Netik?tai atsiranda paraginimas i? naujo paleisti kompiuter?, kai ?diegiate ?Office? pakeitim? paket? arba ?Office? naujinim?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 905726 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?diegus ?Microsoft Office? pakeitim? paket? arba ?Office? naujinim?, netik?tai gaunamas paraginimas paleisti kompiuter? i? naujo.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei pakeitim? paketas arba naujinimas turi modifikuoti tuo metu naudojam? fail?. Fail? gali naudoti programa, veikianti, kai diegiate pakeitim? paket? arba naujinim?. Kartais fail? naudoja ne ?Office? programa.

?i problema gali kilti, jei yra bent viena i? ?i? s?lyg?:
 • ?renginys, sinchronizuojantis su ?Microsoft Outlook?, yra prijungtas prie kliento kompiuterio. Be to, veikia ?ActiveSync?.
 • Veikia ?Office? programa.
 • Veikia ?Microsoft Office Communicator 2005? arba ?Microsoft Office Communicator 2007?.
Pastaba. ?is s?ra?as n?ra i?samus. ?i? problem? gali sukelti ir kitos ?diegtos programos.

SPRENDIMAS

Prie? diegdami pakeitim? paket? arba naujinim?, i?junkite bet koki? veikian?i? program? ar tarnyb?, kuri gali trukdyti diegti pakeitim? paket? arba naujinim?.

Toliau apra?yti metodai pateikia informacijos, kaip i?jungti kelias i? da?niausi? program? ir tarnyb?, galin?i? sukelti ?i? problem?. Naudokite ?iuos metodus atsi?velgdami ? situacij?.

Kaip i?jungti ?ActiveSync?

Nor?dami i?jungti ?ActiveSync?, baikite proces? Wcescomm.exe. Nor?dami baigti proces? Wcescomm.exe, ?r. skyri? ?Kaip baigti fone veikian?ios programos proces??.

Pastaba. Baigiant proces?, atjungiamas prie tarnybos prijungtas vartotojas arba ?renginys.

Kaip i?jungti ?Office? program?

Nor?dami i?jungti ?Office? program?, spustel?kite Exit (I?eiti) meniu File (Failas). Jei ekrane nematote ?Office? programos, paspausdami ALT+TAB perjunkite ? ?Office? program?. Arba spustel?kite ?Office? programos mygtuk? u?duo?i? juostoje.

Pastaba. ?Office? programos procesas gali ir toliau vykti fone, jei d?l problemos programa u?daroma netinkamai. Jei ?tariate, kad ?Office? programos procesas vyksta fone, baikite proces?. Kaip tai padaryti, ?r. skyri? ?Kaip baigti fone veikian?ios programos proces??.

Kaip i?jungti ?Communicator 2005? arba ?Communicator 2007?

Nor?dami i?jungti ?Communicator 2005? arba ?Communicator 2007?, atsijunkite nuo ?Communicator?, u?darykite program?, tada i?eikite i? jos. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu Connect (Jungtis) spustel?kite Sign Out (Atsijungti).
 2. Meniu Connect (Jungtis) spustel?kite Close (U?daryti).

  Pastaba. Kai u?darote ?Communicator 2005? arba ?Communicator 2007?, programa minimizuojama ? informacini? prane?im? srit?.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Communicator 2005? arba ?Communicator 2007? piktogram? informacini? prane?im? srityje, tada spustel?kite Exit (I?eiti).

Kaip baigti fone veikian?ios programos proces?

Svarbu. I?jungus proces? galimi nepageidaujami rezultatai. Sistema gali tapti nestabili arba galite prarasti duomenis. Kai baigiate proces?, nesuteikiama galimyb? ?ra?yti jo b?sen? ar kitus duomenis prie? procesui baigiantis.

Baigti fone veikian?ios programos proces? galite vienu i? toliau nurodyt? metod?.

1 metodas: naudokite u?duo?i? tvarkytuv?

Nor?dami baigti proces? naudodami u?duo?i? tvarkytuv?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paspauskite CTRL+ALT+DEL.
 2. Skirtuke Processes (Procesai) spustel?kite proceso_failo_vardas, tada spustel?kite End Process (Baigti proces?).

  Pastaba. ?ia proceso_failo_vardas yra proceso, kur? norite baigti, failo vardas.

2 b?das. Naudokite komand? Taskkill

Nor?dami baigti proces? naudodami komand? Taskkill, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Start (Prad?ti), spustel?kite Run (Vykdyti), ?veskite cmd ir tada spustel?kite OK (Gerai).
 2. Komandin?je eilut?je ?ra?ykite taskkill /im proceso_failo_vardas ir paspauskite ENTER.

  Pastabos
  • ?ia proceso_failo_vardas yra proceso, kur? norite baigti, failo vardas.
  • Jei reikia daugiau informacijos apie komand? Taskkill, komandin?je eilut?je ?ra?ykite taskkill /? ir paspauskite ENTER.
 3. Komandin?je eilut?je ?ved? exit u?darykite komandin?s eilut?s lang?.

Kaip neleisti kompiuteriui netik?tai pasileisti i? naujo, kai diegiate ?Office? pakeitim? paket? arba ?Office? naujinim?

Jei esate administratorius ir diegiate ?Office? pakeitim? paket? arba ?Office? naujinim?, naudodamiesi scenarijumi galite i?jungti programas ar tarnybas, kurios gali trukdyti diegti pakeitim? paket? arba naujinim?.

?Microsoft? pateikia tik programavimo pavyzd?ius, ta?iau nesuteikia joki? ai?ki? arba numanom? garantij?. Tai apima numanom? garantij? d?l tinkamumo parduoti ar numanom? garantij? d?l tinkamumo konkre?iam tikslui, bet jomis neapsiribojama. ?is straipsnis para?ytas darant prielaid?, kad j?s esate susipa?in? su pateikta programavimo kalba ir ?rankiais, kurie naudojami proced?roms kurti ir derinti. ?Microsoft? palaikymo in?inieriai gali pad?ti paai?kindami konkre?ios proced?ros funkcines galimybes. Ta?iau jie nekeis ?i? pavyzd?i?, kad pateikt? papildom? funkcini? galimybi? arba sukurt? j?s? konkre?ius reikalavimus atitinkan?ias proced?ras.

Nor?dami i?jungti programas ar tarnybas naudodami scenarij?, sukurkite scenarij?, pana?? ? ??.
; ?TechNet? pavyzdys, 2005
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
; Jei reikia daugiau informacijos, kaip naudoti scenarijus procesams valdyti, aplankykite ?i? ?Microsoft? svetain?:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
Next

DAUGIAU INFORMACIJOS

Diegiant ?Office? pakeitim? paket? arba ?Office? naujinim? da?nai nereikia i? naujo paleisti kompiuter?. Bet kartais paleisti kompiuter? i? naujo reikia.

Jei ?diegus ?Office? pakeitim? paket? arba ?Office? naujinim? reikia paleisti kompiuter? i? naujo, paleidimo i? naujo informacija bus ?traukta ? dokumentacij?, prid?t? prie ?Office? pakeitim? paketo arba ?Office? naujinimo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 905726 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 4.8
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbsetup kbtshoot kbprb KB905726

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com