?rengini? tvarkytuv?s darbo sutrikimas ?diegus Windows XP 2 pakeitim? paket?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 893249 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Windows XP kompiuteryje ?diegus Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2), ?rengini? tvarkytuv?s langas b?na tu??ias arba nebeatsiranda kai kurie ?renginiai. Jei kai kurie ?renginiai yra rodomi ir j?s pa?alinate vien? ?rengin?, tuomet i? ?rengini? tvarkytuv?s pa?alinami visi ?renginiai.

PRIE?ASTIS

?i problema atsiranda d?l ?rankio FixCSS.exe problemos. ?diegus Windows XP SP2, degimo programa paleid?ia ?rank? FixCSS.exe, kad b?t? pataisyti kai kurie smulk?s gedimai. Ta?iau ?rankis FixCSS.exe nepanaikina laikin?j? dalini? rakt?, esan?i? registro raktuose. Tod?l laikinieji daliniai raktai sutrikdo ?Prijungti ir leisti? tvarkytuv? ir daugelis ?rengini? i?vardijami netinkamai.

SPRENDIMAS

Dabar i? Microsoft galima gauti palaikomas kar?t?sias pataisas, bet jos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?omai problemai spr?sti. Taikykite j? tik tose sistemose, kuriose kyla ?i konkreti problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Jei ?i problema jums nelabai trukdo, rekomenduojame palaukti kito Windows XP pakeitim? paketo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei norite nedelsiant i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? Microsoft produkt? palaikymo tarnyb? ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas. Viso Microsoft produkt? palaikymo tarnybos telefon? s?ra?o ir informacijos apie palaikymo kainas ie?kokite Microsoft svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
PASTABA: konkre?iais atvejais u? palaikymo skambu?ius taikomi ?prasti mokes?iai gali b?ti at?aukti, jei Microsoft technin?s pagalbos specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujinim?. ?prastos kainos u? technin? pagalb? taikomos papildomiems technin?s pagalbos klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?t? naujinim?.

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

?diegus ?ias kar?t?sias pataisas, nereikia i? naujo paleisti kompiuterio.

Informacija apie kar?t?j? patais? pakeitim?

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Informacija apie fail?

?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (CUT). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
  Date     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas
  ----------------------------------------------------
  2005-04-29  00:01 5.1.2600.2666 5,120 Fixccs.exe

B?SENA

Microsoft pripa?ino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 893249 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. sausio 19 d. - Per?i?ra: 1.5
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbwinxpsp2fix kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe KB893249

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com