Công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i c?a Microsoft Windows giúp lo?i b? ph?n m?m gây h?i c? th?, ph? bi?n kh?i máy tính đang ch?y phiên b?n Windows đư?c h? tr?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 890830 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Các Microsoft Windows c? giúp lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m kh?i máy tính đang ch?y Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows XP.

Microsoft phát hành phiên b?n m?i c?a các Microsoft c? hàng tháng. Sau khi b?n t?i xu?ng công c?, công c? s? ch?y m?t l?n đ? ki?m tra máy tính c?a b?n b? nhi?m ph?n m?m nguy hi?m ph? bi?n c? th? không (bao g?m Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m nào t?m th?y.

Bài vi?t này ch?a thông tin v? s? khác bi?t gi?a công c? v?i s?n ph?m di?t vi-rút, cách b?n có th? t?i xu?ng b?t lên và ch?y công c? và đi?u g? x?y ra khi công c? phát hi?n ph?n m?m gây h?i trên máy tính c?a b?n. Ph?n ngư?i dùng chuyên sâu bao g?m thông tin cho qu?n tr? viên CNTT và bi?t thêm thông tin v? cách qu?n l? b?t lên và ch?y công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Tuân th? chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft Windows nguy hi?m ph?n m?m lo?i b? công c? (MSRT) s? không đư?c cung c?p cho ho?c đư?c h? tr? trên h? th?ng d?a trên Windows 2000 sau ngày 13 tháng 8 năm 2010. Ngày này trùng v?i k?t thúc giai đo?n h? tr? m? r?ng cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin v? chính sách v?ng đ?i h? tr?, h?y truy c?p vào V?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft .

Thông tin thêm

Công c? Xoá ph?n m?m gây h?i c?a Microsoft khác v?i s?n ph?m ch?ng vi-rút như th? nào

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Công c? Xoá ph?n m?m gây h?i c?a Microsoft không thay th? s?n ph?m ch?ng vi-rút. Hoàn toàn là m?t công c? lo?i b? sau lây nhi?m. Do đó, chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng s?n ph?m di?t vi-rút c?p nh?t.

Microsoft Malicious Software Removal Tool khác v?i anantivirus s?n ph?m trong ba phím cách:
 • Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m kh?i máy tính nhi?m analready. Các s?n ph?m ch?ng vi-rút ngăn ph?n m?m gây h?i fromrunning trên máy tính. Th?t đáng k? hơn mong mu?n ch?n malicioussoftware ch?y trên máy tính đ? lo?i b? nó afterinfection.
 • Công c? lo?i b? ch? c? th? malicioussoftware ph? bi?n. Ph?n m?m nguy hi?m ph? bi?n c? th? là m?t t?p con c?a t?t c? các ph?n m?m themalicious t?n t?i hi?n nay.
 • Công c? t?p trung phát hi?n và lo?i b? ph?n m?m activemalicious. Ho?t đ?ng ph?n m?m gây h?i là ph?n m?m gây h?i mà iscurrently ch?y trên máy tính. Công c? không th? lo?i b? nguy hi?m softwarethat không ho?t đ?ng. Tuy nhiên, m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút có th? th?c hi?n thistask.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách b?o v? máy tính c?a b?n, h?y truy c?p vào An toàn c?a Microsoft & Trung tâm b?o m?t .


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Microsoft Malicious Software Removal Tool t?p trung phát hi?n và lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m như vi-rút, sâu, và ng?a Trojan. Nó không lo?i b? phần mềm chống phần mềm gián điệp. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng Microsoft Security Essentials đ? phát hi?n và lo?i b? phần mềm chống phần mềm gián điệp.
b?m vào đây đ? t?i xu?ng Microsoft Security Essentials
B?n không ph?i vô hi?u hoá ho?c lo?i b? chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Malicious Software Removal Tool. Tuy nhiên, n?u ph?n m?m nguy hi?m ph? bi?n đ? lây nhi?m máy tính c?a b?n, chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? phát hi?n ph?n m?m nguy hi?m này và có th? ngăn công c? lo?i b? nó khi công c? lo?i b? ch?y. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? s? d?ng chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n đ? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m.

V? các Microsoft c? ch?a vi-rút ho?c sâu, công c? lo?i b? m?t m?nh không ph?i kích ho?t chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n. Tuy nhiên, n?u ph?n m?m gây h?i lây nhi?m máy tính trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút C?p Nh?t, chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n có th? không phát hi?n ph?n m?m nguy hi?m này cho đ?n khi công c? c? g?ng lo?i b? nó.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?t lên và ch?y Microsoft Malicious Software Removal Tool

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? t?i xu?ng b?t lên và ch?y công c? đ?c h?i Microsoft ph?n m?m lo?i b? n?u máy tính đang ch?y Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 ho?c Windows XP.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? B?n không th? t?i xu?ng b?t lên và ch?y công c? n?u b?n đang ch?y MicrosoftWindows 98, Windows Millennium Edition, ho?c Microsoft Windows NT4.0.

Cách đơn gi?n nh?t đ? t?i xu?ng b?t lên và ch?y công c? là b?t C?p Nh?t onAutomatic. B?t C?p nh?t t? đ?ng đ?m b?o r?ng b?n nh?n đư?c thetool t? đ?ng m?i tháng. N?u b?n đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng, youhave đ? nh?n đư?c các phiên b?n m?i c?a công c? này hàng tháng. Công c? ch?y ch? đ? inquiet tr? khi nó phát hi?n lây nhi?m. N?u b?n không có đư?c thông báo v? aninfection, không có ph?n m?m nguy hi?m đ? đư?c t?m th?y c?n chú ?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? N?u máy tính đang ch?y Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2), C?p nh?t t? đ?ng đư?c b?t theo m?c đ?nh.

B?n không ch?c ch?n li?u b?t C?p nh?t t? đ?ng? Làm theo các bư?c sau đ? xác đ?nh xem b?n c?p nh?t t? đ?ng đư?c b?t: b?t C?p nh?t t? đ?ng Windows. Đ? đư?c chúng tôi b?t C?p nh?t t? đ?ng cho b?n, h?y đi t?i ph?n "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n t? b?t C?p nh?t t? đ?ng cho m?nh, h?y đi t?i ph?n "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?"ph?n.

Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Đ? kh?c ph?c s? c? này t? đ?ng, b?m vào liên k?t Kh?c ph?c s? c? này. Sau đó b?m ch?y trong hộp thoại T?i t?p xu?ng và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
B?t C?p nh?t t? đ?ngT?t C?p nh?t t? đ?ng
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50362
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50363


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Thu?t s? này có th? ch? b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? N?u b?n không s? d?ng máy tính có s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào ổ đĩa flash ho?c CD r?i sau đó b?n có th? ch?y trên máy tính có s? c?.

Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?

Đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng, h?y làm theo các bư?c trong b?ng sau cho hệ điều hành máy tính c?a b?n đang ch?y:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
N?u máy tính c?a b?n đang ch?yH?y làm theo các bư?c sau:
Windows 7
 1. B?m B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Startbutton
  , đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, và sau đó b?mWindows Update.
 2. Trong ngăn bên trái, b?m vào Changesettings.
 3. B?m đ? ch?n cài đ?t chuyên bi?t updatesautomatically (đư?c khuy?n ngh?).
 4. Trong b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n ngh?, clickto ch?n hộp kiểm cho tôi nên C?p Nh?t cùng m?t cách tôi nh?n đư?c b?n c?p nh?t quan tr?ng , và sau đó b?mOK. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c forconfirmation, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n. Đi t?i bư?c 3.
Windows Vista
 1. B?m B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Startbutton
  , đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, và sau đó b?mWindows Update.
 2. Trong ngăn bên trái, b?m vào Changesettings.
 3. B?m đ? ch?n cài đ?t chuyên bi?t updatesautomatically (đư?c khuy?n ngh?).
 4. Trong b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n ngh?, clickto ch?n hộp kiểm bao g?m b?n C?p Nh?t khi t?i xu?ng, cài đ?t chuyên bi?t ho?c thông báo cho tôi v? b?n C?p Nh?t khuy?n ngh? , và sau đó b?mOK. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c forconfirmation, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n. Đi t?i bư?c 3.
Windows XP ho?c Windows Server 2003
 1. B?m B?t đ?u, b?mPanel điều khiển, và sau đó nh?p vào hi?u su?t andMaintenance.
 2. B?m vào h? th?ng. H?p SystemProperties xu?t hi?n.
 3. Trên tab C?p nh?t t? đ?ng , b?m đ? ch?n hộp kiểm t? đ?ng (khuy?n cáo) isselected, và sau đó b?m OK.

Video: Làm th? nào đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng trong Windows 7


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =beba3f86-dff1-4b23-baaa-d94f400b2d1f
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2


T?i xu?ng công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i. B?n mustaccept Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft. đi?u kho?n mức cấp phép là onlydisplayed l?n đ?u tiên b?n truy c?p vào b?n c?p nh?t t? đ?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Sau khi b?n ch?p nh?n đi?u kho?n mức cấp phép m?t l?n, b?n có th? nh?n đư?c các phiên b?n s?p t?i c?a công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i không đư?c kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Khi công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m phát hi?n ph?n m?m gây h?i

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m ch?y ? ch? đ? im l?ng. N?u nó phát hi?n ph?n m?m gây h?i trên máy tính c?a b?n, l?n ti?p theo b?n kí nh?p vào máy tính c?a b?n là qu?n tr? viên máy tính, bóng chú thích s? xu?t hi?n trong khu v?c thông báo cho b?n bi?t phát hi?n.

Th?c hi?n quét toàn b?

N?u công c? phát hi?n ph?n m?m gây h?i, b?n có th? đư?c nh?c th?c hi?n quét toàn b?. Chúng tôi khuyên b?n nên th?c hi?n quét này. Quét toàn b? th?c hi?n quét nhanh và sau đó quét toàn b? máy tính, b?t k? ph?n m?m gây h?i đư?c t?m th?y trong quá tr?nh quét nhanh hay không. Quét này có th? m?t nhi?u gi? đ? hoàn t?t v? nó s? quét t?t c? các ổ đĩa c? đ?nh và di đ?ng. Tuy nhiên, m?ng đư?c ánh x? ổ đĩa không đư?c quét.

Lo?i b? t?p nguy hi?m

N?u ph?n m?m nguy hi?m đ? s?a đ?i (lây nhi?m) tranh b?ng, công c? s? nh?c b?n lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m kh?i thosefiles. N?u ph?n m?m nguy hi?m thay đ?i thi?t đ?t tr?nh duy?t c?a b?n, homepagemay c?a b?n đư?c t? đ?ng thay đ?i m?t trang cung c?p cho b?n hư?ng d?n v? cách torestore các cài đ?t chuyên bi?t.

B?n có th? Dọn sạch các t?p c? th? ho?c t?t c? các t?p theinfected công c? phát hi?n. Xin lưu ? r?ng m?t s? m?t d? li?u là possibleduring quá tr?nh này. Ngoài ra, xin lưu ? r?ng công c? có th? không khôi ph?c somefiles v? trạm đậu ban đ?u, trư?c lây nhi?m.

Mayrequest công c? lo?i b? b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? hoàn thành vi?c lo?i b? ph?n m?m somemalicious ho?c có th? nh?c b?n th?c hi?n các bư?c completethe lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m. Đ? hoàn thành vi?c lo?i b?, b?n nên usean s?n ph?m ch?ng vi-rút C?p Nh?t.

