i khi, may tinh khng ngu ng va ban nhn c thng bao li "Khng u Tai nguyn H thng Hoan tt API" trong Windows XP Goi Dich vu 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005, hoc Windows XP Media Center Edition 2005

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 909095 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Ban s dung may tinh ang chay Microsoft Windows XP vi Goi dich vu 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, hoc Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. Khi ban c gng a may tinh vao ch ngu ng, i khi may tinh khng ngu ng. Khi s c nay xay ra, ban nhn c thng bao li tng t thng bao sau:
Khng u Tai nguyn H thng Hoan tt API.
Khi ban gp s c nay, tinh nng ngu ng khng co may tinh cho n khi ban khi ng may tinh.

S c nay thng xay ra khi may tinh s dung RAM 1 GB hoc cao hn.

Chu y Tinh nng va cu phn Windows XP SP2 c bao gm trong Windows XP Tablet PC Edition 2005 va Windows XP Media Center Edition 2005.

NGUYN NHN

S c nay xay ra la do trinh quan ly ngun in loi Windows khng cha tai nguyn b nh cn thit chun bi cho may tinh ngu ng.

GI?I PHP

Thng tin cp nht

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung ban goi Ban cp nht cho Windows XP (KB909095) by gi.

Ngay Phat hanh: 15/08/2006

co thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Thng tin v Hotfix

iu kin tin quyt

Khng yu cu iu kin tin quyt.

Yu cu khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung hotfix nay.

Thng tin thay th hotfix

Hotfix nay khng thay th cac hotfix khac.

Thng tin v tp

Phin ban ting Anh cua hotfix nay co cac thuc tinh tp (hoc cac thuc tinh tp sau nay) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc t (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim ra mc chnh lch gia gi UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi cng cu Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiNnYu cu SPChi nhanh Dich vu
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.27742,136,06412/10/200500:18x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.27742,057,34411/10/200523:54x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.27742,015,23211/10/200523:54x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.27742,180,09612/10/200500:20x86SP2SP2QFE

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

chun bi cho may tinh ngu ng, trinh quan ly ngun in loi Windows yu cu chn b nh k nhau. Kich c cua b nh k nhau ti l thun vi s vung b nh vt ly ma may tinh ang dung. May tinh s dung nhiu RAM co th s dung nhiu vung b nh vt ly hn khi chun bi ngu ng. Do vy, cn mt lng ln b nh k nhau chun bi cho may tinh ngu ng.

Ngoai ra, s vung b nh vt ly thay i tuy theo chng trinh, dich vu va trinh iu khin thit bi ma may tinh s dung. Do vy, tinh nng ngu ng i khi khng thc hin thanh cng.

Khi trinh quan ly ngun in loi Windows phat hin tinh nng ngu ng khng thanh cng, tinh nng ngu ng vn bi v hiu hoa cho n khi ban khi ng may tinh.

co thm thng tin v thut ng c s dung trong bai vit nay, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s kin thc Microsoft:
824684 M ta v thut ng chun c dung m ta cac ban cp nht phn mm Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 909095 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2007 - Xem xt l?i: 2.4
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
    • Microsoft Windows XP Professional
    • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
T? kha:
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbhotfixserver kbwinserv2003presp2fix KB909095

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com