ISPRAVKA: Nekim prenosnim ure?ajima potrebno je 30 sekundi ili vi?e da zapo?nu reprodukciju prilikom reprodukcije sadr?aja na koji ste pretpla?eni i koji je za?ti?en Windows Media DRM-om koji koristi lan?ane licence

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 902344 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Nekim prenosnim ure?ajima je potrebno 30 sekundi i vi?e da zapo?nu reprodukciju sadr?aja kada prenosni ure?aj mora da nabroji licence u skladi?tu licenci. Do ovog problema obi?no dolazi kada reprodukujete sadr?aj na koji ste pretpla?eni i koji je za?ti?en Microsoft Windows Media upravljanjem digitalnim pravima (DRM) koji koristi lan?ane licence.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to ra?unar prenosnom ure?aju pogre?no ?alje duplirane osnovne licence. To dovodi do smanjenja performansi pri pokretanju reprodukcije zato ?to je prenosni ure?aj prinu?en da nabroji duplirane osnovne licence.

Ako na prenosnom ure?aju ve? postoji osnovna licenca, ra?unar bi trebalo da po?alje samo a?uriranu licencu za pojedina?ne numere.

RE?ENJE

Informacije o hitnoj ispravci

Microsoft sada nudi podr?anu hitnu ispravku, ali je ona namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?e izdanje koje sadr?i ovu hitnu ispravku.

Da biste odmah re?ili ovaj problem, obratite se uslugama podr?ke za Microsoft proizvode da biste dobili hitnu ispravku. Da biste dobili kompletnu listu telefonskih brojeva usluga podr?ke za Microsoft proizvode i informacije o njihovim cenama, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U posebnim slu?ajevima, tro?kovi koji se napla?uju za telefonsku podr?ku mogu biti ukinuti ako stru?no lice Microsoft podr?ke utvrdi da ?e odre?ena ispravka re?iti problem. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa datom ispravkom.

Preduslovi

Morate da instalirate ispravku koja je opisana u ?lanku 891122 Microsoft baze znanja (KB) da biste primenili ovu hitnu ispravku. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
891122Ispravka za plejere sa omogu?enim Windows Media upravljanjem digitalnim pravima (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Informacije o preuzimanju

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:
Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremeOSPlatforma
Msscp.dll10.0.0.3934366,83226.06.2005.17:13Windows XPx86
Msscp.dll11.0.0.4354346,62410.07.2006.22:31Windows Media Center Edition 2005x86

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo gre?ka u Microsoft proizvodima navedenim u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste re?ili ovaj problem, mo?da ?ete morati da formatirate prenosni ure?aj. Na ovaj na?in ?ete se uveriti da su duplirane licence uklonjene sa prenosnog ure?aja.

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 902344 - Poslednji pregled: 13. april 2007. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA
  • Windows Media Format 9.5 Software Development Kit
Klju?ne re?i: 
kbfix kbqfe kbhotfixserver KB902344

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com