Identifikator ?lanka: 908077 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:

2438651 How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Naznaka
Ovaj ?lanak mo?e prvenstveno sadr?ati vezu ka uslu?nom programu Windows Installer za ?i??enje (MSICUU2.exe). Ako ste na ovaj ?lanak upu?eni da biste re?ili problem pomo?u uslu?nog programa Windows Installer za ?i??enje, obratite se proizvo?a?u softvera da biste dobili podr?ku za instalaciju proizvoda ili pogledajte slede?i ?lanak Microsoft baze znanja da biste prona?li korake za re?avanje problema sa deinstalacijom kod proizvoda koji koriste Windows Installer:

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Mo?ete da koristite metode u ovom ?lanku da biste re?ili probleme sa instalacijom u aplikaciji Microsoft .NET Framework verzija 2.0. Ovaj ?lanak opisuje instalacije u sistemu Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), ili u Windows XP Service Pack 2 (SP2). Metoda koje ovaj ?lanak opisuje uklju?uje registraciju programa Microsoft Windows Installer, kao i popravku, uklanjanje i ponovno instaliranje radnog okvira .NET Framework. Da biste koristili ove metode, trebalo bi da budete upoznati sa aplikacijom .NET Framework 2.0, Ure?iva?em registratora i programom Windows Installer. Pored toga, jedna od ovih metoda zahteva da promenite registrator na ra?unaru.

UVOD

Ovaj ?lanak sa obja?njenjima korak po korak navodi kako da re?ite probleme do kojih mo?e do?i kada instalirate .NET Framework 2.0.

Kada je Microsoft Windows Installer neispravno registrovan u Windows registratoru, program za instalaciju za .NET Framework 2.0 ne mo?e da pristupi nekim Windows Installer komponentama. Ovaj ?lanak opisuje kako da re?ite ovaj problem tako ?to ?ete poni?titi registraciju programa Windows Installer, a zatim ga ponovo registrovati.

Ne?ete uvek mo?i da u potpunosti uklonite .NET Framework 2.0 kori??enjem alatke ?Dodaj/ukloni programe? na kontrolnoj tabli. Ovaj ?lanak tako?e opisuje kako da re?ite ovaj problem tako ?to ?ete popraviti .NET Framework 2.0 ili tako ?to ?ete ru?no ukloniti .NET Framework 2.0 sa ra?unara, a zatim ponovo instalirati .NET Framework 2.0.

Zahtevi

Slede?a lista navodi potreban preporu?eni hardver, softver, mre?nu strukturu i servisne pakete:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ili Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0.
  Da biste dobili paket koji mo?ete prosle?ivati za Microsoft .NET Framework verzija 2.0, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju: 
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6523
Napomena Da biste re?ili probleme sa .NET Framework 2.0 instalacijom, morate da koristite nalog koji je u grupi lokalnih administratora na ra?unaru sa aplikacijom .NET Framework 2.0.

U ovom ?lanku se pretpostavlja da ste upoznati sa slede?im temama:
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Ure?iva? registratora
 • Windows Installer

Opozovite registraciju, a zatim ponovo registrujte Windows Installer

Ova radnja ispravlja ve?inu situacija. Pored toga, ova radnja ne uti?e ni na jedan trenutno instalirani program koji koristi Windows Installer.
 1. Opozovite registraciju programa Windows Installer. Da biste ovo uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte msiexec /unregister, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Registrujte Windows Installer. Da biste ovo uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte msiexec /regserver, a zatim kliknite na dugme U redu.

Popravite .NET Framework 2.0

Slede tri na?ina na koja mo?ete da popravite .NET Framework.

Koristite komandu ?Popravi? na Windows Installer ke? datoteci

Da biste popravili .NET Framework 2.0 kori??enjem Windows Installer ke? datoteke, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte installer, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U meniju Prikaz u programu Windows Installer, izaberite stavku Detalji, kliknite desnim tasterom mi?a na zaglavlje kolone Ime, a zatim izaberite stavku Komentar.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na ke?iranu datoteku programa Windows Installer koja ima komentar Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, a zatim kliknite na dugme Popravi.
 4. Nakon zavr?etka procesa popravke, zatvorite Windows Installer.

Pokrenite paket koji mo?ete prosle?ivati za .NET Framework 2.0 na komandnoj liniji

Da biste popravili .NET Framework 2.0 kori??enjem komandne linije, sledite ove korake:
 1. Prona?ite Dotnetfx.exe koju ste koristili da biste instalirali .NET Framework 2.0. Da biste to uradili, koristite jedan od slede?ih metoda:
  • Ako ste instalirali .NET Framework 2.0 sa CD-a ili DVD-a, stavite instalacioni disk u CD ili DVD jedinicu.
  • Ako ste instalirali .NET Framework 2.0 sa ?vrstog diska, preuzmite instalacioni program za .NET Framework 2.0 na ?vrsti disk.
  • Ako ste instalirali .NET Framework 2.0 sa mre?ne jedinice, ponovo se pove?ite sa mre?nom jedinicom.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Na komandnoj liniji pokrenite slede?u komandu:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Napomena %InstallationPath% je ?uvar mesta za putanju datoteke Dotnetfx.exe koju ste prona?li u 1. koraku.