Báo cáo thông tin lây nhi?m t?i Microsoft

Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m s? g?i thông tin cơ b?n t?i Microsoft n?u công c? phát hi?n ph?n m?m gây h?i ho?c phát hi?n l?i. Thông tin này s? đư?c s? d?ng đ? theo d?i s? lây lan vi-rút. Không nh?n d?ng cá nhân thông tin liên quan đ?n b?n ho?c máy tính đư?c g?i cùng v?i báo cáo này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? lo?i b? các công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m không s? d?ng tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Thông thư?ng, khi b?n ch?y công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i, nó t?o m?t m?c tin thư thoại t?m th?i đ?t tên ng?u nhiên trên ổ đĩa g?c c?a máy tính. m?c tin thư thoại này ch?a các t?p và bao g?m t?p Mrtstub.exe. Thông thư?ng, c?p này t? đ?ng b? xoá sau khi công c? ch?y xong ho?c sau l?n ti?p theo b?n kh?i đ?ng máy tính. Tuy nhiên, m?c tin thư thoại này có th? không luôn luôn đư?c t? đ?ng b? xoá. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? xoá th? công m?c tin thư thoại này và này đ? không ?nh hư?ng x?u t?i máy tính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? nh?n đư?c h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows kh?i vi-rút và ph?n m?m đ?c h?i: Gi?i pháp vi-rút và Trung tâm b?o m?t
Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?
Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update
H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?.

Thông tin cho ngư?i dùng chuyên sâu

B?m vào đây đ? hi?n th?/?n gi?i pháp
Microsoft DownloadCenter
Tri?n khai theMalicious công c? lo?i b? ph?n m?m trong m?t enterpriseenvironment
Đi?u ki?n tiên quy?t đ? ch?y RemovalTool ph?n m?m gây h?i
H? tr? chuy?n d?ng forcommand
Thông tin Phiên b?n Usageand
Thành ph?n báo cáo
K?t qu? quét có th?
Các câu h?i thư?ng g?p v? công c? SoftwareRemoval nguy hi?m

Ph?n này dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không hài l?ng v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n nh? ai đó giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft, h?y truy c?p vào H? tr? c?a Microsoft .

Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft

B?n có th? t?i xu?ng th? công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m t? Microsoft Download Center. Các t?p sau đây có s?n đ? t?i xu?ng t? Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft:

Đ?i v?i h? th?ng d?a trên x 86 32-bit:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
Downloadthe x 86 MSRT gói bây gi?.


Đ?i v?i h? th?ng 64-bit d?a trên x 64:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói x 64 MSRT ngay bây gi?.

Phát hành ngày: ngày 13, năm 2015.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p h? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a Microsoft:
119591 Cách t?i xu?ng các t?p h? tr? c?a Microsoft t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét vi-rút t?p này. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n vi-rút m?i nh?t đ? có vào ngày t?p đư?c đăng. T?p đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n m?i thay đ?i trái phép đ?i v?i t?p.

Tri?n khai công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m trong môi trư?ng doanh nghi?p

N?u b?n là qu?n tr? viên CNTT mu?n bi?t thêm thông tin v? cách tri?n khai công c? trong môi trư?ng doanh nghi?p, h?y b?m vào s? followingarticle đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
891716 Tri?n khai các Microsoft Windows c? trong môi trư?ng doanh nghi?p
Bài vi?t này bao g?m thông tin aboutMicrosoft máy ch? qu?n l? h? th?ng (SMS), Microsoft Software Update Services(SUS) và Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA).

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? ch?y công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i

Tr? khi có ghi chú, thông tin trong ph?n này áp d?ng cho allthe cách mà b?n có th? t?i xu?ng b?t lên và ch?y công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m:
 • Microsoft Update
 • Windows Update
 • C?p nh?t t? đ?ng
 • Trung tâm t?i xu?ng c?a Microsoft
 • web site công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m trên Microsoft.com
Ch?y công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i, các followingconditions đư?c yêu c?u:
 • Máy tính ph?i đang ch?y Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 ho?c Windows XP.
 • B?n ph?i kí nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng tài kho?n đó isa thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên. N?u tài kho?n kí nh?p c?a b?n không có quy?n therequired, công c? thoát. N?u công c? không ch?y trong quietmode, nó s? hi?n th? hộp thoại mô t? l?i.
 • N?u công c? quá h?n 60 ngày, tooldisplays m?t hộp thoại h?p đó đ? xu?t r?ng b?n t?i xu?ng phiên b?n m?i nh?t c?a công c?.

H? tr? cho khoá chuy?n dòng lệnh

Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m h? tr? b?n l?nh-lineswitches:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chuy?n đ?iM?c đích
/Qho?c/yênS? d?ng ch? đ? im l?ng. Tu? ch?n này tri?t tiêu userinterface công c?.
/?Hi?n th? hộp thoại li?t kê lineswitches l?nh.
/NCh?y ? ch? đ? ch? phát hi?n. Trong ch? đ? này, malicioussoftware s? đư?c báo cáo cho ngư?i dùng, nhưng nó s? không b? xoá.
/FÁp d?ng quét m? r?ng c?a máy tính.
/ F: YL?c m? r?ng m?t quét máy tính và automaticallycleans b?t k? lây nhi?m đư?c t?m th?y.

Thông tin v? cách s? d?ng và phát hành

Khi b?n t?i xu?ng công c? t? Microsoft Update ho?c AutomaticUpdates và không có ph?n m?m gây h?i đư?c phát hi?n trên máy tính, công c? willrun trong ch? đ? im l?ng l?n ti?p theo. N?u ph?n m?m gây h?i đư?c phát hi?n trên máy tính, khi qu?n tr? viên kí nh?p vào máy tính, willappear bóng chú thích trong khu v?c thông báo cho b?n bi?t phát hi?n. Đ? moreinformation v? phát hi?n, b?m vào bóng chú thích.

Khi b?n t?i xu?ng thetool t? Microsoft Download Center, công c? s? hi?n th? m?t interfacewhen ngư?i dùng ch?y. Tuy nhiên, n?u b?n cung c?p /Q chuy?n đ?i dòng lệnh, nó ch?y trong ch? đ? im l?ng.

Thông tin phát hành

Công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i đư?c phát hành vào secondTuesday hàng tháng. M?i phiên b?n c?a công c? giúp phát hi?n và removecurrent, ph?n m?m nguy hi?m ph? bi?n. ph?n m?m gây h?i includesviruses, sâu máy tính này, và Trojan horse. Microsoft s? d?ng m?t s? phương pháp đo lư?ng đ? determinethe ph? bi?n c?a h? ph?n m?m nguy hi?m và thi?t h?i có th? beassociated v?i nó.

