Od vas se neo?ekivano tra?i da ponovo pokrenete ra?unar po?to ste instalirali Office servisni paket ili Office ispravku

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 905726 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Od vas se neo?ekivano tra?i da ponovo pokrenete ra?unar po?to ste instalirali Microsoft Office servisni paket ili Office ispravku.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako servisni paket ili ispravka moraju da izmene datoteku koja se trenutno koristi. Datoteku mo?da koristi program koji je pokrenut kada instalirate servisni paket ili ispravku. Ponekad, program koji koristi datoteku nije Office program.

Do ovog problema mo?e do?i ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Ure?aj koji se sinhronizuje sa programom Microsoft Outlook usidren je na klijentskom ra?unaru. Pored toga, pokre?e se ActiveSync.
 • Pokrenut je neki Office program.
 • Microsoft Office Communicator 2005 ili Microsoft Office Pokrenut je Communicator 2007.
Napomena Ova lista nije sveobuhvatna. Mo?da postoje drugi instalirani programi koji mogu dovesti do ovog problema.

RE?ENJE

Pre nego ?to instalirate servisni paket ili ispravku, zatvorite sve pokrenute programe ili usluge koje mogu ometati instalaciju servisnog paketa ili ispravke.

Slede?i metodi pru?aju informacije o tome kako da zatvorite neke od uobi?ajenih programa i usluga koji mogu dovesti do ovog problema. Koristite slede?e metode u zavisnosti od situacije.

Zatvaranje aplikacije ActiveSync

Da biste zatvorili aplikaciju ActiveSync, zavr?ite proces Wcescomm.exe. Da biste zavr?ili proces Wcescomm.exe, pogledajte odeljak ?Zavr?avanje procesa za program koji je pokrenut u pozadini?.

Napomena Kada zavr?ite proces, prekinu?e se veza korisnika ili ure?aja koji je povezan sa uslugom.

Zatvaranje Office programa

Da biste zatvorili Office program, u meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i. Ako Office program nije vidljiv na ekranu, pritisnite kombinaciju tastera ALT+TAB da biste se prebacili na Office program. Druga mogu?nost je da kliknete na dugme na traci zadataka Office programa.

Napomena Proces Office programa mo?e nastaviti da radi u pozadini ako problem izazove zatvaranje programa na neprirodan na?in. Ako sumnjate da proces Office programa radi u pozadini, zavr?ite proces. Da biste to uradili, pogledajte odeljak ?Zavr?avanje procesa za program koji je pokrenut u pozadini?.

Zatvaranje programa Communicator 2005 ili Communicator 2007

Da biste zatvorili program Communicator 2005 ili Communicator 2007, odjavite se iz programa Communicator, zatvorite program, a zatim iza?ite iz programa. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju Povezivanje izaberite stavku Odjavi se.
 2. U meniju Povezivanje izaberite stavku Zatvori.

  Napomena Kada zatvorite Communicator 2005 ili Communicator 2007, program se umanjuje na sistemskoj traci poslova.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu programa Communicator 2005 ili Communicator 2007 na sistemskoj traci poslova, a zatim izaberite stavku Iza?i.

Zavr?avanje procesa za program koji je pokrenut u pozadini

Va?no Zavr?avanje procesa mo?e dovesti do ne?eljenih rezultata. To uklju?uje nestabilnost sistema i gubitak podataka. Kada zavr?ite proces, ne pru?a vam se prilika da sa?uvate stanje procesa ili drugih podataka pre nego ?to se proces zavr?i.

Da biste zavr?ili proces programa koji je pokrenut u pozadini, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Kori??enje upravlja?a zadacima

Da biste zavr?ili proces koriste?i upravlja? zadacima, sledite ove korake:
 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ALT+DEL.
 2. Na kartici Procesi izaberite stavku imedatoteke_procesa, a zatim izaberite stavku Zavr?i proces.

  Napomena U ovom metodu, imedatoteke_procesa predstavlja ime datoteke procesa koji ?elite da zavr?ite.

2. metod: Kori??enje komande Taskkill

Da biste koristili komandu Taskkill za zavr?avanje procesa, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte taskkill /imimedatoteke_procesa, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Napomene
  • U ovom metodu, imedatoteke_procesa predstavlja ime datoteke procesa koji ?elite da zavr?ite.
  • Za vi?e informacija o komandi Taskkill na komandnoj liniji otkucajte taskkill /? i pritisnite taster ENTER.
 3. Na komandnoj liniji otkucajte exit da biste zatvorili prozor komandne linije.

Spre?avanje ra?unara da se neo?ekivano ponovo pokrene prilikom primene Office servisnog paketa ili Office ispravke

Ako ste administrator koji primenjuje Office servisni paket ili Office ispravku, mo?ete koristiti skriptu za zatvaranje programa ili usluga koji mogu ometati instalaciju servisnog paketa ili ispravke.

Microsoft obezbe?uje primere programiranja samo radi ilustracije, bez izri?ite ili podrazumevane garancije. To obuhvata, ali se ne ograni?ava na podrazumevane garancije za mogu?nosti prodaje ili prikladnost za odre?enu svrhu. Ovaj ?lanak podrazumeva da ste upoznati sa programskim jezikom koji se prikazuje i sa alatkama koje se koriste za procedure kreiranja i otklanjanja gre?aka. In?enjeri podr?ke korporacije Microsoft mogu da pomognu u obja?njavanju funkcija odre?ene procedure. Me?utim, oni ne?e menjati ove primere da bi obezbedili dodatne funkcije niti kreirati procedure da bi ispunili va?e odre?ene zahteve.

Da biste koristili skriptu za zatvaranje programa ili usluga, kreirajte skriptu koja li?i na slede?u skriptu.
; TechNet Sample 2005
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
; Za vi?e informacija o na?inu kori??enja skripti za upravljanje procesima posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
Dalje

DODATNE INFORMACIJE

Instalacija Office servisnog paketa ili Office ispravke obi?no ne zahteva ponovno pokretanje ra?unara. Me?utim, postoje slu?ajevi u kojima morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Ako morate ponovo da pokrenete ra?unar po?to ste instalirali Office servisni paket ili Office ispravku, informacije o ponovnom pokretanju bi?e obuhva?ene dokumentacijom koja se dobija uz Office servisni paket ili Office ispravku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 905726 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 4.8
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Word 2000
Klju?ne re?i: 
kbsetup kbtshoot kbprb KB905726

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com