Làm th? nào đ? sao lưu các tài kho?n và workspaces trong Groove

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 907230 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Đ? ngăn ng?a m?t d? li?u t? l?i ph?n c?ng ho?c t? t?nh c? xóa, chúng tôi khuyên b?n sao lưu tài kho?n d? b? t?n thương và workspaces. Bài vi?t này mô t? cách sao lưu tài kho?n và workspaces trong Microsoft Office Groove 2007, trong văn ph?ng ?o Groove 3.x và trong không gian làm vi?c Groove 2.x. thêm vào đó, bài vi?t này mô t? cách sao lưu thư trong Groove 3.x.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? sao lưu m?t tài kho?n

N?u b?n s? d?ng m?t tài kho?n trên nhi?u máy tính, ho?c n?u b?n là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n Groove qu?n l? th?c hi?n sao lưu t? đ?ng, b?n đ? có các đ?ng g?i c?a tài kho?n c?a b?n. B?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng đ?ng g?i đ? khôi ph?c tài kho?n c?a b?n n?u m?t cái g? đó x?y ra đ? cài đ?t chuyên bi?t Groove đ?a phương. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng tài kho?n Groove c?a b?n trên m?t máy tính, và n?u b?n không thu?c v? m?t tên mi?n đư?c qu?n l? th?c hi?n sao lưu t? đ?ng, b?n nên giúp b?o v? các tài kho?n b?ng cách th? công ti?t ki?m tài kho?n vào t?p tin m?t ít m?i ngày 59. Sau khi 60 ngày, các t?p tin tài kho?n h?t h?n, và b?n s? không th? s? d?ng nó.

Groove 2007, b?n có th? tránh gi?i h?n 60 ngày này b?ng cách yêu c?u và áp d?ng hotfix 935874. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 935874, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935874Mô t? c?a gói hotfix Groove 2007: 11 tháng tư 2007
Tr? lên tài kho?n t?p tin có th? đư?c khó khăn đ? ti?n hành hoà gi?i v?i g?n đây Groove Relay thông tin. V? v?y, chúng tôi v?n khuyên b?n sao lưu c?a b?n tài kho?n ít nh?t m?i 60 ngày.

Đ? lưu d? li?u tài kho?n Groove Groove 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tùy ch?n tr?nh đơn, nh?p vào S? thích.
 2. B?m vào các Tài kho?n tab, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m dư?i Ti?t ki?m tài kho?n như t?p tin đ? t?o m?t t?p tin tài kho?n.
Đ? lưu d? li?u tài kho?n Groove trong Groove 3.x, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tùy ch?n tr?nh đơn, nh?p vào S? thích.
 2. B?m vào các Tài kho?n tab, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m tài kho?n như t?p tin đ? t?o m?t t?p tin tài kho?n.
Đ? lưu d? li?u tài kho?n Groove trong Groove 2.x, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Đi t?i, sau đó b?m Tài kho?n c?a Tôi.
 2. Nh?p vào Tài kho?n d? ph?ng.

Làm th? nào đ? sao lưu m?t workspace

Tài kho?n c?a b?n Groove có s? thích, cài đ?t chuyên bi?t, và đ?a ch? liên l?c c?a b?n. Ngoài ra, các tài kho?n có danh sách workspaces Groove c?a b?n và các thành viên c?a nh?ng workspaces. Tuy nhiên, các tài kho?n không ch?a d? li?u th?c t? workspace. V? v?y, khi b?n lưu t?p Groove tài kho?n, b?n lưu ch? tr? workspaces c?a b?n. B?n không lưu b?t k? d? li?u nào đư?c lưu tr? trong nh?ng workspaces. N?u b?n nh?p m?t t?p tin tài kho?n Groove vào đư?ng r?nh, b?n s? th?y t?t c? các b?n c? đư?c chia s? workspaces đư?c li?t kê trong danh sách các workspace. Tuy nhiên, b?n s? không th? nh?p vào nh?ng workspaces cho đ?n khi b?n l?y chúng t? m?t thành viên khác.

