M??inot izveidot savienojumu ar internetu vai m??inot p?rl?kot internetu p?c Windows XP 2. servisa pakotnes instal??anas, iesp?jams, sa?emsit pazi?ojumu par k??du 678 vai k??du 769

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 892889 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot izveidot savienojumu ar internetu vai m??inot p?rl?kot internetu p?c Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnes (SP2) instal??anas, iesp?jams, sa?emsit k?du no ?iem k??das zi?ojumiem.

K??da 678

Error 678 ?The remote computer did not respond? (K??da 678 ?Att?lais dators neatbild?ja?)

K??da 769

Error 769 ?The specified destination is not reachable? (K??da 769 ?Nor?d?to m?r?i nevar sasniegt?)

IEMESLS

Parasti ?ie k??du zi?ojumi tiek par?d?ti, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 1. Atvienots t?kla kabelis.
 2. Atsp?jots modems.
 3. Modema draiveri boj?ti.
 4. Dator? darbojas spiegprogrammat?ra, un t? trauc? savienojumu.
 5. J?labo Winsock.
 6. Savienojumu blo?? tre??s puses ugunsm?ra programmat?ra.

RISIN?JUMS

Lai atkl?tu probl?mas c?loni, r?kojieties ??di.

1. darb?ba: P?rliecinieties, ka t?kla kabelis ir savienots.

P?rliecinieties, ka t?kla kabelis ir savienots ar datoru un modemu. Ja dators ir savienots ar centrmezglu vai mar?rut?t?ju, p?rliecinieties, ka ir pievienots t?kla kabelis, kas savieno centrmezglu vai mar?rut?t?ju ar modemu.

2. darb?ba. P?rliecinieties, ka t?kla adapters ir iesp?jots.

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet ncpa.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas Lok?l? t?kla savienojums. Ja opcija ir pieejama, noklik??iniet uz Iesp?jot.

3. darb?ba. Atiestatiet modemu.

 1. Atvienojiet kabeli, kas datoru savieno ar modemu.
 2. Izsl?dziet modemu. Ja modemam nav baro?anas sl?d?a, atvienojiet str?vas padevi modemam.
 3. Nogaidiet divas min?tes.
 4. Iesl?dziet modemu un p?c tam pievienojiet modemam kabeli no datora.

4. darb?ba. Atinstal?jiet un v?lreiz instal?jiet modemu un draiverus, izmantojot ier??u p?rvaldnieku.

Pirms ?o darb?bu veik?anas no aparat?ras ra?ot?ja vietnes ir j?veic jaun?ko t?kla adapteru draiveru lejupiel?de.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet sysdm.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Aparat?ra, uz Ier??u p?rvaldnieks un p?c tam atrodiet T?kla adapteri.
 3. Izv?rsiet sada?u T?kla adapteri un p?c tam ar peles labo pogu noklik??iniet uz t?kla adaptera ikonas.
 4. Noklik??iniet uz Atinstal?t un p?c tam uz Labi. Dialoglodzi??, kas pied?v? no?emt ar ?o ier?ci saist?tos failus, noklik??iniet uz J?.
 5. Restart?jiet datoru. Vai ar? noklik??iniet uz Darb?ba un p?c tam uz Mekl?t aparat?ras izmai?as.
 6. Ja sist?ma Windows atrod ier?ci, bet to neatpaz?st, ir j?instal? jaun?kais t?kla adaptera draiveris.
Ja dator? ir t?kla adapteris Realtek 8139, ??iet, ka draivera atjaunin??ana ?o probl?mu var nov?rst. Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Realtek t?mek?a vietni:
http://www.realtek.com.tw/downloads/.
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu lietot?jiem atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

5. darb?ba. Izveidojiet jaunu DSL vai kabe?a savienojumu.

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet ncpa.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Sada?? T?kla uzdevumi noklik??iniet uz Izveidot jaunu savienojumu. Kad tiek atv?rts vednis, noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Noklik??iniet uz Izveidot savienojumu ar internetu un p?c tam uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Iestat?t savienojumu manu?li un p?c tam uz T?l?k.
 5. Atlasiet Veidot savienojumu, izmantojot platjoslas savienojumu, kuram ir nepiecie?ams lietot?jv?rds un parole un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Veiciet p?r?j?s darb?bas. Lai pabeigtu ved?a darb?bu, izmantojiet interneta pakalpojumu sniedz?ja (Internet service provider ? ISP) sniegto inform?ciju par savienojumu.
Piez?me. Lai izveidotu jaunu savienojumu, iesp?jams, b?s j?izmanto ISP pieg?d?t? programmat?ra.

6. darb?ba: Labojiet Winsock un TCP/IP.

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet netsh winsock reset un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Kad iemirgojas komandu uzvednes logs, restart?jiet datoru.

