetBIOS làm vi?c gi?a các máy tính, máy tính ph?i có cùng m?t NetBIOS l?nh v?c nh?n d?ng và tên c?a máy tính duy nh?t.

C?nh báo Vi?c s? d?ng các NetBIOS tên ph?m vi là m?t c?u h?nh c? và không nên đư?c s? d?ng v?i Thư mục Họat động r?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?m vi NetBIOS, h?y ghé thăm ph?ng không - Microsoft Web site sau:
http://www.IETF.org/RFC/rfc1001.txt
http://www.IETF.org/RFC/rfc1002.txt

tên máy (ứng dụng) phục vụ DNS

Cho phép kí t? đ?i di?n
DNS tên có th? ch?a ch? b?ng ch? cái kí t? đ?i di?n (A-Z), nhân v?t s? (0-9), dấu trừ (-), và ch?m đ?ng sau (.). Giai đo?n kí t? đ?i di?n đư?c phép ch? khi h? đư?c s? d?ng đ? delimit các thành ph?n c?a tên mi?n phong cách.

Trong H? th?ng Tên Mi?n Windows 2000 (DNS) và trong Microsoft Windows Server 2003 DNS, vi?c s? d?ng các kí t? đ?i di?n Unicode đư?c h? tr?. Các hi?n th?c c?a DNS không h? tr? Unicode kí t? đ?i di?n. Tránh các kí t? đ?i di?n Unicode n?u truy v?n s? đư?c chuy?n đ?n các máy ch? s? d?ng tri?n khai-Microsoft c?a DNS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p không - Microsoft Web site sau:
http://www.IETF.org/RFC/rfc952.txt
http://www.IETF.org/RFC/rfc1123.txt
kí t? đ?i di?n không đư?c phép
DNS máy ch? lưu tr? tên không ch?a các kí t? đ?i di?n sau:
 • d?u ki?m ph?y ()
 • d?u ki?m ng? (~)
 • đ?i tràng (:)
 • d?u ki?m ch?m đi?m (!)
 • d?u ki?m a c?ng (@)
 • s? d?u ki?m (#)
 • k? hi?u đôla ($)
 • ph?n trăm (%)
 • caret (^)
 • k? (&)
 • apostrophe (')
 • ch?m đ?ng sau (.)
 • d?u ki?m ngo?c đơn (())
 • ni?ng răng ({})
 • g?ch dư?i (_)
 • không gian m?u tr?ng (tr?ng)
G?ch có m?t vai tr? đ?c bi?t, như nó đư?c phép cho nhân v?t đ?u tiên trong b?n b?n ghi SRV b?i RFC đ?nh ngh?a, nhưng máy ch? DNS m?i hơn c?ng có th? cho phép nó b?t c? nơi nào trong tên. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem:http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc959336.aspx.

Thêm các quy t?c là:
 • Allcharacters b?o t?n trư?ng h?p đ?nh d?ng ngo?i tr? Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tiêu chu?n m? cho kí t? đ?i di?n thông tin trao đ?i (ASCII).
 • kí t? đ?i di?n đ?u tiên ph?i đư?c th? t? ch? cái ho?c s?.
 • Các nhân v?t cu?i không ph?i là m?t d?u ki?m hi?u tr? ho?c m?t kho?ng th?i gian.

Trong Windows 2000 và các phiên b?n m?i hơn c?a Windows, máy tính là thành viên c?a m?t ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n không có tên đư?c c?u t?o hoàn toàn s?. H?n ch? này là v? các h?n ch? DNS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244412 Windows 2000 không cho phép tên máy tính t?t c?-s?
Lưu ?ki?m nh?p tên DNS máy ch? thay th? m?t nhân v?t g?ch n?i (-) cho các kí t? đ?i di?n không h?p l?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
149044 tên máy (ứng dụng) phục vụ DNS thay th? "-" cho các kí t? đ?i di?n không h?p l?
Đ? dài t?i thi?u tên
2 nhân v?t.
Đ? dài tên t?i đa
63characters.

Chi?u dài t?i đa c?a tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? và tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n (FQDN) là 63 byte m?i nh?n hi?u và 255 byte m?t FQDN.

