Straipsnio ID: 908077 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:

2438651 How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Pastaba
?iame straipsnyje gali b?ti pateiktas saitas ? ?Windows Installer? valymo priemon? (MSICUU2.exe). Jei bandydami i?spr?sti problem? ?Windows Installer? valymo priemone buvote nukreipti ? ?? straipsn?, pagalbos d?l turimo produkto diegimo kreipkit?s ? programin?s ?rangos gamintoj? arba per?i?r?kite toliau nurodyt? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?, kuriame pateikiami produkt?, kuriuose naudojama ?Windows Installer?, ?alinimo problem? sprendimo veiksmai:

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Nor?dami i?spr?sti ?Microsoft .NET Framework? 2.0 versijos diegimo problemas galite taikyti ?iame straipsnyje pateiktus metodus. ?iame straipsnyje apra?omi ?Microsoft Windows Server 2003?, ?Windows 2000? 3 pakeitim? paketo (SP3) ar ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo (SP2) diegimai. ?iame straipsnyje pateikti metodai apima ?Microsoft Windows Installer? perregistravim? ir ?.NET Framework? taisym?, pa?alinim? ir diegim? i? naujo. Nor?dami taikyti ?iuos metodus tur?tum?te mok?ti dirbti su ?.NET Framework 2.0?, registro rengykle ir ?Windows Installer?. Be to, taikant vien? ?i? metod? reikalaujama kompiuteryje pakeisti registr?.

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?alinti triktis, galin?ias kilti diegiant ?.NET Framework 2.0?.

Kai ?Microsoft Windows Installer? netinkamai u?registruojama ?Windows? registre, ?.NET Framework 2.0? s?rankos programa negali pasiekti kai kuri? ?Windows Installer? komponent?. ?iame straipsnyje aptariama, kaip i?spr?sti ?i? problem? i?registruojant ir v?l u?registruojant ?Windows Installer?.

Ne visada gali pavykti visi?kai pa?alinti ?ET Framework 2.0? naudojant valdymo skydo ?rank? ?traukti / ?alinti programas. ?iame straipsnyje taip pat aptariama, kaip i?spr?sti ?i? problem? pataisant ?.NET Framework 2.0? arba patiems pa?alinant ?.NET Framework 2.0? i? kompiuterio ir i? naujo j? ?diegiant.

Reikalavimai

?iame s?ra?e pateikiama rekomenduojama aparat?ra, programin? ?ranga, tinklo infrastrukt?ra ir reikalingi pakeitim? paketai:
 • ?Microsoft Windows Server 2003?, ?Microsoft Windows 2000? 3 pakeitim? paketas (SP3) arba ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • ?Microsoft .NET Framework 2.0?.
  Nor?dami gauti 2.0 versijos ?Microsoft .NET Framework? perskirstom?j? paket? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: 
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6523
Pastaba Norint pa?alinti ?.NET Framework 2.0? diegimo problemas reikia naudoti abonement?, kuris yra kompiuterio, kuriame paleista ?.NET Framework 2.0?, vietini? administratori? grup?je.

?iame straipsnyje informacija pateikiama manant, kad esate susipa?in? su tokiomis temomis:
 • ?Microsoft .NET Framework 2.0?
 • Registro rengykl?
 • ?Windows Installer?

?Windows Installer? i?registravimas ir u?registravimas

Atlikus ?? veiksm? i?sprend?iamos daugeliu situacij? kylan?ios problemos. Be to, ?is veiksmas neturi ?takos jokioms ?iuo metu ?diegtoms programoms, naudojan?ioms ?Windows Installer?.
 1. I?registruokite ?Windows Installer?. Nor?dami tai padaryti spustel?kite Prad?ia, Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msiexec /unregister ir spustel?kite Gerai.
 2. U?registruokite ?Windows Installer?. Nor?dami tai padaryti spustel?kite Prad?ia, Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msiexec /regserver ir spustel?kite Gerai.

?.NET Framework 2.0? taisymas

Toliau pateikti trys ?.NET Framework? taisymo b?dai.

