Identifikator ?lanka: 895456 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Ne mo?ete da promenite ?ifru proizvoda za Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 ili sistem Microsoft Office 2007 bez prethodnog uklanjanja i ponovnog instaliranja sistema Microsoft Office.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, sledite korake u ovom odeljku.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Napomena Ako poku?ate da otvorite bilo koji Office program kada dovr?ite ove korake, dobi?ete poruku u kojoj se od vas tra?i va?e?a ?ifra proizvoda. Uverite se da imate va?e?u ?ifru proizvoda pre preduzimanja ovih koraka.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50755Napomene
 • Re?enje za popravku pravi rezervnu kopiju registratora, a datoteka rezervne kopije nalazi se u fascikli ?C:\bak? sa imenom poput slede?eg: ?Backup_For_KB895456_OfficeVersionNumber.reg?. Mo?ete dvaput da kliknete na datoteku .reg da biste oporavili prethodne postavke registratora ako novi klju? proizvoda ne radi.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

 1. Zatvorite sve Office programe.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? i kliknite na njega, u zavisnosti od va?e verzije operativnog sistema Windows i sistema Office:

  32-bitne verzije
  sistem Office 2007
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\10.0\Registration
  64-bitne verzije
  sistem Office 2007
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0\Registration
 4. Izvezite potklju?
  Registration
  .

  Mo?ete da napravite rezervnu kopiju vrednosti u okviru potklju?a
  Registration
  ako nova ?ifra proizvoda ne bude funkcionisala. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na potklju?
   Registration
   , a zatim izaberite stavku Izvezi.
  2. Na listi Sa?uvaj u izaberite lokaciju na kojoj ?ete sa?uvati stavke registracije.
  3. U polju Ime datoteke otkucajte ime .reg datoteke koju ?elite da izvezete, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.

  Napomena U koracima od 4a do 4c kreirali ste rezervnu kopiju potklju?a
  Registration
  . Postavke registratora za potklju?
  Registration
  mo?ete da vratite u prethodno stanje tako ?to ?ete kliknuti dvaput na .reg datoteku koju ste sa?uvali u koraku 4c. Sadr?aj .reg datoteke automatski se izvozi u registrator.
 5. U okviru potklju?a
  Registration
  mo?e postojati nekoliko univerzalnih jedinstvenih identifikatora (GUID) koji sadr?e kombinaciju alfanumeri?kih znakova. Svaki GUID je specifi?an za program koji je instaliran na ra?unaru.

  Kliknite na GUID. Zatim prika?ite verziju sistema Office koja je navedena u desnom oknu za stavku registratora
  Productname
  . Kada prona?ete GUID koji sadr?i verziju Office programa, sledite ove korake:
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku registratora
   DigitalProductID
   , izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da.
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku registratora
   ProductID
   , izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da.

   Za vi?e informacija o identifikovanju ispravnog GUID-a za verziju Office programskog paketa ili programa koju ste instalirali na ra?unaru kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
   928516 Opis ?eme numerisanja za GUID-ove ?ifre proizvoda u Office 2007 programskim paketima i programima (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
   832672 Opis ?eme numerisanja za GUID-ove ?ifre proizvoda u sistemu Office 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
   302663 Opis ?eme numerisanja za GUID-ove ?ifre proizvoda za Office XP programe (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 6. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 7. Otvorite Office program, na primer Microsoft Word. Kada dobijete poruku u kojoj se od vas tra?i ?ifra proizvoda, otkucajte ispravnu ?ifru proizvoda, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 895456 - Poslednji pregled: 30. novembar 2012. - Revizija: 8.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbtshoot kbregistry kbfixme kbmsifixme KB895456

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com