Lưu ?Windows không cho phép tên máy tính vư?t quá 15 kí t? đ?i di?n, và b?n không th? ch? đ?nh m?t tên máy (ứng dụng) phục vụ DNS khác v?i máy ch? lưu tr? tên NETBIOS. Tuy nhiên b?n có th? t?o ra máy ch? lưu tr? các tiêu đ? cho m?t web site lưu tr? trên m?t máy tính và đó là sau đó tùy thu?c vào đ? ngh? này.

Trong Windows 2000 và Windows Server 2003, tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? t?i đa và FQDN s? d?ng h?n ch? đ? dài tiêu chu?n đư?c đ? c?p trư?c đó, v?i vi?c b? sung h? tr? UTF-8 (Unicode). B?i v? m?t s? kí t? đ?i di?n UTF-8 vư?t quá m?t octet dài, b?n không th? xác đ?nh kích thư?c b?ng cách đ?m các kí t? đ?i di?n.

B? ki?m soát mi?n ph?i có m?t FQDN c?a ít hơn 155 byte.
Tên dành riêng m?t RFC 952
 • -C?NG
 • -GW
 • -TAC
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p không - Microsoft Web site sau:
http://Tools.IETF.org/HTML/rfc952
Tên dành riêng trong Windows
Xem "B?ng dành riêng t?."
Th?c ti?n t?t nh?t
Khi b?n t?o tên cho các máy tính DNS trong m?t cơ s? h? t?ng m?i c?a Windows Server 2003 DNS, s? d?ng các nguyên t?c sau:
 • Ch?n tên c?a máy tính đư?c d? dàng cho ngư?i dùng đ? nh?.
 • Xác đ?nh ch? s? h?u c?a các máy tính trong tên máy tính.
 • Ch?n m?t tên mô t? m?c đích c?a máy tính.
 • Cho kí t? đ?i di?n ASCII, không s? d?ng ch? đ? ch? ngư?i s? h?u ho?c m?c đích c?a m?t máy tính. Đ?i v?i các kí t? đ?i di?n ASCII, DNS là không ch?, và c?a s? và c?a s? applicationsare không ph?i trư?ng h?p-b?o qu?n ? t?t c? các nơi.
 • Phù h?p v?i ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n v?i h?u t? DNS chính c?a tên máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem các ph?n "disjoint tên mi?n" bên dư?i.
 • S? d?ng m?t tên duy nh?t cho m?i máy tính trong t? ch?c c?a b?n. Tránh tên máy tính cho các máy tính trong tên mi?n DNS khác nhau.
 • S? d?ng các kí t? đ?i di?n ASCII. Đi?u này đ?m b?o tương h?p v? sau withcomputers đang ch?y phiên b?n c?a Windows có s?m hơn Windows2000.
 • Trong tên DNS c?a máy tính, s? d?ng ch? các kí t? đ?i di?n đư?c li?t kê trong RFC 1123. Các kí t? đ?i di?n bao g?m A–Z, a–z, 0–9, và g?ch n?i (-). Trong Windows Server 2003, DNS cho phép h?u h?t các kí t? đ?i di?n UTF-8 trong tên. Tuy nhiên, không s? d?ng kí t? đ?i di?n ASCIIor UTF-8 m? r?ng tr? khi t?t c? các máy ch? DNS trong supportthem môi trư?ng c?a b?n.

Tên mi?n

NetBIOS tên mi?n

Cho phép kí t? đ?i di?n
NetBIOS tên mi?n có th? ch?a t?t c? các kí t? đ?i di?n ch? s? ngo?i tr? các kí t? đ?i di?n m? r?ng đư?c li?t kê trong ph?n "Disallowed k? t?". Tên có th? ch?a m?t th?i gian, nhưng tên không th? B?t đ?u v?i m?t kho?ng th?i gian.
kí t? đ?i di?n không đư?c phép
Tên NetBIOS c?a máy tính không th? ch?a các kí t? đ?i di?n sau:
 • d?u ki?m g?ch chéo ngư?c (\)
 • đánh d?u ki?m g?ch chéo (/)
 • đ?i tràng (:)
 • d?u ki?m hoa th? (*)
 • d?u ki?m ch?m h?i (?)
 • báo giá đánh d?u ki?m (")
 • chưa đăng nh?p)<>
 • l?n hơn so v?i đăng (&gt;)
 • căn dọc bar (|)
Tên có th? ch?a m?t ch?m đ?ng sau (.). Tuy nhiên, tên không th? B?t đ?u v?i m?t kho?ng th?i gian. Vi?c s? d?ng c?a-DNS tên v?i th?i gian đư?c cho phép trong Microsoft Windows NT. Tuy nhiên, trong th?i gian không nên đư?c s? d?ng trong các ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n. N?u b?n đang nâng c?p m?t tên mi?n mà tên NetBIOS có m?t kho?ng th?i gian, thay đ?i tên b?ng cách di chuy?n tên mi?n đ?n m?t c?u trúc tên mi?n m?i. Không s? d?ng trong th?i gian ? m?i NetBIOS tên mi?n.

