Khc phuc s c hoa trong Age of Empires III

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 907881 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

M ta cac s c hoa c bit ma ban co th gp phai khi phat Age of Empires III. Bai vit nay cung cung cp thng tin khc phuc s c chung co th giai quyt moi s c lin quan n hoa ma ban gp phai.

THNG TIN THM

Thng tin khc phuc s c chung

Tai xung ban cp nht

am bao rng ban co phin ban phn mm Age of Empires III mi nht. Ban cp nht (con c bit la ban va) c phat trin giai quyt nhiu s c vi tro chi. tai xung ban cp nht tro chi, hay truy nhp Web site Trc tuyn cua Ensemble Studios:
http://www.agecommunity.com
tai xung va cai t ban cp nht tro chi mi nht cua tro chi nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Age of Empires III.
 2. Trn man hinh cho tri chinh, bm Tr giup va Cng cu.
 3. Bm Cp nht Tro chi.
Ban cp nht tro chi mi nht cung khc phuc s c tam dng. Nu tro chi a tai xung bi tam dng, nhn Pause Break trn ban phim huy tam dng.

Cai t trinh iu khin mi nht

Nu ban gp s c v hoa, nh man hinh en (trng) hoc hiu sut Age of Empires III kem, hay tai xung ri cai t trinh iu khin the video mi nht.

The video cho phep ban thy hoa trn man hinh. Trinh iu khin la phn mm cho phep may tinh giao tip vi phn cng hoc thit bi. Khng co trinh iu khin, phn cng ma ban kt ni vi may tinh vi du: the video hoc webcam se khng hoat ng ung cach.

Trinh iu khin video mi nht cho the video cua ban co th cho phep s dung cac tinh nng the video hiu qua hn nng cao hiu sut cua tro chi. Thng thng, cac cng ty phat hanh trinh iu khin thng xuyn cho the theo kip cac cng ngh phn mm lun thay i.

tai xung va cai t trinh iu khin mi nht, hay lin h vi nha san xut may tinh hoc phn cng video. Xem phn "Thng tin b sung" bit thm thng tin v cach lin h vi nha san xut may tinh hoc phn cng video. xac inh xem cac ban cp nht trinh iu khin thich hp co sn tai xung hay khng, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com
xac inh tn va nha san xut the video, hay lam theo cac bc trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Vista:
 1. M cng cu Chn oan Direct X. thc hin vic nay, bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , nhp dxdiag vao hp Bt u Tim kim, ri bm dxdiag.exe trong danh sach Chng trinh.
 2. Bm tab Hin thi.
 3. Trong Thit bi, tim kim Tn va Nha san xut.
 4. Bm Thoat.

Cac vn ph bin vi the video

Ban co th gp phai cac s c sau khi chi Age of Empires III.

S c hin thi lam anh hng n man hinh va phn giai

i vi mt s man hinh may tinh, cac phn giai nht inh co th gy ra s c hin thi. Age of Empires III cung cp h tr cho nhiu thit t phn giai da trn cac thit t ma the video cua ban h tr. Tuy nhin, man hinh co th khng h tr tt ca cac thit t phn giai. Bt ky s c hin thi nao ma ban gp phai khi chi Age of Empires III co th xay ra do cu hinh hin thi cua ban. Cu hinh hin thi bao gm the video, man hinh va trinh iu khin.

Chung ti khuyn ban nn th cac phn giai khac nhau Age of Empires III co th tr lai thit t khac nu man hinh khng h tr phn giai a chon. Xem tai liu v man hinh hoc truy nhp Web site cua nha san xut man hinh.

Cht lng hinh anh kem trn man hinh LCD

Man hinh LCD cung cp cht lng hinh anh kem phn giai khng thc. Xem tai liu v man hinh hoc truy nhp Web site cua nha san xut man hinh bit thng tin v phn giai thc cua man hinh.

am khoi hoc thit bi

Khi chi Age of Empires III, ban co th thy am khoi hoc cac thit bi. giai quyt s c nay, hay giam h tr Trinh bong. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Khi ng tro chi.
 2. B?m Cng c? va Tr giup, sau b?m Tu? ch?n.
 3. Bm Thit t hoa.
 4. t Trinh bong v Thp.

Cac s c cu th i vi phn cng video

ATI

Khi s dung cac the ATI nht inh, ban co th gp s c khi nhn nhiu ln ALT+TAB chuyn gia tro chi Age of Empires III va chng trinh khac. Chung ti khuyn ban khng nn s dung li tt ban phim ALT+TAB .

Nvidia

Age of Empires III co th ong tr lai man hinh nu ch chng rng ca c kich hoat. giai quyt s c nay, hay tt ch chng rng ca hoc t thanh c kim soat ng dung bng pa-nen iu khin trinh iu khin video.
 • Nvidia 6800: Ban co th thy hoa sang loe ln hoc hiu sut Age of Empires III kem khi s dung the video Nvidia 6800. y la s c a bit. S c nay khng co cach giai quyt
 • GeForce 6600gt: Ban co th thy cac dong mau nu nm ngang man hinh. S c nay khng xay ra trn tt ca cac the GeForce 6600gt. S c nay chi xay ra trn the GeForce 6600gt nu nha san xut the video a ep xung the video. Khng co giai phap nao cho s c nay. bit thm thng tin, hay lin h vi nha san xut the video.
 • GeForce FX 5200: Hiu sut tro chi co th khng n inh. giai quyt s c nay, hay chuyn h tr Trinh bong v Thp. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Khi ng tro chi.
  2. B?m Cng c? va Tr giup, sau b?m Tu? ch?n.
  3. Bm Thit t hoa.
  4. t Trinh bong v Thp.
 • GeForce 6200: Ban co th thy mt s s c hoa trong tro chi, nh cac khi mau trng ch khng phai nc hoc khoi, hiu sut rt kem hay hoa bi meo. giai quyt s c nay, hay t lai tuy chon thit t hoa. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Khi ng tro chi.
  2. B?m Cng c? va Tr giup, sau b?m Tu? ch?n.
  3. Bm Thit t hoa, ri t cu hinh cac thit t hoa sau:
   • Cht lng Chng Rng ca: Thp
   • Cht lng Trinh bong: Thp
   • Cht lng Bong: Thp
   • Hiu ng Nc: Tt
   • Hiu ng Anh sang: Cao
   • M hinh Poly: Tt
   • i tng ia hinh Chi tit: Tt
  4. Bm OK ri khi ng tro chi.
tai xung va cai t cac trinh iu khin the video mi nht, hay truy nhp Web site sau cua Nvidia:
http://www.nvidia.com

