Noklik??inot uz atsevi???m t?mek?a viet?u sait?m p?rl?kprogramm? Internet Explorer 6, iesp?jams, ka redz?sit k??das zi?ojumu ?Atmi?u nevar nolas?t?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 899811 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

J?s izmantojat p?rl?kprogrammu Internet Explorer 6 dator?, kur? darbojas viena no t?l?k nor?d?taj?m oper?t?jsist?m?m.
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Windows XP ar 1. servisa pakotni (SP1)
 • Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2)
Noklik??inot uz atsevi??u t?mek?a viet?u sait?m, iesp?jams, redz?sit ??du k??das zi?ojumu:
instrukcija atrodas 0x7777f3d9, atsauces atmi?a atrodas 0x0c73a8bb. Atmi?u nevar nolas?t. Noklik??iniet uz Labi, lai p?rtrauktu programmas darb?bu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?mek?a viet?u sait?m, kuras izmanto gar?s vietr??u URL virknes, kuras ir sauktas no skriptiem. Probl?ma rodas t?d??, ka ar t?mek?a vietnes vietr?di URL saist?t? papildinform?cija netiek pareizi uzglab?ta fail? Index.dat. Fails Index.dat satur atsauci uz visiem viet?u vietr??iem URL, ko j?s apmekl?jat. Noklik??inot uz vietnes saites p?rl?kprogramm? Internet Explorer, t? atjaunina savu v?sturi ar viet?u vietr??u URL inform?ciju. Da?reiz Internet Explorer uzglab? papildinform?ciju, kas saist?ta ar vietr??iem URL fail? Index.dat. Ja ?? papildinform?cija b?s p?r?k gara, sa?emsit k??das zi?ojumu.

Piez?me. Fails Index.dat atrodas map? %userprofile%\Local Settings\History.

RISIN?JUMS

Windows XP

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a ?Pieejama labojumfaila lejupiel?de?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai lai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? ?Pieejama labojumfaila lejupiel?de? ir nor?d?tas valodas, kur?s ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.
Priek?nosac?jumi.
Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, dator? ir j?b?t instal?tai oper?t?jsist?mai Windows XP SP1 vai Windows XP SP2.
Restart??anas nepiecie?am?ba.
P?c ?? labojumfaila ievie?anas dators ir j?restart?.
Inform?cija par labojumfailu aizst??anu.
?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.
Inform?cija par failu.
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot inform?ciju par failu, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks cilni Laika josla.
Datums     Laiks  Versija      Lielums  Faila nosaukums  Servisa pakotne
------------------------------------------------------------------------
07.09.2005.  02:14  6.0.2900.2754   1,485,824  Shdocvw.dll  SP2  
07.09.2005.  00:09  5.1.2600.2754    30,720  Arpidfix.exe  SP2
06.09.2005.  10:48  6.0.2800.1740   1,338,880  Shdocvw.dll  SP1

Windows Server 2003

Inform?cija par servisa pakotni

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mai Windows Server 2003 paredz?to servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100 Sist?mas Windows Server 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par labojumfailu.

Priek?noteikumi.
Nek?di priek?noteikumi nav nepiecie?ami.
Restart??anas priek?noteikumi.
P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.
Inform?cija par labojumfaila aizst??anu.
??s labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.
Inform?cija par failu.
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot inform?ciju par failu, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Datums     Laiks  Versija      Lielums  Faila nosaukums  Servisa pakotne
-------------------------------------------------------------------------
03.07.2005.  02:19  6.0.3790.363   1,058,304  Browseui.dll   
07.09.2005.  02:10  6.0.3790.404   1,398,272  Shdocvw.dll   
07.09.2005.  02:33  6.0.3790.2524   1,503,744  Shdocvw.dll   SP1  
07.09.2005.  00:29  5.2.3790.2524    32,256  Arpidfix.exe  SP1

PROFILAKSE

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode: interneta pagaidu failu un v?stures ke?atmi?u not?r??ana

 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Sada?? Pagaidu interneta faili noklik??iniet uz Dz?st failus, atlasiet izv?les r?ti?u Dz?st visu bezsaistes saturu un noklik??iniet uz Labi.
 4. Sada?? V?sture noklik??iniet uz Not?r?t v?sturi un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Izt?riet interneta pagaidu failus un v?stures ke?atmi?u. Lai to izdar?tu, sada?? V?sture noklik??iniet uz opcijas Not?r?t v?sturi, noklik??iniet uz J? un p?c tam uz Labi;
 6. Restart?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.

2. metode: mapes V?sture no?em?ana

 1. Restart?jiet datoru.
 2. Lai pieteiktos dator?, izmantojiet administr?cijas pilnvaras.
 3. Atveriet p?rl?kprogrammu Windows Explorer.
 4. Atrodiet mapi %userprofile%\Local Settings\History lietot?jam, kur? ir sask?ries ar ?o probl?mu.

  Piez?me. Mape Lok?lie iestat?jumi ir sl?pta mape. Lai redz?tu ?o mapi, p?rl?kprogramm? Windows Explorer iesp?jojiet opciju R?d?t sl?ptos failus un mapes. Lai to izdar?tu, p?rl?kprogramm? Windows Explorer noklik??iniet uz izv?lnes R?ki, p?c tam uz Mapes opcijas un tad uz cilnes Skats; iesp?jojiet opciju R?d?t sl?ptos failus un mapes.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes V?sture un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
 6. Kad tiek pied?v?ts apstiprin?t mapes no?em?anu, noklik??iniet uz J?.
 7. Aizveriet p?rl?kprogrammu Windows Explorer.
 8. Restart?jiet datoru.
 9. Piesakieties dator? k? lietot?js, kur? ir sask?ries ar ?o probl?mu.
 10. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 11. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 12. Sada?? Pagaidu interneta faili noklik??iniet uz Dz?st failus, atlasiet izv?les r?ti?u Dz?st visu bezsaistes saturu un noklik??iniet uz Labi.
 13. Restart?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? ?Attiecas uz?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows Server 2003 2. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par standarta terminolo?iju, kas tiek izmantota Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 899811 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 3.5
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbwinserv2003presp2fix kbwinserv2003sp1fix kbwinxppresp3fix kbie600fix kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver KB899811

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com