Kako Windows Update klijent odre?uje koji proxy server da koristi za povezivanje sa Web lokacijom Windows Update

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 900935 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Program Microsoft Windows Update client zahteva Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) da bi potra?io raspolo?ive dopune. Dodatno, Windows Update client koriste Background Intelligent Transfer Service (BITS) za preuzimanje ovih dopuna. Microsoft Windows HTTP Services i BITS rade nezavisno od programa Microsoft Internet Explorer. Obe ove usluge moraju biti u stanju da detektuju proxy server ili proxy servere koji su dostupni u Va?em okru?enju. Ovaj ?lanak opisuje razli?ite dostupne metode detektovanja proxy servera. Pored toga, ovaj ?lanak opisuje situacije u kojima Windows Update koristi odre?eni metod detektovanja proxy servera.

DODATNE INFORMACIJE

Usluga Automatic Updates je konfigurisana tako da preuzme i instalira dopune sa Web lokacije Microsoft Windows Update

Usluga Automatic Updates mo?e automatski da preuzme i instalira dopune sa Web lokacije Windows Update. Usluga Automatic Updates ne zahteva interakciju sa korisnikom jer radi u kontekstu naloga Lokalnog sistema. Usluga Automatic Updates nema pristup korisni?ki odre?enim postavkama proxy servera koje mogu biti konfigurisane u okviru programa Internet Explorer. Usluga Automatic Updates mo?e da otkrije proxy server samo kori??enjem jednog od slede?ih metoda:
 • Proxy server je ru?no konfigurisan kori??enjem alatke Proxycfg.exe. Za vi?e informacija o tome kako se koristi alatka Proxycfg.exe kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  289481 Mo?da ?ete morati da pokrenete alatku Proxycfg da bi ServerXMLHTTP radio (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Postavke Web Proxy Auto Detect (WPAD) su konfigurisane na jednoj od slede?ih lokacija mre?nog okru?enja:
  • Opcije Domain Name System (DNS)
  • Opcije Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  Za vi?e informacija o srodnoj temi, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  816320 Kako da konfiguri?ete automatsko otkrivanje za?titnog zida i Web proxy klijenta u programu Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Program Internet Explorer se koristi za pristupanje Web lokaciji Windows Update

Ako koristite program Internet Explorer za pristupanje Web lokaciji Windows Update, Program Windows Update client otkriva proxy server kori??enjem slede?ih metoda i to redom kojim se pojavljuju.

Metod 1: Program Internet Explorer je konfigurisan da automatski otkrije postavke

Ako je izabrano polje za potvrdu Automatsko otkrivanje postavki u programu Internet Explorer, Windows Update klijent za pronala?enje proxy servera koristi funkciju WPAD. Da biste videli polje za potvrdu Automatsko otkrivanje postavki, sledite ove korake:
 1. Pokrenite program Internet Explorer.
 2. U padaju?em meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Veze.
 4. Ako ne mo?ete da se pove?ete sa Internetom putem proxy servera pomo?u lokalne mre?e, izaberite stavku Postavke LAN. Ako ne mo?ete da se pove?ete sa Internetom kori??enjem proxy servera za povezivanje putem telefonske veze ili VPN veze, kliknite na tu vezu i zatim izaberite stavku Postavke.
Za vi?e informacija o srodnoj temi, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
816320 Kako da konfiguri?ete automatsko otkrivanje za?titnog zida i Web proxy klijenta u programu Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Metod 2: Program Internet Explorer je konfigurisan da koristi skriptu za automatsko konfigurisanje

Ukoliko su ispunjeni slede?i uslovi, Windows Update klijent nalazi proxy server obradom skripte za automatsko konfigurisanje:
 • Program Internet Explorer ne mo?e da otkrije proxy server Kori??enjem Metoda 1.
 • U programu Internet Explorer izabrano je polje za potvrdu Koristi skriptu za automatsko konfigurisanje.
Da biste videli polje za potvrdu Koristi skriptu za automatsko konfigurisanje, sledite ove korake:
 1. Pokrenite program Internet Explorer.
 2. U padaju?em meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Veze.
 4. Ako ne mo?ete da se pove?ete sa Internetom putem proxy servera pomo?u lokalne mre?e, izaberite stavku Postavke LAN. Ako ne mo?ete da se pove?ete sa Internetom kori??enjem proxy servera za povezivanje putem telefonske veze ili VPN veze, kliknite na tu vezu i zatim izaberite stavku Postavke.

Metod 3: Program Internet Explorer je konfigurisan kori??enjem korisni?ki definisane vrednosti proxy servera

Ukoliko su ispunjeni slede?i uslovi, Windows Update client koristi korisni?ki definisan proxy server za povezivanje sa Internetom:
 • Windows Update client ne mo?e da prona?e proxy server kori??enjem automatskog otkrivanja ili kori??enjem skripte za automatsko konfigurisanje.
 • Proxy server je definisan u programu Internet Explorer.
Da biste videli korisni?ki definisanu vrednost proxy servera, sledite ove korake:
 1. Pokrenite program Internet Explorer.
 2. U padaju?em meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Veze.
 4. Ako ne mo?ete da se pove?ete sa Internetom putem proxy servera pomo?u lokalne mre?e, izaberite stavku Postavke LAN. Ako ne mo?ete da se pove?ete sa Internetom kori??enjem proxy servera za povezivanje putem telefonske veze ili VPN veze, kliknite na tu vezu i zatim izaberite stavku Postavke.
 5. Ne zaboravite da se vrednost pojavljuje u okviru Adresa pod opcijom Proxy server.