B?ng sau li?t kê softwarethat nguy hi?m công c? có th? lo?i b?. Công c? c?ng có th? lo?i b? b?t k? phiên b?n đư?c bi?t đ?n t?i thetime phát hành. B?ng c?ng li?t kê các phiên b?n c?a công c? đó firstincluded phát hi?n và lo?i b? h? ph?n m?m gây h?i.

Eachrelease công c? đư?c tích lu?. T?c là, m?i phiên b?n không ch? giúp detectand lo?i b? h? ph?n m?m nguy hi?m, nó c?ng giúp phát hi?n và lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m allthe bao g?m trong phiên b?n trư?c. Phiên b?n m?i c?a malicioussoftware đ? đư?c phát hi?n và lo?i b? trong phiên b?n trư?c c?ng bao g?m ineach phát hành hàng tháng.

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft s? beupdated thông tin v? m?i phiên b?n hàng tháng đ? vào s? bài vi?t therelevant v?n gi? nguyên. t?p đ? đ?t tên tin s? là thay đ?i toreflect Phiên b?n công c?. Ví d?: tên t?p 2005version ngày là Windows-KB890830-ENU.exe, và tên t?p 2005version ngày là Windows-KB890830-V1.1-ENU.exe.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? ph?n m?m gây h?iToolversionĐánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng hi?n t?i
Win32/BerbewJanuary2005 (V 1.0)Th?p
Win32/DoomjuiceTháng 1 năm 2005 (V 1.0)Th?p
Win32/GaobotTháng 1 năm 2005 (V 1.0)Trung b?nh
Win32/MSBlastTháng 1 năm 2005 (V 1.0)Th?p
Win32/MydoomJanuary2005 (V 1.0)Th?p
Win32/NachiTháng 1 năm 2005 (V 1.0)Th?p
Win32/SasserJanuary2005 (V 1.0)Th?p
Win32/ZindosJanuary2005 (V 1.0)Th?p
Win32/KorgoFebruary2005 (V 1.1)Th?p
Win32/NetskyTháng 2 năm 2005 (V 1.1)Trung b?nh
Win32/RandexFebruary2005 (V 1.1)Th?p
Win32/ZafiFebruary2005 (V 1.1)Th?p
Win32/BagleMarch2005 (V 1.2)Trung b?nh
Win32/BropiaMarch2005 (V 1.2)Th?p
Win32/GowehMarch2005 (V 1.2)Th?p
Win32/Sober.March2005 (V 1.2)Trung b?nh
Win32/SobigMarch2005 (V 1.2)Th?p
Win32 / Hackdef **April2005 (V 1.3)Trung b?nh
Win32/MimailApril2005 (V 1.3)Th?p
Win32/RbotApril2005 (V 1.3)Trung b?nh
Win32/SdbotMay2005 (V 1.4) Trung b?nh
WinNT/IsproMay2005 (V 1.4)Th?p
WinNT/FURootkitMay2005 (V 1.4)Trung b?nh
Win32/KelvirJune2005 (V 1.5)Th?p
Win32/LovgateJune2005 (V 1.5)Th?p
Win32/MytobJune2005 (V 1.5)Th?p
Win32/SpybotJune2005 (V 1.5)Trung b?nh
Win32/HactyJuly2005 (V 1.6)Th?p
Win32/OptixJuly2005 (V 1.6)Th?p
Win32/OptixproJuly2005 (V 1.6)Th?p
Win32/PurstiuTháng 7 năm 2005 (V 1.6)Th?p
Win32/Wootbot Tháng 7 năm 2005 (V 1.6)Th?p
Win32/BagzTháng 8 năm 2005 (V 1.7)Th?p
Win32/DumaruTháng 8 năm 2005 (V 1.7)Th?p
Win32/SpyboterTháng 8 năm 2005 (V 1.7)Th?p
Win32/Zotob.ATháng 8/2005 a (V 1.7.1)Th?p
Win32/Zotob.BTháng 8/2005 a (V 1.7.1)Th?p
Win32/Zotob.CTháng 8/2005 a (V 1.7.1)Th?p
Win32/Zotob.DTháng 8/2005 a (V 1.7.1)Th?p
Win32/Zotob.ETháng 8/2005 a (V 1.7.1)Th?p
Win32/Bobax.OAugust2005 (V 1.7.1)Trung b?nh
Win32/Esbot.ATháng 8/2005 a (V 1.7.1)Th?p
Win32/Rbot.maTháng 8/2005 a (V 1.7.1)Th?p
Win32/Rbot.MBTháng 8/2005 a (V 1.7.1)Th?p
Win32/Rbot.MCTháng 8/2005 a (V 1.7.1)Th?p
Win32/BobaxTháng 9 năm 2005 (V 1.8) Trung b?nh
Win32/EsbotTháng 9 năm 2005 (V 1.8) Th?p
Win32/GaelTháng 9 năm 2005 (V 1.8) Trung b?nh
Win32/YahaTháng 9 năm 2005 (V 1.8) Th?p
Win32/ZotobTháng 9 năm 2005 (V 1.8) Th?p
Win32/AntinnyTháng 10 năm 2005 (V 1.9) Trung b?nh
Win32/GibeTháng 10 năm 2005 (V 1.9) Th?p
Win32/MywifeTháng 10 năm 2005 (V 1.9) Th?p
Win32/WukillTháng 10 năm 2005 (V 1.9) Trung b?nh
Win32/BugbearTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/CodbotTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/MabutuTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/OpaservTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/SwenTháng 11 năm 2005 (V 1.10) Th?p
Win32/IRCBotDecember2005 (V 1.11)Trung b?nh
Win32/RyknosDecember2005 (V 1.11)Th?p
WinNT/F4IRootkitDecember2005 (V 1.11)Trung b?nh
Win32/BofraJanuary2006 (V 1.12)Th?p
Win32/MaslanJanuary2006 (V 1.12)Th?p
Win32/PariteJanuary2006 (V 1.12)Trung b?nh
Win32/AlcanFebruary2006 (V 1.13)Trung b?nh
Win32/BadtransFebruary2006 (V 1.13)Th?p
Win32/EyevegFebruary2006 (V 1.13)Th?p
Win32/s?c?ngFebruary2006 (V 1.13)Th?p
Win32/AtakMarch2006 (V 1,14)Th?p
Win32/TorvilMarch2006 (V 1,14)Th?p
Win32/ZlobMarch2006 (V 1,14)Trung b?nh
Win32/LockskyApril2006 (V 1.15)Trung b?nh
Win32/ReatleApril2006 (V 1.15)Th?p
Win32/VallaApril2006 (V 1.15)Th?p
Win32/EvamanMay2006 (V 1.16)Th?p
Win32/GandaMay2006 (V 1.16)Th?p
Win32/r?iMay2006 (V 1.16)Th?p
Win32/CissiJune2006 (V 1.17)Th?p
Win32/FizzerJune2006 (V 1.17)Th?p
Win32/AlemodJuly2006 (V 1,18)Trung b?nh
