K? Windows atjaunin??anas klients nosaka, kuru starpniekserveri izmantot savienojuma izveidei ar Windows atjaunin??anas Web vietu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 900935 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Microsoft Windows atjaunin??anas klienta programma pieprasa, lai Microsoft Windows HTTP pakalpojumi (WinHTTP) mekl?tu pieejamos atjaunin?jumus. Papildus Windows atjaunin??anas klients izmanto fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojumu (Background Intelligent Transfer Service ? BITS), lai ?os atjaunin?jumus lejupiel?d?tu. Microsoft Windows HTTP pakalpojumi un BITS pakalpojumi darbojas neatkar?gi no p?rl?kprogrammas Microsoft Internet Explorer. Abiem ?iem pakalpojumiem ir j?nosaka starpniekserveris vai starpniekserveri, kas ir pieejami konkr?taj? vid?. ?aj? rakst? ir izkl?st?tas da??d?s pieejam?s starpniekservera noteik?anas metodes. Turkl?t ?aj? rakst? ir aprakst?tas situ?cijas, kur?s Windows atjaunin??anas l?dzeklis izmanto noteiktu starpniekservera noteik?anas metodi.

PAPILDINDORM?CIJA

Autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums ir konfigur?ts atjaunin?jumu lejupiel?dei no Microsoft Windows atjaunin??anas Web vietas un to instal??anai

Autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums var autom?tiski lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas Web vietas. Autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojumam nav nepiecie?ama lietot?ja iejauk?an?s, jo tas str?d? lok?l? sist?mas konta kontekst?. Autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums nevar piek??t lietot?ja specifiskajiem starpniekservera iestat?jumiem, kuri var b?t konfigur?ti p?rl?kprogramm? Internet Explorer. Autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojums var atrast starpniekserveri, tikai izmantojot vienu no ??m metod?m:
 • Starpniekserveris tiek manu?li konfigur?ts, izmantojot r?ku Proxycfg.exe. Lai ieg?tu papildinform?ciju par r?ka Proxycfg.exe lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  289481 Lai ServerXMLHTTP str?d?tu, iesp?jams, ir j?palai? r?ks Proxycfg (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Web starpniekservera autom?tisk?s noteik?anas (Web Proxy Auto Detect ? WPAD) iestat?jumi tiek konfigur?ti jebkur? no ??m t?kla vides viet?m:
  • Dom?nu nosaukumu sist?mas (DNS) opcijas
  • Dinamisk? resursdatora konfigur?cijas protokola (Dynamic Host Configuration Protocol ? DHCP) opcijas
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par saist?tu t?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  816320 K? konfigur?t ugunsm?ra un Web starpniekservera klienta autom?tisko noteik?anu sist?m? Windows Server 2003 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Internet Explorer izmanto?ana piek?uvei Windows atjaunin??anas Web vietai

Ja izmantojat Internet Explorer, lai piek??tu Windows atjaunin??anas Web vietai, Windows atjaunin??anas klienta programma atrod starpniekserveri, sec?gi izmantojot t?l?k nosaukt?s metodes.

1. metode. Konfigur?t Internet Explorer iestat?jumu autom?tiskai noteik?anai

Ja p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir atz?m?ta izv?les r?ti?a Automatically detect settings (Autom?tiski noteikt iestat?jumus), Windows atjaunin??anas klients izmanto Web starpniekservera autom?tisk?s noteik?anas l?dzekli, lai atrastu starpniekserveri. Lai apskat?tu izv?les r?ti?u Automatically detect settings (Autom?tiski noteikt iestat?jumus), r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Connections (Savienojumi).
 4. Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot lok?l? t?kla starpniekserveri, noklik??iniet uz LAN Settings (LAN iestat?jumi). Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot iezvanes savienojuma vai VPN savienojuma starpniekserveri, noklik??iniet uz ?? savienojuma un p?c tam noklik??iniet uz Settings (Iestat?jumi).
Lai ieg?tu papildinform?ciju par saist?tu t?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816320 K? konfigur?t ugunsm?ra un Web starpniekservera klienta autom?tisko noteik?anu sist?m? Windows Server 2003 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

2. metode. Konfigur?t Internet Explorer autom?tisk?s konfigur??anas skripta lieto?anai

Windows atjaunin??anas klients atrod starpniekserveri, apstr?d?jot autom?tisk?s konfigur??anas skriptu, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Internet Explorer nevar atrast starpniekserveri, izmantojot 1. metodi.
 • P?rl?kprogramm? Internet Explorer ir atz?m?ta izv?les r?ti?a Use automatic configuration script (Lietot autom?tisk?s konfigur??anas skriptu).
Lai atrastu izv?les r?ti?u Use automatic configuration script (Lietot autom?tisk?s konfigur??anas skriptu), r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Connections (Savienojumi).
 4. Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot lok?l? t?kla starpniekserveri, noklik??iniet uz LAN Settings (LAN iestat?jumi). Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot iezvanes vai VPN savienojuma starpniekserveri, noklik??iniet uz ?? savienojuma un p?c tam noklik??iniet uz Settings (Iestat?jumi).

3. metode. Konfigur?t Internet Explorer, izmantojot lietot?ja defin?tu starpniekservera v?rt?bu

Windows atjaunin??anas klients izmanto lietot?ja defin?to starpniekserveri, lai izveidotu savienojumu ar internetu, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Windows atjaunin??anas klients nevar atrast starpniekserveri, izmantojot autom?tisko noteik?anu vai autom?tisk?s konfigur??anas skriptu.
 • P?rl?kprogramm? Internet Explorer ir defin?ts starpniekserveris.
Lai skat?tu lietot?ja defin?to starpniekservera v?rt?bu, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet programmu Internet Explorer.
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Connections (Savienojumi).
 4. Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot lok?l? t?kla starpniekserveri, noklik??iniet uz LAN Settings (LAN iestat?jumi). Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot iezvanes vai VPN savienojuma starpniekserveri, noklik??iniet uz ?? savienojuma un p?c tam noklik??iniet uz Settings (Iestat?jumi).
 5. Iev?rojiet v?rt?bu, kas tiek par?d?ta sada?as Proxy server (Starpniekserveris) lodzi?? Address (Adrese).