Komandos Taisyti naudojimas ?Windows Installer? talpyklos faile

Jei norite pataisyti ?.NET Framework 2.0? naudodami ?Windows Installer? talpyklos fail?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ia, Vykdyti, ?veskite installer lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 2. ?Windows Installer? meniu Rodyti spustel?kite I?samiau, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite stulpelio antra?t? Pavadinimas ir spustel?kite Komentaras.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite talpykloje esant? ?Windows Installer? fail?, kuriame yra komentaras Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, ir spustel?kite Taisyti.
 4. Pasibaigus taisymo procesui u?darykite ?Windows Installer?.

?.NET Framework 2.0? perskirstomojo paketo paleidimas komandin?je eilut?je

Jei norite pataisyti ?.NET Framework 2.0? naudodami komandin? eilut?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Raskite Dotnetfx.exe fail?, kur? naudojote diegdami ?.NET Framework 2.0?. Tai atlikite naudodami vien? i? ?i? b?d?:
  • Jei ?.NET Framework 2.0? ?dieg?te naudodami kompaktin? ar DVD disk?, diegimo disk? ?d?kite ? kompaktini? arba DVD disk? ?rengin?.
  • Jei ?.NET Framework 2.0? ?dieg?te i? stand?iojo disko, ? j? atsisi?skite ?.NET Framework 2.0? s?rankos program?.
  • Jei ?.NET Framework 2.0? ?dieg?te i? tinklo disko, i? naujo prisijunkite prie tinklo disko.
 2. Spustel?kite Prad?ia, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. Komandin?je eilut?je vykdykite ?i? komand?:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Pastaba %InstallationPath% yra Dotnetfx.exe failo, kur? radote atlikdami 1 veiksm?, vietos rezervavimo ?enklas.

Neautomatinis ?.NET Framework 2.0? ?alinimas ir diegimas i? naujo

Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registr?. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Svarbu ?ie veiksmai gali padidinti saugos rizik?. D?l ?i? veiksm? kompiuteris arba tinklas taps pa?eid?iamesni kenk?ji?k? vartotoj? arba kenk?ji?kos programin?s ?rangos atakos, pavyzd?iui, virus?. Rekomenduojame naudoti ?iame straipsnyje apra?yt? proces?, leid?iant? programoms veikti taip, kaip jos buvo sukurtos, arba ?diegti specifini? program? papildini?. Rekomenduojame prie? atliekant ?iuos pakeitimus ?vertinti su tokiais veiksmais susijusi? rizik? dirbant konkre?ioje aplinkoje. Jei nuspr?site taikyti ?? proces?, atlikite atitinkamus papildomus veiksmus, kad apsaugotum?te sistem?. Rekomenduojame taikyti ?? proces?, tik jei i? ties? jums jo reikia.
 1. ?.NET Framework 2.0? pa?alinimas i? ?Windows Installer? talpyklos:
  1. Spustel?kite Prad?ia, Vykdyti, ?veskite installer lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
  2. ?Windows Installer? meniu Rodyti spustel?kite I?samiau.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite stulpelio antra?t? Pavadinimas ir spustel?kite Komentarai.
  4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite talpykloje esant? ?Windows Installer? fail?, kuriame yra komentaras Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, ir spustel?kite Pa?alinti.
  5. Pasibaigus ?alinimo procesui u?darykite ?Windows Installer?.
 2. Patys i? kompiuterio panaikinkite toliau nurodytus elementus. Pastaba Atsi?velgiant ? esam? ?.NET Framework? diegimo b?sen?, kompiuteryje gali neb?ti toliau nurodyt? element?.
  • URTTemp aplankas
  • Mscoree.dll failas
  • v2.0.50727 aplankas
  Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ia, Vykdyti, ?veskite system32 lauke Atidaryti, tada spustel?kite Gerai. ?Windows Explorer? rodomas aplanko ?System32? turinys.
  2. Raskite aplank? URTTemp ir panaikinkite j?.
  3. Raskite aplank? mscoree.dll ir panaikinkite j?.