Win32/ChirJuly2006 (V 1,18)Trung b?nh
Win32/HupigonJuly2006 (V 1,18)Trung b?nh
Win32/NsagJuly2006 (V 1,18)Th?p
Win32/BankerAugust2006 (V 1.19)Trung b?nh
Win32/JeefoAugust2006 (V 1.19)Trung b?nh
Win32/BancosSeptember2006 (V 1,20)Trung b?nh
Win32/SinowalSeptember2006 (V 1,20) Trung b?nh
Win32/HarnigOctober2006 (V 1.21) Th?p
Win32/PassalertOctober2006 (V 1.21) Th?p
Win32/TibsOctober2006 (V 1.21) Trung b?nh
Win32/BrontokNovember2006 (V 1,22) Trung b?nh
Win32/BeenutTháng 12 năm 2006 (V 1,23) Th?p
Win32/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) Trung b?nh
WinNT/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) Trung b?nh
Win32/StrationFebruary2007 (V 1,25)Trung b?nh
Win32/MitgliederFebruary2007 (V 1,25)Th?p
Win32/AlureonMarch2007 (V 1.27)Trung b?nh
Win32/FunnerApril2007 (V 1,28)Th?p
Win32/RenosTháng 5 năm 2007 (V 1.29)Trung b?nh
Win32/AllapleTháng 6 năm 2007 (V 1, 30)Trung b?nh
Win32/BuskyJuly2007 (V 1.31)Trung b?nh
Win32/virut.AAugust2007 (V 1,32)Trung b?nh
Win32/virut.BAugust2007 (V 1,32)Trung b?nh
Win32/ZonebacAugust2007 (V 1,32)Trung b?nh
Win32/NuwarSeptember2007 (V 1.33)Trung b?nh
Win32/RJumpOctober2007 (V 1.34)Trung b?nh
Win32/ConHookNovember2007 (V 1.35) Trung b?nh
Win32/FotomotoDecember2007 (V 1,36)Trung b?nh
Win32/CutwailJanuary2008 (V 1.37)Trung b?nh
Win32/LdpinchFebruary2008 (V 1,38)Trung b?nh
Win32/VirtumondeMarch2008 (V 1.39) Trung b?nh
Win32/VundoMarch2008 (V 1.39) Trung b?nh
Win32/NewaccMarch2008 (V 1.39) Trung b?nh
Win32/OderoorTháng 3 năm 2009 (V 1,41)Trung b?nh
Win32/CaptiyaMay2008 (V 1,41)Trung b?nh
Win32/CorripioJune2008 (V 1.42)Trung b?nh
Win32/FrethogJune2008 (V 1.42) Trung b?nh
Win32/TaterfJune2008 (V 1.42) Trung b?nh
Win32/StorarkJune2008 (V 1.42) Trung b?nh
Win32/TilcunJune2008 (V 1.42) Trung b?nh
Win32/ZutenJune2008 (V 1.42) Trung b?nh
Win32/CeekatJune2008 (V 1.42) Trung b?nh
Win32/LolydaJune2008 (V 1.42) Trung b?nh
Win32/HorstTháng 7 năm 2008 (V 2.0)Trung b?nh
Win32/MatcashAugust2008 (V 2.1) Trung b?nh
Win32/SlenfbotSeptember2008 (V 2.2)Trung b?nh
Win32/RustockOctober2008 (V 2.3)Trung b?nh
Win32/FakeSecSenNovember2008 (V 2.4)Trung b?nh
Win32/GimmivNovember2008 (V 2.4)Trung b?nh
Win32/FakeXPADecember2008 (V 2.5)Trung b?nh
Win32/YektelDecember2008 (V 2.5)Trung b?nh
Win32/BanloadJanuary2009 (V 2.6)Trung b?nh
Win32/ConfickerJanuary2009 (V 2.6)Cao
Win32/SrizbiTháng 2 năm 2009 (V 2,7)Trung b?nh
Win32/KoobfaceMarch2009 (V 2.8)Trung b?nh
Win32/WaledacTháng 4 năm 2009 (V 2,9)Trung b?nh
Win32/WinwebsecTháng 5 năm 2009 (V 2.10) Trung b?nh
Win32/InternetAntivirusJune2009 (V 2,11)Trung b?nh
Win32/FakeSpyproJuly2009 (V 2,12)Trung b?nh
Win32/FakeReanTháng 8 năm 2009 (V 2,13)Trung b?nh
Win32/Bredolab9 (V 2.14)Trung b?nh
Win32/Daurso9 (V 2.14)Trung b?nh
Win32/FakeScantiTháng 10 năm 2009 (Phiên b?n 3.0)Trung b?nh
Win32/FakeVimesTháng 11 năm 2009 (V 3.1)Trung b?nh
Win32/PrivacyCenterTháng 11 năm 2009 (V 3.1) Trung b?nh
Win32/HamweqTháng 12 năm 2009 (V 3.2) Trung b?nh
Win32/RimecudTháng 1 năm 2010 (V 3,3) Trung b?nh
Win32/PushbotTháng 2 năm 2010 (V 3.4) Trung b?nh
Win32/HelpudTháng 3 năm 2010 (V 3.5) Trung b?nh
Win32/MaganiaTháng 4 năm 2010 (V 3.6) Trung b?nh
Win32/OficlaTháng 5 năm 2010 (V 3.7)Trung b?nh
Win32/FakeInitTháng 6 năm 2010 (V 3.8)Trung b?nh
Win32/BubnixTháng 7 năm 2010 (V 3.9) Trung b?nh
Win32/StuxnetTháng 8 năm 2010 (V 3.10)Trung b?nh
Win32/CplLnkTháng 8 năm 2010 (V 3.10)Trung b?nh
Worm:Win32/Vobfus.gen!ATháng 8 năm 2010 (V 3.10)Trung b?nh
Worm:Win32/Vobfus.gen!BTháng 8 năm 2010 (V 3.10)Trung b?nh
Worm:Win32/Vobfus.gen!CTháng 8 năm 2010 (V 3.10)Trung b?nh
Sâu: Win32 / Vobfus! dllTháng 8 năm 2010 (V 3.10)Trung b?nh
Worm:Win32/Sality.auTháng 8 năm 2010 (V 3.10)Trung b?nh
Virus:Win32/Sality.auTháng 8 năm 2010 (V 3.10)Trung b?nh
Trojan: WinNT / SalityTháng 8 năm 2010 (V 3.10)Trung b?nh
Win32/FakeCogTháng 9 năm 2010 (V 3.11)Trung b?nh
Win32/VobfusTháng 9 năm 2010 (V 3.11) Trung b?nh
Win32/ZbotTháng 10 năm 2010 (V 3.12) Trung b?nh
Win32/FakePAVTháng 11 năm 2010 (V 3.13)Trung b?nh
Worm:Win32/Sality.atTháng 11 năm 2010 (V 3.13)Trung b?nh
Virus:Win32/Sality.atTháng 11 năm 2010 (V 3.13)Trung b?nh
Win32/QakbotTháng 12 năm 2010 (V 3.14)Trung b?nh
Win32/LethicTháng 1 năm 2011 (V 3.15)Trung b?nh
Win32/CycbotTháng 2 năm 2011 (V 3.16)Trung b?nh
Win32/RenocideTháng 3 năm 2011 (V 3.17)Trung b?nh
Win32/AfcoreTháng 4 năm 2011 (V 3.18) Trung b?nh
Win32/RamnitTháng 5/2011 (V 3.19) Trung b?nh
