B?n nh?n đư?c m?t thông báo "ID s?n ph?m không h?p l?" l?i khi b?n c? g?ng xác nh?n Windows trên m?t Windows Embedded cho đi?m b?n ghi d?ch v? d?a trên ho?c m?t máy tính Windows XP Embedded d?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 906893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n đang s? d?ng m?t Microsoft Windows Embedded cho đi?m b?n ghi d?ch v? d?a trên ho?c m?t Microsoft Windows XP Embedded d?a trên máy tính. B?n c? g?ng đ? có đư?c m?t t?i v? có v? trí trên trung tâm t?i v? ho?c trên Microsoft Windows c?p nh?t web site. T?i v? yêu c?u r?ng b?n hoàn t?t quá tr?nh xác nh?n Windows Genuine Advantage. Khi b?n c? g?ng hoàn t?t quá tr?nh xác nh?n Windows Genuine Advantage, b?n nh?n đư?c m? 0x80080220 l?i và các thông báo l?i sau đây:
m? s?n ph?m không h?p l?
Khi b?n c? g?ng ch?y tr? l? các xác nh?n Windows đ? xác minh r?ng đ?ng g?i Windows c?a b?n là h?p pháp, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
B?n không th? ch?y Windows xác nh?n tr? l?. m? s?n ph?m c?a b?n là trong m?t đ?nh d?ng không h?p l?, có th? b?i v? h? th?ng c?a b?n đ? b? gi? m?o v?i. Windows Validation Assistant yêu c?u b?n ph?i ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003. Windows xác nh?n tr? l? c?ng ph?i đư?c ch?y trong Internet Explorer.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows Genuine Advantage validation ki?m soát không bao g?m h? tr? cho Windows Embedded cho đi?m b?n ghi d?ch v? d?a trên ho?c Windows XP Embedded d?a trên máy tính.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y C?p Nh?t máy tính c?a b?n b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t quan tr?ng m?i nh?t. Đ? làm đi?u này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: B?t C?p nh?t t? đ?ng

Đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i SYSDM.cpl trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. B?m vào các C?p nh?t t? đ?ng tab, và sau đó b?m vào m?t trong hai T? đ?ng ho?c T?i v? b?n c?p nh?t cho tôi, nhưng cho tôi ch?n khi cài đ?t chuyên bi?t chúng.
 3. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

Cách 2: S? d?ng Windows C?p Nh?t vào c?a hàng

Đ? s? d?ng Windows c?p nh?t danh m?c đ? t?i xu?ng b?n c?p nh?t quan tr?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/site/Home.aspx
 2. Nh?p vào T?m th?y b?n c?p nh?t cho hệ điều hành Microsoft Windows.
 3. Trong các hệ điều hành h?p, b?m vào hệ điều hành mà b?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n tra c?u nâng cao.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n hộp kiểm sau đây:
  • C?p Nh?t quan tr?ng và Service Pack
  • C?p Nh?t b?o m?t chuyên sâu
 5. Nh?p vào Xoá hộp kiểm sau đây:
  • Thêm Windows t?i
  • Internet và đa phương ti?n thông tin C?p Nh?t
  • Tính năng đa ngôn ng?
  • B?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo
  • Công c? Windows
 6. Nh?p vào tra c?u, và sau đó nh?p vào C?p Nh?t quan tr?ng và Service Pack.
 7. Nh?p vào Thêm bên c?nh m?i m?c mà b?n mu?n đ? t?i v?.
 8. Nh?p vào C?p Nh?t b?o m?t chuyên sâu, và sau đó nh?p vào Thêm bên c?nh m?i m?c mà b?n mu?n đ? t?i v?.
 9. Nh?p vào Đi đ? t?i v? giá trong gi? hàng.
 10. Trong các G? ho?c duy?t t?i v? trí t?i v? s? l?a ch?n c?a b?n h?p, b?m vào Tr?nh duy?t, và sau đó b?m vào c?p mà b?n mu?n lưu các t?i.
 11. Nh?p vào T?i ngay bây gi?, và sau đó nh?p vào Ch?p nh?n.

THÔNG TIN THÊM

T?i th?i đi?m ngày tháng 9 năm 2005, nhóm phát tri?n Windows Genuine Advantage làm vi?c trên m?t C?p Nh?t cho Windows Genuine Advantage validation tool.

Đ? xác nh?n cho dù b?n Windows c?a b?n là h?p pháp, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy tính, b?m đúp vào Máy tính c?a tôi.
 2. Trên các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào B?n Windows này là h?p pháp?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 906893 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Embedded
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
T? khóa: 
kbtshoot kbmt KB906893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 906893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com