Đư?ng r?nh có hai lo?i workspaces. Tiêu chu?n workspaces lưu tr? d? li?u trong Groove trong m?t đ?nh d?ng m? hóa. T?p tin chia s? workspaces đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại Windows. N?u b?n có tiêu chu?n workspaces có ch?a ch? có m?t vài thành viên ho?c có ch?a d? li?u quan tr?ng đó thư?ng xuyên biên t?p, b?n có th? mu?n thư?ng xuyên lưu tr? nh?ng workspaces. V? v?y, n?u workspace b? m?t, ho?c n?u d? li?u quan tr?ng ghi đè do nh?m l?n, b?n có th? khôi ph?c m?t đ?ng g?i c?a workspace t? m?t t?p tin.

B?n không th? lưu m?t t?p tin Groove chia s? workspace. Đ? ti?t ki?m workspace d? li?u t? m?t t?p tin Groove chia s? workspace, s? d?ng ưa thích t?p tin h? th?ng sao lưu công c? c?a b?n đ? sao lưu các m?c tin thư thoại Windows đ?ng b? c?a workspace. Groove không m?t m? hóa n?i dung c?a Groove đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại tr? khi các n?i dung đư?c truy?n qua m?ng. V? v?y, sao lưu h? th?ng t?p là đ? đ? b?o v? d? li?u c?a b?n.

N?u b?n m?t t?p tin trong m?t m?c tin thư thoại đư?c đ?ng b? hóa và sau đó đi tr?c tuy?n trong Groove, Groove s? g?i xóa tin thư thoại đ? đ?ng b? hóa workspace. N?u b?n đ? m?t t?p tin t? m?t m?c tin thư thoại đư?c đ?ng b? hóa, không kh?i đ?ng l?i Groove cho đ?n khi t?t c? các t?p đư?c khôi ph?c. B?t k? t?p tin đó s? đư?c thêm trong khi Groove đang ho?t đ?ng ho?c mà đư?c khôi ph?c cùng v?i m?t tên thay đ?i s? đư?c nh?n th?y m?i. V? v?y, các t?p tin ph? bi?n cho các thành viên khác c?a workspace theo đi?u m?c tin thư thoại t?i v? tài s?n. M?c dù g?i l?i các t?p này s? không gây ra m?t d? li?u, nó s? tiêu th? tài nguyên m?ng và tài nguyên máy tính.

