Windows Installer prestaje sa radom bez obave?tenja posle nadogradnje sa programom Windows Installer 3.1

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 898628 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada instalirate paket Microsot Windows Installer (.msi), proces instalacije ?e prestati sa radom bez obave?tenja ukoliko program poku?a da instalira noviju verziju sistemske datoteke za?ti?enu funkcijom Windows za?tita datoteka (WFP). Kada pregledate dnevnik programa Windows Installer ili dnevnik aplikacije vide?ete Windows Installer gre?ku 1931.

UZROK

Pre objavljivanja programa Microsoft Windows Installer verzija 3.1, paket koji bi poku?ao da instalira noviju verziju datoteke za?ti?enu WFP funkcijom tokom procesa instalacije bez obave?tenja nije bio u mogu?nosti to da uradi. Me?utim, proces instalacije ?e se nastaviti i bi?e prijavljen kao uspe?an. Nakon objavljivanja programa Windows Installer 3.1, ovo pona?anje se promenilo. U verziji 3.1, proces instalacije bez obave?tenja se ne dovr?ava i zatim vra?a instalaciju ako proces silent instalacije ne mo?e da instalira datoteku za?ti?enu WFP funkcijom. WFP spre?ava zamenjivanje sistemskih datoteka od strane aplikacija. Windows Installer ne mo?e da prepi?e datoteke za?ti?ene WFP funkcijom.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite metod 1 ako ste krajnji korisnik paketa za instalaciju. Koristite metod 2 ako kreirate Windows Installer paket.
 • Metod 1
  Ako ste krajnji korisnik paketa za instalaciju i ?elite da instalirate softver na ra?unar, morate imati Windows Installer 3.1 (v2) koji se mo?e prosle?ivati.

  Windows Installer 3.1 (v2) koji se mo?e prosle?ivati je dopuna programa Windows Installer 3.1. Ova dopuna re?ava problem naveden u odeljku ?Simptomi?.

  Za vi?e informacija o programu Windows Installer 3.1 (v2), kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  893803 Windows Installer 3.1 (v2) je dostupan (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
  Da biste utvrdili koja verzija programa Windows Installer je trenutno instalirana na va?em ra?unaru, sledite slede?e korake:
  1. U programu Windows Explorer, prona?ite slede?u datoteku:
   Msi.dll
   Ova datoteka se nalazi u fascikli Windows\System 32.
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Msi.dll i zatim izaberite stavku Svojstva.
  3. Izaberite karticu Verzija. Zabele?ite broj verzije datoteke.
   • Ukoliko je broj verzije is 3.1.4000.1823, na ra?unaru je instaliran Windows Installer 3.1 (v1).
   • Ukoliko je broj verzije 3.1.4000.2435, na ra?unaru je instaliran Windows Installer 3.1 (v2).
 • Metod 2
  Ukoliko kreirate Windows Installer paket radi instalacije aplikacije koju ste kreirali, preporu?ujemo da u Windows Installer bazi podataka koju kreirate za projekat pode?avanja postavite uslov da spre?ite komponente za?ti?ene od strane WFP funkcije da vr?e instalaciju u operativnim sistemima koji koriste WFP. Ovaj metod je preporu?en na?in re?avanja problema. Proces instaliranja zasnovan na programu Windows Installer ne treba da poku?ava da a?urira datoteke za?ti?ene funkcijom WFP.

  Da biste postavili uslov, dodajte ga u kolonu ?Uslov? u tabeli ?Komponenta? u Windows Installer bazi podataka. Za vi?e informacija, posetite slede?u Microsoft Developer Network (MSDN) Web lokaciju:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa368007.aspx

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem koji se javlja u programu Microsoft Windows Installer 3.1.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o WFP funkciji, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak Microsoft baze znanja:
222193 Opis WFP funkcije (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 898628 - Poslednji pregled: 16. januar 2007. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbsetup kbprb kbmsifaq kbcshk kbcstw KB898628

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com