Windows Media digit?l? satura ties?bu p?rvald?bas (Digital Rights Management ? DRM) sist?ma var nedarboties, ja ir main?ta datora aparat?ra.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 891664 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Microsoft Windows Media digit?l? satura ties?bu p?rvald?bas (Digital Rights Management ? DRM) sist?ma var nedarboties, ja veicat izmai?as datora aparat?r?. Iesp?jams, ka nevar?sit atska?ot aizsarg?to saturu. Aizsarg?taj? satur? ir iek?auti, piem?ram, m?zikas ieraksti, kurus esat lejupiel?d?jis no tie?saistes veikala.

Varat sa?emt ??dus k??das zi?ojumus:
1. k??das zi?ojums
J?su multivides faila licences ir boj?tas
2. k??das zi?ojums
Licence ir vai nu boj?ta, vai ar? nav der?ga
3. k??das zi?ojums
Multivides faila pakotnes atska?o?anas licence ir neder?ga.
4. k??das zi?ojums
C00D277F. Dro??s kr?tuves aizsardz?bas k??da. Atjaunojiet licences no iepriek??j? dubl?juma un m??iniet v?lreiz.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka Windows Media DRM sist?ma saglab? inform?ciju atbilsto?i datora aparat?ras konfigur?cijai. Ja noteikti komponenti ir main?ti, Windows Media DRM var nedarboties, jo t? ?o izmai?u var uzskat?t par nesankcion?tu m??in?jumu p?rvietot aizsarg?to saturu uz citu datoru.

?? probl?ma var rasties, ja datora aparat?r? esat veicis vienu vai vair?kas no ??m izmai??m:
 • Nesen esat main?jis aparat?ras komponentus, piem?ram, centr?lo procesoru vai m?tesplati.
 • Esat modific?jis k?du no datora pamata ievadizvades sist?mas (Basic Input/Output System ? BIOS) iestat?jumiem, kas ietekm? aparat?ras komponentus, piem?ram, atsp?jo centr?l? procesora hiperpavedieno?anu.
 • Esat p?rvietojis cieto disku no viena datora uz citu datoru.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atjaunojiet datora aparat?ras s?kotn?jo konfigur?ciju vai s?kotn?jos BIOS iestat?jumus. Iesp?jams, ka, atjaunojot datoru, ??s probl?mas tiks nov?rstas. Ja ar DRM saist?to probl?mu varat nov?rst, atjaunojot aparat?ras konfigur?ciju vai BIOS iestat?jumus un pl?nojat n?kotn? main?t aparat?ras komponentus, izpildiet no 1. l?dz 5. darb?bai, kas aprakst?tas turpm?k ?aj? sada??. Ja neesat veicis aparat?ras izmai?as vai, atjaunojot aparat?ras konfigur?ciju, probl?ma netiek nov?rsta, izpildiet no 3. l?dz 5. darb?bai.

Uzman?bu!Ja ?o proced?ru s?kat uzreiz ar 3. darb?bu un jums nav licen?u jaun?ko dubl?jumu, iesp?jams, ka nevar?sit atska?ot aizsarg?tos failus, kurus bij?t iepriek? lejupiel?d?jis. Ja jums rodas ??da probl?ma, sazinieties ar satura nodro?in?t?ju, lai uzzin?tu, k? ?iem failiem lejupiel?d?t jaunas licences. Satura nodro?in?t?js ir, piem?ram, veikals, kur? ieg?d?j?ties aizsarg?tos failus.
 1. Izveidojiet licen?u dubl?jumus. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Microsoft Windows Media Player izv?ln? R?ki noklik??iniet uz P?rvald?t licences (programm? Windows Media Player 10) vai uz Licen?u p?rvald?ba (s?kot no programmas Windows Media Player 7.x l?dz Windows Media Player 9).

   Lai main?tu dubl?jumu atra?an?s vietu, noklik??iniet uz Main?t, un p?c tam atlasiet atra?an?s vietu, kur v?laties glab?t licen?u dubl?jumkopijas.
  2. Noklik??iniet uz Izveidot dubl?jumkopiju t?l?t.
  Piez?meLicences izdev?js, piem?ram, tie?saistes veikals, kur? esat ieg?d?jies aizsarg?to failu, nosaka, vai konkr?to licenci dr?kstat dubl?t. T?p?c, iesp?jams, ka nevar?sit dubl?t visas licences. Ja konkr?ta faila licenci nevarat dubl?t, tad p?c aparat?ras komponenta main??anas j?s ?o licenci nevarat ar? atjaunot. Ja licenci nevarat atjaunot, j?s nevarat atska?ot aizsarg?to failu.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet licences izdev?ja Web vietu un uzziniet, vai tiek atbalst?ts Windows Media DRM dubl??anas un atjauno?anas l?dzeklis.
 2. Veiciet datora aparat?r? vajadz?g?s izmai?as.
 3. Atiestatiet Windows Media DRM, izdz??ot Windows Media DRM map? visus failus. ?emiet v?r?, ka Windows Media DRM mape ir sl?pt? sist?mas mape. Lai skat?tu sl?ptos failus un mapes, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam uz Mans dators.
  2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas un p?c tam uz cilnes Skats.
  3. Noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes un p?c tam atz?m?jiet izv?les r?ti?u Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus.
  ??s ir tipisk?s Windows Media DRM mapes atra?an?s vietas, kas atkar?gas no j?su oper?t?jsist?mas versijas:
  • Windows Vista: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM
  • Microsoft Windows 2000 un Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Ja nevarat atrast Windows Media DRM mapi, t?s prec?z? atra?an?s vieta dator? ir saglab?ta ??d? Windows re?istra atsl?g?. P?rliecinieties, ka ?? atsl?ga nor?da der?gu ce?u:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath
  Piez?me P?c noklus?juma ce?? tiek r?d?ts bin?r? form?t?. Lai ce?u skat?tu vienk?r?a teksta form?t?, veiciet dubultklik??i uz Datu ce??. Dialoglodzi?? Bin?r?s v?rt?bas redi???ana ce?? ir par?d?ts kolonn? pa labi.
 4. Individualiz?jiet Windows Media DRM sist?mu.

  Lai instal?tu jaun?kos Windows Media DRM komponentus, skatiet nor?d?jumus ?aj? Microsoft Web viet?:
  http://go.microsoft.com/FWLink?LinkID=34506
 5. Atjaunojiet licences. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Windows Media Player izv?ln? R?ki noklik??iniet uz P?rvald?t licences (programm? Windows Media Player 10) vai uz Licen?u p?rvald?ba (s?kot no programmas Windows Media Player 7.x l?dz Windows Media Player 9).
  2. Atlasiet licen?u dubl?jumkopiju atra?an?s vietu. Vajadz?bas gad?jum? ievietojiet dator? disketi, kur? glab?jas licences.
  3. Noklik??iniet uz Atjaunot t?l?t.
  Piez?me Lai izpild?tu ?o darb?bu, nepiecie?ams savienojums ar internetu. Lai sa?emtu atbildes uz jaut?jumiem par programmu Windows Media Player un priv?tumu, skatiet Windows Media Player pazi?ojumu par konfidencialit?ti. Lai programm? Windows Media Player tiktu par?d?ts pazi?ojums par konfidencialit?ti, izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Skat?t pazi?ojumu par konfidencialit?ti.

STATUSS

Tas izveidots ar nol?ku.

Rekviz?ti

Raksta ID: 891664 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 14. decembris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Media Format 9.5 Software Development Kit
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 7.1
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series for Windows XP
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbtshoot kbprb KB891664

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com