Đ? ti?t ki?m workspace d? li?u t? b?t k? workspace khác, b?n ph?i lưu workspace như m?t kho lưu tr?. Đ? làm đi?u này trong Groove 2007 ho?c trong Groove 3.x, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • B?m chu?t ph?i vào workspace thu?c b?t k? danh sách c?a b?n workspaces, b?m vào Löu laøm, sau đó b?m Lưu tr?. Khi b?n đư?c nh?c, cung c?p tên t?p và, n?u b?n mu?n, m?t kh?u.
 • Trong Launchbar, b?m các Workspaces tab, và sau đó b?m workspace. Trên các T?p tin tr?nh đơn, đi?m đ?n Ti?t ki?m Workspace như, sau đó b?m Lưu tr?. Khi b?n đư?c nh?c, cung c?p tên t?p và, n?u b?n mu?n, m?t kh?u.
Đ? ti?t ki?m m?t workspace là m?t kho lưu tr? trong Groove 2.x, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • B?m chu?t ph?i vào workspace thu?c b?t k? danh sách c?a b?n workspaces, b?m vào Löu laøm, sau đó b?m Lưu tr?. Khi b?n đư?c nh?c, cung c?p tên t?p và, n?u b?n mu?n, c?m t? m?t kh?u.
 • Nh?p vào Đi t?i, b?m d?u ki?m cách c?a tôi, sau đó b?m workspace. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Ti?t ki?m không gian chia s? như, sau đó b?m Lưu tr?. Khi b?n đư?c nh?c, cung c?p tên t?p và, n?u b?n mu?n, c?m t? m?t kh?u.
Đ? khôi ph?c workspace trong Groove 2007 ho?c trong Groove 3.x, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? danh sách workspaces trong tr?nh qu?n l? không gian làm vi?c ho?c trong Launchbar.
 2. Trên các T?p tin tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, đi?m đ?n Workspace t?, sau đó b?m Lưu tr?.
 3. Khi b?n đư?c nh?c, cung c?p v? trí, t?p đ? đ?t tên tin và m?t kh?u mà b?n đ? s? d?ng đ? lưu workspace.
Đ? khôi ph?c workspace trong Groove 2.x, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Đi t?i, sau đó b?m d?u ki?m cách c?a tôi.
 2. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào M? chia s? lưu tr? Space.
 3. Khi b?n đư?c nh?c, cung c?p v? trí, t?p đ? đ?t tên tin và c?m t? m?t kh?u b?n s? d?ng đ? lưu workspace.
Khi b?n khôi ph?c m?t workspace, b?n t?o m?t đ?ng g?i c?a r?ng workspace. Ngoài ra, b?n là thành viên duy nh?t c?a r?ng đ?ng g?i c?a workspace. B?n ph?i v?n đư?c reinvited đ? workspace ban đ?u s? tr? v? đ? là m?t thành viên ho?c m?i nh?ng ngư?i khác các đ?ng g?i c?a b?n đ? làm cho nó m?t workspace ho?t đ?ng. Workspace lưu tr? t?p không r? ràng làm th?i gian ra. Tuy nhiên, như v?i b?t k? d? ph?ng, tr? workspace lưu tr? t?p tin thành ít có ích như thông tin ho?t đ?ng diverges.

Làm th? nào đ? sao lưu tin thư thoại trong Groove Virtual Office 3,1 và trong phiên b?n trư?c c?a Groove

Groove không có m?t ch?c năng sao lưu cho l?ch s? tin thư thoại c?a b?n. Tuy nhiên, trong Groove Virtual Office 3,1 và phiên b?n trư?c c?a đư?ng r?nh, b?n có th? xu?t t?t c? hay m?t s? bài vi?t c?a b?n đ?n m?t workspace. Đ? lưu tin thư thoại t?c th?, ch?n các thư trong c?a s? bài vi?t l?ch s?, nh?p vào G?i đ?n, sau đó b?m M?i Workspace. Sau khi b?n t?o workspace, làm theo các th? t?c sao lưu workspace đư?c mô t? trong ph?n "Làm th? nào đ? sao lưu m?t workspace" đ? lưu tr? workspace. Tính năng này là không có s?n trong Groove 2007.

Tùy ch?n sao lưu t? đ?ng

Đ? b?o v? d? li?u b? sung, t? đ?ng, h?y xem xét m?t s?n ph?m d? ph?ng đư?c thi?t k? đ? làm vi?c v?i Groove. Đ? có danh sách m?t ph?n c?a các công c? có s?n t? các đ?i tác c?a Microsoft, xem ph?n "Công c? c?a bên th? ba" trong cácTùy ch?n sao lưu đư?ng r?nhgi?y tr?ng v? Trung tâm t?i v?. Lưu ? r?ng danh sách này không c?n đang đư?c C?p Nh?t. Đư?ng r?nh tương h?p v? sau công c? sao lưu có th? c?ng có s?n t? các ngu?n khác.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lưu và khôi ph?c d? li?u workspace, h?y xem ph?n "Qu?n l? Workspaces" trong Groove tr? giúp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 907230 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
 • Groove Virtual Office 3.0 File Sharing Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Professional Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Project Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 File Sharing Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Professional Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Project Edition
 • Groove Workspace 2.5 Preview Edition
 • Groove Workspace 2.5 Professional Edition
 • Groove Workspace 2.5 Project Edition
 • Groove Workspace 2.5 Standard Edition
 • Microsoft Office Groove 2007
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB907230 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:907230

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com