   Pastaba Jei kompiuteryje taip pat ?diegta ?.NET Framework 1.1? arba ?.NET Framework 1.0?, o i? naujo ?diegti ?.NET Framework 2.0? nenorite, turite pataisyti ?.NET Framework 1.1? arba ?.NET Framework 1.0?. Daugiau informacijos rasite skyriuje ?.NET Framework? taisymas?, esan?iame ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
   824643 Kaip pa?alinti ?Microsoft .NET Framework 1.1? diegimo triktis sistemoje ?Windows XP? ar ?Windows 2000? (gali b?ti angl? k.)
  4. Spustel?kite Prad?ia, Vykdyti, ?veskite microsoft.net lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai. ?Windows Explorer? rodomas aplanko ?Microsoft.NET? turinys.
  5. Aplanke ?Microsoft.NET? du kartus spustel?kite aplank? Framework.
  6. Aplanke ?Framework? panaikinkite aplank? v2.0.50727.
  7. U?darykite aplank? ?Framework?.
 3. Patys panaikinkite atitinkamus registro raktus:
  1. Spustel?kite Prad?ia, Vykdyti, ?ra?ykite regedit lauke Atidaryti, tada spustel?j? Gerai paleiskite registro rengykl?.
  2. Registro rengykl?je raskite ir panaikinkite toliau nurodytus registro raktus.

   Pastaba Atsi?velgiant ? esam? ?.NET Framework? diegimo b?sen?, kompiuteryje gali neb?ti toliau nurodyt? registro rakt?.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. U?darykite registro rengykl?.
 4. Naudodami ?Windows Installer? valymo priemon? (Msizap.exe) i? registro pa?alinkite ?Windows Installer? informacij?. ?Windows? programin?s ?rangos k?rimo rinkinio komponentai (Msizap.exe) ?traukti ? ?Microsoft Windows? programin?s ?rangos k?rimo rinkin? (SDK).

  ?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?skite ?Windows Installer? valymo priemon?s (Msicuu2.exe) paket? dabar.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite ?? numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
  ?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  290301 ?Windows Installer? valymo priemon?s apra?as
  Nor?dami i? registro pa?alinti ?Windows Installer? informacij? atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ia, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
  2. Komandin?je eilut?je raskite katalog?, kuriame yra ?Windows Installer? valymo priemon?, ir paleiskite ?i? komand?:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
 5. I?junkite visas kompiuteryje ?diegtas antivirusines ir u?kardos programas. Naudodami sistemos konfig?ravimo priemon? (Msconfig.exe) atlikite ??vari?? kompiuterio ?krov?. Tada i?junkite visas nereikalingas tarnybas.

  Naudodami sistemos konfig?ravimo priemon? diagnostikos re?imu skirtuke Tarnybos i? naujo ?junkite ?Windows Installer? tarnyb?.

  Kad ?jungtum?te sistemos konfig?ravimo priemon?, spustel?kite Prad?ia, tada ? Vykdyti, ?ra?ykite msconfig ? lauk? Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 6. Panaikinkite aplanko ?Temp? turin?:
  1. Spustel?kite Prad?ia, tuomet Vykdyti, ?veskite %Temp% lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai. ?Windows Explorer? rodomas aplanko ?Temp? turinys.
  2. Aplanke ?Temp? meniu Redaguoti spustel?kite ?ym?ti visk?.
  3. Meniu Failas spustel?kite Naikinti.

   Pastaba I? aplanko ?Temp? panaikinkite kuo daugiau aplank?.
 7. ?diekite ?.NET Framework 2.0? i? naujo. Nor?dami gauti ?Microsoft .NET Framework? 2.0 versijos perskirstom?j? paket? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: 
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6523
  Pastaba Jei nenorite i? naujo ?diegti ?.NET Framework 2.0?, o j?s? kompiuteryje ?diegta ?.NET Framework 1.1? ar ?.NET Framework 1.0?, turite pataisyti ?.NET Framework 1.1? ar ?.NET Framework 1.0?. ?iuos diegimus turite pataisyti, kad b?t? pakeistas failas Mscoree.dll ir aplankas URTTemp.

Nuorodos

Daugiau informacijos ie?kokite ?iose ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) svetain?se:
Registro rengykl?
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/x6kd89c5(vs.71).aspx

?Windows Installer?
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/aa372866.aspx

Da?nai u?duodami klausimai
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/vstudio/aa496123

Versij? k?rimas, suderinamumas ir gretutinis vykdymas ?.NET Framework?
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/vstudio/aa497340.aspx
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 908077 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 2 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 3.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com