วิธีสลับระหว่าง ASP.NET 1.1 รุ่น 32 บิตกับ ASP.NET 2.0 รุ่น 64 บิตบน Windows รุ่น 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894435 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายวิธีสลับระหว่าง Microsoft ASP.NET 1.1 รุ่น 32 บิต และ ASP.NET 2.0 ทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิตบน Microsoft Windows รุ่น 64 บิต

เมื่อคุณติดตั้ง ASP.NET ทั้งสองรุ่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการเปิดใช้สภาวะแวดล้อมของ ASP.NET เพื่อเรียกใช้ Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่ได้ติดตั้ง ASP.NET อย่างถูกต้อง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จากเว็บเพจ:
บริการไม่พร้อมให้ใช้งาน
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

Event ID: 2268
Raw Event ID : 2268
Record Nr. : 3746
Source: W3SVC-WP
Category: None
Type : Error
Machine : servername
Description:
Could not load all ISAPI filters for site/service. Therefore startup aborted.

Event ID: 2274
Raw Event ID : 2274
Record Nr. : 3745
Source: W3SVC-WP
Category: None
Type : Error
Machine : servername
Description:
ISAPI Filter 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll' could not be loaded due to a configuration problem. การตั้งค่าปัจจุบันรองรับเฉพาะการโหลดรูปภาพที่สร้างสำหรับสถาปัตยกรรมของตัวประมวลผล AMD64 ฟิลด์ข้อมูลจะประกอบด้วยหมายเลขข้อผิดพลาด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ รวมถึงวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของตัวประมวลผลชนิดนี้ โปรดดูที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349

ข้อมูลเพิ่มเติม

IIS 6.0 รองรับทั้งโหมด 32 บิตและ 64 บิต แต่ IIS 6.0 ไม่รองรับการเรียกใช้โหมดทั้งสองพร้อมกันบน Windows รุ่น 64 บิต ASP.NET 1.1 ทำงานเฉพาะในโหมด 32 บิตเท่านั้น ASP.NET 2.0 ทำงานในโหมด 32 บิตหรือโหลด 64 บิต ดังนั้น หากคุณต้องการเรียกใช้ ASP.NET 1.1 และ ASP.NET 2.0 พร้อมกัน คุณต้องเรียกใช้ IIS ในโหมด 32 บิต

หมายเหตุ ถ้าคุณได้ติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2007 บนคอมพิวเตอร์ ให้ใช้คำแนะนำสำหรับ ASP.NET 2.0 รุ่น 64 บิต

ก่อนที่คุณจะสามารถสลับรุ่นต่างๆ ของ ASP.NET โปรดไปที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งทั้ง .NET Framework 1.1 และ .NET Framework 2.0:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa731542.aspx
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Microsoft Windows x64 Edition ให้ดาวน์โหลดแพ็คเกจแบบแจกจ่ายต่อได้สองแพ็คเกจต่อไปนี้:
 • แพ็คเกจแบบแจกจ่ายต่อได้ของ .NET Framework รุ่น 2.0 x64 (64 บิต)
 • .NET Framework รุ่น 1.1 แบบแจกจ่ายต่อได้
หลังจากที่คุณติดตั้งแพ็คเกจแบบแจกจ่ายต่อได้ คุณสามารถสลับระหว่างรุ่นต่างๆ ของ ASP.NET เมื่อต้องการสลับ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ ASP.NET แต่ละรุ่น:

ASP.NET 1.1 รุ่น 32 บิต

เมื่อต้องการเรียกใช้ ASP.NET 1.1 รุ่น 32 บิต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช้งานโหมด 32 บิต:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งรุ่นของ ASP.NET 1.1 และติดตั้งแมปสคริปต์ที่รูทของ IIS และภายใต้ :
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i
 4. ตรวจสอบว่าสถานะของ ASP.NET รุ่น 1.1.4322 มีค่าเป็น Allowed ในรายการส่วนขยายของบริการเว็บใน Internet Information Services Manager

ASP.NET 2.0 รุ่น 32 บิต

เมื่อต้องการใช้ ASP.NET 2.0 รุ่น 32 บิต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช้งานโหมด 32 บิต:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งรุ่นของ ASP.NET 2.0 (32 บิต) และติดตั้งสคริปต์แมปที่รูทของ IIS และภายใต้:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. ตรวจสอบว่าสถานะของ ASP.NET รุ่น 2.0.50727 (32 บิต) มีค่าเป็น Allowed ในรายการส่วนขยายของบริการเว็บใน Internet Information Services Manager

ASP.NET 2.0 รุ่น 64 บิต

เมื่อต้องการใช้ ASP.NET 2.0 รุ่น 64 บิต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อปิดการใช้งานโหมด 32 บิต:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งรุ่นของ ASP.NET 2.0 และติดตั้งสคริปต์แมปที่รูทของ IIS และภายใต้:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. ตรวจสอบว่าสถานะของ ASP.NET รุ่น 2.0.50727 มีค่าเป็น Allowed ในรายการส่วนขยายของบริการเว็บใน Internet Information Services Manager
หมายเหตุ รุ่นการสร้างของ ASP.NET 2.0 อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นการสร้างที่นำออกใช้ในปัจจุบัน ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำหรับรุ่นการสร้าง 2.0.50727

การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับรุ่น x64 ของ Microsoft Windows

ถ้าฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับการติดตั้ง Microsoft Windows รุ่น x64 ไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณจะมีบริการสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณจะมีบริการสนับสนุน เนื่องจาก Windows รุ่น x64 ได้รวมอยู่กับฮาร์ดแวร์ของคุณ บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง Windows รุ่น x64 โดยใช้องค์ประกอบเฉพาะ องค์ประกอบเฉพาะอาจรวมถึงไดรเวอร์อุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่สามารถให้การสนับสนุนซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows รุ่น x64 เช่น Microsoft Windows Server 2003 รุ่น x64 แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่เป็น x64 โปรดแวะชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows รุ่น 64 บิตและ .NET Framework รุ่น 64 บิต โปรดไปที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa286481.aspx

http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa496329.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894435 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 6.2
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbwebserver kbconfig KB894435

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com