Win32/RorpianTháng 6 năm 2011 (V 3.20) Trung b?nh
Win32/YimfocaTháng 6 năm 2011 (V 3.20) Trung b?nh
Win32/NuqelTháng 6 năm 2011 (V 3.20) Trung b?nh
Win32/TracurTháng 7 năm 2011 (V 3.21) Trung b?nh
Win32/DursgTháng 7 năm 2011 (V 3.21) Trung b?nh
Win32/FakeSysdefTháng 8 năm 2011 (V 3,22) Trung b?nh
Win32/HilotiTháng 8 năm 2011 (V 3,22) Trung b?nh
Win32/BamitalTháng 9 năm 2011 (V 4.0)Trung b?nh
Win32/KelihosTháng 9 năm 2011 (V 4.0) Trung b?nh
Win32/EyeStyeTháng 10 năm 2011 (V 4.1) Trung b?nh
Win32/đ?cTháng 10 năm 2011 (V 4.1) Trung b?nh
Win32/DofoilTháng 11 năm 2011 (V 4.2) Trung b?nh
Win32/CarberpTháng 11 năm 2011 (V 4.2) Trung b?nh
Win32/CridexTháng 11 năm 2011 (V 4.2) Trung b?nh
Win32/HelompyTháng 12 năm 2011 (V 4.3) Trung b?nh
Win32/SefnitTháng 12 năm 2011 (V 4.4) Trung b?nh
Win32/PramroTháng 12 năm 2011 (V 4.5) Trung b?nh
Win32/FareitTháng 12 năm 2011 (V 4.5) Trung b?nh
Win32/DorkbotTháng 12 năm 2011 (V 4.6) Trung b?nh
Win32/HiolesTháng 12 năm 2011 (V 4.6) Trung b?nh
Win32/YeltminkyTháng 12 năm 2011 (V 4.6) Trung b?nh
Win32/Pluzoks.ATháng 12 năm 2011 (V 4.6) Trung b?nh
Win32/ClaretoreTháng 4 năm 2012 (V 4.7) Trung b?nh
Win32/BocinexTháng 4 năm 2012 (V 4.7) Trung b?nh
Win32/GamarueTháng 4 năm 2012 (V 4.7) Trung b?nh
Win32/UnruyTháng 12 năm 2011 (V 4.8) Trung b?nh
Win32/DishigyTháng 12 năm 2011 (V 4.8) Trung b?nh
Win32/CleamanTháng 6 năm 2012 (V 4.9) Trung b?nh
Win32/KuluozTháng 6 năm 2012 (V 4.9) Trung b?nh
Win32/BafruzTháng 12 năm 2011 (V 4.11)Nghiêm tr?ng
Win32/MatsnuTháng 12 năm 2011 (V 4.11)Nghiêm tr?ng
Win32/MedfosTháng 9 năm 2011 (V 4.12) Nghiêm tr?ng
Win32/NitolTháng 10 năm 2012 (V 4,13)Nghiêm tr?ng
Win32/OneScanTháng 10 năm 2012 (V 4,13)Nghiêm tr?ng
Win32/FolstartTháng 12 năm 2011 (V 4,14) Nghiêm tr?ng
Win32/WeelsofTháng 12 năm 2011 (V 4,14) Nghiêm tr?ng
Win32/PhorpiexTháng 12 năm 2011 (V 4,14) Nghiêm tr?ng
Win32/PhdetTháng 12 năm 2011 (V 4,15) Nghiêm tr?ng
Win32/GanelpTháng 1 năm 2013 (V 4,16) Nghiêm tr?ng
Win32/LefgrooTháng 1 năm 2013 (V 4,16) Nghiêm tr?ng
Win32/Sirefef2/2013 (V 4.17)Nghiêm tr?ng
Win32/WecyklerTháng 3 năm 2013 (V 4.18) Nghiêm tr?ng
Win32/BabonockTháng 4 năm 2013 (V 4,19) Nghiêm tr?ng
Win32/RedymsTháng 4 năm 2013 (V 4,19) Nghiêm tr?ng
Win32/VesenlosowTháng 4 năm 2013 (V 4,19) Nghiêm tr?ng
Win32/fakedefTháng 5 năm 2013 (V 4,20) Nghiêm tr?ng
Win32/VicenorTháng 5 năm 2013 (V 4,20) Nghiêm tr?ng
Win32/KexqoudTháng 5 năm 2013 (V 4,20) Nghiêm tr?ng
Win32/TupymTháng 6 năm 2013 (V 4,21) Nghiêm tr?ng
Win32/SimdaTháng 9 năm 2012 (V 5.4) Nghiêm tr?ng
Win32/ShiotobTháng 10 năm 2013 (V 5.5)Nghiêm tr?ng
Win32/FoidanTháng 10 năm 2013 (V 5.5)Nghiêm tr?ng
Win32/DeminnixTháng 11 năm 2013 (V 5.6)Nghiêm tr?ng
Win32/NapolarTháng 11 năm 2013 (V 5.6)Nghiêm tr?ng
Win32/RotbrowTháng 12 năm 2013 (V 5.7)Nghiêm tr?ng
MSIL/BladabindiTháng 4 năm 2014 (V 5.8)Nghiêm tr?ng
VBS/JenxcusTháng 4 năm 2014 (V 5.9)Nghiêm tr?ng
Win32/WysototTháng 4 năm 2014 (V 5,10)Nghiêm tr?ng
MSIL/SpacekitoTháng 4 năm 2014 (V 5,10)Nghiêm tr?ng
Win32/RamdoTháng 4 năm 2014 (V 5,11)Nghiêm tr?ng
Win32/KilimTháng 4 năm 2014 (V 5,11)Nghiêm tr?ng
Win32/MiurefTháng 4 năm 2014 (V 5,12)Nghiêm tr?ng
Win32/FilcoutTháng 4 năm 2014 (V 5,12)Nghiêm tr?ng
Win32/NecursTháng 4 năm 2014 (V 5.13)Nghiêm tr?ng
Win32/CaphawTháng 4 năm 2014 (V 5.14)Nghiêm tr?ng
Win32/BepushTháng 4 năm 2014 (V 5.14)Nghiêm tr?ng
Win32/LecpetexTháng 4 năm 2014 (V 5.15)Nghiêm tr?ng
Win32/ZemotTháng 4 năm 2014 (V 5,16)Nghiêm tr?ng
Win32/HikitiTháng 4 năm 2014 (V 5.17)Nghiêm tr?ng
Win32/MdmbotTháng 4 năm 2014 (V 5.17)Nghiêm tr?ng
Win32/MoudoorTháng 4 năm 2014 (V 5.17)Nghiêm tr?ng
Win32/PlugxTháng 4 năm 2014 (V 5.17)Nghiêm tr?ng
Win32/SensodeTháng 4 năm 2014 (V 5.17)Nghiêm tr?ng
Win32/DerusbiTháng 4 năm 2014 (V 5.17)Nghiêm tr?ng
Win32/TofseeTháng 4 năm 2014 (V 5,18)Nghiêm tr?ng
Win32/WinntiTháng 4 năm 2014 (V 5,18)Nghiêm tr?ng
Win32/ZoxpngTháng 4 năm 2014 (V 5,18)Nghiêm tr?ng
Win32/EmotetTháng 12 năm 2015 (V 5,20)Nghiêm tr?ng
Win32/DyzapTháng 12 năm 2015 (V 5,20)Nghiêm tr?ng
* Đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng là đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng c?nh báo vi-rút xu?t hi?n trên website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Bulletin/rating.mspx
Xin lưu ? r?ng đánh giá m?c đ? nghiêm tr?ng c?a các m?i đe d?a có th? là updatedoccasionally tài kho?n đ? thay đ?i trong lây lan và otherfactors.

