M??inot valid?t Windows XP, tiek sa?emts k??das zi?ojums "Validation Incomplete: Online Validation Failure" (P?rbaude nepabeigta: tie?saistes p?rbaudes k??me) vai k??das kods "0x80080204"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 906533 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Kad izmantojat r?ku Windows Genuine Advantage Validation Tool, lai valid?tu savu Microsoft Windows XP kopiju, sa?emat ??du k??das zi?ojumu vai k??das kodu:

K??das zi?ojums
Validation Incomplete: Online Validation Failure. (P?rbaude nepabeigta: tie?saistes p?rbaudes k??me.)
K??das kods
0x80080204
Piez?me. Windows Genuine Advantage izmanto r?ku Windows Genuine Advantage Validation Tool. ?is r?ks p?rbauda Windows produkta atsl?gu, lai noteiktu, vai datora oper?t?jsist?ma ir autentiska.

IEMESLS

??da probl?ma var rasties, ja dator? nav iestat?ts pa?reiz?jais datums un laiks.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, sist?m? Windows XP iestatiet pareizu datumu un laiku. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Izmantojiet kontu ar administratora ties?b?m, lai pieteiktos sist?m? Windows.
  2. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), ierakstiet timedate.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  3. Noklik??iniet uz z?mnes Date & Time (Datums un laiks) un iestatiet pa?reiz?jo datumu un laiku.
  4. Noklik??iniet uz Apply (Lietot) un p?c tam uz OK (Labi).
  5. Aizveriet visus programmas Microsoft Internet Explorer gad?jumus.
  6. Start?jiet programmu Internet Explorer un v?lreiz m??iniet p?rbaud?t Windows.

Rekviz?ti

Raksta ID: 906533 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 14. septembris - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows Genuine Advantage
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbtshoot kbprb KB906533

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com