Dro??bas atjaunin?juma instal??ana sist?m? MS05-019 vai Windows Server 2003 1. servisa pakotn? var nenodro?in?t klientu un serveru t?kla savienojam?bu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 898060 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

T?kla savienojam?bas nedarbo?an?s starp klientiem un serveriem. ?? k??me rodas vai nu p?c instal??anas, vai p?c dro??bas atjaunin??anas sist?m? MS05-019 vai Windows Server 2003 1. servisa pakotn? (SP1). Var rasties viens vai vair?ki no ?iem simptomiem:
 • Nevar izveidot savienojumu ar termin??a serveriem vai nedarbojas failu koplieto?anas piek?uve.
 • Dom?na kontrollera kopijas k??me WAN sait?s.
 • Microsoft Exchange serveris nesp?j izveidot savienojumu ar dom?nu kontrolleriem.
 • Piepras?jumi serverim, kas darbina Microsoft interneta inform?cijas pakalpojumus (Microsoft Internet Information Services ? IIS) var b?t vai nu novecoju?i, vai l?ni.
?ie simptomi bie??k sastopami WAN un LAN darb?b?. Tas parasti notiek, kad mar?rut?t?ja un datu sai?u l?me?a protokoli, kuriem ir at??ir?gas maksim?l?s p?rraides vien?bas (Maximum Transmission Units ? MTU), tiek lietoti t?kl?. ?aj? gad?jum?, nos?to?ais resursdators var sa?emt vair?kus interneta vad?bas zi?ojumu protokola (Internet Control Message Protocol ? ICMP) zi?ojumus par to, ka zi?ojumi, kuriem ir MTU atjaunin?jumi m?r?a datoram, nevar sasniegt adres?tu. ?ie simptomi parasti notiek, ??dos apst?k?os:
 1. PathMTUDiscovery (MTU ce?a noteik?anas) procesa laik? vair?ki mar?rut?t?ji ce?? uz adres?tu s?ta MTU atjaunin?jumus uz avota resursdatoru. Viens no iemesliem var?tu b?t at??ir?gi avota un adres?ta resursdatoru WAN segmenti. Turkl?t ?ie segmenti ir savienoti ar tuneli, kuram ir maz MTU.
 2. Tiek izmantota t?kla slodzes balans??ana, dinamisk? mar?rut??ana vai abas metodes. T?d? gad?jum? ir vair?ki iesp?jamie mar?ruti uz adres?tu, kura MTU at??iras no s?t?t?ja apak?t?kla MTU. T?p?c, mainot IP paketes mar?rutu, v?l?k var rad?t vair?kus MTU atjaunin?jumus m?r?a adresei.
Piez?me. ?ie simptomi var rasties ar? da?os citos gad?jumos. Tos parasti var noteikt, p?rbaudot t?kla trafiku vai nu no avota resursdatora vai viena no starpposmu t?kla mar?rut?t?ja puses. Ja ir nos?t?ti vair?ki ICMP zi?ojumi par nesasniedzamu adres?tu, kas ir v?l?k nos?t?ti adres?tam, ?? probl?ma parasti rodas avota resursdatoram, kuram ir sist?mas MS05-019 dro??bas atjaunin?jums vai kur? instal?ta sist?mas Windows Server 2003 SP1.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka kods, modific?jot resursdatora mar?ruta MTU lielumu, nepareizi palielina resursdatoru mar?rutu skaitu dator?. Maksim?lo resursdatora mar?rutu skaitu kontrol? MaxIcmpHostRoutes re?istra v?rt?ba. Resursdatora mar?rutu skaits p?c noklus?juma ir 10 000. Resursdatora mar?rutu skaits var sasniegt maksim?lo v?rt?bu nepareizas palielin??anas rezult?t?. Kad ir sasniegta maksim?l? v?rt?ba, ICMP paketes tiek ignor?tas.

Piez?me. ?? raksta s?kotn?j? versij? resursdatora mar?rutu skaits p?c noklus?juma tika nepareizi uzr?d?ts k? 1 000. Izmai?a uz 10 000 ir labojums nevis koda mai?a.

