Raksta ID: 903275 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Lai izlas?tu ?o rakstu, kas paredz?ts Office 2007. gada versijai, l?dzu, skatiet t?l?k nor?d?to Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
919895 K? nov?rst probl?mas, kas var rasties, m??inot aktiviz?t Microsoft Office 2007. gada sist?mas produktu
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? nov?rst probl?mas, kas var rasties, m??inot aktiviz?t Microsoft Office produktu.

Aktiviz?jot Office mazumtirdzniec?bas licenci, tiek iesp?jota pilna produkta funkcionalit?te. Turkl?t vairs netiek r?d?ti aicin?jumi aktiviz?t mazumtirdzniec?bas licenci katru reizi, kad start?jat Office produktu.

M??inot start?t vai aktiviz?t Office produktu, iesp?jams, b?s redzamas paz?mes, kas nor?da k?du no ?iem apst?k?iem:
 • Neesat veiksm?gi aktiviz?jis Office produktu.
 • Atk?roti j?aktiviz? Office produkts.
 • Iesp?jams, re?istr? vai Office map?s ir da?a no iepriek??j?s Office instal?cijas.
??s paz?mes nor?da, ka radusies probl?ma ar Office produkta aktiviz?ciju.

Office produkts darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?

Start?jot Office produktu, kas iepriek? darboj?s pareizi, Office produkts tiek palaists samazin?tas funkcionalit?tes re??m?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par samazin?tas funkcionalit?tes re??mu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
316032 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums "?? komanda nav pieejama, jo dokuments ir blo??ts redi???anai", m??inot redi??t vecus vai jaunus dokumentus programmu komplekt? Office XP un Office 2003 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Esat sasniedzis to datoru skaita ierobe?ojumu, kuros var aktiviz?t produktu

M??inot aktiviz?t Office produktu, aktiviz??ana neizdodas. Turkl?t tiek par?d?ts zi?ojums, ka ir sasniegts maksim?lais datoru skaits, kuros var aktiviz?t Office produktu.

Datora konfigur?cijai tika veiktas noz?m?gas izmai?as

Start?jot Office produktu, kas iepriek? darboj?s pareizi, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, ka datora konfigur?cijai tika veiktas noz?m?gas izmai?as. ?aj? gad?jum? var nov?rot k?du no ??m paz?m?m:
 • Start?jot Office produktu, tiek par?d?ts aicin?jums ievad?t produkta atsl?gu. Ievadot produkta atsl?gu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "Neder?ga produkta atsl?ga". Tas notiek, kaut ar? esat ievad?jis produkta atsl?gu, kas tiek pieg?d?ta kop? ar Office produktu.
 • M??inot aktiviz?t Office produktu, paz?d aktiviz?cijas vednis.
 • M??inot aktiviz?t Office produktu internet?, tiek par?d?ts ar sakariem saist?ts k??das zi?ojums.
 • M??inot aktiviz?t Microsoft Office 2003. gada programmu komplektu p?c t? sekm?gas instal??anas, aktiviz?cijas vednis netiek start?ts. Netiek par?d?ts neviens k??das zi?ojums.

Neizdodas aktiviz?t produktu, izmantojot t?lruni

M??in?t aktiviz?t Office produktu, izmantojot t?lruni. Ta?u p?c atbalsta dienesta darbinieku nodro?in?t? apstiprin?juma ID ievad??anas, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kur? nor?d?ts, ka apstiprin?juma ID ir neder?gs.

Nevar start?t aktiviz?cijas vedni

Start?jot Office produktu vai noklik??inot uz Aktiviz?t produktu izv?ln? Pal?dz?ba, aktiviz?cijas vednis netiek start?ts.

Papildindorm?cija

Izmantojiet t?l?k nor?d?t?s metodes dotaj? sec?b?, lai nov?rstu Office produktu aktiviz?cijas probl?mas.