Trong Windows 2000 và các phiên b?n m?i hơn c?a Windows, máy tính là thành viên c?a m?t ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n không có tên đư?c c?u t?o hoàn toàn s?. H?n ch? này là v? các h?n ch? DNS.
Đ? dài t?i thi?u tên
1 kí t? đ?i di?n.
Đ? dài tên t?i đa
15 kí t? đ?i di?n.

Lưu ? 16 kí t? đ?i di?n đư?c dành riêng đ? xác đ?nh các ch?c năng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên thi?t b? m?ng đ? ki?m nh?p.
Tên dành riêng trong Windows
Xem "B?ng dành riêng t?."

Tên mi?n nâng c?p có th? bao g?m m?t t? dành riêng. Tuy nhiên, s? tin tư?ng m?i quan h? v?i các tên mi?n khác không thành công khi đi?u này là đúng s? th?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
836182 B?n không th? thi?t l?p m?t m?i quan h? tin tư?ng m?t Windows 2000 tên mi?n trong Windows 2000 Server n?u tên mi?n tên "Internet"
kí t? đ?i di?n đ?c bi?t
Ch?m đ?ng sau (.).

M?t nhân v?t th?i k? chia tách tên thành danh ph?m vi NetBIOS và tên máy tính. Nh?n d?ng ph?m vi NetBIOS là m?t chu?i các kí t? đ?i di?n xác đ?nh h?p l? NetBIOS m?ng ch?y trên cùng m?t m?ng TCP/IP v?t l? tùy ch?n. Đ?i v?i NetBIOS làm vi?c gi?a các máy tính, máy tính ph?i có cùng m?t NetBIOS l?nh v?c nh?n d?ng và tên c?a máy tính duy nh?t.

C?nh báoVi?c s? d?ng các NetBIOS tên ph?m vi là m?t c?u h?nh c? và không nên đư?c s? d?ng v?i Thư mục Họat động r?ng. Không có v?n đ? c? h?u v?i đi?u này, nhưng có th? ?ng d?ng mà tên b? l?c và gi? đ?nh DNS tên khi m?t "." đư?c t?m th?y.

Tên mi?n DNS

Cho phép kí t? đ?i di?n
DNS tên có th? ch?a ch? b?ng ch? cái kí t? đ?i di?n (A-Z), nhân v?t s? (0-9), dấu trừ (-), và ch?m đ?ng sau (.). Giai đo?n kí t? đ?i di?n đư?c phép ch? khi h? đư?c s? d?ng đ? delimit các thành ph?n c?a tên mi?n phong cách.