RISIN?JUMS

Inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu

Piez?me. Dro??bas atjaunin?jums 913446 (dro??bas bi?etens MS06-007) aizst?j ?o atjaunin?jumu (898060).
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
913446 TCP/IP ievainojam?ba var?tu liegt ?o pakalpojumu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Dro??bas atjaunin?jums 913446 aizst?j ar? dro??bas atjaunin?jumu 893066 (dro??bas bi?etens MS05-019). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
893066 MS05-019: TCP/IP ievainojam?ba var?tu ?aut att?li izpild?t kodu un liegt ?o pakalpojumu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Klientiem, kuri izmanto dro??bas atjaunin?jumu 913446, nav j?izmanto dro??bas atjaunin?jums 898060 vai 893066. Dro??bas atjaunin?jums 893066 ir atjaunin?ts, lai nov?rstu ?o probl?mu. Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms05-019.mspx
Piez?me. ?is dro??bas atjaunin?jums neattiecas uz sist?mu Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni.

Inform?cija par labojumfailu

Piez?me. ?? inform?cija par labojumfailu attiecas tikai uz sist?mas Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni versij?m, kuru pamat? ir x86, Itanium un x64 un sist?mas Windows XP Professional versij?m, kuru pamat? ir x64.

Tagad Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejams atbalsta labojumfails.
Microsoft Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x86 ar 1. servisa pakotni
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A0245532-0ACE-4B85-85BF-758E936173DF&displaylang=en
Microsoft Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir Itanium ar 1. servisa pakotni
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=538F2EFC-215B-4907-AF17-22851A370F8C&displaylang=en
Microsoft Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x64
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BAAFE288-9BC5-479B-88E5-EB7E06EAD443&displaylang=en
Microsoft Windows XP versijas, kuru pamat? x64
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E15C903D-8B6F-4B72-A8F3-BD58517AB156&displaylang=en

Labojumfails labo t?kla savienojam?bas probl?mas, kuras ir izkl?st?tas ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?. Ieteicams izmantot ?os labojumfailus sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. Varat ar? instal?t ?o labojumfailu, lai tas turpm?k pal?dz?tu nov?rst l?dz?gas savienojam?bas probl?mas.

Atjaunin?tais labojumfails sist?mas Windows Server 2003 1. servisa pakotnei (SP1) satur izmai?as, kas attiecas tikai uz probl?mu, kura rodas tikai tad, kad izmantojat Interneta dro??bas sist?mas (Internet Security Systems ? ISS) produktus.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
Microsoft Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x86 ar 1. servisa pakotni
  Datums   Laiks  Versija   Lielums   Faila nosaukums Platforma Mape
  --------------------------------------------------------------------------
  26. maijs, 2005 01:06 5.2.3790.2453  333 312   Tcpip.sys x86    SP1GDR
  26. maijs, 2005 01:10 5.2.3790.2453  333 312   Tcpip.sys x86    SP1QFE
Microsoft Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir Itanium ar 1. servisa pakotni
  Datums   Laiks  Versija   Lielums   Faila nosaukums Platforma Mape
  --------------------------------------------------------------------------
  26. maijs, 2005 02:17 5.2.3790.2453  1 116,160 Tcpip.sys IA-64   SP1GDR
  26. maijs, 2005 02:17 5.2.3790.2453  1 116 160 Tcpip.sys IA-64   SP1QFE
Microsoft Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x64
  Datums   Laiks  Versija   Lielums   Faila nosaukums Platforma Mape
  --------------------------------------------------------------------------
  26. maijs, 2005 02:32 5.2.3790.2453  702 976   Tcpip.sys x64    SP1GDR
  26. maijs, 2005 02:32 5.2.3790.2453  702 976   Tcpip.sys x64    SP1QFE
Microsoft Windows XP versijas, kuru pamat? ir x64
  Datums   Laiks  Versija   Lielums   Faila nosaukums Platforma Mape
  --------------------------------------------------------------------------
  26. maijs, 2005 02:32 5.2.3790.2453  702 976   Tcpip.sys x64    SP1GDR
  26. maijs, 2005 02:32 5.2.3790.2453  702 976   Tcpip.sys x64    SP1QFE

