Kh?c ph?c: M?t c?a s? m?i luôn m? khi b?n nh?p vào m?t liên k?t có m?t m?c tiêu đ? ch? ra trong m?t WebBrowser ki?m soát d?a trên ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 906473 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n t?i m?t web site trong m?t WebBrowser ki?m soát d?a trên ?ng d?ng. B?n nh?p vào m?t liên k?t có m?t m?c tiêu đ? ch? đ?nh. Trong trư?ng h?p này, m?t c?a s? m?i luôn luôn m? ra. V?n đ? này x?y ra ngay c? khi c?a s? m?c tiêu hi?n đang m?. V?n đ? này x?y ra n?u m?t trong các đi?u ki?n sau là đúng:
 • ?ng d?ng d?a trên đi?u khi?n WebBrowser là v? cho hệ điều hành.
 • ?ng d?ng d?a trên đi?u khi?n WebBrowser là chương tr?nh kh?i đ?ng m?t phiên b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i.

GI?I PHÁP

Windows Vista

b?n ghi d?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Vista. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t

Windows Server 2003

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.
Chi tieát taäp tin
B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? công c? ngày và th?i gian trong Panel điều khiển.

Internet Explorer 7 cho Microsoft Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  10-Oct-2007 17:48 7.0.6000.20696 6,067,200 Ieframe.dll
Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------  
  06-Sep-2005 22:18 6.0.2800.1740 1,338,880 Shdocvw.dll
Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  07-Sep-2005 02:22 6.0.3790.2524 1,503,744 Shdocvw.dll

Windows XP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.
Chi tieát taäp tin
B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Internet Explorer 7 cho Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  10-Oct-2007 16:30 7.0.6000.20696 6,067,200 Ieframe.dll
Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------  
  06-Sep-2005 22:18 6.0.2800.1740 1,338,880 Shdocvw.dll
Internet Explorer 6 cho Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  07-Sep-2005 02:08 6.0.2900.2754 1,485,824 Shdocvw.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows Vista Service Pack 1.

Vi?c s?a ch?a đư?c bao g?m trong Internet Explorer 7 và phiên b?n m?i nh?t, n?u các b?n c?p nh?t m?i nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Nhưng b?n ph?i cho phép s?a ch?a b?ng cách thay đ?i s? ki?m nh?p đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm".

THÔNG TIN THÊM

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? cho phép hotfix này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau.
  Trên h? th?ng 32-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

  Trên 64-bit h? th?ng:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. N?u FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST subkey không t?n t?i trong FeatureControl subkey, B?m chu?t ph?i FeatureControl, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.

  N?u FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST subkey không t?n t?i trong FeatureControl subkey, nh?p vào FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST, và sau đó đi đ?n bư?c 5.
 4. Lo?i FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST, sau đó nh?n Enter.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 6. Lo?i <appname>exe</appname>, sau đó nh?n Enter.
 7. B?m chu?t ph?i <appname>exe</appname>, sau đó b?m S?a đ?i.
 8. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 9. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau.
  Trên h? th?ng 32-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

  Trên 64-bit h? th?ng:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 10. N?u FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER subkey không t?n t?i trong FeatureControl subkey, B?m chu?t ph?i FeatureControl, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.

  N?u FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER subkey không t?n t?i trong FeatureControl subkey, nh?p vào FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER, và sau đó đi đ?n bư?c 12.
 11. Lo?i FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER, sau đó nh?n Enter.
 12. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 13. Lo?i iexplore.exe, sau đó nh?n Enter.
 14. B?m chu?t ph?i iexplore.exe, sau đó b?m S?a đ?i.
 15. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0, sau đó b?m Ok.
 16. Đ? thoát kh?i Registry Editor, b?m L?i ra trên các T?p tin tr?nh đơn.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

THAM KH?O

837247 M?t liên k?t có m?t m?c tiêu đ? ch? ra luôn luôn m? ra m?t c?a s? m?i n?u Internet Explorer là chương tr?nh kh?i đ?ng trong m?t phiên b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i ho?c tr?nh bao cho hệ điều hành

Thu?c tính

ID c?a bài: 906473 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
T? khóa: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbwinserv2003sp2fix kbprb kbqfe kbfix kbbug kbhotfixserver kbmt KB906473 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:906473

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com