Trong H? th?ng Tên Mi?n Windows 2000 (DNS) và trong Microsoft Windows Server 2003 DNS, vi?c s? d?ng các kí t? đ?i di?n Unicode đư?c h? tr?. Các hi?n th?c c?a DNS không h? tr? Unicode kí t? đ?i di?n. Tránh các kí t? đ?i di?n Unicode n?u truy v?n s? đư?c chuy?n đ?n các máy ch? s? d?ng tri?n khai-Microsoft c?a DNS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p không - Microsoft Web site sau:
http://www.IETF.org/RFC/rfc952.txt
http://www.IETF.org/RFC/rfc1123.txt
kí t? đ?i di?n không đư?c phép
Tên mi?n DNS không th? ch?a các kí t? đ?i di?n sau:
 • d?u ki?m ph?y ()
 • d?u ki?m ng? (~)
 • đ?i tràng (:)
 • d?u ki?m ch?m đi?m (!)
 • d?u ki?m a c?ng (@)
 • s? d?u ki?m (#)
 • k? hi?u đôla ($)
 • ph?n trăm (%)
 • caret (^)
 • k? (&)
 • apostrophe (')
 • ch?m đ?ng sau (.)
 • d?u ki?m ngo?c đơn (())
 • ni?ng răng ({})
 • g?ch dư?i (_)
 • không gian m?u tr?ng (tr?ng)
G?ch có m?t vai tr? đ?c bi?t, như nó đư?c phép cho nhân v?t đ?u tiên trong b?n b?n ghi SRV b?i RFC đ?nh ngh?a, nhưng máy ch? DNS m?i hơn c?ng có th? cho phép nó b?t c? nơi nào trong tên. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc959336.aspx.

Khi qu?ng bá m?t tên mi?n m?i, b?n có th? nh?n đư?c m?t c?nh báo r?ng m?t kí t? đ?i di?n g?ch dư?i có th? gây ra các v?n đ? v?i m?t s? máy ch? DNS, nhưng nó cho phép b?n t?o ra các tên mi?n.

Thêm các quy t?c là:
 • Allcharacters b?o t?n trư?ng h?p đ?nh d?ng ngo?i tr? kí t? đ?i di?n ASCII.
 • kí t? đ?i di?n đ?u tiên ph?i đư?c th? t? ch? cái ho?c s?.
 • Các nhân v?t cu?i không ph?i là m?t d?u ki?m hi?u tr? ho?c m?t kho?ng th?i gian.

Đ? dài t?i thi?u tên
2 nhân v?t.
Đ? dài tên t?i đa
255 kí t? đ?i di?n.

Chi?u dài t?i đa c?a tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? và tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n (FQDN) là 63 byte m?i nh?n and255 kí t? đ?i di?n / FQDN. Sau đó d?a trên chi?u dài t?i đa đư?ng d?n có th? v?i m?t v?n đ?ng viên tên trên m?c tin thư thoại ho?t đ?ng v?i đư?ng d?n c?n thi?t trong SYSVOL, và đi?u này c?n ph?i tuân theo đ? gi?i h?n MAX_PATH 260 nhân v?t.

M?t đư?ng d?n ví d? SYSVOL ch?a: \\<FQDNdomain name="">\sysvol\<FQDN domain="" name="">\policies\ {<policy guid="">} \[user|machine]\<CSE-specific path="">. Đư?ng dành riêng cho CSE"" có th? ch?a các đ?u vào ngư?i dùng như tên đăng nhập c?a t?p tin k?ch b?n, do đó nó c?ng có th? ti?p c?n v?i m?t kho?ng th?i gian đáng k?.

TheAD FQDN mi?n nameappears trong con đư?ng hai l?n, do đó đ? dài c?a m?t tên mi?n AD FQDN là b? gi?i h?n 64 kí t? đ?i di?n.

Trong Windows 2000 và Windows Server 2003, tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? t?i đa và FQDN s? d?ng h?n ch? đ? dài tiêu chu?n đư?c đ? c?p trư?c đó, v?i vi?c b? sung h? tr? UTF-8 (Unicode). B?i v? m?t s? kí t? đ?i di?n UTF-8 vư?t quá m?t octet dài, b?n không th? xác đ?nh kích thư?c b?ng cách đ?m các kí t? đ?i di?n.

</CSE-specific></policy></FQDN></FQDNdomain>Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
245809 Windows 2000 h? tr? đ?y đ? tên mi?n tên lên t?i 64 UTF-8 byte dài
Không gian tên nh?n hi?u duy nh?t tên mi?n
Đơn nh?n DNS tên là tên mà không có m?t h?u t? như .com, .corp, .net, .org ho?c companyname. Ví d?, "máy ch?" là m?t đ?a đơn nh?n DNS tên. H?u h?t các nhà cung c?p Internet không cho phép ki?m nh?p m?t nh?n DNS tên.

