Kompiuteriai su ?Windows XP? 2 pakeitim? paketu ir keliais procesoriais, kurie palaiko procesori? energijos vartojimo valdymo funkcijas, gali veikti l??iau

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 896256 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kompiuteriams su keliais procesoriais, kurie palaiko procesori? energijos vartojimo valdymo funkcijas, pavyzd?iui, i?pl?stin?s konfig?racijos ir maitinimo s?sajos (ACPI) procesoriaus efektyvumo b?sen?, reikalingas ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paketas (SP2). Yra i?leist? papildom? naujinim?, kurie optimizuoja kompiuteri? su ?Windows XP? SP2 efektyvum? ir veikim?. Be ?i? naujinim? kompiuteriai su tokiais energijos vartojimo valdymo funkcijas palaikan?iais mobiliaisiais ir dviej? branduoli? procesoriais gali veikti l??iau arba ne?prastai.

Pastaba ?i problema kyla ir x64 versijos sistemose ?Microsoft Windows Server 2003?. Ta?iau ?is straipsnis ir su juo susijusi atskira kar?toji pataisa n?ra skirta laiko problemoms ?aidimuose ir kitose programose, veikian?iose kompiuteriuose su AMD dviej? branduoli? procesoriais, spr?sti. Daugiau informacijos apie efektyvumo problemas kompiuteriuose su dviej? branduoli? procesoriais rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
909944 Kompiuteriuose su ?Windows XP?, kuriuose yra dviej? branduoli? procesorius, ?aidimas veikia prastai

Sprendimas

Naujinimo informacija

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti ?WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe? paket? dabar.

I?leidimo data: 2006 m. gruod?io 19 d.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo pateikimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

B?tinosios s?lygos

B?tin?j? s?lyg? n?ra

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Pritaikius ?? naujinim? reikia i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia jokio kito naujinimo.

Failo informacija

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Halmacpi.dll5.1.2600.3023134,40030-Oct-200611:27x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30232,137,60030-Oct-200612:11x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30232,059,26429-Oct-200619:27x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30232,017,28030-Oct-200611:27x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30232,182,01630-Oct-200612:13x86SP2

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Kompiuteriuose su keliais CPU, kurie palaiko ACPI procesori? efektyvumo b?senas, reikia naudoti ?Windows XP? SP2. ?is reikalavimas taikomas ir kompiuteriams, kurie palaiko tokius elementus:
 • Kelis fizinius lizdus
 • Keli? branduoli? strukt?ras
 • Kelias logines gijas, pavyzd?iui, ?Intel Hyper-threading? technologij?
Kadangi ?Windows XP? nebuvo sukurta palaikyti efektyvumo b?sen?, kai naudojama keli? branduoli? konfig?racija, reikia atlikti pakeitimus, kad ?ios b?senos b?t? tinkamai palaikomos sistemose su keliais procesoriais. ?Windows XP? 2 pakeitim? pakete yra reikiami branduolio energijos vartojimo tvarkytuv?s pakeitimai. ?ie pakeitimai u?tikrina, kad ?Windows XP? tinkamai veikt? sistemose su keliais branduoliais, kurios palaiko procesoriaus efektyvumo b?senas.

?i kar?toji pataisa i?sprend?ia ir toliau pateikiamas problemas kompiuteriuose su keli? branduoli? procesoriais, kurie palaiko procesoriaus efektyvumo b?senas:
 • Gali b?ti, kad efektyvumas suma??s esant vienos gijos apkrovoms, kai procesoriaus efektyvumo b?senos naudoja perjungimo prireikus funkcij?.
 • Procesoriaus laiko ?ymos skaitiklio (TSC) ?ra?? sinchronizavimas procesoriuose, kai ACPI energijos vartojimo valdymo laikmat? naudojate keli? branduoli? sistemose.
 • ACPI C b?senos paauk?tinimo ir pa?eminimo problemos branduoli? energijos vartojimo tvarkytuv?je.

I?sami naujinimo informacija

Galimas efektyvumo suma??jimas, kai naudojama perjungimo prireikus funkcija

Perjungimo prireikus (DBS) funkcija yra ACPI procesoriaus efektyvumo b?sen? panaudojimas (dinaminis ?tampos ir da?nio atitaikymas) atsi?velgiant ? sistemos apkrovas. ?Windows XP? procesoriaus energijos vartojimo valdymas adaptyvi?ja procesoriaus buferizavimo strategija pritaiko DBS. ?i strategija dinami?kai ir automati?kai sureguliuoja procesoriaus srov?s efektyvumo b?sen? pagal sistemos CPU panaudojim?.

Keli? procesori? sistemose su dviej? procesori? konfig?racija esant vienos gijos apkrovoms apkrovos gali b?ti perkeltos laisviems CPU branduoliams. Tai ?prastas ?Windows? darb? planavimo laisvuose CPU i?tekliuose pavyzdys. Ta?iau sistemose su efektyvumo b?senomis, kurios veikia su adaptyvi?ja procesoriaus buferizavimo strategija, toks gijos perk?limas gali priversti ?Windows? branduoli? energijos vartojimo tvarkytuv? netinkamai apskai?iuoti optimali? procesoriaus paskirties efektyvumo b?sen?. Taip nutinka d?l to, kad atskiras procesoriaus branduolys, loginis ar fizinis, gali b?ti ma?iau apkrautas nei i? tikr?j? yra visas procesoriaus paketas. S?lyginiuose efektyvumo etalonuose, kuriuose naudojamos vienos gijos apkrovos, tai galite pasteb?ti d?l suma??jusio efektyvumo arba dideli? svyravim? i? eil?s atliekant kelis vienodus s?lyginio etalono testus.

