"D?ng l?i m? l?i 0x00000023 FAT_FILE_SYSTEM" khi b?n đ?t nhiên lo?i b? m?t thi?t b? lưu tr? t? máy tính đang ch?y Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 900626 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n đ?t nhiên lo?i b? m?t thi?t b? lưu tr?. Ví d?, máy tính có th? ng?ng đáp ?ng n?u b?n đ?t nhiên lo?i b? m?t th? Secure Digital t? m?t đ?u đ?c th? USB. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
NGĂN CH?N 0X00000023 FAT_FILE_SYSTEM)Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4)

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong tr?nh đi?u khi?n FastFat.sys.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows XP Service Pack 1 ho?c Windows XP Service Pack 2 cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Đăng k? thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Windows XP With SP2, phiên b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Fastfat.sys5.1.2600.2719143,61614 Tháng b?y, 200500: 25x 86
Windows XP V?i SP1, phiên b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Fastfat.sys5.1.2600.1717145,40814 Tháng b?y, 200500: 30x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n đ?t nhiên lo?i b? m?t thi?t b? lưu tr?, h? đi?u hành không đư?c thông báo. V? v?y, h? đi?u hành không th? H?y ch?c ch?n r?ng d? li?u giao d?ch đư?c hoàn t?t trư?c khi b?n lo?i b? thi?t b?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t? trong Microsoft Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
899327B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x00000023" sau khi b?n lo?i b? m?t cáp USB ? đ?a m?m t? m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 900626 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbfix kbqfe kbhotfixserver kbmt KB900626 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:900626

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com