Raksta ID: 895456 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Nevar main?t Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 vai Microsoft Office 2007. gada sist?mas produkta atsl?gu, ja vispirms netiek no?emta un p?c tam atk?rtoti instal?ta Microsoft Office sist?ma.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izpildiet ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Piez?me. Ja p?c ?o darb?bu izpildes m??in?t atv?rt jebkuras Office programmas, tiks par?d?ts zi?ojums ar aicin?jumu ievad?t der?gu produkta atsl?gu. P?rliecinieties, vai jums ir der?ga produkta atsl?ga, pirms s?kt ?o darb?bu izpildi.

Lai ?o probl?mu nov?rstu autom?tiski, p?rejiet uz sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties ?o probl?mu nov?rst patst?v?gi, p?rejiet uz sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50755Piez?mes.
 • Autom?tisk?s labo?anas risin?jums izveido re?istra dubl?jumkopiju, kas atrodas map? ?C:\bak? un kuras nosaukums ir l?dz?gs ?im: ?Backup_For_KB895456_OfficeVersionNumber.reg?. Varat veikt dubultklik??i uz .reg faila, lai atjaunotu iepriek??jos re?istra iestat?jumus, ja j?su jaun? produkta atsl?ga nedarbojas.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Labot patst?v?gi

 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz t?l?k min?t?s apak?atsl?gas atkar?b? no j?su sist?mas Windows un Office versijas:

  32 bitu versijas
  Office 2007. gada sist?ma
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\10.0\Registration
  64 bitu versijas
  Office 2007. gada sist?ma
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0\Registration
 4. Eksport?jiet
  Registration
  apak?atsl?gu.

  Registration
  apak?atsl?g? varat izveidot v?rt?bu dubl?jumus, ja jaun? produkta atsl?ga nedarbojas. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz
   Registration
   apak?atsl?gas un p?c tam noklik??iniet uz Eksport?t.
  2. Sarakst? Saglab?t atlasiet vietu, kur? saglab?t re?istr?cijas ievadnes.
  3. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet .reg faila nosaukumu, kuru v?laties eksport?t, un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.

  Piez?me. Izpildot darb?bas 4a l?dz 4c, izveidoj?t
  Registration
  apak?atsl?gas dubl?jumu. Varat atjaunot
  Registration
  apak?atsl?gas re?istra iestat?jumus, veicot dubultklik??i uz .reg faila, kuru saglab?j?t darb?b? 4c. .reg faila saturs tiek autom?tiski eksport?ts uz re?istru.
 5. Registration
  apak?atsl?g?, iesp?jams, ir vair?ki visp?r?ji unik?li identifikatori (Globally Unique Identifiers ? GUID), kas satur burtciparu rakstz?mju kombin?ciju. Katrs GUID ir specifisks dator? instal?tai programmai.

  Noklik??iniet uz GUID. P?c tam skatiet Office versiju, kas ir uzskait?ta
  Productname
  re?istra ievadnes labaj? r?t?. P?c tam, kad esat atradis GUID, kur? ir j?su Office programmas versija, izpildiet ??s darb?bas:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz
   DigitalProductID
   re?istra ievadnes, noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz
   ProductID
   re?istra ievadnes, noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.

   Lai ieg?tu papildinform?ciju par pareizo GUID identific??anu dator? instal?tajai Office komplekta vai programmas versijai, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem rakstu numuriem, lai skat?tu rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
   928516 Office 2007. gada sist?mas komplektu un programmu produkta kodu visp?r?jo unik?lo identifikatoru numer?cijas sh?mas apraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
   832672 Office 2003. gada sist?mas produkta kodu visp?r?jo unik?lo identifikatoru numer?cijas sh?mas apraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
   302663 Office XP programmu produkta kodu visp?r?jo unik?lo identifikatoru numer?cijas sh?mas apraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 6. Aizveriet re?istra redaktoru.
 7. Atveriet k?du Office programmu, piem?ram, Microsoft Word. Kad tiek par?d?ts zi?ojums ar aicin?jumu ievad?t produkta atsl?gu, ierakstiet pareizo produkta atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ??s sada?as turpin?jumu varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 895456 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 30. novembris - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office pamatizdevums 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbtshoot kbregistry kbfixme kbmsifixme KB895456

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com