P?c Windows XP 2. servisa pakotnes instal??anas ier??u p?rvaldnieks darbojas nepareizi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 893249 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Pazi?ojums
?aj? rakst? apskat?to labojumfailu aizst?j labojumfails 914450. Lai ieg?tu papildinform?ciju par labojumfailu 914450, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
914450 P?c dro??bas atjaunin?juma 905749 instal??anas dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotne, ier??u p?rvaldniek? nav redzama neviena ier?ce (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Ja probl?ma ir t?, ka ier??u p?rvaldniek? nav redzams tikai Apple iPod, bet citas ier?ces ir redzamas, ?aj? rakst? ?? probl?ma nav apskat?ta. T? viet?, l?dzu, apmekl?jiet ?o Apple vietni:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=61711
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotnes (SP2) instal??anas dator? ar sist?mu Windows XP, ier??u p?rvaldnieka logs ir tuk?s vai da?as ier?ces taj? vairs netiek r?d?tas. Ja da?as ier?ces tom?r tiek r?d?tas, bet viena ier?ce tiek no?emta, no ier??u p?rvaldnieka tiek no?emtas visas ier?ces.

RISIN?JUMS

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu risin??ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Nek?di priek?nosac?jumi nav j?iev?ro.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?o labojumfailu aizst?j labojumfails 914450. Lai ieg?tu papildinform?ciju par labojumfailu 914450, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
914450 P?c dro??bas atjaunin?juma 905749 instal??anas dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotne, ier??u p?rvaldniek? nav redzama neviena ier?ce (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
DateTimeVersionSizeFile name
29-Apr-200500:015.1.2600.26665,120Fixccs.exe

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 893249 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbresolve kbwinxppresp3fix kbwinxpsp2fix kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe KB893249

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com