** W32/Hackdef thư?ng ?n khác có th? unwantedsoftware trên máy tính. N?u công c? quét thông báo r?ng wasdetected W32/Hackdef trên máy tính, chúng tôi khuyên r?ng b?n quét m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút và gián đi?p withup ngày (xemhttp://www.Microsoft.com/Security/PC-Security/Spyware-Prevent.aspx).N?u b?n mu?n xem ph?n m?m W32/Hackdef đang ?n, trư?c tiên m? t?p thelog công c? quét (% Windir%\Debug\Mrt.log). Ti?p theo, trong ph?n "K?t qu? Possiblescanning", t?m d?ng ho?c các d?ng ghi chú c?p whichWin32/Hackdef đư?c t?m th?y. Trong cùng m?t thư m?c, b?n s? t?m th?y Win32/Hackdefconfiguration t?p có ph?n m? r?ng tên t?p ini. Xem t?p này todetermine ph?n m?m Win32/Hackdef đang trên máy tính.

B?t k? ph?n m?m đ?c h?i nào không đư?c li?t kê trong b?ng này không phát hi?n và lo?i tr? đư?c công c?. Quét và lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i khác, h?y s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft b?o v? máy tính c?a b?n:
http://www.Microsoft.com/Security/Scanner/en-US/default.aspx