Nói chung, chúng tôi khuyên b?n ki?m nh?p DNS tên cho không gian tên n?i b? và bên ngoài v?i m?t công ty ki?m nh?p Internet. Đi?u này bao g?m tên DNS c?a tên mi?n Thư mục Họat động, tr? khi các tên như v?y là các tên mi?n con c?a tên DNS đư?c ki?m nh?p b?i tên t? ch?c c?a b?n. Ví d?, "corp.example.com" là m?t tên mi?n ph? c?a "example.com." ki?m nh?p tên DNS c?a b?n v?i m?t nhà cung c?p Internet có th? giúp ngăn ch?n m?t v? va ch?m tên. M?t v? va ch?m tên có th? x?y ra n?u m?t t? ch?c c? g?ng đ? ki?m nh?p tên DNS, ho?c n?u t? ch?c c?a b?n k?t h?p v?i m?t t? ch?c s? d?ng cùng tên DNS.

V?n đ? có liên quan đ?n v?i không gian tên nh?n hi?u duy nh?t bao g?m:
 • Đơn nh?n DNS tên không th? ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng anInternet ki?m nh?p.
 • Tên mi?n có m?t nh?n DNS tên yêu c?u additionalconfiguration.
 • b?n ghi d?ch v? máy ch? DNS có th? không đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí domaincontrollers trong đó có đ?a đơn nh?n DNS tên các l?nh v?c.
 • theo m?c đ?nh, thành viên mi?n d?a trên Windows Server 2003, các thành viên mi?n d?a trên Windows XP và các thành viên mi?n d?a trên Windows 2000 làm notperform các C?p Nh?t năng đ?ng đ?a đơn nh?n DNS khu v?c.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285983 Xem xét cho thi?t k? không gian tên trong m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000
300684 Thông tin v? c?u h?nh Windows cho tên mi?n v?i đơn nh?n DNS
Đ? bi?t thêm chi ti?t liên quan đ?n l?nh v?c nh?n duy nh?t, h?y ghé thăm web site sau c?a Microsoft: Không gian tên Microsoft DNS k? ho?ch Trung tâm gi?i pháp

Không gian tên r?i r?c

Đ?nh ngh?a c?a m?t không gian tên r?i r?c
M?t không gian tên r?i r?c x?y ra khi h?u t? DNS chính c?a máy tính không kh?p v?i tên mi?n DNS là m?t thành viên. Ví d?, m?t không gian tên r?i r?c x?y ra khi m?t máy tính có tên DNS c?a dc1.contosocorp.com trong m?t tên mi?n có tên DNS c?a contoso.com.

Làm th? nào không gian tên r?i r?c x?y ra
 1. M?t Windows NT 4.0 tên mi?n chính đi?u khi?n isupgraded lên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 b?ng cách s? d?ng theoriginal phát hành phiên b?n c?a Windows 2000. Trong m?ng itemin Panel điều khiển, nhi?u h?u t? DNS đư?c xác đ?nh.
 2. Tên mi?n đư?c đ?i tên thành khi r?ng là lúc theWindows Server 2003 r?ng ch?c năng c?p đ?, và h?u t? DNS chính là notchanged đ? ph?n ánh tên m?i c?a DNS.
?nh hư?ng c?a m?t không gian tên r?i r?c
Gi? s? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, tên là DC1 n?m trong m?t mi?n Windows NT 4.0, có tên vùng NetBIOS là contoso. B? đi?u khi?n tên mi?n này đư?c nâng c?p lên Windows 2000. Khi nâng c?p này x?y ra, các tên mi?n DNS là đư?c đ?i tên thành contoso.com. Trong phiên b?n phát hành ban đ?u c?a Windows 2000, thư?ng xuyên nâng c?p xóa h?p liên k?t h?u t? DNS chính c?a b? đi?u khi?n tên mi?n v?i tên mi?n DNS. V? v?y, h?u t? DNS chính c?a b? đi?u khi?n tên mi?n là các h?u t? DNS đ? đư?c xác đ?nh trong danh sách tra c?u h?u t? c?a Windows NT 4.0. Trong ví d? này, tên DNS là DC1.northamerica.contoso.com.

