ID c?a bi: 903275 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
i vi phin ban Office 2007 cua bai vit nay, vui long xem bai vit sau y trong C s Kin thc Microsoft:
919895 Cach khc phuc nhng s c ma ban co th gp phai khi c gng kich hoat san phm Office 2007
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach khc phuc nhng s c ma ban co th gp phai khi c gng kich hoat san phm Office cua Microsoft.

Khi ban kich hoat giy phep ban le cua Office, ban kich hoat toan b chc nng cua san phm. Ngoai ra, ban khng con c nhc kich hoat giy phep ban le mi ln ban khi ng san phm Office.

Khi ban c gng khi ng hoc kich hoat mt san phm Office, ban co th gp phai nhng hin tng cho thy mt trong cac trng hp sau y:
 • Ban cha kich hoat thanh cng san phm Office.
 • Ban phai kich hoat lai san phm Office.
 • Co th co mt phn cua ban cai t Office trc o trong s ng ky hoc trong th muc Office.
Cac hin tng sau y cho thy co s c v kich hoat san phm Office.

San phm Office chay ch chc nng bi giam

Khi ban khi ng san phm Office hoat ng ung trc y, san phm Office o chay ch chc nng bi giam. bit thm thng tin v ch chc nng bi giam, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
316032 Thng bao li Lnh nay khng kha dung do tai liu bi khoa chinh sa khi ban c gng chinh sa tai liu cu hoc mi trong Office XP va trong Office 2003

Ban a at ti gii han s lng may tinh ban co th kich hoat san phm

Khi ban c gng kich hoat san phm Office, kich hoat khng thanh cng. Ngoai ra, ban nhn c thng bao rng ban a at ti gii han s lng may tinh ban co th kich hoat san phm Office.

Mt s thay i ang k c thc hin i vi cu hinh may tinh

Khi ban khi ng san phm Office a hoat ng ung trc y, ban nhn c thng bao li rng mt s thay i ang k a c thc hin i vi cu hinh may tinh. Trong tinh hung nay, ban co th gp phai bt ky hin tng nao sau y:
 • Khi ban khi ng san phm Office, ban c nhc nhp khoa san phm. Khi ban nhp khoa san phm, ban nhn c thng bao li Khoa San phm Khng hp l. Hin tng nay xay ra ngay ca khi ban a nhp khoa san phm c cung cp vi san phm Office.
 • Khi ban c gng kich hoat san phm Office, Thut si Kich hoat bin mt.
 • Khi ban c gng kich hoat san phm Office qua Internet, ban nhn c li lin quan n kt ni.
 • Khi ban c gng kich hoat Microsoft Office 2003 sau khi cai t san phm nay thanh cng, thut si Kich hoat khng khi ng. Ban khng nhn c bt ky thng bao li nao.

Kich hoat qua in thoai khng thanh cng

Ban c gng kich hoat san phm cua Office bng cach s dung in thoai. Tuy nhin, sau khi ban nhp ID xac nhn do nhn vin h tr cung cp, ban nhn c thng bao li rng ID xac nhn khng hp l.

Thut si Kich hoat khng hoat ng

Khi ban khi ng san phm Office hoc bm vao Kich hoat san phm trn menu Tr giup, Thut si Kich hoat khng khi ng.

Thng tin thm

Hay s dung cac phng phap sau theo th t trinh bay giai quyt cac s c gng kich hoat trong cac san phm Office.

Phng php 1: Khc phuc s c chung

 • am bao rng h iu hanh ma ban ang s dung c t ung ngay va thi gian.
 • Nu san phm Office chay ch chc nng bi giam, ban co th ang s dung phin ban th nghim cua san phm Office o. Nu ban ang s dung phin ban th nghim cua san phm Office, phin ban th nghim o a ht han cha? bit thm thng tin v cac phin ban th nghim cua cac san phm Office, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  831023 Cach chuyn i phin ban Th nghim Office 2003 sang phin ban ban le hoan chinh (Trang nay co th co bng ting Anh)
  295167 Cac vn cn xem xet khi cai t phin ban Th nghim Office XP
 • Kim tra kt ni Internet cua ban. Ban co th kt ni Internet khng? Ban co tng la hoc may chu proxy yu cu xac thc khng? bit thm thng tin v cac li kt ni tim nng co th xay ra khi ban c gng kich hoat san phm Office, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  822519 Khi ban c gng kich hoat cac chng trinh Office qua Internet, ban nhn c mt thng bao li
 • Ban co nhn c thng bao li "khoa san phm khng hp l" khi c gng kich hoat san phm Office khng? Ban co th co nhiu ban cai t cua cung mt phin ban Office trn may tinh. Vi du: ban co cai t phin ban Th nghim Office 2003 va phin ban ban le Office 2003 trn may tinh khng? Hoc, ban co cai t chng trinh Office ring le, chng han nh Microsoft Office Excel 2003, cung vi phin ban Office 2003 hoan chinh trn may tinh khng?

  Ban chi nn cai t mt ban cai t cua cung mt phin ban Office trn may tinh. bit thm thng tin v cac li khoa san phm khng hp l, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  836178 Ban nhn c thng bao li "khoa san phm khng hp l" khi ban khi ng chng trinh Office 2003 sau khi ban cai t Office Professional Edition 2003
  321346 Ban c nhc nhp khoa san phm khi ban m chng trinh Office
 • Ban co ang c gng cai t phin ban Nha san xut Thit bi Gc (OEM) cua san phm Office trn may tinh khac khng? Ban chi co th cai t mt ban cai t cua phin ban OEM cua san phm Office trn mt may tinh. bit thm thng tin v cach kich hoat phin ban OEM cua Office trn may tinh khac, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  826526 Thng bao li "Khng th kich hoat ban cai t cua ban" khi ban c gng kich hoat Office 2003
  300273 Khng th kich hoat OEM nhiu ln trong Office XP
 • Nu ban a thay th may tinh trc cua ban bng mt may tinh mi, hay th kich hoat san phm Office qua Internet. Nu ban khng th kich hoat san phm Office qua Internet, hay th kich hoat san phm Office bng cach s dung in thoai.

