May tinh ang chay Windows XP Goi Dich vu 2 va c trang bi nhiu b x ly h tr tinh nng quan ly ngun in cho b x ly co th giam hiu nng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 896256 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

May tinh c trang bi nhiu b x ly h tr tinh nng quan ly ngun in cho b x ly nh trang thai hoat ng b x ly Cu hinh Nng cao va Giao din Ngun in (ACPI) se yu cu Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2). Co sn ban cp nht b sung ti u hoa hiu nng va hanh vi cua may tinh chay Windows XP SP2. Nu khng co ban cp nht nay, may tinh c trang bi b x ly loi kep, di ng, co kha nng quan ly ngun in co th giam hiu nng hoc gp hanh vi khng mong i.

Chu y S c nay cung ap dung vi phin ban Microsoft Windows Server 2003 da trn x64. Tuy nhin bai vit nay va hotfix ring c kt hp vi no khng nhm giai quyt s c v thi gian trong cac tro chi va cac ng dung khac chay trn may tinh loi kep AMD. co thm thng tin v cac vn hiu nng cua may tinh loi kep, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
909944 Kha nng chi tro chi trn may tinh chay Windows XP s dung b x ly loi kep co th kem

Gi?i php

Thng tin cp nht

Tp sau y sn co tai xung t trung tm tai xung cua Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe ngay by gi.

Ngay Phat hanh: 19/12/2006

co thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

Khng yu cu iu kin tin quyt.

Yu cu khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht nay

Ban cp nht nay khng thay th cac ban cp nht khac.

Thng tin v tp

Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. xem s khac nhau gia UTC va gi ia phng, s dung tabMui gi trong muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Halmacpi.dll5.1.2600.3023134,40030-Oct-200611:27x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30232,137,60030-Oct-200612:11x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30232,059,26429-Oct-200619:27x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30232,017,28030-Oct-200611:27x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30232,182,01630-Oct-200612:13x86SP2

T?nh tr?ng

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

Thng tin thm

Cn phai cai t Windows XP SP2 i vi may tinh co nhiu CPU h tr trang thai hoat ng cua b x ly ACPI. Yu cu nay bao gm may tinh h tr cac muc sau:
 • Nhiu cm vt ly
 • Thit k nhiu loi
 • Nhiu phn lung logic nh cng ngh siu phn lung cua Intel
Vi ban u Windows XP khng c thit k h tr trang thai hoat ng i vi cu hinh nhiu b x ly, nn phai co thay i thc hin h tr chinh xac cho h thng s dung nhiu b x ly. Windows XP Goi dich vu 2 bao gm nhng thay i bt buc i vi b quan ly ngun in loi. Nhng thay i nay am bao Windows XP hoat ng chinh xac trn h thng a b x ly co nhiu trang thai hoat ng.

Hotfix nay cung giai quyt cac vn sau i vi may tinh b x ly h tr nhiu trang thai hoat ng:
 • Hiu nng cua mc tai phn lung n co th giam khi trang thai hoat ng cua b x ly s dung chuyn mach theo lnh.
 • ng b hoa cac s ng ky B m Tem Thi gian (TSC) trn nhiu b x ly khi ban s dung B inh gi Quan ly Ngun in ACPI h thng a b x ly.
 • Cac vn tng va giam trang thai C cua ACPI trong b quan ly ngun in loi.

Chi tit ban cp nht

Hiu nng trong qua trinh chuyn mach theo lnh co th giam

Chuyn mach theo lnh (DBS) la vic s dung trang thai hoat ng cua b x ly ACPI (in ap ng va thang o tn s) phu hp vi mc tai cua h thng. Quan ly ngun in cua b x ly Windows XP thc hin chuyn mach theo lnh (DBS) bng cach s dung chinh sach iu chinh b x ly thich nghi. Chinh sach nay t ng iu chinh trang thai hoat ng hin hanh cua b x ly cho phu hp vi cach s dung CPU cua h thng ma khng cn ngi dung can thip vao.

Khi mc tai phn lung n chay trn h thng a b x ly co bao gm cu hinh loi kep thi tai trong co th chuyn sang loi CPU co sn. Hanh vi nay la yu t t nhin trong cach thc cac lich trinh cua Windows lam vic vi cac tai nguyn CPU co sn. Tuy vy, i vi h thng co trang thai hoat ng cua b x ly chay vi chinh sach iu chinh b x ly thich nghi, s di chuyn phn lung nay co th lam cho b quan ly ngun in loi cua Windows tinh toan khng chinh xac trang thai hoat ng muc tiu ti u cho b x ly. S c nay xay ra khi loi cua tng b x ly du la logic hay vt ly dng nh it bn rn hn so vi toan b goi b x ly trn thc t. Trn tiu chun hiu nng s dung tai trong phn lung n, ban co th nhn thy kt qua hiu nng cua yu t nay giam hoc bin i cao gia nhng ln chay lin tip cac bai kim tra tiu chun ging nhau.