B? đi?u khi?n tên mi?n t? đ?ng ki?m nh?p các b?n ghi d?ch v? v? trí (SRV) ghi trong vùng DNS tương ?ng v?i tên mi?n DNS. Tuy nhiên, b? đi?u khi?n tên mi?n ki?m nh?p các b?n ghi máy ch? trong vùng DNS tương ?ng v?i h?u t? DNS chính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? không gian tên diskjoint, h?y xem nh?ng bài vi?t này:
258503Event ID 5788 và t? ch?c s? ki?n ID 5789 x?y ra khi tên mi?n DNS và ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n khác nhau trên m?t máy tính d?a trên Windows
http://support.Microsoft.com/kb/258503/en-US

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc731929 (v=WS.10) .aspx

Tên dành riêng
Xem "B?ng dành riêng t?."

Không s? d?ng tên mi?n Internet c?p cao nh?t trên m?ng n?i b?, ch?ng h?n như .com, .net, và. org. N?u b?n s? d?ng tên mi?n Internet c?p cao nh?t trên m?ng n?i b?, các máy tính trên m?ng n?i b? c?ng đư?c k?t n?i v?i Internet có th? tr?i nghi?m gi?i quy?t l?i.

Các y?u t? khác

R?ng đư?c k?t n?i v?i Internet
M?t không gian tên DNS đư?c k?t n?i v?i Internet ph?i có m?t tên mi?n ph? c?a m?t tên mi?n qu?c gia c?p cao ho?c c?p c?a không gian tên DNS trên Internet.
S? lư?ng t?i đa c?a các tên mi?n trong m?t khu r?ng
Trong Windows 2000, s? lư?ng tên mi?n trong m?t khu r?ng t?i đa là 800. Trong Windows Server 2003, s? các tên mi?n ? r?ng ch?c năng c?p 2, t?i đa là 1200. H?n ch? này là m?t h?n ch? c?a đ?c không liên k?t v?i các thu?c tính trong Windows Server 2003.
Th?c ti?n t?t nh?t
 • B?i v? tên DNS c?a t?t c? các nút ch?n m?t yêu c?u đ? phân gi?i tên bao g?m tên mi?n DNS trên Internet cho các t? ch?c, ch?n m?t tên mi?n DNS trên Internet là ng?n và d? nh?. B?i v? phân c?p DNS, DNS tên mi?n phát tri?n khi b?n thêm tên mi?n ph? vào t? ch?c c?a b?n. Tên mi?n ng?n làm cho máy tính tên d? nh?.
 • N?u t? ch?c có m?t s? hi?n di?n Internet, s? d?ng tên có liên quan đ?n tên mi?n ki?m nh?p DNS trên Internet. Ví d?, n?u b?n đ? ki?m nh?p contoso.com tên mi?n DNS trên Internet, s? d?ng m?t tên mi?n DNS như corp.contoso.com cho tên mi?n c?a m?ng n?i b?.
 • Không s? d?ng tên c?a m?t hi?n t?i công ty hay s?n ph?m như tên mi?n c?a b?n. B?n có th? ch?y vào m?t v? va ch?m tên sau đó.
 • Tránh các tên r?t chung chung như có th? domain.localhost. M?t công ty khác b?n k?t h?p v?i m?t vài năm có th? làm theo nh?ng suy ngh? cùng.
 • Không s? d?ng m?t t? vi?t t?t hay vi?t t?t là m?t tên mi?n. Ngư?i dùng có th? g?p khó khăn khi nh?n ra các đơn v? doanh nghi?p đ?i di?n cho m?t t? vi?t t?t.
 • Tránh s? d?ng các d?u ki?m g?ch dư?i (_) trong tên mi?n như ?ng d?ng có th? là r?t RFC Vâng l?i và t? ch?i tên, và s? không cài đ?t chuyên bi?t ho?c làm vi?c trong mi?n c?a b?n, và b?n có th? g?p v?n đ? v?i máy ch? DNS c?.
 • Không s? d?ng tên c?a m?t đơn v? kinh doanh ho?c m?t b? ph?n như m?t tên mi?n. Đơn v? kinh doanh và các b? ph?n khác s? thay đ?i, và nh?ng tên mi?n có th? đư?c gây hi?u l?m ho?c tr? nên l?i th?i.
 • Không s? d?ng tên đ?a l? khó có th? chính t? andremember.
 • Tránh m? r?ng h? th?ng phân c?p tên mi?n DNS thêm thanfive c?p t? các tên mi?n g?c. B?n có th? làm gi?m administrativecosts b?ng cách h?n ch? trong ph?m vi c?a h? th?ng phân c?p tên mi?n.
 • N?u b?n đang tri?n khai DNS trong m?t m?ng riêng, và b?n làm không planto t?o ra m?t không gian tên bên ngoài, ki?m nh?p tên mi?n DNS mà b?n t?o cho tên mi?n theinternal. N?u không, b?n có th? th?y r?ng tên là n?u không có c? g?ng s? d?ng nó trên Internet, ho?c n?u b?n connectto m?t m?ng đư?c k?t n?i v?i Internet.