Piez?me. Inform?cija par failu sist?mai Microsoft Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir x64 un Microsoft Windows XP t?d?m pat versij?m, kuru pamat? ir x64.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, iestatiet MTU lielumu p?c noklus?juma uz visliel?ko lielumu, kuru mar?rut?t?ji var veikt. Aktu?l? MTU v?rt?ba, kas ir nepiecie?ama, lai nov?rstu ?o probl?mu, ir atkar?ga no t?kla konfigur?cijas. Tom?r MTU v?rt?bai 576 b?tu j?samazina probl?mas sekas, jo interneta mar?rut?t?jiem vajadz?tu tikt gal? ar ??d?m paket?m bez fragment??anas. Lai ??s re?istra izmai?as st?tos sp?k?, ats?kn?jiet datoru. Lai ieg?tu papildinform?ciju par MTU re?istra iestat?jumu main??anu, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus (EN):
120642 TCP/IP un NBT konfigur?cijas parametri sist?mai Windows 2000 vai Windows NT (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
314053 TCP/IP un NBT konfigur?cijas parametri sist?mai Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Svar?gi! Atkar?b? no t?kla konfigur?cijas un bie??k izmantotaj?m t?kla lietojumprogramm?m, iestatot zemu MTU v?rt?bu, var pazemin?t t?kla veiktsp?ju.

PAPILDINDORM?CIJA

MTU parametri t?kla interfeis? apiet Maksim?l?s p?rraides vien?bas (Maximum Transmission Units ? MTU) p?c noklus?juma. MTU ir maksim?lais paketes lielums baitos, ko pamatt?kl? p?rraida transports. Lielums ietver transporta galveni. IP datagramma var savienot vair?kas paketes. Pamatt?kla v?rt?bas, kas ir liel?kas par v?rt?b?m p?c noklus?juma, liek transportam izmantot t?kla MTU p?c noklus?juma. V?rt?bas, kas ir maz?kas par 68, liek transportam izmantot 68 MTU.

Atsl?ga: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\Adaptera ID
V?rt?bas tips: REG_DWORD numurs
Der?gais diapazons: 68 l?dz pamatt?kla MTU
Noklus?jums: 0xFFFFFFFF

Piez?me. Adaptera ID ir t?kla adapteris, pie kura ir piesaist?ts TCP/IP. Lai noteiktu saikni starp ID adapteri un t?kla savienojumu, skatiet HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\Adaptera ID\Savienojums. V?rda v?rt?ba ?aj?s atsl?g?s nodro?ina t?kla savienojuma draudz?go nosaukumu, kas tiek lietots map? Network Connections (T?kla savienojumi). ?o atsl?gu v?rt?bas ir katram adapterim ?pa?as. Parametri, kuriem ir DHCP konfigur?t? v?rt?ba un statistiski konfigur?t? v?rt?ba var b?t un var neb?t. To past?v??ana ir atkar?gi vai nu no datora vai DHCP konfigur?t? adaptera, vai no nor?d?t?s statisk?s apie?anas v?rt?bas.