Hotfix nay bao gm nhng thay i i vi b quan ly ngun in loi theo doi cach s dung CPU trong toan b goi b x ly. Nhng thay i nay cho phep nhin thy mc hoat ng thc s cua t hp CPU, giup tinh toan chinh xac trang thai hoat ng muc tiu tng c.

Chu y Giai phap nay gop phn tng hiu nng va tit kim nng lng. Mc du im hiu nng tiu chun co th tng, nhng lai co tac ng khng tt ti tui tho cua c quy. Theo o, thay i v chinh sach loi nay co th bi v hiu hoa bng khoa ng ky at linh hoat ti a.

Phng phap v hiu hoa hanh vi chinh sach trang thai hoat ng mi

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows


Sau khi ban cai hotfix c m ta trong bai vit nay, ban co th s dung cai t ng ky v hiu hoa hanh vi chinh sach trang thai hoat ng mi.

yu cu chung ti v hiu hoa ch chinh sach trang thai hoat ng mi cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Trong hp thoai File Download (Tai Tp xung), bm Run (Chay) ri lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc S c.


Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50608

Chu y
 • Vui longcai t hotfix c m ta trong bai vit nay trc khi ban chay goi nay.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, giai phap khc phuc s c t ng c?ng ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".ti t khc phuc s c

s dung thit t s ng ky v hiu hoa ch chinh sach trang thai hoat ng mi, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. Bm chut phai HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, tro vao Mi, va bm Khoa.
 3. Go Throttle cho tn khoa mi.
 4. Bm chut phai Throttle, tro vao Mi, va bm Gia tri DWORD .
 5. Go PerfEnablePackageIdle cho tn gia tri.
 6. Bm chut phai PerfEnablePackageIdle, va bm Sa i.
 7. Trong D liu gia tri, go 0. am bao rng H m 16 c chon trong hp thoai iu chinh Gia tri DWORD, va bm OK.

  Chu y Ban co th go 1 vao D liu gia tri kich hoat hanh vi chinh sach trang thai hoat ng mi nay.
 8. Thoat khoi Registry Editor.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. Nu s c c khc phuc, ban a hoan tt phn nay. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc gi th email cho chung ti.

ng b hoa TSC chinh xac

i vi mt s h iu hanh, b x ly TSC co th thay i tc m cua no. Ngoai ra, b x ly TSC co th dng m khi cac tinh nng quan ly ngun in cua b x ly cu th c s dung. i vi may tinh co nhiu b x ly, TSC in hinh la thit bi bm gi phn cng cua h iu hanh h tr cac lnh goi chc nng KeQueryPerformanceCounter cua loi. Khi TSC khng tng u, cac cu phn cua h thng s dung chc nng KeQueryPerformanceCounter cua loi co th khng lam vic chinh xac. khc phuc s c nay, Microsoft a lam cho Thit bi bm gi Quan ly Ngun in ACPI co th c dung nh la thit bi bm gi cho h iu hanh h tr chc nng KeQueryPerformanceCounter cua loi. Tuy vy, mt s chng trinh co th trc tip truy nhp TSC bng cach bo qua API cua thit bi bm gi Windows. Lp phn cng ao a b x ly (HAL) am bao cac thanh ghi TSC trn tt ca cac b x ly cua may tinh a b x ly vn ng b hoa cht che vi nhau. Do o, truy nhp qua phn mm h thng co th hng ti nhiu b x ly khac nhau nhng khng tra v cac gia tri khac nhau. S thay i nay am bao HAL a b x ly tip tuc ng b hoa chinh xac TSC trn tt ca b x ly cua may tinh, ngay ca khi thit bi bm gi quan ly ngun in ACPI c s dung lam thit bi bm gi phn cng cua h iu hanh.

Tng va giam trang thai C chinh xac

Thay i nay x ly cac vn trong trinh quan ly ngun in cua loi x ly chinh xac s tng va giam trang thai C trn b x ly trong h thng a b x ly.

Thng tin thm

bit thm thng tin v chu lin quan, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
835730 m thanh co th phat ra chm hoc nhac co th khng chi lin tuc trong Windows XP hay Windows 2000
co thm thng tin v thut ng chun m ta cac ban cp nht phn mm Microsoft, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay bao hanh khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 896256 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? kha:
atdownload kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbfixme kbmsifixme KB896256

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com