web site tên

Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng m?t tên DNS h?p l? khi b?n t?o m?t tên web site m?i. N?u không, web site c?a b?n s? có s?n ch? nơi m?t h? ph?c v? Microsoft DNS đư?c s? d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? giá tr? DNS tên, h?y xem ph?n "DNS máy ch? lưu tr? tên".
Cho phép kí t? đ?i di?n
DNS tên có th? ch?a ch? b?ng ch? cái kí t? đ?i di?n (A-Z), nhân v?t s? (0-9), dấu trừ (-), và ch?m đ?ng sau (.). Giai đo?n kí t? đ?i di?n đư?c phép ch? khi h? đư?c s? d?ng đ? delimit các thành ph?n c?a tên mi?n phong cách.

Trong H? th?ng Tên Mi?n Windows 2000 (DNS) và trong Microsoft Windows Server 2003 DNS, vi?c s? d?ng các kí t? đ?i di?n Unicode đư?c h? tr?. Các hi?n th?c c?a DNS không h? tr? Unicode kí t? đ?i di?n. Tránh các kí t? đ?i di?n Unicode n?u truy v?n s? đư?c chuy?n đ?n các máy ch? s? d?ng tri?n khai-Microsoft c?a DNS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p không - Microsoft Web site sau:
http://www.IETF.org/RFC/rfc952.txt
http://www.IETF.org/RFC/rfc1123.txt
kí t? đ?i di?n không đư?c phép
DNS tên không ch?a các kí t? đ?i di?n sau:
 • d?u ki?m ph?y ()
 • d?u ki?m ng? (~)
 • đ?i tràng (:)
 • d?u ki?m ch?m đi?m (!)
 • d?u ki?m a c?ng (@)
 • s? d?u ki?m (#)
 • k? hi?u đôla ($)
 • ph?n trăm (%)
 • caret (^)
 • k? (&)
 • apostrophe (')
 • ch?m đ?ng sau (.)
 • d?u ki?m ngo?c đơn (())
 • ni?ng răng ({})
 • g?ch dư?i (_)
 • không gian m?u tr?ng (tr?ng)
G?ch có m?t vai tr? đ?c bi?t, như nó đư?c phép cho nhân v?t đ?u tiên trong b?n b?n ghi SRV b?i RFC đ?nh ngh?a, nhưng máy ch? DNS m?i hơn c?ng có th? cho phép nó b?t c? nơi nào trong tên. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc959336.aspx.

Thêm các quy t?c là:
 • Allcharacters b?o t?n trư?ng h?p đ?nh d?ng ngo?i tr? kí t? đ?i di?n ASCII.
 • kí t? đ?i di?n đ?u tiên ph?i đư?c th? t? ch? cái ho?c s?.
 • Các nhân v?t cu?i không ph?i là m?t d?u ki?m hi?u tr? ho?c m?t kho?ng th?i gian.
Đ? dài t?i thi?u tên
1 kí t? đ?i di?n.
Đ? dài tên t?i đa
63characters.

Chi?u dài t?i đa c?a tên DNS là 63 byte cho m?i nh?n hi?u.

Trong Windows 2000 và Windows Server 2003, tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? t?i đa và FQDN s? d?ng h?n ch? đ? dài tiêu chu?n đư?c đ? c?p trư?c đó, v?i vi?c b? sung h? tr? UTF-8 (Unicode). B?i v? m?t s? kí t? đ?i di?n UTF-8 vư?t quá m?t octet dài, b?n không th? xác đ?nh kích thư?c b?ng cách đ?m các kí t? đ?i di?n.