  Br?din?jums. Izpildot komandu netsh winsock reset, var negat?vi ietekm?t programmas, kas piek??st internetam vai p?rrauga to, piem?ram, pretv?rusu programmas, ugunsm?ra programmas vai starpniekservera klienti. Ja p?c ?? risin?juma izmanto?anas k?da programma vairs nedarbojas pareizi, instal?jiet to atk?rtoti, lai atjaunotu t?s funkcionalit?ti.

7. darb?ba. Uz laiku atinstal?jiet tre?o pu?u ugunsm?rus.

Datoros, kuros darbojas sist?ma Windows XP SP2, da?as tre?o pu?u ugunsm?ru programmat?ras, piem?ram, ZoneAlarm un Norton Personal Firewall, var rad?t interneta savienojam?bas probl?mas. Lai p?rbaud?tu datoru, iesp?jams, ka ??s programmas uz laiku vajadz?s atinstal?t. P?rbaudes veik?anai ar ?o programmu atsp?jo?anu var nepietikt. P?rbaudiet, vai jums ir kompaktdisks vai instal?cijas faili, lai programmas v?l?k var?tu instal?t atk?rtoti. Ja ??s programmas rada probl?mu, iesp?jams, ka j?sazin?s ar programmas pieg?d?t?ju, ja nepiecie?ama pal?dz?ba saist?b? ar ??s programmas iestat?jumiem.

Piez?me. Pirms tre??s puses ugunsm?ra programmas no?em?anas, iesp?jams, ka v?l?sities p?rbaud?t, vai Windows XP ugunsm?ris ir iesp?jots.

8 darb?ba: Veiciet spiegprogrammat?ras un rekl?mprogrammat?ras sken??anu un no?emiet to.

Ieteicams instal?t Microsoft Windows Defender. Lai ieg?tu Windows Defender vai ieg?tu papildinform?ciju par r?kiem, kurus var izmantot, lai no datora no?emtu nev?lamu programmat?ru, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/checkcomputer.mspx.

9. darb?ba: Interneta pagaidu failu dz??ana.

 1. Start?jiet programmu Microsoft Internet Explorer.
 2. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam uz Interneta opcijas.
 3. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz Dz?st failus.
 4. Dialoglodzi?? Dz?st failus noklik??iniet uz Labi un p?c tam uz Labi.

Papildu darb?bas

Ja p?c ?aj? rakst? aprakst?to darb?bu izpild??anas probl?ma joproj?m past?v, varat m??in?t veikt ??das proced?ras. ??s proced?ras var pal?dz?t atkl?t probl?mas c?loni, vai nov?rst probl?mu.

Labojiet t?kla savienojumu

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet ncpa.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz savienojuma ikonas un p?c tam noklik??iniet uz Labot.
Noklik??inot uz Labot, sist?ma Windows atjauno datora IP adresi, un t? izpilda citus uzdevumus, kas var pal?dz?t nov?rst probl?mu. Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
289256 Opcijas "Labot" apraksts lok?lajam t?klam vai ?oti ?tram interneta savienojumam (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

IP adreses atjauno?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet command un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ipconfig /renew un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

  Inform?cija, kas saist?ta ar jauno IP adresi, tiek par?d?ta komandu uzvednes log?.
 3. Aizveriet komandu uzvednes logu.

Veiciet v?rusu sken??anu

Veiciet v?rusu sken??anu, izmantojot pretv?rusu programmat?ru. Ja dator? pa?laik pretv?rusu programmat?ra nav instal?ta, izmantojiet citu datoru, kuram ir interneta savienojums, lai lejupiel?d?tu pretv?rusu programmat?ras instal?cijas failus. Lai lejupiel?d?tu pretv?rusu programmu McAfee AVERT Stinger, apmekl?jiet ?o McAfee t?mek?a vietni:
http://vil.nai.com/vil/stinger/.
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu lietot?jiem atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Test??ana dro?aj? re??m?

 1. Izsl?dziet datoru.
 2. Nogaidiet 10 sekundes.
 3. Iesl?dziet datoru un t?l?t nospiediet tausti?u F8.

  Piez?me. Ja tiek par?d?ts tastat?ras k??das zi?ojums, nospiediet tausti?u F1. P?c tam turpiniet, ik p?c sekundes nospie?ot tausti?u F8.
 4. Sarakst? atlasiet Dro?ais re??ms ar t?klo?anu.
 5. Nospiediet tausti?u ENTER.

  Piez?me. Datora start??anai var b?t nepiecie?ams ilg?ks laiks, nek? paredz?ts s?kum?.
 6. Dialoglodzi??, kas nor?da, ka sist?ma Windows darbojas dro?aj? re??m?, noklik??iniet uz Labi.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja lietojat Microsoft Microsoft platjoslas aparat?ru, iesp?jams, ka ir j?instal? programmat?ras un programmaparat?ras atjaunin?jumi. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o atjaunin?jumu ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
814445 MSBBN: Microsoft platjoslas t?klo?anas ier?ces programmaparat?ras un programmat?ras atjaunin??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 892889 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2008. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Defender
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbinfo kbdefenderrtwswept kbdefenderrtwno KB892889

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com