Ru?no uklonite, a zatim ponovo instalirajte .NET Framework 2.0

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Va?no Ovi koraci mogu pove?ati bezbednosni rizik. Ovi koraci tako?e mogu u?initi ra?unar ili mre?u osetljivim na napade zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao ?to su virusi. Preporu?ujemo proces koji opisuje ovaj ?lanak za omogu?avanje rada programa predvi?enog dizajnom ili za primenu posebnih mogu?nosti programa. Pre nego ?to izvr?ite ove promene, preporu?ujemo da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog procesa u va?em okru?enju. Ako odlu?ite da primenite ovaj proces, preduzmite sve odgovaraju?e dodatne korake kako biste za?titili sistem. Preporu?ujemo da ovaj proces koristite samo ako vam je zaista neophodan.
 1. Uklonite .NET Framework 2.0 iz ke? memorije programa Windows Installer:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte installer, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. U meniju Prikaz u programu Windows Installer izaberite stavku Detalji.
  3. Kliknite desnim tasterom mi?a na zaglavlje kolone Ime, a zatim izaberite stavku Komentari.
  4. Kliknite desnim tasterom mi?a na ke?iranu datoteku programa Windows Installer koja ima komentar Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
  5. Nakon zavr?etka procesa deinstalacije, zatvorite Windows Installer.
 2. Ru?no obri?ite slede?e sa ra?unara. Napomena U zavisnosti od trenutnog stanja .NET Framework instalacije, ove stavke se mo?da ne?e nalaziti na ra?unaru.
  • Fascikla ?URTTemp?
  • Datoteka Mscoree.dll
  • Fascikla v2.0.50727
  Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte system32 u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu. Sadr?aj fascikle System32 pojavljuje se u programu Windows Explorer.
  2. Prona?ite i zatim obri?ite fasciklu URTTemp
  3. Prona?ite i zatim obri?ite fasciklu mscoree.dll.

   Napomena Ako je .NET Framework 1.1 ili .NET Framework 1.0 tako?e instaliran na ra?unaru, a ne nameravate da ponovo instalirate .NET Framework 2.0, morate da popravite .NET Framework 1.1 ili .NET Framework 1.0. Vi?e informacija potra?ite u odeljku ?Popravka radnog okvira .NET Framework? u slede?em ?lanku u Microsoft bazi znanja:
   824643 Re?avanje problema sa instalacijom aplikacije Microsoft .NET Framework 1.1 u operativnom sistemu Windows XP ili Windows 2000 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  4. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte microsoft.net, a zatim kliknite na dugme U redu. Sadr?aj fascikle Microsoft.NET pojavljuje se u programu Windows Explorer.
  5. U fascikli Microsoft.NET kliknite dvaput na fasciklu Radni okvir.
  6. U fascikli ?Radni okvir?, izbri?ite fasciklu v2.0.50727.
  7. Zatvorite fasciklu ?Radni okvir?.
 3. Ru?no izbri?ite relevantne klju?eve registratora:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu da biste pokrenuli ure?iva? registratora.
  2. U ure?iva?u registratora prona?ite i izbri?ite slede?e klju?eve registratora.

   Napomena U zavisnosti od trenutnog stanja .NET Framework instalacije, ovi klju?evi registratora se mo?da ne?e nalaziti na ra?unaru.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Zatvorite ure?iva? registratora.
 4. Koristite Windows Installer uslu?ni program za ?i??enje (Msizap.exe) da biste uklonili informacije o programu Windows Installer iz registratora. Komponente (Msizap.exe) za Windows Installer Software Development Kit uklju?ene su u Microsoft Windows Software Development Kit (SDK).

  Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Odmah preuzmite paket sa uslu?nim programom programa Windows Installer za ?i??enje (Msicuu2.exe).
  Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

  Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  290301 Opis uslu?nog programa Windows Installer za ?i??enje
  Da biste uklonili informacije o programu Windows Installer iz registratora, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji, prona?ite direktorijum koji sadr?i Windows Installer uslu?ni program za ?i??enje, a zatim pokrenite slede?u komandu:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Ponovo pokrenite ra?unar.
 5. Onemogu?ite sve antivirusne programe i sve programe sa za?titnim zidom koje ste instalirali na ra?unaru. Da biste ovo uradili, koristite System Configuration Utility (Msconfig.exe) za obavljanje novog pokretanja ra?unara. Zatim onemogu?ite sve usluge koje vam nisu potrebne.

  Kada koristite System Configuration Utility u re?imu dijagnostike, ponovo omogu?ite uslugu Windows Installer na kartici Usluge.

  Da biste pokrenuli uslu?ni program za konfigurisanje sistema, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polje Otvori otkucajte msconfig i zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Izbri?ite sadr?aj fascikle ?Temp?:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte %Temp%, a zatim kliknite na dugme U redu. Sadr?aj fascikle ?Temp? pojavljuje se u programu Windows Explorer.
  2. U fascikli ?Temp?, u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izaberi sve.
  3. U meniju Datoteka izaberite stavku Izbri?i.

   Napomena Izbri?ite ?to vi?e datoteka i fascikli iz fascikle ?Temp?.
 7. Ponovo instalirajte .NET Framework 2.0. Da biste dobili paket koji mo?ete prosle?ivati za Microsoft .NET Framework Version 2.0, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju: 
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6523
  Napomena Ako ne ?elite da ponovo instalirate .NET Framework 2.0, i .NET Framework 1.1 ili je .NET Framework 1.0 instaliran na ra?unaru, morate da popravite .NET Framework 1.1 ili .NET Framework 1.0. Morate da popravite ove instalacije da biste zamenili Mscoree.dll datoteku i URTTemp fasciklu.

Reference

Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Developer Network (MSDN) Web lokaciji:
Ure?iva? registratora
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/x6kd89c5(vs.71).aspx

Windows Installer
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/aa372866.aspx

Naj?e??a pitanja
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/vstudio/aa496123

Verzije, kompatibilnost i paralelno izvr?avanje u aplikaciji .NET Framework
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/vstudio/aa497340.aspx
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 908077 - Poslednji pregled: 1. novembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 3.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com