Matrox

Khi ban s dung Matrox Parhelia 128 megabyte (the video MBO hoc the video Matrox Millennium P750, Age of Empires III co th khng hin thi chinh xac vn b mt. Vn b mt cp n tuyt hoc b mt ng xam xut hin trong Age of Empires III. The video Matrox Parhelia 128 MB va Matrox Millennium P750 s dung trinh iu khin 6.13.0001.1691 va tham chiu cac trinh iu khin 6.13.0001.1873 va 6.13.0001.1914. tai xung trinh iu khin mi nht cua Matrox, hay truy nhp Web site sau cua Matrox:
http://www.matrox.com/video/support

Intel 965

Tro chi co th bi ong bng sau oan phim gii thiu. giai quyt s c nay, hay tai xung va cai t ban cp nht tro chi mi nht. thc hin vic nay, hay ghe thm Web site sau cua Ensemble Studios:
http://www.agecommunity.com/gameUpdates.aspx#english
Nu s c vn tip tuc xay ra, hay ghe thm Web site sau cua Intel va th cac xut cua ho:
http://www.intel.com/support/graphics/intelgm965/sb/CS-026146.htm
Chuyn n tro chi, bm vao lin kt Chi tit. Ngoai ra, tai xung va cai t trinh iu khin the video mi nht cua Intel.

Intel 82945G Express Chipset

Tai xung va cai t ban cp nht tro chi mi nht. thc hin vic nay, hay ghe thm Web site sau cua Ensemble Studios:
http://www.agecommunity.com/gameUpdates.aspx
Nu s c vn tip tuc xay ra, ban co th phai mua the video khac.

Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Thng bao li phn cng video cu th

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thng bao LiGiai phap
Trinh iu khin hoa cua ban qua cu nn khng chay c Age of Empires III. Nu ban mun cp nht trinh iu khin cua minh, hay lin h vi nha san xut may tinh co moi tr giup cn thit.
S c nay co th xay ra nu Age of Empires III phat hin thy trinh iu khin phn cng video cua may tinh khng ap ng cac yu cu ti thiu. Lin h vi nha san xut may tinh hoc nha san xut the video bit thng tin v cach nng cp trinh iu khin.
Bt buc phai co DirectX 9.0c tr ln chay Age of Empires III. Hay chay lai thit lp Age of Empires III cai t DirectX.
S c nay co th xay ra nu DirectX 9.0c khng c cai t ung cach.

bit thm thng tin v cach nng cp hoc cai t lai DirectX, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256182 Ban nhn c thng bao li DirectX khi khi ng tro chi cua Microsoft: "Tro chi khng chay c vi phin ban Microsoft DirectX a cai t trn may tinh cua ban khng tng thich"
Cai t khng thanh cng. Cai t Direct3D khng thanh cng. Cac nguyn nhn co th: Trinh iu khin hoa cu hoc bi hong. Cai t Direct3D khng ung cach. Tinh nng tng tc phn cng a bi v hiu hoa. Khi ng ng dung khi may tram bi khoa. Hay kim tra tp nht ky bit thm thng tin. Age of Empires III yu cu it nht the video 64 MB. May tinh nay dng nh co the video 0 MB. Nu ban mun nng cp may tinh cua minh, hay lin h vi nha san xut may tinh co moi tr giup cn thit.
bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
191660 Tuy chon DirectDraw hoc Direct3D khng kha dung
H thng cua ban dng nh khng ap ng cac yu cu ti thiu cho Age of Empires III. Chay tro chi trn h thng khng ap ng cac yu cu ti thiu co th gy ra tinh trang mt n inh, li hoa va/hoc s c hiu nng nghim trong. Nu ban mun nng cp may tinh cua minh, hay lin h vi nha san xut may tinh co moi tr giup cn thit.
S c nay co th xay ra nu the video cua ban khng ap ng cac yu cu cua tro chi. giai quyt s c nay, hay mua ri cai t the video c Age of Empires III h tr. Nu ban khng mun cai t the video mi, ban co th tra lai tro chi c hoan tin. bit thng tin v Bao am Mc hai long cua Microsoft, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/mscorp/productrefund/refund.mspx

Thng tin b sung

bit thm thng tin v cach nng cp trinh iu khin b iu hp hoa cua ban bng cach s dung Web site Microsoft Windows Update, hay bm vao Phat xem ban trinh bay a phng tin trc tuyn nay:

THAM KH?O

bit thng tin v nha san xut phn cng cua ban, hay ghe thm Web site sau:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 907881 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Age of Mythology Gold
T? kha:
dftsdahomeportal kb3rdparty kbdisplay kbhowto KB907881

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com