Gi?i quy?t v?n đ? v?i Pharos iGPS 500 thi?t b? và các thi?t b? Navation GPS 168 đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 894511 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c trong Microsoft MapPoint, khi b?n c? g?ng đ? c?u h?nh thi?t b? iGPS-500 Pharos ho?c đi?n tho?i Navation GPS 168, ho?c b?n c? g?ng s? d?ng ch?c năng GPS, b?n có th? g?p l?i ho?c v?n đ? sau đây:
 • GPS không đư?c t?m th?y trong các s?n ph?m.
 • Không có ánh sáng màu xanh b?t khi b?n k?t n?i thi?t b? GPS.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không có máy thu GPS đư?c phát hi?n. Đ?m b?o r?ng gps đư?c c?m vào c?ng liên l?c (COM) trên máy tính c?a b?n và không có chương tr?nh khác đang s? d?ng nó.
  B?n nh?n đư?c tin thư thoại này ngay c? khi b?n có m?t thi?t b? GPS c?m vào máy tính c?a b?n.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  M?t k?t n?i không th? đư?c th?c hi?n cho máy thu GPS dùng c?ng đ? ch? đ?nh. Đ?m b?o r?ng m?t chương tr?nh không dùng c?ng và th? l?i.

GI?I PHÁP

Trư?c khi B?t đ?u, h?y ki?m tra xem b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n tiêu chu?n c?a chương tr?nh trên m?t phiên b?n bao g?m GPS. Ví d?, b?n cài đ?t chuyên bi?t đư?ng ph? và các chuy?n đi 2009 chu?n (không bao g?m GPS) trên đư?ng ph? và các chuy?n đi 2007 (bao g?m GPS). Lo?i cài đ?t chuyên bi?t lo?i b? b?t k? tr?nh đi?u khi?n GPS đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i v? các phiên b?n tiêu chu?n không bao g?m GPS tr?nh đi?u khi?n.

Ngoài ra, lưu ? r?ng không thi?t b? iGPS 500 Pharos c?ng không ph?i là thi?t b? Navation GPS 168 ch?y trên phiên b?n Windows XP 64-bit b?i v? h? là không tương h?p v? sau v?i nh?ng h? th?ng. C? hai thi?t b? tương h?p v? sau v?i Windows Vista 64-bit h? th?ng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i xác đ?nh nguyên nhân c?a các v?n đ? trên máy tính c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày.

Lưu ? Các bư?c sau đây r?t dài. B?n có th? in chúng trư?c khi B?t đ?u.

Phương pháp 1: C?u h?nh và k?t n?i thi?t b? GPS

Sơ b? bư?c

Trư?c khi B?t đ?u phương pháp này, k?t n?i thi?t b? GPS tr?c ti?p vào c?ng USB. Không s? d?ng cáp USB (dài cáp). Không s? d?ng b?t k? USB Hub. Thi?t b? ph?i đư?c Live Connect v?i máy tính, như th? hi?n trong h?nh ?nh sau đây.

Pharos iGPS 500

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Pharos


Navation GPS 168

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Navation


M?t s? iGPS Pharos 500 thi?t b? bao g?m m?t thi?t b? màu đen ho?c r?ng b?n có th? dùng đ? tr?c ti?p đ? đính kèm thi?t b? GPS c?a b?n vào c?ng USB. Tuy nhiên, b?n ph?i m? c? hai m?t c?a thi?t b? đ? xem c? các k?t n?i GPS và các k?t n?i USB.

K?t n?i trư?c khi

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
K?t n?i trư?c khi


K?t n?i sau

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
K?t n?i sau

Các bư?c chính

cài đ?t chuyên bi?t đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint trư?c khi b?n k?t n?i thi?t b? GPS máy tính c?a b?n. Đ? c?u h?nh thi?t b? GPS c?a b?n m?t cách chính xác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Làm theo các hư?ng d?n đư?c cung c?p v?i các đư?ng ph? và Các chuy?n đi ho?c v?i MapPoint đ? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh. Không k?t n?i GPS trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 3. C?m thi?t b? GPS vào c?ng USB trên c?a b?n máy tính.
  Lưu ? K?t n?i thi?t b? GPS tr?c ti?p vào máy tính c?a b?n như đư?c hi?n th? trong h?nh. Không s? d?ng cáp USB ho?c m?t trung tâm USB.
 4. M?t ánh sáng trên thi?t b? GPS chi?u sáng đ? ch? ra r?ng thi?t b? đư?c k?t n?i đúng. Ngày Pharos iGPS 500, b?n s? th?y m?t ánh sáng màu xanh. Ngày Navation GPS 168, bi?u tư?ng "Microsoft" s? soi sáng.