4. metode. P?rl?kprogramm? Internet Explorer nav nor?d?ts starpniekserveris

Ja Internet Explorer starpniekserveris nav defin?ts, Windows atjaunin??anas klients izmanto starpniekserveri, kas ir konfigur?ts, izmantojot r?ku Proxycfg.exe. Lai ieg?tu papildinform?ciju par r?ka Proxycfg.exe lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
289481 Lai ServerXMLHTTP str?d?tu, iesp?jams, ir j?palai? r?ks Proxycfg (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

5. metode. Starpniekserveris nav konfigur?ts

Windows atjaunin??anas klients m??ina tie?i izveidot savienojumu ar Windows atjaunin??anas Web vietu, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Starpniekserveris nav konfigur?ts, izmantojot r?ku Proxycfg.exe.
 • Programm? Internet Explorer nav manu?li defin?ts starpniekserveris.
??d? gad?jum?, ja savienojuma izveidei ar internetu ir nepiecie?ams starpniekserveris, Windows atjaunin??anas klients nevar veiksm?gi izveidot savienojumu ar Windows atjaunin??anas Web vietu.

Web starpniekservera autom?tisk?s noteik?anas (Web Proxy Auto Detect ? WPAD) l?dzek?a apraksts

WPAD ?auj pakalpojumiem atrast pieejamu starpniekserveri, vaic?jot DHCP opcijai vai atrodot noteiktu DNS ierakstu. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par priek?roc?b?m un tr?kumiem, ja Web starpniekservera autom?tiskajai noteik?anai DHCP viet? lieto DNS, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816320 K? konfigur?t ugunsm?ra un Web starpniekservera klienta autom?tisko noteik?anu sist?m? Windows Server 2003 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

R?ka Proxycfg.exe apraksts

R?ks Proxycfg.exe konfigur? WinHTTP pakalpojumus, lai tie izmantotu noteiktu starpniekserveri, modific?jot ?o re?istra ierakstu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
R?ks Proxycfg.exe ir noder?gs, ja nevarat ?stenot WPAD. Turkl?t ?o r?ku varat izmantot, lai pal?dz?tu nov?rst starpniekservera noteik?anas probl?mas t?kl?. ??d? gad?jum? ar ?o r?ku var p?rbaud?t, vai probl?ma rodas t?p?c, ka neizdodas atrast starpniekserveri, izmantojot p?r?j?s noteik?anas metodes, piem?ram, WPAD. Lai ieg?tu papildinform?ciju par saist?tu t?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
298481 Lai ServerXMLHTTP str?d?tu, iesp?jams, ir j?palai? r?ks Proxycfg (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai skat?tu komandrindas parametrus, ko atbalsta r?ks Proxycfg.exe, komandrind? ierakstiet proxycfg.exe /? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Ja izpild?t komandu proxycfg.exe, neizmantojot komandrindas parametrus, tiek par?d?ti pa?reiz?jie iestat?jumi. T?d? gad?jum? tiek par?d?ti rezult?ti, kas ir l?dz?gi vienam no ?iem rezult?tiem.

Iestat?jumi, ja starpniekserveris nav konfigur?ts

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :

   Direct access (no proxy server).

Iestat?jumi, ja starpniekserveris ir konfigur?ts

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :
	
    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	  

Starpniekservera konfigur??ana, izmantojot r?ku Proxycfg.exe

Lai konfigur?tu starpniekserveri ar r?ka Proxycfg.exe pal?dz?bu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet proxycfg -p starpniekservera_nosaukums:porta_numurs un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. ?aj? komand? aizst?jiet v?rt?bu starpniekservera_nosaukums ar pilnu starpniekservera dom?na nosaukumu. Aizst?jiet v?rt?bu porta_numurs ar t? porta numuru, kuram j?konfigur? starpniekserveris. Piem?ram, aizst?jiet v?rt?bu starpniekservera_nosaukums ar starpnieksserveris.dom?ns.example.com un aizst?jiet v?rt?bu portanumurs ar 80.
Ja starpniekserveris ir veiksm?gi konfigur?ts, tiek par?d?ts ??ds rezult?ts:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :
	
    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	    

Starpniekservera no?em?ana, izmantojot r?ku Proxycfg.exe

Lai ar r?ka Proxycfg.exe pal?dz?bu no?emtu starpniekserveri un konfigur?tu tie?u piek?uvi internetam, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet proxycfg -D un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
Piez?me. Komandas proxycfg.exe rezult?tos starpniekserveris netiek par?d?ts, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Starpniekserveris ir manu?li konfigur?ts p?rl?kprogramm? Internet Explorer.
 • Starpniekserveris ir konfigur?ts, izmantojot konfigur??anas skriptu.
Komandu proxycfg.exe izmanto tikai, lai manu?li konfigur?tu starpniekserveri, ko izmanto WinHTTP pakalpojumi. Ja izmantojat WPAD vai Internet Explorer, lai nor?d?tu starpniekserveri, komandas proxycfg.exe rezult?tos ir j?b?t nor?d?tai v?rt?bai Direct access (no proxy server) (Tie?a piek?uve (nav starpniekservera)).

Atbalst?tie .pac faili

Lai ieg?tu papildinform?ciju par atbalst?tajiem .pac failu tipiem, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384240.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 900935 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 18. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
 • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com