Straipsnio ID: 893803 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

?Microsoft Windows Installer? yra operacin?s sistemos ?Windows? komponentas, suteikiantis standartin? programin?s ?rangos diegimo ir ?alinimo pagrind?. Programin?s ?rangos gamintojai, kad j? pagamintos programin?s ?rangos diegimo, prie?i?ros bei pa?alinimo procesai b?t? skland?s ir lengvi, gali sukurti savo produkto s?rank?, kuri naudot? ?Windows Installer?.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8

Kaip gauti ?Windows Installer 3.1 v2?

Prie? atsisi?sdami ?? perskirstom?j? komponent? turite nustatyti, ar naudojate 32 bit?, ar 64 bit? ?Windows Server 2003? arba ?Windows XP? versij?.

Automatinio versijos aptikimo rezultatai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32s

?iuo metu naudojate 32 bit? operacin? sistem?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32e


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64s

?iuo metu naudojate 64 bit? operacin? sistem?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64e
Pastaba Jei automatinio aptikimo rezultatai nerodomi j?s? ekrane, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? nor?dami perskaityti ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
827218 Kaip nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 bit?, ar 64 bit? ?Windows? operacin?s sistemos versija

Diegimo programos, skirtos visoms ?Windows? versijoms, i?skyrus 64 bit? ?Windows Server 2003? bei 64 bit? ?Windows XP? versijas, atsisiuntimas

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti ?Windows Installer 3.1? perskirstom?j? paket? (v2) dabar.

I?leidimo data: 2005 m. gegu??s 12 d.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

Pastaba. Atnaujintas tik dvejetainis Msi.dll failas. Versijos numeris yra 3.1.4000.2435. Visi kiti ?Windows Installer 3.1? (v2) pakete esantys dvejetainiai failai liko nepakeisti ir yra 3.1.4000.1823 versijos.

Diegimo programos, skirtos 64 bit? ?Windows Server 2003? arba 64 bit? ?Windows XP? versijoms, atsisiuntimas

?is perskirstomasis komponentas skirtas tik 32 bit? operacin?ms sistemoms. Jo negal?site ?diegti kompiuteryje, kuriame veikia 64 bit? ?Windows Server 2003? arba ?Windows XP? versijos.

Galite ?diegti ?Windows Installer 3.0? perskirstom?j? paket? sistemoje ?Windows 2000? su ?diegtu 3 pakeitim? paketu (SP3) bei ?Windows Server 2003? laidos versijoje. ?Windows Installer 3.1? buvo ?traukta ? ?Windows Server 2003? 1 pakeitim? paket? (SP1).

?io perskirstomojo paketo negal?site ?diegti 32 bit? ir 64 bit? ?Windows Server 2003? SP1 versijose. Nor?dami atnaujinti 32 bit? bei 64 bit? ?Windows Server 2003? SP1 versijas arba 64 bit? ?Windows XP? versij?, vietoj 893803 (v2) paketo atsisi?skite kar?t?sias pataisas, apra?ytas ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje 898715. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?Windows Installer 3.1? (v2) GDR, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
898715 Jau galima ?sigyti ?Windows Installer 3.1? atnaujinim?, skirt? ?Windows Server 2003? 1 pakeitim? paketui ir 64 bit? ?Windows XP? leidimui
Leidimo istorija:
 • ?Microsoft Windows Installer 3.1?: KB893803 versija 1.0 (2005 m. baland?io 11 d.)
 • ?Microsoft Windows Installer 3.1?: KB893803 versija 2.0 (2005 m. gegu??s 12 d.)
  ?Windows Installer 3.1? (v2) i?sprend?ia problem?, apra?yt? ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  898628Atnaujinus ?Windows Installer? versij? ? ?Windows Installer 3.1?, programa nebeveikia apie tai neprane?usi
Versijos numeris yra 3.1.4000.2435. Visi kiti ?Windows Installer 3.1? (v2) pakete esantys dvejetainiai failai liko nepakeisti ir yra 3.1.4000.1823 versijos.

Daugiau informacijos

Naujos ?Windows Installer 3.1? funkcijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • Nauja papildoma UpdateTargetRTMProperty ypatyb?: patais? failai dabar gali b?ti skirti tiek pradinio leidimo pagrindui, tiek naujausiam pakeitim? paketo lygio pagrindui, ?diegtam sistemoje.
 • Naujas MsiSetExternalUIRecord API: paketai, kuriuose naudojama i?orin? vartotojo s?saja, dabar gali gauti prane?imus kaip ?ra?us vietoj teksto eilu?i?.
 • Naujos x64 ir Msix64 ypatyb?s: dabar paketai gali naudoti x64 ir Msix64 ypatybes, kad nurodyt? x64 procesoriaus operacin?s sistemos palaikym?.
 • Naujas MsiNotifySidChange API: galite naudoti ?? API ?Windows Installer? konfig?racijai atnaujinti, jei pasikei?ia vartotojo saugos identifikatorius (SID).
 • Greitasis patais? taikymas dabar yra pasirinktina funkcija:?Windows Installer 3.0? pristat? nauj? greitojo patais? taikymo funkcij?. Pagal numatytuosius nustatymus ?i funkcija buvo ?jungta visose pataisose. ?Windows Installer 3.1? ?i funkcija yra i?jungta, kol jos ne?jungsite, nustatydami ypatyb? OptimizedInstallMode, esan?i? lentel?je MsiPatchMetaData.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