  Pharos hi?n th? ánh sáng xanh (dư?i cùng c?a đi?n tho?i) khi k?t n?i

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Pharos ánh sáng


  Navation hi?n th? bi?u tư?ng Microsoft illuminated tr?ng khi k?t n?i

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Navation ánh sáng
 5. N?u ánh sáng k?t n?i không bôi lên, h?y th? s? d?ng m?t c?ng USB khác trên máy tính c?a b?n. Thông thư?ng, c?ng đư?c đ?t trên m?t sau c?a máy tính làm vi?c t?t nh?t.

  N?u ánh sáng v?n c?n chưa bôi lên, đi đ?n phương pháp 7.

  N?u ánh sáng soi sáng, đi đ?n bư?c 6.
 6. B?t đ?u đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint.
 7. Trên các Công c? tr?nh đơn, đi?m đ?nGPS, sau đó b?m C?u h?nh GPS Máy thu.
 8. Trong các Có s?n c?ng danh sách, t?t c? các c?ng COM có s?n đư?c li?t kê. Nh?p vào Quét. GPS thi?t li?t kê trong các Có s?n c?ng danh sách là Truy?n thông C?ng (COM xx) - Microsoft GPS thi?t b? t?m th?y.
 9. Trong các GPS C?a s?, b?m Theo d?i V? trí.
Thi?t b? GPS kh?i. N?u thi?t b? GPS không phát hi?n, đi đ?n cách 2.

Cách 2: Ki?m tra xem các thi?t b? GPS nh?n đư?c m?t tín hi?u r? ràng

H?y ch?c ch?n r?ng máy thu GPS c?a b?n đư?c b?t, nó đư?c k?t n?i v?i máy tính c?a b?n, và nó đang ch?y trong vài phút. Nhi?u máy thu GPS ph?i th?c hi?n m?t tra c?u ban đ?u, trong đó h? xác đ?nh các tín hi?u v? tinh và B?t đ?u nh?n d? li?u. tra c?u này có th? yêu c?u đ?n 14 phút.

H?y ch?c ch?n r?ng không có không có v?t c?n gi?a máy thu GPS c?a b?n và b?u tr?i. Ví d?, n?u b?n đang ? trong m?t t?a nhà, bao quanh b?i các t?a nhà cao, ho?c trong m?t đư?ng h?m, máy thu GPS c?a b?n có th? không th? có đư?c m?t tín hi?u r? ràng. B?i v? máy thu GPS yêu c?u tín hi?u t? ít nh?t ba v? tinh, th?m chí là m?t c?n tr? m?t ph?n có th? ngăn ch?n ngư?i nh?n t? ho?t đ?ng đúng.

N?u b?n có th? nh?n đư?c m?t tín hi?u r? ràng, nhưng không ph?i là thi?t b? GPS phát hi?n, đi đ?n phương pháp 3.

Phương pháp 3: Ki?m tra các thi?t b? xung đ?t

Các thi?t b? khác hi?n đang ch?y trong h? th?ng có th? xung đ?t v?i thi?t b? GPS. Chúng bao g?m các thi?t b? Bluetooth, hotsync thi?t b?, HID thi?t b?, và không dây aircards. B?n có th? th?y bi?u tư?ng cho các chương tr?nh trên khu v?c thông báo trên bên ph?i c?a thanh tác v?. B?n thư?ng có th? B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng đ? t?m th?i vô hi?u hoá các thi?t b? này. N?u b?n không th? vô hi?u hoá các thi?t b? này, vào phương pháp 4.

Cách 4: Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, b?m chu?t ph?i vào Kh?i đ?ng, sau đó b?m Khám phá.
 2. Ki?m tra m?c tin thư thoại Startup cho các chương tr?nh như HotSync Manager, Bluetooth ho?c DeLorme Serial Emulator.
 3. B?m chu?t ph?i trư?ng h?p t?t c? các chương tr?nh, và ch?n Xóa b?.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó c? g?ng đ? c?u h?nh thi?t b? GPS.
Lưu ? Xóa l?i t?t t?i các chương tr?nh lo?i b? ch? là các bi?u tư?ng. Nó không g? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch Windows XP ho?c Windows Vista, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331796Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch đ? xác đ?nh xem các chương tr?nh n?n can thi?p v?i m?t tr? chơi ho?c m?t chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng
N?u thi?t b? GPS không phát hi?n sau khi m?t kh?i đ?ng s?ch s?, đi đ?n phương pháp 5.

Cách 5: Ki?m tra xem li?u các tr?nh đi?u khi?n GPS đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng

B?n có th? s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? ki?m tra xem li?u các tr?nh đi?u khi?n GPS đư?c cài đ?t chuyên bi?t chính xác.Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. G?n đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng các thi?t b? GPS đư?c k?t n?i theo đi?u h?nh ?nh trong phương pháp 1.
 3. B?t đ?u qu?n l? thi?t b?.

