Sist?m? Windows XP ar 2. servisa pakotni, Windows XP Tablet PC Edition 2005 vai Windows XP Media Center Edition 2005 dators reiz?m nep?riet hibern?cijas re?., un j?s sa?emat k??das zi?. ?Insufficient System Resources Exist to Complete the API?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 909095 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

J?s lietojat datoru, kur? darbojas sist?ma Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 vai Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. M??inot datoru p?rsl?gt hibern?cijas re??m?, tas da?reiz netiek hibern?ts. Kad rodas ?? probl?ma, tiek par?d?ts zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
Insufficient System Resources Exist to Complete the API. (API nevar pabeigt nepietiekamu sist?mas resursu d??.)
??s probl?mas gad?jum? hibern?cijas l?dzeklis dator? nav pieejams, kam?r dators netiek restart?ts.

??da probl?ma parasti rodas, kad dator? tiek izmantota 1 gigabaitu (GB) liela vai liel?ka RAM.

Piez?me. Windows XP Tablet PC Edition 2005 un Windows XP Media Center Edition 2005 ir iek?auti Windows XP SP2 l?dzek?i un komponenti.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka Windows kodola baro?anas p?rvaldnieks nevar ieg?t atmi?as resursus, kas ir vajadz?gi, lai datoru sagatavotu hibern?cijai.

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin?jumu

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows XP atjaunin?juma (KB909095) pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2006. gada 15. august?

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto jaun?ko v?rusu programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. ?is fails ir saglab?ts serveros ar uzlabotu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Inform?cija par labojumfailu

Priek?nosac?jumi

Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu.

?is labojumfails neaizst?j citus labojumfailus.

Inform?cija par failu.

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a sada?as "Datums un laiks cilni" Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?basServisa fili?le
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.27742,136,0642005. gada 12. oktobr?00:18x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.27742,057,3442005. gada 11. oktobr?23:54x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.27742,015,2322005. gada 11. oktobr?23:54x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.27742,180,0962005. gada 12. oktobr?00:20x86SP2SP2QFE

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai datoru sagatavotu hibern?cijai, Windows kodola baro?anas p?rvaldniekam ir j?blo?? blakuseso?? atmi?a. Blakuseso?as atmi?as lielums ir proporcion?ls fizisk?s atmi?as re?ioniem, ko dators lieto. Dators, kas izmanto lielu RAM apjomu, gatavojoties hibern?cijai, visticam?k izmanto daudz fizisk?s atmi?as re?ionus. T?p?c, lai datoru sagatavotu hibern?cijai, ir vajadz?gs liel?ks blakuseso?as atmi?as apjoms.

Turkl?t fizisk?s atmi?as re?ionu skaits main?s atbilsto?i programm?m, pakalpojumiem un ier??u draiveriem, ko dators izmanto. T?p?c hibern?cijas l?dzeklim da?reiz rodas k??me.

Ja Windows kodola baro?anas p?rvaldnieks atkl?j, ka hibern?cijas l?dzeklim ir radusies k??me, hibern?cijas l?dzeklis ir atsp?jots, kam?r dators netiek restart?ts.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?aj? rakst? lietotajiem terminiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 909095 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2008. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 2.5
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
    • Microsoft Windows XP Professional Edition
    • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbhotfixserver kbwinserv2003presp2fix KB909095

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com