Windows Media skaitmeninio teisi? valdymo sistema gali neveikti, jei pakei?iama kompiuterio aparat?ra

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 891664 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Microsoft Windows Media skaitmeninio teisi? valdymo sistema (DRM) gali neveikti, jei pakei?iate savo kompiuterio aparat?r?. Jums gali nepavykti paleisti apsaugoto turinio. Apsaugotas turinys ? tai toks turinys kaip, pavyzd?iui, i? parduotuv?s tinkle pirktos ar atsisi?stos dainos.

J?s galite gauti tokius klaidos prane?imus:
1 klaidos prane?imas
J?s? medijos fail? licencija sugadinta
2 klaidos prane?imas
Licencija yra sugadinta arba negalioja
3 klaidos prane?imas
Licencija negalioja pakete esan?ioms laikmenoms paleisti.
4 klaidos prane?imas
C00D277F ? saugiosios saugyklos apsaugos klaida. Atkurkite savo licencijas i? ankstesn?s atsargin?s kopijos ir bandykite dar kart?.

PRIE?ASTIS

?i klaida atsiranda d?l to, kad Windows Media DRM sistemoje yra informacijos, kuri paremta kompiuterio aparat?ros konfig?racija. Jei pakei?iami tam tikri komponentai, Windows Media DRM gali neveikti, nes gali atrodyti, jog ?ie pakeitimai yra neteis?tas bandymas perkelti apsaugot? turin? ? kit? kompiuter?.

?i problema gali atsirasti, jei atlikote vien? ar kelis i? ?i? kompiuterio aparat?ros pakeitim?:
 • Neseniai pakeit?te tokius aparat?ros komponentus kaip CPU ar pagrindin? plok?t?.
 • Pakeit?te bet kur? i? kompiuterio pagrindin?s ?vesties ir i?vesties sistemos (BIOS) parametr?, kurie veikia aparat?ros komponentus, pavyzd?iui, i?jungia CPU daugiagij? re?im?.
 • Perk?l?te stand?j? disk? i? vieno kompiuterio ? kit?.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atkurkite originali? kompiuterio aparat?ros konfig?racij? ar originalius BIOS parametrus. Atk?rus kompiuter? gali nelikti ?i? problem?. Jei DRM problem? galite i?spr?sti atkurdami savo kompiuterio aparat?ros konfig?racij? ar BIOS parametrus ir jei ateityje planuojate keisti aparat?ros komponentus, atlikite toliau ?iame skyriuje nurodytus 1-5 veiksmus. Jei nekeit?te aparat?ros ar atk?rus aparat?ros konfig?racij? problemos i?liko, atlikite 3-5 veiksmus.

D?MESIO: jeigu einate tiesiai prie 3 veiksmo ir neturite dabartini? savo licencij? atsargini? kopij?, jums gali nepavykti paleisti apsaugot? fail?, kuriuos anks?iau atsisiunt?te. Jei i?kilo tokia problema, susiekite su turinio teik?ju, kad i?siai?kintum?te, kaip atsisi?sti naujas ?i? fail? licencijas. Turinio teik?jas gali b?ti parduotuv?, kurioje pirkote apsaugotus failus.
 1. Kurkite atsargines savo licencij? kopijas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Microsoft Windows Media leistuvo meniu ?rankiai spustel?kite Tvarkyti licencijas, jei naudojate Windows Media Player 10, arba spustel?kite Licencij? valdymas, jei naudojate Windows Media Player 7.x ? Windows Media Player 9.

   Nor?dami pakeisti atsargin?s kopijos viet? spustel?kite Keisti ir tada pasirinkite viet?, kurioje norite saugoti savo licencij? atsargines kopijas.
  2. Spustel?kite Atsargin? kopij? kurti dabar.
  PASTABA: licencijos teik?jas, pavyzd?iui, parduotuv? tinkle, kurioje pirkote apsaugot? fail?, nustato, ar jums leid?iama kurti konkre?ios licencijos atsargin? kopij?. Tod?l galite netur?ti teis?s sukurti vis? licencij? atsargini? kopij?. Jei negalite sukurti tam tikro failo licencijos atsargin?s kopijos, negal?site licencijos atkurti, kai pakeisite aparat?ros komponent?. Jei negalite atkurti licencijos, negalite paleisti ir apsaugoto failo.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos apsilankykite licencijos teik?jo svetain?je, kad i?siai?kintum?te, ar jie palaiko Windows Media DRM atsargini? kopij? k?rimo ir atk?rimo funkcij?.
 2. Atlikite norimus savo kompiuterio aparat?ros pakeitimus.
 3. I? naujo nustatykite Windows Media DRM i?trindami visus failus Windows Media DRM aplanke. Atkreipkite d?mes?, kad Windows Media DRM aplankas yra pasl?ptas sistemos aplankas. Jei norite pamatyti pasl?ptus failus ir aplankus, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano kompiuteris.
  2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys, tada spustel?kite skirtuk? Rodymas.
  3. Spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus, tada spustel?kite, kad i?valytum?te ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus.
  Paprastai ?iose vietose, atsi?velgiant ? j?s? operacin?s sistemos versij?, galima rasti Windows Media DRM aplank?:
  • ?Windows Vista?: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM
  • Microsoft Windows 2000 ir Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Jei negalite rasti ?Windows Media DRM? aplanko, konkreti aplanko vieta kompiuteryje yra nurodyta ?iame registro rakte. Patikrinkite, ar ?is raktas nurodo tinkam? keli?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath
  Pastaba numatyta, kad kelias rodomas dvejetainiu formatu. Nor?dami keli? pamatyti paprasto teksto formatu dukart spustel?kite DataPath. Kelias yra nurodytas dialogo lango Redaguoti dvejetain? reik?m? de?iniajame stulpelyje.
 4. Suasmeninkite Windows Media DRM sistem?.

  Nor?dami ?diegti naujausius Windows Media DRM komponentus, ie?kokite nurodym? ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://go.microsoft.com/FWLink?LinkID=34506
 5. Atkurkite savo licencijas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Windows Media leistuvo meniu ?rankiai spustel?kite Tvarkyti licencijas, jei naudojate Windows Media Player 10, arba spustel?kite Licencij? valdymas, jei naudojate Windows Media Player 7.x ? Windows Media Player 9.
  2. Pasirinkite savo licencij? atsargini? kopij? saugojimo viet?. Jei reikia, ?d?kite diskel?, kuriame saugomos j?s? licencijos.
  3. Spustel?kite Atkurti dabar.
  PASTABA: ?iam veiksmui atlikti reikia prisijungti prie interneto. Informacijos apie Windows Media leistuv? ir privatum? ie?kokite Windows Media leistuvo privatumo patvirtinime. Nor?dami pamatyti Windows Media leistuvo privatumo patvirtinim? meniu Pagalba spustel?kite Per?i?r?ti privatumo patvirtinim?.

B?SENA

Tai lemia dizainas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 891664 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 14 d. - Per?i?ra: 3.1
TAIKOMA
 • Windows Media Format 9.5 Software Development Kit
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 7.1
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series for Windows XP
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbtshoot kbprb KB891664

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com