Poruku o gre?ci ?Nije mogu?e pro?itati memoriju? mo?ete dobiti kada kliknete na odre?ene veze ka Veb lokacijama u programu Internet Explorer 6

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 899811 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Koristite Microsoft Internet Explorer 6 na ra?unaru koji radi pod jednim od slede?ih operativnih sistema:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2)
Kada kliknete na odre?ene veze ka Veb lokacijama, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Instrukcija na 0x7777f3d9 ukazuje na memoriju na 0x0c73a8bb. Nije mogu?e pro?itati memoriju. Kliknite na dugme ?U redu? da biste zatvorili program.

UZROK

Do ovog problema dolazi sa vezama ka Veb lokacijama koje koriste duga?ke URL niske koje se pozivaju iz skripti. Do ovog problema dolazi zbog toga ?to dodatne informacije koje su povezane sa URL adresom Veb lokacije nisu pravilno uskladi?tene u datoteci Index.dat. Datoteka Index.dat odr?ava refrencu za sve URL adrese Veb lokacija koje pose?ujete. Kada kliknete na vezu ka Veb lokaciji u programu Internet Explorer, Internet Explorer a?urira istoriju programa Internet Explorer informacijama o URL adresi Veb lokacije. Internet Explorer ponekad skladi?ti dodatne informacije koje su povezane sa URL adresom u datoteci Index.dat. Ako su te dodatne informacije veoma duga?ke, dobijate poruku o gre?ci.

Napomena Datoteka Index.dat se nalazi u fascikli %korisni?kiprofil%\Local Settings\History.

RE?ENJE

Windows XP

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako se ovaj odeljak ne pojavljuje, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.
Preduslovi
Da biste primenili ovu hitnu ispravku, na ra?unaru morate imati instaliran Windows XP SP1 ili Windows XP SP2.
Zahtev za ponovnim pokretanjem
Morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene ove hitne ispravke.
Informacije o zameni hitne ispravke
Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.
Informacije o datoteci
Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, u alatki ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli koristite karticu Vremenska zona.
Datum     Vreme  Verzija      Veli?ina  Ime datoteke  Servisni paket
------------------------------------------------------------------------
07. septembar 2005. 02:14 6.0.2900.2754  1.485.824 Shdocvw.dll SP2  
07. septembar 2005. 00:09 5.1.2600.2754   30.720 Arpidfix.exe SP2
06. septembar 2005. 10:48 6.0.2800.1740  1.338.880 Shdocvw.dll SP1

Windows Server 2003

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za Windows Server 2003. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
889100 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Informacije o hitnoj ispravci

Preduslovi
Nisu potrebni nikakvi preduslovi.
Zahtev za ponovnim pokretanjem
Kada primenite ovu hitnu ispravku, morate ponovo pokrenuti ra?unar.
Informacije o zameni hitne ispravke
Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu hitnu ispravku.
Informacije o datoteci
Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli koristite karticu Vremenska zona.
Datum     Vreme  Verzija      Veli?ina  Ime datoteke  Servisni paket
-------------------------------------------------------------------------
03. jul 2005. 02:19 6.0.3790.363  1.058.304 Browseui.dll   
07. septembar 2005. 02:10 6.0.3790.404  1.398.272 Shdocvw.dll   
07. septembar 2005. 02:33 6.0.3790.2524  1.503.744 Shdocvw.dll SP1
07. septembar 2005. 00:29 5.2.3790.2524  32.256 Arpidfix.exe SP1

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Brisanje privremenih Internet datoteka i ke?a istorije

 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. U okviru Privremene Internet datoteke izaberite stavku Izbri?i datoteke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i sav sadr?aj van mre?e, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U okviru Istorija kliknite na dugme Obri?i istoriju, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Obri?ite privremene Internet datoteke i ke? istorije. Da biste to uradili, u okviru Istorija kliknite na dugme Obri?i istoriju, kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Ponovo pokrenite Internet Explorer.

2. metod: Uklanjanje fascikle ?Istorija?

 1. Ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Za prijavljivanje na ra?unar koristite administrativne akreditive.
 3. Otvorite Windows Explorer.
 4. Prona?ite fasciklu %korisni?kiprofil%\Local Settings\History za korisnika koji ima problem.

  Napomena Fascikla Lokalne postavke je skrivena fascikla. Da biste prikazali ovu fasciklu, omogu?ite opciju Prika?i skrivene datoteke i fascikle u programu Windows Explorer. Da biste ovo uradili, u programu Windows Explorer izaberite meni ?Alatke?, izaberite stavku Opcije fascikle, izaberite karticu Prikaz i omogu?ite opciju Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Istorija, a zatim izaberite stavku Izbri?i.
 6. Kada vam bude zatra?eno da potvrdite uklanjanje fascikle, kliknite na dugme Da.
 7. Zatvorite Windows Explorer.
 8. Ponovo pokrenite ra?unar.
 9. Prijavite se na ra?unar kao korisnik koji ima problem.
 10. Pokrenite Internet Explorer.
 11. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 12. U okviru Privremene Internet datoteke izaberite stavku Izbri?i datoteke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i sav sadr?aj van mre?e, a zatim kliknite na dugme U redu.
 13. Ponovo pokrenite Internet Explorer.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?. Ovaj problem je prvo re?en u sistemu Windows Server 2003 sa servisnim paketom 2.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o standardnoj terminologiji koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 899811 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 3.5
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbwinserv2003presp2fix kbwinserv2003sp1fix kbwinxppresp3fix kbie600fix kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver KB899811

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com