  Chu y Cac phin ban th nghim cua Office khng th c kich hoat bng cach s dung in thoai.

Phng php 2: Nu tp Opa11.dat hoc tp Data.dat bi hong

Mt s s c gng kich hoat cho thy tp giy phep bi hong i vi Microsoft Office 2003 hoc i vi Microsoft Office XP. Nu giy phep bi hong, ban khng th giai quyt s c bng cach loai bo va sau o cai t lai san phm Office. Khng loai bo c tp giy phep khi ban loai bo san phm Office. Ngoai ra, tp giy phep khng c ghi e khi ban cai t lai san phm Office. Nu tp giy phep bi hong, hay s dung mt trong cac phng phap sau y xoa tp giy phep.

c chung ti xoa tp giy phep cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh xoa tp giy phep nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c cho ti

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
xoa tp giy phep, bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tai Tp xung va thc hin theo cac bc trong thut si Khc phuc s c.

i vi Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 20053
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

i vi Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 hoc Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50302
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

Chu y
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 • Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c gi v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi email cho chung ti.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

ti t Khc phuc s c

Office 2003

 1. Bm vao Bt u, bm vao Chay, nhp C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data ri bm vao OK.
 2. Bm chut phai vao tp Opa11.dat ri bm vao Xoa.

  Quan trong Khng xoa tp opa11.bak.
 3. ong th muc.
 4. Khi ng chng trinh Office 2003 khi ng Thut si Kich hoat Office 2003.

Office XP

 1. Bm vao Bt u, bm vao Chay, nhp C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data ri bm vao OK.
 2. Bm chut phai vao tp Data.dat ri bm vao Xoa.

  Quan trong Khng xoa tp data.bak.
 3. ong th muc.
 4. Khi ng chng trinh Office XP khi ng Thut si Kich hoat Office XP.
875452 Thut si Kich hoat Microsoft Office 2003 bin mt khi ban s dung tuy chon in thoai kich hoat giy phep Microsoft Office 2003 (Trang nay co th co bng ting Anh)
823761 Kich hoat san phm khng thanh cng khi ban c gng kich hoat san phm Giy phep ng ky Microsoft Office XP Enterprise (Trang nay co th co bng ting Anh)
823527 Thut si Kich hoat khng khi ng trong Office 2003 (Trang nay co th co bng ting Anh)
313938 Thut si Kich hoat khng khi ng

Phng php 3: Nu ban a thc hin nhng thay i ang k i vi cu hinh cua may tinh

Nu ban a thc hin nhng thay i ang k i vi cu hinh cua may tinh, nhng thay i nay co th anh hng n vic kich hoat Office XP. Khi ban khi ng Office XP, ban nhn c thng bao li rng Office XP a phat hin mt thay i ang k trong cu hinh cua may tinh. Khi hin tng nay xay ra, Office XP se chay trong ch chc nng bi giam. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
296924 Ban nhn c thng bao "Office a phat hin thay i ln trong cu hinh may cua ban" khi ban khi ng chng trinh Office

Phng php 4: Nu Thut si Kich hoat Office XP ngng ap ng

Trong tinh hung nay, hp thoai Thut si Kich hoat xut hin khi ban c gng kich hoat Office XP. Tuy nhin, Thut si Kich hoat ngng ap ng. S c nay xay ra nu cac tp Windows Script bi thiu hoc bi hong. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
303048 Ban nhn c thng bao li "Vui long i trong khi thut si khi tao..." khi hp thoai Thut si Kich hoat xut hin

Tham kh?o

bit tng quan v Kich hoat San phm Microsoft, hay truy cp Web site sau cua Microsoft :
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
bit thm thng tin v Kich hoat San phm Microsoft, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
302806 M ta v Kich hoat San phm Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)
bit thm thng tin v Thut si Kich hoat Office, hay bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
293151 M ta v Thut si Kich hoat Office
bit thm thng tin v cach kich hoat cac san phm Office, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
828958 Cach kich hoat giy phep trong cac chng trinh Office
Bng cach s dung Thut si Kich hoat Microsoft Visio, ban co th cp nht hoc thay i thng tin ca nhn cua khach hang cua minh c lu tr tai Microsoft bt ky luc nao, hoc qua Internet hoc bng in thoai.

bi?t thm thng tin v? Ch Chc nng bi Giam, hay b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
293466 Chc nng bi giam, cac lnh menu bi thiu va cac tinh nng khng sn co trong Visio
bit thm thng tin v chinh sach bao mt cua Thut si Kich hoat Microsoft Visio, hay bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
293477 Thng tin v Chinh sach Bao mt cua Thut si Kich hoat Microsoft danh cho Visio (Trang nay co th co bng ting Anh)
bit thm thng tin v cach kich hoat giy phep vinh vin cua Visio 2002 hoc cua Visio 2003, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
297247 Cach kich hoat giy phep vinh vin cua Visio 2002 hoc cua Visio 2003
bit thm thng tin v vic kich hoat san phm Microsoft va cach kich hoat san phm Microsoft qua in thoai, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
326851 Kich hoat va ng ky san phm Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 903275 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Hai 2013 - Xem xt l?i: 10.0
p d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com