Sistem Windows Media Digital Rights Management mo?da ne?e raditi ako se promeni hardver ra?unara

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 891664 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Sistem Windows Media Digital Rights Management (DRM) mo?da ne?e raditi ako napravite promene u hardveru ra?unara. Mo?da ne?ete mo?i da reprodukujete za?ti?eni sadr?aj. Za?ti?eni sadr?aj obuhvata sadr?aj kao ?to su pesme koje ste kupili i preuzeli sa prodavnice na mre?i.

Mo?da ?ete primiti slede?e poruke o gre?kama:
Licenca za reprodukovanje medija u pakovanju je neva?e?a.
C00D277F - Gre?ka za?tite bezbednosnog skladi?ta. Vratite licence u prethodno stanje iz prethodnih rezervnih kopija i poku?ajte ponovo.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to sistem Windows Media DRM zadr?ava informacije zasnovane na hardverskoj konfiguraciji ra?unara. Ako se odre?ene komponente promene, Windows Media DRM mo?da ne?e raditi jer mo?e videti promenu kao neovla??eni poku?aj da se za?ti?eni sadr?aj premesti na drugi ra?unar.

Do ovog problema mo?e do?i ako ste napravili neke od slede?ih promena na hardveru ra?unara:
 • Nedavno ste promenili hardverske komponente kao ?to su CPU ili mati?na plo?a.
 • Promenili ste neku od postavki BIOS-a koje uti?u na hardverske komponente, kao ?to je onemogu?avanje hipernitne obrade centralnog procesora.
 • Premestili ste ?vrsti disk sa jednog na drugi ra?unar.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, vratite u prethodno stanje originalnu konfiguraciju hardvera ili originalne postavke BIOS-a na ra?unaru. Vra?anje ra?unara u prethodno stanje verovatno ?e re?iti ove probleme. Ako mo?ete da re?ite problem sa DRM-om vra?anjem hardverske konfiguracije ili postavki BIOS-a u prethodno stanje i ako planirate da u budu?nosti menjate hardverske komponente, pratite korake od prvog do petog kasnije u ovom odeljku. Ako niste napravili promene hardvera ili ako vra?anje hardverske konfiguracije u prethodno stanje ne re?i problem, sledite korake od tre?eg do petog.

Pa?nja Ako pre?ete direktno na 3. korak, a nemate nedavnu rezervnu kopiju licenci, mo?da ne?ete mo?i da reprodukujete za?ti?ene datoteke koje ste ranije preuzeli. Ako do?e do ovog problema, obratite se dobavlja?u sadr?aja da biste saznali kako da preuzmete nove licence za ove datoteke. Primer dobavlja?a sadr?aja jeste prodavnica u kojoj ste kupili za?ti?ene datoteke.
 1. Napravite rezervne kopije licenci. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U programu Microsoft Windows Media Player, u meniju Alatke izaberite stavku Upravljanje licencama u programu Windows Media Player 10 ili izaberite stavku Upravljanje licencama u programu Windows Media Player 7.x do verzije programa Windows Media Player 9.

   Da biste promenili lokaciju rezervnih kopija, kliknite na dugme Promeni, a zatim izaberite lokaciju na koju ?elite da uskladi?tite rezervne kopije licenci.
  2. Kliknite na dugme Napravi rezervnu kopiju odmah.
  Napomena Izdava? licence, na primer prodavnica na mre?i u kojoj ste kupili za?ti?enu datoteku, odre?uje da li vam je dozvoljeno da napravite rezervnu kopiju odre?ene licence. Zbog toga mo?da ne?ete mo?i da napravite rezervne kopije svih licenci. Ako ne mo?ete da napravite rezervnu kopiju licence za odre?enu datoteku, ne?ete mo?i da vratite tu licencu u prethodno stanje kada promenite hardversku komponentu. Ako ne mo?ete da vratite licencu u prethodno stanje, ne?ete mo?i da reprodukujete za?ti?enu datoteku.

  Za vi?e informacija posetite Web lokaciju izdava?a licence da biste utvrdili da li oni podr?avaju funkciju sistema Windows Media DRM za ?Napravi rezervnu kopiju i vrati u prethodno stanje?.
 2. Napravite promene koje ?elite na hardveru ra?unara.
 3. Uspostavite po?etnu vrednost sistema Windows Media DRM tako ?to ?ete izbrisati sve datoteke u fascikli ?Windows Media DRM?. Vodite ra?una o tome da je fascikla ?Windows Media DRM? skrivena sistemska fascikla. Da biste prikazali skrivene datoteke i fascikle, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Moj ra?unar.
  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle, a zatim izaberite karticu Prikaz.
  3. Izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema.
  Slede tipi?ne lokacije fascikle ?Windows Media DRM?, u zavisnosti od verzije operativnog sistema:
  • Microsoft Windows 2000 i Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Ako ne mo?ete da prona?ete fasciklu ?Windows Media DRM?, ta?na lokacija fascikle na ra?unaru uskladi?tena je u slede?em klju?u registratora:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath


  Napomena Prema podrazumevanoj vrednosti, putanja se prikazuje u binarnom formatu. Da biste videli putanju u formatu ?istog teksta, kliknite dvaput na opciju Putanja podataka. U dijalogu Ure?ivanje binarne vrednosti putanja je prikazana u koloni na desnoj strani.
 4. Prilagodite sistem Windows Media DRM.

  Da biste instalirali najnovije komponente Windows Media DRM, pogledajte uputstva na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
  http://go.microsoft.com/FWLink?LinkID=34506
 5. Vratite licence u prethodno stanje. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U programu Windows Media Player, u meniju Alatke izaberite stavku Upravljanje licencama ako imate Windows Media Player 10 ili izaberite stavku Upravljanje licencama ako imate Windows Media Player 7.x do verzije programa Windows Media Player 9.
  2. Izaberite lokaciju rezervnih kopija licenci. Ako je potrebno, ubacite disketu na kojoj su uskladi?tene va?e licence.
  3. Kliknite na dugme Vrati u prethodno stanje odmah.
  Napomena Ovaj korak zahteva vezu sa Internetom. Za pitanja o programu Windows Media Player i privatnosti pogledajte Windows Media Player izjavu o privatnosti. Da biste prikazali izjavu o privatnosti u programu Windows Media Player, u meniju Pomo? izaberite stavku Prika?i izjavu o privatnosti.

STATUS

Ovo pona?anje je tako dizajnirano.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 891664 - Poslednji pregled: 6. decembar 2007. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
 • Windows Media Format 9.5 Software Development Kit
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 7.1
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbtshoot kbprb KB891664

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com