MS06-003: Ievainojam?ba TNEF dekod??anas programm? Microsoft Outlook un Microsoft Exchange var?tu at?aut att?li izpild?t kodu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 902412 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS06-003. Taj? ir visa nepiecie?am? inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu. ?eit ir iek?auta faila manifesta inform?ciju un izvieto?anas variantus. Lai apskat?tu visu dro??bas bi?etenu, apmekl?jiet ??das Microsoft Web vietas:

Papildindorm?cija

Servisa pakotnes inform?cija

Probl?ma, kas j?risina p?c ?? dro??bas atjaunin?juma tagad ir izlabot programm? Microsoft Office 2003 3. servisa pakotne (SP3). Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Office 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
870924 Office 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Rekviz?ti

Raksta ID: 902412 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 27. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office Outlook 2003
Atsl?gv?rdi: 
kboffice2003sp3fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbmt KB902412 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 902412

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com