  Đ? B?t đ?u Device Manager trong Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i devmgmt.msc, sau đó b?m Ok.

  Đ? B?t đ?u Device Manager trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , r?i g? devmgmt.msc trong các B?t đ?u tra c?u h?p.
 4. Trong danh sách, m? r?ng C?ng (COM & LPT) trong Qu?n l? thi?t b?.

  N?u b?n có m?t thi?t b? Pharos k?t n?i, b?n s? th?y Microsoft c?ng USB GPS. N?u b?n có m?t thi?t b? Navation k?t n?i, b?n s? th?y u-blox 5 GPS và Galileo Receiver. Đ?i v?i cu?c bi?u t?nh, h?nh ?nh sau đây cho th?y c? hai thi?t b? đư?c k?t n?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Danh sách c?ng


  Lưu ? Đ?ng đóng Device Manager đư?c b?i v? b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i tr?nh khi?n tr?nh.
N?u qu?n l? thi?t b? không có danh sách Microsoft GPS Port ho?c u-blox 5 GPS và Galileo Receiver, các tr?nh đi?u khi?n GPS là r?t có th? b? thi?u ho?c đư?c cài đ?t chuyên bi?t không chính xác. M?t d?u ki?m ch?m đi?m màu vàng ho?c m?t d?u ki?m ch?m h?i bên c?nh Các thi?t b? khác v?i đi?u khi?n n?i ti?p USB c?ng cho th?y r?ng các tr?nh đi?u khi?n không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng s?n ph?m đ?a ho?c b?ng cách t?i các t?p tin t? web site c?a nhà s?n xu?t.

cài đ?t chuyên bi?t l?i tr?nh khi?n tr?nh t? đ?a s?n ph?m

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n GPS b?ng cách s? d?ng s?n ph?m đ?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chèn đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint DVD vào ? DVD. N?u b?n s? đư?c nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh, ho?c n?u chương tr?nh B?t đ?u, đóng t?t c? c?a s?. Đ?ng B?t đ?u đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint.
 2. N?u thi?t b? đư?c cài đ?t chuyên bi?t không chính xác, nó s? xu?t hi?n trong qu?n l? thi?t b? dư?i Khác.
 3. M? r?ng Khác.
 4. Theo các COM ho?c LPT ph?n, b?m chu?t ph?i vào tên thi?t b? có m?t đánh màu nổi bật vàng.
 5. Ch?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n ho?c C?p nh?t ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n.
  • Trong Windows XP, ch?n Không, không ph?i th?i gian này, b?m Ti?p theo, b?m cài đ?t chuyên bi?t t? m?t danh sách ho?c v? trí c? th? (chuyên sâu), sau đó b?m Ti?p theo.
  • Trong hệ điều hành sau này, ch?ng h?n như Windows Vista, h?y ch?n Duy?t Máy tính c?a tôi cho ph?n m?m đi?u khi?n, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Nh?p vào Tr?nh duy?t, và duy?t đ?n m?c tin thư thoại sau đây:
  <DVD_ROM>: > \GPSDRVRS</DVD_ROM>
 7. Dư?i C?ng (Com & LPT), b?m chu?t ph?i vào thi?t b? USB mà b?n đang cài đ?t chuyên bi?t. Nh?p vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.
 8. Nh?p vào Duy?t t?m ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n trên máy tính c?a b?n, và sau đó duy?t đ?n m?c tin thư thoại sau đây:
  <D></D>: \GPSDrvrs
  Lưu ? Trong con đư?ng này, <D></D> là kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho ổ đĩa DVD c?a b?n.
 9. Ki?m tra sau c?a thi?t b? GPS c?a b?n, và sau đó làm như sau:
  • N?u b?n đang s? d?ng m?t thi?t b? Pharos, nh?p đúp vào m?c tin thư thoại Pharos, m? r?ng m?c tin thư thoại 32-bit ho?c 64-bit như là thích h?p v?i ph?n c?ng c?a b?n (h?u h?t máy tính là 32-bit), và sau đó nh?p vào Ok.
  • N?u b?n đang s? d?ng m?t thi?t b? Navation, b?m vào các Navation m?c tin thư thoại, và sau đó nh?p vào Ok.
 10. Nh?p vào Ti?p theo.

cài đ?t chuyên bi?t l?i tr?nh khi?n tr?nh t? web site c?a nhà s?n xu?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n GPS t? web site c?a nhà s?n xu?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ng?t k?t n?i thi?t b? GPS.
 2. Nh?p vào liên k?t Windows trên web site thích h?p đ? t?i v? các tr?nh đi?u khi?n GPS:
 3. Lưu t?p vào máy tính đ? bàn, và sau đó ch?y nó t? máy tính đ? bàn.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 5. K?t n?i thi?t b? GPS n?u không có B?t đ?u các chuy?n đi & c?a đư?ng ph? ho?c MapPoint. N?u tr?nh đi?u khi?n GPS đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n s? th?y thông báo sau trong vùng thông báo:
  Ph?n c?ng m?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t & đ? s?n sàng đ? s? d?ng.
 6. B?t đ?u đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint.

