Dopuna softvera 898461 instalira trajnu kopiju programa Package Installer za Windows (verzija 6.1.22.4)

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 898461 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Package Installer za Windows se koristi za instaliranje dopuna softvera za operativni sistem Microsoft Windows i druge Microsoft proizvode. Dopuna softvera 898461 instalira trajnu kopiju programa Package Installer za Windows, verzija 6.1.22.4, na ra?unaru, tako da naredne dopune softvera imaju zna?ajno manju veli?inu preuzimanja.

DODATNE INFORMACIJE

Nove funkcije programa Package Installer za Windows, verzija 6.1.22.4

Datoteke za Package Installer za Windows se trenutno preuzimaju svaki put kada radi a?uriranja ra?unara posetite lokaciju Windows Update ili koristite Automatsko a?uriranje. To ponovno preuzimanje mo?e da se izbegne ako se datoteke za instalaciju trajno nalaze na ra?unaru, jer ?e tako sve naredne dopune mo?i da ih koriste. Dopuna softvera 898461 na ra?unar instalira datoteke za Package Installer za Windows, verzija 6.1.22.4.

Napomena Ova promena pona?anja odnosi se samo na pakete za brzu instalaciju koji se preuzimaju sa lokacije Windows Update ili putem Automatskog a?uriranja za Microsoft Windows XP. To ne uti?e na preuzimanja sa lokacije Windows Update Catalog.

Informacije o dopunama

Datoteke programa Package Installer za Windows su instalirane u slede?oj fascikli:
%windir%\System32\PreInstall\WinSE\WXP_%lcid%_v1
Napomena ?uvar mesta %windir% predstavlja lokaciju Windows sistemske fascikle. ?uvar mesta %lcid% predstavlja identifikator jezika za operativni sistem postavljen na ra?unaru. Za vi?e informacija o identifikatorima jezika posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms776324.aspx
U ovoj fascikli su instalirane slede?e datoteke:
  • Update.exe.ref
  • Updspapi.dll.ref
  • Spuninst.exe.ref
  • Spcustom.dll.ref
  • Spmsg.dll.ref
  • Spupdsvc.exe.ref

Uticaj na budu?e dopune

Dopuna softvera 898461 je prvo ponu?ena kao kriti?na dopuna. Me?utim, sada je ova dopuna softvera obavezna.

Neke dopune softvera izdate po?ev od 26.07.2005., a koje su dostupne na lokaciji Windows Update ili putem Automatskog a?uriranja, ne uklju?uju Package Installer za Windows. Umesto toga, te dopune koriste trajnu kopiju programa Package Installer za Windows koju instalira dopuna softvera 898461.

Dopune softvera izdate pre objavljivanja dopune 898461 ne?e biti izmenjene, te ?e i dalje biti dostupne ?kakve jesu?. Dopune dostupne na lokaciji Windows Update Catalog ?e i dalje sadr?avati instalacioni program i zato ne?e zavisiti od prisustva dopune softvera 898461 na ra?unaru.

Informacije o preuzimanju

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft centra za preuzimanje:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite paket 898461 sada. Datum objavljivanja: 28.06.2005.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako mo?ete da dobijete Microsoft datoteke za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je ispitao prisustvo virusa u ovoj datoteci. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje prisustva virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka je sa?uvana na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Dodatni izvori

Za vi?e informacija o programu Package Installer za Windows posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738134.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 898461 - Poslednji pregled: 12. septembar 2007. - Revizija: 2.7
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbhotfixserver kbpubtypekc kbwindowsinstaller kbdownload kbadmin kbexpertiseadvanced atdownload kbupdate kbinfo KB898461

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com