Đ? bi?t thêm v? gi?i h?n kí t? đ?i di?n tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n, xem MSKB bài vi?t 245809

OU tên

Cho phép kí t? đ?i di?n
T?t c? các kí t? đ?i di?n đư?c cho phép, kí t? đ?i di?n m? r?ng ngay c?. Tuy nhiên, m?c dù ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính cho phép b?n đ?t tên cho m?t OU v?i m? r?ng kí t? đ?i di?n, chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng tên mà mô t? m?c đích c?a OU và đó là ng?n, đ? đ? d? dàng qu?n l?. Nh? Directory Access Protocol (LDAP) mà không có b?t k? h?n ch? nào, b?i v? CN c?a đ?i tư?ng đư?c đ?t trong d?u ki?m ngo?c kép.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
886689 Ho?t đ?ng khôi ph?c th?m quy?n Ntdsutil không ph?i là thành công n?u đư?ng tên phân biệt ch?a các kí t? đ?i di?n m? r?ng trong Windows Server 2003 và Windows 2000
kí t? đ?i di?n không đư?c phép
Không có kí t? đ?i di?n không đư?c phép.
Đ? dài t?i thi?u tên
1 kí t? đ?i di?n.
Đ? dài tên t?i đa
64 kí t? đ?i di?n.
V?n đ? đ?c bi?t
Khi OU ? c?p đ? tên mi?n g?c có cùng tên như là m?t tên mi?n con trong tương lai, b?n có th? g?p ph?i các v?n đ? b? máy cơ s? d? li?u.Đ? minh h?a đi?u này, h?y xem xét m?t k?ch b?n mà b?n xóa m?t OU tên "ti?p th?" đ? t?o ra m?t tên mi?n con có cùng tên, ví d? như marketing.contoso.com (nh?n t?n cùng bên trái c?a tr? em FQDN tên mi?n có cùng tên).

OU s? b? xóa và th?i tombstone OU b?n t?o m?t tên mi?n con có cùng tên là t?o, xóa, và t?o ra m?t l?n n?a. Trong trư?ng h?p này, ghi tên trùng l?p trong b? máy cơ s? d? li?u ESE gây ra m?t v? va ch?m bóng ma, bóng ma tên khi các tên mi?n con tái t?o. V?n đ? này ngăn các thùng ch?a c?u h?nh sao chép.

Lưu ? m?t cu?c xung đ?t tên tương t? c?ng có th? x?y ra v?i các lo?i tên RDN trong đi?u ki?n nh?t đ?nh, không b? gi?i h?n đ? DC và OU tên lo?i:

951323 Các thông báo l?i khi b?n thêm m?t nhóm là m?t thành viên c?a m?t nhóm t? m?t tên mi?n khác nhau trong Windows Server 2003 Active Directory: "D?ch v? m?c tin thư thoại là quá b?n r?n"

http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kB;EN-US; 951323

B?ng dành riêng t?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T? dành riêng cho các tênWindows NT 4.0Windows 2000Windows Server 2003 và sau đó
CHƯA XÁC Đ?NH NGƯ?IXXX
NGƯ?I DÙNG XÁC TH?CXX
XXX
BUILTINXXX
T?O NHÓMXXX
T?O NHÓM MÁY CH?XXX
CH? S? H?U C?A TÁC GI?XXX
TÁC GI? CH? S? H?U MÁY CH?XXX
QUAY S?XXX
TIÊU HÓA AUTHX
TƯƠNG TÁCXXX
INTERNETXX
Đ?A PHƯƠNGXXX
H? TH?NG C?C B?X
M?NGXXX
b?n ghi d?ch v? M?NGX
NT AUTHORITYXXX
NT MI?NXXX
NTLM AUTHX
NULLXXX
?Y QUY?NXX
TƯƠNG TÁC T? XAX
GI?I H?NXX
SCHANNEL AUTHX
T?XX
MÁY CH?XX
b?n ghi d?ch v?XXX
H? TH?NGXXX
MÁY CH? Đ?U CU?IXX
T? CH?C NÀYX
NGƯ?I DÙNGX
TH? GI?IXXX

Thu?c tính

ID c?a bài: 909264 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 5.0
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB909264 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 909264

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com