C?u h?nh GPS sau khi cài đ?t chuyên bi?t

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n GPS m?i, h?y làm theo các bư?c sau đ? c?u h?nh GPS trong các s?n ph?m:
 1. Trên các Công c? tr?nh đơn, đi?m đ?nGPS, sau đó b?m C?u h?nh GPS Máy thu.
 2. Trong các Có s?n c?ng danh sách, t?t c? các c?ng COM có s?n đư?c li?t kê. Nh?p vào Quét.
  Lưu ? GPS thi?t li?t kê trong các Có s?n c?ng danh sách là Truy?n thông C?ng (COM xx) - Microsoft GPS thi?t b? t?m th?y.
 3. Trong ngăn GPS, nh?p Theo d?i V? trí.
Thi?t b? GPS B?t đ?u kh?i t?o. N?u thi?t b? GPS không phát hi?n, đi đ?n phương pháp 6.

Phương pháp 6: Đi?u ch?nh thi?t đ?t c?ng GPS

 1. G?n đư?ng ph? và các chuy?n đi.
 2. Ki?m ch?ng r?ng cáp GPS đư?c k?t n?i v?i ngư?i nh?n và v?i máy tính.
 3. B?t đ?u qu?n l? thi?t b?.

  Đ? B?t đ?u Device Manager trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , r?i g? devmgmt.msc trong các B?t đ?u tra c?u h?p.

  Đ? B?t đ?u Device Manager trong Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i devmgmt.msc, sau đó b?m Ok.
 4. Trong danh sách trong Device Manager, m? r?ng C?ng (COM & LPT).
 5. B?m chu?t ph?i Microsoft c?ng USB GPS, sau đó b?m Thu?c tính.
 6. Trên các Thi?t đ?t c?ng tab, b?m vào 4800 trong các bit trên giây danh sách.
 7. Nh?p vào Nâng cao.
 8. ? dư?i cùng c?a c?a s?, trong các S? hi?u c?ng comp h?p, ch?n m?t trong hai c?ng 8 ho?c c?ng 9.
 9. Nh?p vào Ok hai l?n.
 10. Đóng t?t c? các c?a s?, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, h?y th? m?t c?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, l?p l?i bư?c 1 đ?n 9 c?a phương pháp này, và sau đó ch?n c?ng 12.

N?u thi?t b? GPS không phát hi?n, đi đ?n phương pháp 7.

Phương pháp 7: C? g?ng k?t n?i GPS c?a b?n v?i máy tính khác

N?u có th?, h?y th? k?t n?i thi?t b? GPS c?a b?n đ? m?t máy tính khác đang ch?y đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint. Ví d?, n?u b?n c? g?ng đ? k?t n?i thi?t b? GPS c?a b?n v?i máy tính xách tay, cài đ?t chuyên bi?t đư?ng ph? và Các chuy?n đi ho?c MapPoint và thi?t b? GPS trên m?t máy tính đ? bàn. N?u thi?t b? GPS có th? không phát hi?n trên m?t máy tính khác nhau, b?n có th? có l?i ph?n c?ng. Ví d?, cáp cho thi?t b? có th? b? khi?m khuy?t, và nó có th? có thay th?.

N?u Pharos iGPS 500 thi?t b? l?i, h?y liên h? v?i Pharos đ? nh?n đư?c thi?t b? thay th? t?i 1-888-742-7678. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g?i m?t yêu c?u h? tr? đ? Pharos, ghé thăm Pharos Web site sau:
http://pharos.custhelp.com
Lưu ? Pharos là công ty bên th? ba có quy tr?nh và th? t?c đ? thay th? thi?t b? riêng c?a nó. Pharos có th? c?n c?a b?n b?ng ch?ng b?n g?c c?a mua hàng đ? x? l? m?t s? thay th?.

N?u thi?t b? Navation GPS-168 không ho?t đ?ng trên m?t máy tính khác nhau, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/select/Default.aspx?target=Assistance&C1=507&
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 894511 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft AutoRoute 2007
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbtshoot kbprb kbmt KB894511 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:894511

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com