Programma Windows Installer nebr?dinot nedarbojas p?c tam, kad ir jaunin?ts Windows Installer 3.1

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 898628 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Instal?jot programmas Microsoft Windows Installer (.msi) pakotni, instal?cijas process, par to nebr?dinot, neizdodas, ja instalators m??ina instal?t jaun?ku sist?mas faila versiju, kuru aizsarg? Windows failu aizsardz?ba (Windows File Protection ? WFP). P?rbaudot programmas Windows Installer ?urn?lu vai lietojumprogrammu ?urn?lu, redz?sit programmas Windows Installer k??du 1931.

IEMESLS

Pirms Microsoft Windows Installer versijas 3.1 izlaides pakotne, kas m??in?ja instal?t jaun?ku WFP aizsarg?tu failu versiju, klus?s instal??anas procesa laik? nevar?ja instal?t failu. Tom?r instal??anas process turpin?j?s, un tika zi?ots, ka tas ir veiksm?gi pabeigts. Kop? programmas Windows Installer 3.1 izlaides ir notiku?as p?rmai?as. Versijas 3.1 klus?s instal??anas process neizdodas un instal?cija tiek atcelta, ja klus?s instal??anas process nevar instal?t WFP aizsarg?tu failu. WFP nov?r? lietojumprogrammu sist?mas failu p?rrakst??anu. Programma Windows Installer nevar p?rrakst?t WFP aizsarg?tus failus.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet 1. metodi, ja esat instal?cijas pakotnes galalietot?js. Ja veidojat Windows Installer pakotnes, izmantojiet 2. metodi.
 • 1. metode
  Ja esat instal?cijas pakotnes galalietot?js, lai dator? instal?tu programmat?ru, ieg?stiet atk?rtoti izplat?mo programmu Windows Installer 3.1 (v2).

  Atk?rtoti izplat?m? programma Windows Installer 3.1 (v2) ir programmas Windows Installer 3.1. atjaunin?jums. ?is atjaunin?jums attiecas uz t?m probl?m?m, kuras ir aprakst?tas sada?? ?Simptomi?.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu Windows Installer 3.1 (v2), noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  893803 Programma Windows Installer 3.1 (v2) ir pieejama (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
  Lai noteiktu, kura programmas Windows Installer versija ir pa?reiz instal?ta dator?, r?kojieties ??di:
  1. Programm? Windows Explorer atrodiet ??du failu:
   Msi.dll
   ?is fails atrodas map? Windows\System 32.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Msi.dll un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
  3. Noklik??iniet uz z?mnes Version (Versija). Pierakstiet faila versijas numuru.
   • Ja versijas numurs ir 3.1.4000.1823, tad dator? ir instal?ta programma Windows Installer 3.1 (v1).
   • Ja versijas numurs ir 3.1.4000.2435, tad dator? ir instal?ta programma Windows Installer 3.1 (v2).
 • 2. metode
  Ja j?s veidojat Windows Installer pakotni, lai instal?tu j?su izveidoto lietojumprogrammu, Windows Installer datub?z? ieteicams iestat?t nosac?jumu, ka pakotne rad?ta uzst?d??anas projektam, lai nov?rstu WFP aizsarg?tu komponentu instal??anu oper?t?jsist?m?, kurai ir WFP. ?? metode ir ieteicam?kais risin?jums. Instal?cijai, kuras pamat? ir programma Windows Installer, nevajadz?tu atjaunin?t WFP aizsarg?tus failus.

  Lai iestat?tu nosac?jumu, pievienojiet to Komponentu tabulas Nosac?jumu kolonnai programmas Windows Installer datub?z?. Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (Microsoft Developer Network ? MSDN) Web vietu:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa368007.aspx

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka programm? Microsoft Windows Installer 3.1 past?v ?? probl?ma.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par WFP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
222193 L?dzek?a Windows failu aizsardz?ba apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 898628 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2007. gada 16. janv?ris - P?rskat??ana: 3.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotne
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbsetup kbprb kbmsifaq kbcshk kbcstw KB898628

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com