Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogrammas apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 905474 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? tiek aprakst?ta Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogramma. ?? programma br?dina j?s gad?jum?, ja sist?mas Windows kopija ir viltota.

Papildindorm?cija

Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogramma br?dina j?s gad?jum?, ja sist?mas Microsoft Windows XP kopija ir viltota. Br?din?juma zi?ojumi tiek r?d?ti tikai tajos datoros, kuros neizdev?s veikt sist?mas Windows Genuine Advantage (autentisk?s priek?roc?bas) valid?cijas procesu, vai kuros darbojas viltota sist?mas Windows XP kopija. Ja j?su dator? darbojas valid?ta un autentiska sist?mas Windows XP kopija, br?din?juma zi?ojumi netiks r?d?ti.

Br?din?juma zi?ojumi

Datoros, kuros darbojas sist?mas Windows kopija, kurai neizdev?s veikt Windows Genuine Advantage (autentisk?s priek?roc?bas) valid?cijas procesu, tiek par?d?ti ??di br?din?juma zi?ojumi.
 • Pieteik?an?s br?din?jums
  Piesakoties dator?, kur? darbojas viltota sist?mas Windows XP kopija, tiek par?d?ts ??ds pieteik?an?s br?din?juma k??das zi?ojums.
  Iesp?jams, j?s esat programmat?ras vilto?anas upuris. ?? sist?mas Windows kopija ir viltota, un tai nav ties?bu no korpor?cijas Microsoft sa?emt visus atjaunin?jumus un produkta atbalstu.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju un nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz Ieg?t neviltotas programmat?ras statusu t?l?t.
  P?c ??da zi?ojuma sa?em?anas ir ??das divas opcijas.
  • Varat noklik??in?t uz Ieg?t neviltotas programmat?ras statusu, lai s?ktu procesu Ieg?t autentisku sist?mu Windows.
  • Varat noklik??in?t uz Atrisin?t v?l?k. Lietojot ?o opciju, pazi?ojumu apgabal? ir pieejama ikona, uz kuras var veikt dubultklik??i, lai s?ktu procesu Ieg?t autentisku sist?mu Windows.
 • Br?din?juma balons
  P?c pieteik?an?s dator?, kur? darbojas viltota sist?mas Windows XP kopija, pazi?ojumu apgabal? balona veid? tiek par?d?ts br?din?juma zi?ojums, kura teksts ir atkar?gs no valid?cijas k??mes. Varat noklik??in?t uz br?din?juma balona vai uz pazi?ojumu apgabala ikonas, lai atv?rtu Windows Genuine Advantage valid?cijas k??mju Web lapu. ?aj? Web lap? ir sniegta inform?cija par valid?cijas k??mi un darb?b?m, ko varat veikt, lai oper?t?jsist?mu padar?tu autentisku.
 • Darbvirsmas rekl?mkaroga teksts
  Lietojot opciju Atrisin?t v?l?k, blo??taj? darbvirsm? tiek par?d?ts ??ds rekl?mkaroga teksts.
  ?? sist?mas Windows kopija ir viltota.
  Iesp?jams, j?s esat programmat?ras vilto?anas upuris
Katru reizi, kad tiek par?d?ts ?is br?din?jums, j?s sa?emat detaliz?tu inform?ciju par konkr?to valid?cijas k??mi. ?aj? inform?cij? ir nor?d?tas darb?bas, ko varat veikt, lai nov?rstu probl?mu.

Piez?mes
 • Br?din?juma zi?ojumu r?d??anas bie?ums tiek noteikts instal??anas laik?. Br?din?juma zi?ojumi tiek r?d?ti l?dz laikam, kad viltot? sist?mas Windows kopija tiek valid?ta k? autentiska.
 • Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogramma tiek instal?ta dator?, izmantojot autom?tisko atjaunin??anu.

K? instal?t Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogrammu

Ja dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows XP, j?s lietojat Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu, tad varat instal?t Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogrammu. Instal?jot Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogrammu, n?kamaj? reiz?, piesakoties sist?m? Windows, tiek palaists programmat?ras jaunin?juma instal?cijas vednis. Kad ?is vednis ir start?ts, tas palai? Windows Genuine Advantage valid?cijas r?ku, lai p?rbaud?tu, vai sist?mas Windows kopija ir autentiska. Kad vednis darb?bu ir beidzis, tas par?da procesa rezult?tus. Ja sist?mas Windows kopija ir autentiska, j?s varat turpin?t lejupiel?d?t Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogrammu. Ja sist?ma Windows neiztur valid?cijas p?rbaudi, j?s sa?emat zi?ojumu, kur? ir teikts, ka sist?ma Windows p?rbaudi nav iztur?jusi.

K? atinstal?t Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogrammu

J?s varat lietot sarakstu Programmu pievieno?ana vai no?em?ana, lai skat?tu Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogrammu, bet nevarat lietot sarakstu Programmu pievieno?ana vai no?em?ana, lai no?emtu br?din?jumus.

J?s varat ?slaic?gi atsp?jot Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogrammu. Lai to paveiktu, pazi?ojumu apgabal? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas Zi?ot?js un atlasiet Main?t br?din?jumu iestat?jumus. P?c tam izpildiet nor?d?jumus. ??di br?din?jumu uzvedne tiks atsp?jota l?dz jaunam br?din?jumu atjaunin?jumu laidienam.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogrammu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/genuine

Rekviz?ti

Raksta ID: 905474 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 1. oktobris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
Atsl?gv?rdi: 
kbpubtypekc kbsecurity kbexpertiseinter kbhowto KB905474

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com