?o probl?mu ilustr? ??da t?kla trase.
001 CLIENT TRMSRV TCP kontroles biti: ....S., len:  0, seq:1962957351-1962957352, ack:     0, win:65535, src: 1083 dst: 3389 002 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .A..S., len:  0, seq:3814299443-3814299444, ack:1962957352, win:17520, src: 3389 dst: 1083 003 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .A..S., len:  0, seq:3814299443-3814299444, ack:1962957352, win:17520, src: 3389 dst: 1083 004 CLIENT TRMSRV TCP kontroles biti: .A...., len:  0, seq:1962957352-1962957352, ack:3814299444, win:65535, src: 1083 dst: 3389 005 CLIENT TRMSRV TCP kontroles biti: .AP..., len:  39, seq:1962957352-1962957391, ack:3814299444, win:65535, src: 1083 dst: 3389 006 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .AP..., len:  11, seq:3814299444-3814299455, ack:1962957391, win:17481, src: 3389 dst: 1083 007 CLIENT TRMSRV TCP kontroles biti: .A...., len: 280, seq:1962957391-1962957671, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 008 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .A...., len:  0, seq:3814299455-3814299455, ack:1962957671, win:17201, src: 3389 dst: 1083 009 CLIENT TRMSRV TCP kontroles biti: .AP..., len: 132, seq:1962957671-1962957803, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 010 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .AP..., len: 333, seq:3814299455-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 011 ROUTER TRMSRV ICMP nesasniedzams adres?ts: 10.102.45.12 (skat?t 009 kadru), kas atrodas 011: Iev?rot, ka n?kam? l?kuma MTU ir maz?k un mar?rut?t?ju, kas prasa s?t?t?jam fragment?t paketi 10.ICMP: Nesasniedzams adres?ts: 10.102.45.12 (skat?t 009 kadru), kas atrodas ICMP: Paketes tips = Nesasniedzams adres?ts ICMP: Nesasniedzams kods = Nepiecie?ama fragment?cija, DF Karodzi?u komplekts    <<<< ICMP: Kontrolsumma = 0x6FAA ICMP: N?kam? l?kuma MTU = 320 (0x140)                 <<<< ICMP: Dati: Atliku?o datu baitu skaits = 28 (0x001C) ICMP: Ori?in?l? IP kadra apraksts ICMP: (IP) versija = 4 (0x4) ICMP: (IP) Galvenes garums = 20 (0x14) ICMP: (IP) Servisa tips = 64 (0x14) ICMP: (IP) Priorit?te = 0x40 ICMP: (IP) Servisa tips = 0x40 ICMP: (IP) Kop?jais garums = 373 (0x175) ICMP: (IP) Identifik?cija = 10838 (0x2A56) ICMP: (IP) Karodzi?u p?rskats = 2 (0x2) ICMP: .......0 = P?d?jais datagrammas fragments ICMP: ......1. = Nevar fragment?t datagrammu ICMP: (IP) Fragmenta nob?de = 0 (0x0) baiti ICMP: (IP) Dz?ves laiks = 127 (0x7F) ICMP: (IP) Protokols = TCP ? P?rraides vad?ba ICMP: (IP) Kontrolsumma = 0x8C1D ICMP: (IP) Avota adrese = 10.102.1.248 ICMP: (IP) Adres?ta adrese = 10.102.45.12 ICMP: (IP) Dati: Atliku?o datu baitu skaits = 8 (0x0008) 012 CLIENT TRMSRV TCP kontroles biti: .AP..., len: 132, seq:1962957671-1962957803, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 013 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .A...., len:  0, seq:3814299788-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 014 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .AP..., len: 333, seq:3814299455-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 TRMSRV ignor? ICMP 11. paketi un atk?rtoti s?ta to pa?u 10. paketi bez fragment?cijas 015 ROUTER TRMSRV ICMP nesasniedzams adres?ts: 10.102.45.12 (skat?t 014 kadru) 016 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .AP..., len: 333, seq:3814299455-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 017 ROUTER TRMSRV ICMP nesasniedzams adres?ts: 10.102.45.12 (skat?t 016 kadru) 018 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .AP..., len: 333, seq:3814299455-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 019 ROUTER TRMSRV ICMP nesasniedzams adres?ts: 10.102.45.12 (skat?t 017 kadru) 020 CLIENT TRMSRV TCP kontroles biti: .AP..., len:  9, seq:1962957803-1962957812, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 021 CLIENT TRMSRV TCP kontroles biti: .A...F, len:  0, seq:1962957812-1962957813, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 022 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .A...., len:  0, seq:3814299788-3814299788, ack:1962957813, win:17060, src: 3389 dst: 1083 023 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: .A.R.., len:  0, seq:3814299788-3814299788, ack:1962957813, win:  0, src: 3389 dst: 1083 024 CLIENT TRMSRV TCP kontroles biti: .A...., len:  0, seq:1962957813-1962957813, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 025 TRMSRV CLIENT TCP kontroles biti: ...R.., len:  0, seq:3814299455-3814299455, ack:3814299455, win:  0, src: 3389 dst: 1083 Kadri 14, 16, 18 ir nos?t?ti atk?rtoti un savienojums, kas ved uz galapunktu 25. kadr?.
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 898060 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 24. augusts - P?rskat??ana: 13.4
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbqfe kbhotfixserver kbsecurity kbprb KB898060

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com