Straipsnio ID: 892889 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite ir toliau gauti ?Windows? skirtus saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojate ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos rasite toliau nurodytame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?diegus ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2) ir bandant prisijungti prie interneto pateikiami toliau nurodyti klaidos prane?imai:
  • Error 678 "The remote computer did not respond" (Klaida 678 ?Nuotolinis kompiuteris neatsako?)
  • Error 769 "The specified destination is not reachable" (Klaida 769 ?Nurodyta paskirties vieta nepasiekiama?)

Prie?astis

Paprastai ?ie klaid? prane?imai pateikiami d?l toliau nurodyt? prie?as?i?:
  • Atjungtas tinklo kabelis.
  • I?jungtas modemas.
  • Sugadintos modemo tvarkykl?s.
  • Kompiuteryje veikia ?nipin?jimo programa ir trukdo ry?iui.
  • Turi b?ti sutaisyta ?Winsock?.
  • Ry?? blokuoja tre?iosios ?alies u?kardos programin? ?ranga.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1 veiksmas. Patikrinkite, ar prijungtas tinklo laidas
2 veiksmas. ?sitikinkite, ar ?galinta tinklo plok?t?
3 veiksmas. Nustatykite modem? i? naujo
4 veiksmas. Pa?alinkite ir i? naujo ?diekite modem? bei tvarkykles naudodami ?rengini? tvarkytuv?
5 veiksmas. Sukurkite nauj? DSL arba kabelin? ry??
6 veiksmas. Sutaisykite ?Winsock? ir TCP/IP
7 veiksmas. Laikinai pa?alinkite tre?i?j? ?ali? u?kardas
8 veiksmas. Patikrinkite, ar kompiuteryje n?ra ?nipin?jimo ir reklamos program?, ir jas pa?alinkite
9 veiksmas. I?valykite laikinuosius interneto failus
Papildomi veiksmai

Jei atlikus ?iame straipsnyje apra?ytus veiksmus problema i?lieka, i?bandykite toliau nurodytas proced?ras. ?ios proced?ros gali pad?ti nustatyti problemos prie?ast? arba j? i?spr?sti.

Pataisykite tinklo ry??Atnaujinkite IP adres?Patikrinkite, ar n?ra virus?

Daugiau informacijos

Jeigu naudojate ?Microsoft? pla?iajuos?io ry?io aparat?r?, gali reik?ti ?diegti programin?s ir programin?s-aparatin?s ?rangos naujinimus. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?iuos naujinimus, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
814445 MSBBN: Kaip atnaujinti savo ?Microsoft? pla?iajuos?io ry?io tinklo ?taiso programin?-aparatin? ir programin? ?rang?
?iame straipsnyje apra?ytus tre?i?j? ?ali? produktus gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 892889 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows Defender
Rakta?od?iai: 
kbdefenderrtwswept kbdefenderrtwno kbhowto kbinfo KB892889

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com