Chc nng m thanh net cao cua Intel thoat t ngt khi ang lam vic trn Windows Server 2003 Goi Dich vu 1 hay Windows XP Professional x64 Edition

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 901105 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Nu cac iu kin sau y la ung, chc nng m thanh net cao cua Intel trong may tinh thoat t ngt khi ang lam vic:
 • May tinh ang chay Microsoft Windows Server 2003 Goi Dich vu 1 hoc Microsoft Windows XP Professional x64 Edition.
 • May tinh co thit bi m thanh net cao cua Intel.

NGUYN NHN

S c nay la do co s c i vi trinh iu khin m thanh net cao cua Intel trong Windows Server 2003 hay Windows XP Professional x64 Edition.

GI?I PHP

Thng tin cp nht

Microsoft Windows Server 2003

Thng tin tai xung
Cac tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:


Windows Server 2003, 32-Bit Editions

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai goi WindowsServer2003-KB901105-v3-x86-ENU.exe by gi.

Windows Server 2003, x64 Edition

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai goi WindowsServer2003-KB901105-v3-x64-ENU.exe by gi. Ngay Phat hanh: 27/07/2005

co thm thng tin v cach tai xung tp H tr cua Microsoft, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.
iu kin tin quyt
Ban phai cai t tp trinh iu khin Hdaudbus.sys phin ban 5.10.1.5012 ap dung ban cp nht nay. Chi cai t c tp trinh iu khin nay khi may tinh co thit bi m thanh net cao cua Intel.
Yu cu khi ng lai
Ban phai khi ng may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.
Thng tin thay th ban cp nht
Ban cp nht nay khng thay th bt c ban cp nht nao khac.
Thng tin v tp
Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc t (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim ra mc chnh lch gia gi UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi cng cu Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.

Windows Server 2003, 32-Bit Editions
  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  --------------------------------------------------------------
  13/06/2005 23:58 5.10.1.5013    144,384 Hdaudbus.sys
Windows Server 2003, x64 Edition
  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  --------------------------------------------------------------
  15/06/2005 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Thng tin tai xung
Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi WindowsXP-KB901105-v3-x64-ENU.exe by gi. Ngay Phat hanh: 27/07/2005

co thm thng tin v cach tai xung tp H tr cua Microsoft, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.
iu kin tin quyt
Ban phai cai t tp trinh iu khin Hdaudbus.sys phin ban 5.10.1.5012 ap dung ban cp nht nay. Chi cai c tp trinh iu khin nay khi may tinh co thit bi m thanh net cao cua Intel.
Yu cu khi ng lai
Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.
Thng tin thay th ban cp nht
Ban cp nht nay khng thay th bt c ban cp nht nao khac.
Thng tin v tp
Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc t (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. tim kim s khac bit gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi cng cu Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
  Ngay     Thi gian  Phin ban   Kich thc    Tn tp
  --------------------------------------------------------------
  15/06/2005 02:57 5.10.1.5013    239,616 Hdaudbus.sys

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

co thm thng tin v thut ng chun m ta cac ban cp nht phn mm Microsoft, bm vao s bai vit say y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay bao hanh khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 901105 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi Hai 2007 - Xem xt l?i: 1.9
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinserv2003presp1fix atdownload kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB901105

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com