?ioje kar?tojoje pataisoje yra branduoli? energijos vartojimo tvarkytuv?s pakeitim?, kad b?t? galima steb?ti CPU panaudojim? procesoriaus pakete. ?ie pakeitimai leid?ia pamatyti real? CPU komplekso veiklos lyg? ir lengviau tiksliai apskai?iuoti padid?jusio paskirties efektyvumo b?sen?.

Pastaba ?is sprendimas padeda padidinti efektyvum?, ta?iau padidina ir energijos s?naudas. Nors s?lyginio efektyvumo etalono rezultatai gali pager?ti, gali b?ti neigiamai paveikta akumuliatoriaus ?krovos naudojimo trukm?. D?l to ?is branduoli? strategijos pakeitimas gali b?ti i?jungtas naudojant registro rakt?, kad b?t? u?tikrintas maksimalus lankstumas.

Kaip i?jungti naujos efektyvumo b?senos strategijos vykdym?

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


?dieg? ?iame straipsnyje apra?yt? kar?t?j? patais?, naudodami registro parametrus galite i?jungti naujos efektyvumo b?senos strategijos vykdym?.

Jei norite, kad naujos efektyvumo b?senos strategijos vykdym? i?jungtume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50608

Pastabos
 • ?diekite ?iame straipsnyje apra?yt? kar?t?j? patais? prie? paleisdami ?? paket?.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Jei naudodami registro parametrus norite i?jungti naujos efektyvumo b?senos strategijos vykdym?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite Raktas.
 3. Kaip naujo rakto pavadinim? ?veskite Throttle.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Throttle, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 5. Kaip reik?m?s pavadinim? ?veskite PerfEnablePackageIdle.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite PerfEnablePackageIdle, tada spustel?kite Keisti.
 7. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 0. Patikrinkite, ar dialogo lange Redaguoti DWORD reik?m? yra pasirinkta ?e?ioliktain?, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Galite ?vesti 1 ? lauk? Reik?m?s duomenys, kad ?galintum?te naujos efektyvumo b?senos strategijos vykdym?.
 8. Baikite darb? su registro rengykle.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problem? pavyko i?spr?sti, darbas baigtas ir ?io skyriaus toliau skaityti nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Tinkamas TSC sinchronizavimas

Kai kuriose operacin?se sistemose procesoriaus TSC gali pakeisti skai?iavimo da?n?. Be to, procesoriaus TSC gali liautis skai?iav?s, kai naudojamos specialios procesoriaus energijos vartojimo valdymo funkcijos. Kompiuteriuose su keliais branduoliais TSC paprastai yra operacin?s sistemos aparat?ros laikmatis, palaikantis branduolio funkcijos KeQueryPerformanceCounter i?kvietas. Kai TSC nuosekliai nedid?ja, branduolio funkcij? KeQueryPerformanceCounter naudojantys sistemos komponentai gali veikti netinkamai. Siekiant i?spr?sti ?i? problem? ?Microsoft? suteikia galimyb? ACPI energijos vartojimo valdymo laikmat? naudoti kaip operacin?s sistemos laikmat?, kuris palaiko branduolio funkcij? KeQueryPerformanceCounter. Ta?iau kai kurios programos apeidamos ?Windows? laikma?io API gali tiesiogiai pasiekti TSC. Keli? procesori? abstraktusis aparat?ros lygmuo (HAL) u?tikrina, kad TSC ?ra?ai visuose kompiuterio su keliais branduoliais procesoriuose i?likt? tiksliai sinchronizuoti. Tod?l sistemos programin?s ?rangos prieiga, kuri gali b?ti nukreipta ? skirtingus procesorius, neparodo skirting? rezultat?. ?is pakeitimas u?tikrina, kad keli? procesori? HAL toliau tiksliai sinchronizuot? TSC visuose kompiuterio branduoliuose, net jei ACPI energijos vartojimo valdymo laikmatis yra naudojamas kaip operacin?s sistemos aparat?ros laikmatis.

Tinkamas C b?senos paauk?tinimas ir pa?eminimas

?is pakeitimas i?sprend?ia branduolio energijos vartojimo tvarkytuv?s problem?, kad keli? procesori? sistemoje b?t? tinkamai naudojamas ACPI C b?senos paauk?tinimas ir pa?eminimas.

Daugiau informacijos

Jei norite gauti daugiau informacijos apie susijusius klausimus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
835730 Sistemose ?Windows XP? arba ?Windows 2000? garsas gali b?ti leid?iamas l?tai arba muzika gali neb?ti leid?iama nuolatos
Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?prast? terminij?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 896256 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 2.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Rakta?od?iai: 
atdownload kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbfixme kbmsifixme KB896256

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com