1. metode. Visp?r?ga probl?mu nov?r?ana

 • P?rliecinieties, vai oper?t?jsist?m?, kas darbojas dator?, ir pareizi iestat?ts datums un laiks.
 • Ja Office produkts darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, iesp?jams, dator? darbojas Office produkta izm??in?juma versija. Ja dator? darbojas Office produkta izm??in?juma versija, vai izm??in?juma versijas der?guma termi?? ir beidzies? Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office produktu izm??in?juma versij?m, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  831023 K? Office 2003 izm??in?juma izdevumu p?rv?rst par pilnu mazumtirdzniec?bas izdevumu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  295167 Office XP izm??in?juma versijas instal??anas apsv?rumi (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • P?rbaudiet interneta savienojumu. Vai varat izveidot savienojumu ar internetu? Vai dator? ir ugunsm?ris vai starpniekserveris, kuram nepiecie?ama autentifik?cija? Lai ieg?tu papildinform?ciju par iesp?jam?m sakaru k??d?m, kas var rasties, aktiviz?jot Office produktu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  822519 M??inot aktiviz?t Office programmas internet?, tiek par?d?ts k??das zi?ojums (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • Vai, m??inot aktiviz?t Office produktu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "neder?ga produkta atsl?ga"? Iesp?jams, dator? ir vair?k nek? viena t?s pa?as Office versijas instal?cija. Piem?ram, vai dator? ir instal?ta Office 2003 izm??in?juma versija un Office 2003 mazumtirdzniec?bas versija? Papildus p?rbaudiet, vai dator? ir instal?ta atsevi??a Office programma, piem?ram, Microsoft Office Excel 2003, kop? ar pilnu Office 2003 izdevumu?

  Dator? j?b?t instal?tai tikai vienai t? pa?a Office programmu komplekta versijai. Lai ieg?tu papildinform?ciju par k??d?m "neder?ga produkta atsl?ga", noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  836178 Start?jot Office 2003 programmu p?c Office Professional Edition 2003 instal??anas, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "neder?ga produkta atsl?ga"
  321346 Atverot Office programmu, tiek par?d?ts aicin?jums ievad?t produkta atsl?gu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • Vai m??in?t instal?t Office produkta ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja (Original Equipment Manufacturer ? OEM) versiju cit? dator?? Office produkta OEM versiju var vienreiz instal?t tikai vien? dator?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? instal?t Office programmu komplekta OEM versiju cit? dator?, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  826526 M??inot aktiviz?t Office 2003, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "Instal?ciju nevar aktiviz?t" (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  300273 Programmu komplekt? Office XP OEM izdevumu var aktiviz?t tikai vienreiz (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • Ja nomain?j?t savu veco datoru pret jaunu datoru, m??iniet aktiviz?t Office produktu internet?. Ja nevarat aktiviz?t Office produktu internet?, m??iniet aktiviz?t Office produktu, izmantojot t?lruni.

  Piez?me. Office produktu izm??in?juma versijas nevar aktiviz?t, izmantojot t?lruni.

2. metode. Ja fails Opa11.dat vai Data.dat ir boj?ts

Da?as aktiviz??anas probl?mas nor?da, ka Microsoft Office 2003 vai Microsoft Office XP licences fails ir boj?ts. Ja licences fails ir boj?ts, nevar?sit nov?rst probl?mu, no?emot un p?c tam atk?rtoti instal?jot Office produktu. Licences fails netiek no?emts, kad no?emat Office produktu. Turkl?t licences fails netiek p?rrakst?ts, kad atk?rtoti instal?jat Office produktu. Ja licences fails ir boj?ts, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m, lai dz?stu licences failu.

Lai autom?tiski dz?stu licences failu, p?rejiet uz sada?u ?Autom?tisk? labo?ana?. Ja v?laties licences failu labot pats, p?rejiet uz sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Lai dz?stu ?o licences failu, noklik??iniet pogas vai saites Fix it . P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas.

Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 20053
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 vai Windows Server 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50302
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Piez?mes
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu Fix it zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Patst?v?g? labo?ana

Office 2003

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Opa11.dat un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.

  Svar?gi! Neizdz?siet failu opa11.bak.
 3. Aizveriet mapi.
 4. Start?jiet k?du Office 2003 programmu, lai start?tu Office 2003 aktiviz?cijas vedni.

Office XP

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Data.dat un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.

  Svar?gi! Neizdz?siet failu data.bak.
 3. Aizveriet mapi.
 4. Start?jiet k?du Office XP programmu, lai start?tu Office XP aktiviz?cijas vedni.
875452 Microsoft Office 2003 aktiviz?cijas vednis paz?d, kad izmantojat iesp?ju aktiviz?t Microsoft Office 2003 licenci pa t?lruni (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
823761 Produkta aktiviz??ana neizdodas, m??inot aktiviz?t Microsoft Office XP Enterprise abon?t?s licences produktu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
823527 Aktiviz?cijas vedni nevar start?t programmu komplekt? Office 2003 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
313938 Aktiviz?cijas vedni nevar start?t (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

3. metode. Ja esat veicis noz?m?gas izmai?as datora konfigur?cij?

Ja esat veicis noz?m?gas izmai?as datora konfigur?cij?, izmai?as var ietekm?t programmu komplekta Office XP aktiviz?ciju. Start?jot programmu komplektu Office XP, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kur? nor?d?ts, ka Office XP ir noteicis noz?m?gu izmai?u datora konfigur?cij?. ??d? gad?jum? programmu komplekts Office XP darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst ?o probl?mu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
296924 Start?jot Office programmu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "Office ir noteicis noz?m?gu izmai?u datora konfigur?cij?". (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

4. metode. Ja Office XP aktiviz?cijas vednis p?rtrauc rea??t

??d? gad?jum? tiek par?d?ts aktiviz?cijas ved?a dialoglodzi??, m??inot aktiviz?t programmu komplektu Office XP. Tom?r aktiviz?cijas vednis p?rtrauc rea??t. ?? probl?ma rodas, ja tr?kst sist?mas Windows skripta failu vai tie ir boj?ti. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
303048 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums "L?dzu, uzgaidiet, kam?r vednis tiek inicializ?ts...", kad tiek par?d?ts aktiviz?cijas ved?a dialoglodzi?? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Uzzi?as

Lai ieg?tu p?rskatu par Microsoft produktu aktiviz?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft produktu aktiviz?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
302806 Microsoft produktu aktiviz?cijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office aktiviz?cijas vedni, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
293151 Microsoft Office aktiviz?cijas ved?a apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? aktiviz?t Office produktus, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
828958 K? aktiviz?t licenci Office programm?s
Izmantojot Microsoft Visio aktiviz?cijas vedni, varat jebkur? laik? atjaunin?t vai main?t person?go klienta inform?ciju, ko glab? korpor?cija Microsoft, internet? vai izmantojot t?lruni.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par samazin?tas funkcionalit?tes re??mu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
293466 Samazin?ta funkcionalit?te, tr?ksto?as komandas izv?ln?s un nepieejami l?dzek?i programm? Visio (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Visio aktiviz?cijas ved?a konfidencialit?tes politiku, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
293477 Inform?cija par Microsoft aktiviz?cijas ved?a konfidencialit?tes politiku programmai Visio (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? aktiviz?t programmas Visio 2002 vai Visio 2003 beztermi?a licenci, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
297247 K? aktiviz?t programmas Visio 2002 vai Visio 2003 beztermi?a licenci (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft produktu aktiviz?ciju un par to, k? aktiviz?t Microsoft produktu, izmantojot t?lruni, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
326851 Microsoft produktu aktiviz?cija un re?istr?cija (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 903275 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 12. febru?ris - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 ar biznesa kontaktu p?rvaldnieku
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com