I?spr?stos ?Windows Installer 3.1? problemos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • Dabar ?Windows Installer? tinkamai ?ra?o neapibr??tus simbolius ("[~]") ? ?urnal?, kai tokie simboliai naudojami registro reik?m?s ?ymeklyje arba tarnybos priklausomume.
 • Funkcija MsiGetFileHash dabar veikia tinkamai naudojant labai didelius, neturin?ius versijos failus. ?ie failai gali b?ti apie 2 GB dyd?io.
 • Pataisos ypatyb? MediaSrcProp dabar yra nustatyta taip, kad ?diegus patais? b?t? paleista i? pradin?s jos vietos. V?liau atliekam? operacij? ypatyb?s MediaSrcProp reik?m? nustatyta kaip Saugoma talpykloje pataisos vieta.
 • Eigos juosta veikia tinkamai, net jei paketas diegia daugiau nei 2 GB failus.
 • Dabar veikia atskir? komponent? pataisos.
 • Pasirinktinio veiksmo paskirties informacija nebera?oma ? ?urnal?, kai pasirinktinio veiksmo atlikti nepavyksta, jei pa?ym?ta jo parinktis Sl?pti paskirt?.
 • Net taikant tik vien? ?Windows Installer 2.0? stiliaus nepritaikom? patais? rodoma klaida 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND).
 • Taikant vis? fail? ?Windows Installer 2.0? stiliaus patais?, turin?i? pagalbini? fail?, nebereikia prieigos prie ?altinio laikmenos.
 • ?Windows Installer 3.1? veikia tinkamai diegiant papildom? atnaujinim? paket?, kai tuo pat metu yra ir pasenusi ar pakeista pataisa.
 • ?Windows Installer 3.1? dabar palaiko patais? taikym? paketams, kuriuose yra didelis fail? skai?ius. (Lentel?s Failas sekos stulpelyje yra reik?mi?, didesni? u? 32767.)
 • ?Windows Installer 3.1? dabar siun?ia INSTALLSTART_ACTIONSTART prane?im? atliekant visus veiksmus.
 • Naudojant ?Windows Installer 3.0? arba ankstesnes versijas ir pritaikius kelet? pagrindini? atnaujinimo patais?, v?lesni diegimai kartais nepavykdavo. Dabar ?i problema i?spr?sta.
 • Patais? eil?s nustatymo priemon? nebeatmeta galiojan?ios pataisos, kai vykdomas administracinis pataisos i? atvaizdo diegimas.
 • ?Windows Installer 3.1? nebepraleid?ia asinchronini? pasirenkamo scenarijaus veiksm?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

I?spr?sta ?Windows Installer 3.1? (v2) problema

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • Diegimo programai bandant atnaujinti fail?, apsaugot? ?Windows? fail? apsaugos funkcija, ?Windows Installer? nebenustoja veikti apie tai neprane?usi.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Trik?i? diagnostika ir ?alinimas

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows Installer? trik?i? diagnostik? ir ?alinim?, spustel?kite toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
907749 Pagrindiniai ?Windows Installer? trik?i? diagnostikos ir ?alinimo veiksmai
886630 ?Windows XP? bandant ?diegti program?, naudojan?i? ?Windows Installer?, gaunamas klaidos prane?imas
823116 ?Windows XP? diegiant program? gaunama klaida 1913
314852 Kaip sistemoje ?Windows XP? ?jungti ?Windows Installer? registravim?
Jei i?kilo problem? diegiant ?Microsoft? arba tre?iosios ?alies program?, ?inom? diegimo problem? ie?kokite programos faile ?Readme?. Taip pat galite ie?koti straipsni?, susijusi? su j?s? turima programa, ?Microsoft? ?ini? baz?je.

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
897026 Veiksmas AppSearch netinkamai sutrumpina REG_MULTI_SZ reik?m?, kurios reik?m? ?Windows Installer? yra nulis
897027 Bandant ?diegti ?Windows Installer 3.0? kompiuteryje, kuriame veikia naujesn? ?Windows Installer? versija, ?vyki? ?urnale gali b?ti u?registruotas prane?imas
894439 Greitojo patais? taikymo naudojimo ?Microsoft Windows Installer 3.0? apra?as
Daugiau informacijos ie?kokite ?ioje ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) svetain?je:
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/aa372866.aspx
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 893803 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 1 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbinfo KB893803

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com