Metod 4: Proxy server nije nazna?en u programu Internet Explorer

Ako nijedan proxy server nije definisan u programu Internet Explorer, Windows Update klijent koristi proxy server koji je konfigurisan kori??enjem alatke Proxycfg.exe. Za vi?e informacija o tome kako se koristi alatka Proxycfg.exe kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
289481 Mo?da ?ete morati da pokrenete alatku Proxycfg da bi ServerXMLHTTP radio (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Metod 5: Proxy server nije konfigurisan

Ukoliko su ispunjeni slede?i uslovi, Windows Update klijent poku?ava da se direktno pove?e sa Web lokacijom Windows Update Web:
 • Proxy server je konfigurisan kori??enjem alatke Proxycfg.exe.
 • Proxy server je ru?no definisan u programu Internet Explorer.
U ovom scenariju, ako proxy server nije zahtevan za povezivanje sa Internetom, Windows Update klijent ne mo?e uspe?no da se pove?e sa Web lokacijom Windows Update.

Opis funkcije Web Proxy Auto Detect (WPAD)

Funkcija WPAD omogu?ava servisu da prona?e dostupan proxy server ispitivanjem DHCP opcije ili pronala?enjem odre?enog DNS zapisa. Za vi?e informacija o prednostima i manama kori??enja DNS umesto DHCP ili WPAD, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft Bazi znanja:
816320 Kako da konfiguri?ete automatsko otkrivanje za?titnog zida i Web proxy klijenta u programu Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Opis alatke Proxycfg.exe

Alatka Proxycfg.exe konfiguri?e WinHTTP tako da koristi odre?eni proxy server putem izmene slede?e stavke registra:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
alatka Proxycfg.exe je korisna ako ne mo?ete da primenite WPAD. Pored toga, ovu alatku mo?ete da koristite kao pomo? pri re?avanju problema sa otkrivanjem proxy servera na mre?i. U toj situaciji ovu alatku mo?ete koristiti kao pomo? pri potvr?ivanju da se problem javlja usled neuspelog otkrivanja proxy servera pri kori??enju drugih metoda za otkrivanje, poput WPAD. Za vi?e informacija o srodnoj temi, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
298481 Mo?da ?ete morati da pokrenete alatku Proxycfg da bi ServerXMLHTTP radio (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste videli parametre komandne linije koje podr?ava alatka Proxycfg.exe, ukucajte proxycfg.exe /? na komandnoj liniji i zatim pritisnite taster ENTER. Ako pokrenete komandu proxycfg.exe bez kori??enja parametara komandne linije, prikazuju se trenutne postavke. U tom slu?aju, dobi?ete rezultate koji su sli?ni nekom od slede?ih rezultata.

Postavke kada proxy server nije konfigurisan

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Sva prava zadr?ana.

Trenutne WinHTTP proxy postavke pod: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :

   Direktan pristup (nema proxy servera).

Postavke kada je proxy server konfigurisan

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Sva prava zadr?ana.

Trenutne WinHTTP proxy postavke pod: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :
	
    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass Lista  =	  

Da biste konfigurisali proxy server kori??enjem alatke Proxycfg.exe

Da biste koristili alatku Proxycfg.exe za konfigurisanje proxy servera, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji ukucajte proxycfg -p proxyservername:portnumber i zatim pritisnite taster ENTER. U toj komandi, zamenite proxyservername potpunim odgovaraju?im imenom domena proxy servera. Zamenite portnumber brojem porta za koji ?elite da konfiguri?ete ime proxy servera. Na primer, zamenite imeproxyservera sa proxy.domenom.primer.com i zamenite brojporta sa 80.
Ako je proxy server uspe?no konfigurisan, pojavljuju se slede?i rezultati:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Sva prava zadr?ana.

Trenutne WinHTTP proxy postavke pod: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :
	
    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass Lista  =	    

Da biste uklonili proxy server kori??enjem alatke Proxycfg.exe

Da biste koristili alatku Proxycfg.exe za uklanjanje proxy servera i konfigurisanje ?direktnog pristupa? Internetu, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji ukucajte proxycfg -D i zatim pritisnite taster ENTER.
Napomena Ukoliko su ispunjeni slede?i uslovi, proxy server se ne pojavljuje u rezultatima komande proxycfg.exe:
 • Proxy server je ru?no konfigurisan u programu Internet Explorer.
 • Proxy server je konfigurisan kori??enjem skripte za konfigurisanje.
Komanda proxycfg.exe se koristi samo za ru?no konfigurisanje proxy servera koji koristi WinHTTP. Ako koristite WPAD ili program Internet Explorer za odre?ivanje proxy servera, rezultati komande proxycfg.exe trebalo bi da prika?u vrednost Direktan pristup (nema proxy servera).

Podr?ane .pac datoteke

Za vi?e informacija o podr?anim tipovima .pac datoteka, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/sr/winhttp/http/winhttp_autoproxy_support.asp

Svojstva

Identifikator ?lanka: 900935 - Poslednji pregled: 5. decembar 2007. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Update
Klju?ne re?i: 
kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com