P?c Office servisa pakotnes instal??anas vai Office atjaunin??anas negaid?ti jums pied?v? p?rstart?t datoru

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 905726 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c Microsoft Office servisa pakotnes vai Office atjaunin??anas instal??anas jums negaid?ti pied?v? restart?t datoru.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja servisa pakotnei vai atjaunin?jumam j?modific? pa?reiz izmantotu failu. Iesp?jams, ka failu izmanto programma, kas darbojas servisa pakotnes vai atjaunin?juma instal??anas laik?. Da?reiz programma, kas izmanto failu, nav Office programma.

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? viens vai vair?ki no ?iem nosac?jumiem:
 • ier?ce, kas sinhroniz?jas ar Microsoft Outlook, ir dokota klienta dator?; papildus darbojas ActiveSync;
 • darbojas k?da no Office programm?m;
 • Microsoft Office Communicator 2005 vai Microsoft Office darbojas Communicator 2007.
Piez?me. ?is saraksts nav visaptvero?s. Iesp?jams, ka citas instal?t?s programmas rada ?o probl?mu.

RISIN?JUMS

Pirms servisa pakotnes vai atjaunin?juma instal??anas aizveriet visas programmas vai pakalpojumus, kas darbojas un var?tu trauc?t instal??anu.

T?l?k nor?d?t?s metodes sniedz inform?ciju par to, k? aizv?rt da?as no izplat?t?kaj?m programm?m un pakalpojumiem, kas var?tu trauc?t instal??anu. Atkar?b? no situ?cijas izv?lieties k?du no metod?m.

ActiveSync p?rtrauk?ana

Lai p?rtrauktu ActiveSync, p?rtrauciet procesu Wcescomm.exe. Lai p?rtrauktu procesu Wcescomm.exe, skatiet sada?u ?Programmas, kas darbojas fon?, procesa beig?ana?.

Piez?me. Lietot?js vai ier?ce, kas ir piesl?gti pakalpojumam, tiks atvienoti, kad p?rtrauksit procesu.

Office programmas p?rtrauk?ana

Lai p?rtrauktu k?du Office programmu, izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet. Ja Office programma nav redzama ekr?n?, nospiediet tausti?u kombin?ciju ALT+TAB, lai uz to p?rsl?gtos. Varat ar? noklik??in?t uz Office programmas pogas uzdevumjosl?.

Piez?me. Iesp?jams, ka Office programma turpin?s darboties fon?, ja probl?ma tai liks aizv?rties ?rk?rtas veid?. Ja ir aizdomas, ka k?das Office programmas process turpina darboties fon?, p?rtrauciet procesu. Lai to izdar?tu, skatiet sada?u ?Programmas, kas darbojas fon?, procesa p?rtrauk?ana?.

Programmu Communicator 2005 vai Communicator 2007 p?rtrauk?ana

Lai p?rtrauktu programmas Communicator 2005 vai Communicator 2007, atsakieties no Communicator, aizveriet to un izejiet no programmas. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Izv?ln? Izveidot savienojumu noklik??iniet uz Atteikties.
 2. Izv?ln? Izveidot savienojumu noklik??iniet uz Aizv?rt.

  Piez?me. Aizverot programmas Communicator 2005 vai Communicator 2007, t?s minimiz? uz pazi?ojumu apgabalu.
 3. Pazi?ojumu apgabal? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Communicator 2005 vai Communicator 2007 ikonas un p?c tam uz Iziet.

Programmas, kas darbojas fon?, procesa p?rtrauk?ana

Svar?gi! Procesa p?rtrauk?ana var rad?t nev?lamus rezult?tus. Tas ietver sist?mas nestabilit?ti un datu zudumu. P?rtraucot procesu, tam netiek dota iesp?ja saglab?t savu statusu vai citus datus, pirms process ir beidzies.

Lai p?rtrauktu fona programmas procesu, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode: uzdevumu p?rvaldnieka izmanto?ana.

Lai izmantotu uzdevumu p?rvaldnieku procesa p?rtrauk?anai, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DEL.
 2. Ciln? Procesi noklik??iniet uz process_filename un p?c tam uz Beigt procesu.

  Piez?me. ?aj? metod? process_filename noz?m? procesa failu nosaukumu, ko v?laties p?rtraukt.

2. metode: komandas Taskkill. izmanto?ana

Lai izmantotu komandu Taskkill procesa p?rtrauk?anai, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet taskkill /im process_filename un nospiediet tausti?u ENTER.

  Piez?mes.
  • ?aj? metod? process_filename noz?m? procesa failu nosaukumu, ko v?laties p?rtraukt.
  • Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandu Taskkill, komandu uzvedn? ierakstiet taskkill /? un nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Lai aizv?rtu komandu uzved?a logu, ierakstiet taj? iziet.

Negaid?tas datora restart??anas nov?r?ana, ievie?ot Office servisa pakotni vai Office atjaunin?jumu

Ja esat administrators, kas ievie? Office servisa pakotni vai Office atjaunin?jumu, varat izmantot skriptu, lai aizv?rtu programmas vai pakalpojumus, kas var?tu trauc?t servisa pakotnes vai atjaunin?juma instal??anu.

Microsoft programm??anas piem?rus nor?da tikai k? piem?ru, nesniedzot nek?das tie?as vai netie?as garantijas. Tas attiecas uz, bet ne tikai, netie??m garantij?m par piem?rot?bu p?rdo?anai vai atbilst?bu noteiktam m?r?im. ?is raksts paredz?ts lietot?jiem, kas p?rzina aprakst?to programm??anas valodu, r?kus un atk??do?anas proced?ras. Microsoft atbalsta in?enieri var pal?dz?t izskaidrot k?das noteiktas proced?ras funkcionalit?ti. Ta?u vi?i nemain?s ?os piem?rus, lai tos padar?tu skaidr?kus, un neveidos jaunas proced?ras, kas atbilstu ?pa??m pras?b?m.

Lai izmantotu skriptu programmas vai pakalpojumu p?rtrauk?anai, izveidojiet skriptu, kas ir l?dz?gs t?l?k nor?d?tajam.
; TechNet Sample 2005
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par skriptu izmanto?anu procesu p?rvald??an?, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
T?l?k

PAPILDINDORM?CIJA

Bie?i, instal?jot Office servisa pakotni vai Office atjaunin?jumu, nav nepiecie?ams restart?t datoru. Ta?u ir situ?cijas, kad tas ir nepiecie?ams.

Ja p?c Office servisa pakotnes instal??anas vai Office atjaunin??anas ir nepiecie?ams restart?t datoru, restart??anas inform?cija b?s iek?auta Office servisa pakotnes vai Office atjaunin??anas dokument?cij?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 905726 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 4.8
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbsetup kbtshoot kbprb KB905726

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com