Thành ph?n báo cáo

Công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m g?i thông tin Microsoftif nó phát hi?n ph?n m?m đ?c h?i ho?c phát hi?n l?i. Informationthat c? th? đư?c g?i t?i Microsoft bao g?m các m?c sau đây:
 • Tên c?a ph?n m?m nguy hi?m mà isdetected
 • K?t qu? lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i
 • Phiên b?n h? đi?u hành
 • Ngôn ng? h? đi?u hành
 • Ki?n trúc b? x? l?
 • S? phiên b?n c?a công c?
 • M?t đèn báo xem công c? đang ch?y Microsoft Update, Windows Update, C?p nh?t t? đ?ng, t? Trung tâm t?i xu?ng ho?c t? trang web
 • M?t GUID ?n danh
 • M?t băm m?t m?t m? (MD5) c?a đư?ng d?n và tên c?a m?i t?p ph?n m?m đ?c h?i đư?c lo?i b? kh?i thecomputer
N?u dư?ng như ph?n m?m đ?c h?i trên máy tính, thetool nh?c b?n g?i thông tin t?i Microsoft ngoài nh?ng g? đư?c li?t kê ? đây.B?n đư?c nh?c trong m?i trư?ng h?p này, và thông tin này g?i onlywith đ?ng ? c?a b?n. Thông tin b? sung bao g?m:
 • Các t?p b? nghi là ph?n m?m đ?c h?i. Thetool s? xác đ?nh các t?p tin cho b?n.
 • M?t băm m?t m?t m? (MD5) c?a filesthat b?t ng? đư?c phát hi?n.
B?n có th? vô hi?u hoá tính năng báo cáo. Đ? bi?t thông tin v? cách vô hi?u hoá ph?n báo cáo và cách ngăn ch?n công c? này g?i thông tin t?i Microsoft, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft
891716 Tri?n khai các Microsoft Windows c? trong môi trư?ng doanh nghi?p

K?t qu? quét có th?

Sau khi công c? ch?y, có b?n k?t qu? chính mà removaltool có th? báo cáo cho ngư?i dùng:
 • Lây nhi?m không t?m th?y.
 • Phát hi?n ít nh?t m?t lây nhi?m và wasremoved.
 • Lây nhi?m t?m th?y nhưng không đư?c g? b?. Resultwill này đư?c hi?n th? n?u nghi ng? t?p tin đư?c t?m th?y trên máy tính. Đ? helpremove các t?p, b?n ph?i s? d?ng m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút C?p Nh?t.
 • Lây nhi?m phát hi?n và đư?c lo?i b? m?t ph?n. Tocomplete lo?i b?, b?n nên s? d?ng m?t antivirusproduct C?p Nh?t.

Các câu h?i thư?ng g?p v? công c? lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i

 • Câu h?i 1: Công c? ch? k? đi?n t? c?a Microsoft?
  A1: Có.
 • Câu h?i 2: Lo?i thông tin t?p nh?t k? ch?a nào?
  A2: Đ? bi?t thông tin v? t?p nh?t k?, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft
  891716 Tri?n khai các MicrosoftWindows c? trong môi trư?ng doanh nghi?p
 • Câu h?i 3: Có công c? này đư?c phân ph?i l?i?
  A3: Có. Theo đi?u kho?n c?p phép công c? này, công c? có th? beredistributed. Tuy nhiên, đ?m b?o r?ng b?n phân ph?i l?i latestversion công c?.
 • Câu h?i 4: Làm th? nào đ? tôi bi?t r?ng tôi đang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a công c??
  A4: N?u b?n có Windows 7, Windows Vista, Windows XP ho?c Windows Server 2003 ngư?i dùng, s? d?ng ch?c năng C?p nh?t t? đ?ng c?a Microsoft Update ho?c Microsoft Update đ? ki?m tra xem b?n đang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a công c?. N?u b?n đ? ch?n không s? d?ng Microsoft Update, và b?n có Windows 7, Windows Vista, Windows XP ho?c Windows Server 2003 Gói D?ch v? 1 (SP1) ngư?i dùng, h?y s? d?ng Windows Update. Ho?c s? d?ng ch?c năng C?p nh?t t? đ?ng c?a Windows Update đ? ki?m tra xem b?n đang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a công c?. Ngoài ra, b?n có th? truy c?p Microsoft Download Center. Ngoài ra, n?u công c? quá h?n 60 ngày, công c? s? nh?c b?n đ? t?m phiên b?n m?i c?a công c?.
 • Câu h?i 5: S? vào s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft c?a công c? thay đ?i v?i m?i phiên b?n m?i?
  A5: Không. S? bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? công c? willremain là 890830 đ?i v?i các phiên b?n s?p t?i c?a công c?. Tên t?p tin toolwhen đư?c t?i xu?ng t? Microsoft Download Center s? thay đ?i eachrelease đ? ph?n ánh tháng và năm khi phiên b?n công c? wasreleased.
 • Câu h?i 6: Có b?t k? cách nào tôi có th? yêu c?u nh?m đ?n ph?n m?m đ?c h?i m?i trong công c??
  A6: Hi?n t?i, không. Ph?n m?m đ?c h?i đư?c nh?m m?c tiêu isbased công c? trên s? li?u theo d?i s? lây lan và thi?t h?i malicioussoftware.
 • Câu h?i 7: Tôi có th? xác đ?nh xem công c? đ? đư?c ch?y trên máy tính?
  A7: Có. B?ng cách ki?m tra khoá đăng k?, b?n có th? xác đ?nh xem thetool đ? ch?y trên máy tính và phiên b?n là nh?ng g? phiên b?n m?i nh?t đư?c s? d?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? viewthe bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  891716Tri?n khai các MicrosoftWindows c? trong môi trư?ng doanh nghi?p
 • Câu h?i 8: T?i sao tôi không th?y công c? trên Microsoft Update, Windows Update ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng?
  A8: M?t s? trư?ng h?p có th? ngăn b?n nh?n th?y công c? onMicrosoft C?p Nh?t, Windows Update ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng:
  • Ch? Windows 7, Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003SP1 ngư?i dùng đư?c cung c?p công c? trên Windows Update ho?c AutomaticUpdates.
  • N?u b?n đ? ch?y phiên b?n hi?n t?i c?a toolfrom Windows Update, Microsoft Update, C?p nh?t t? đ?ng, ho?c m?t trong hai theother ch? hai phiên b?n, nó s? không đư?c cung c?p l?i Windows Update orAutomatic C?p Nh?t.
  • C?p nh?t t? đ?ng, l?n đ?u tiên b?n ch?y thetool, b?n ph?i đăng nh?p thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? đi?u kho?n c?p phép acceptthe.
 • Câu h?i 9: Làm th? nào đ? Microsoft Update, Windows Update và c?p nh?t t? đ?ng xác đ?nh ai đư?c cung c?p công c??
  A9: T?t c? ngư?i dùng Windows 7, Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003 đư?c cung c?p công c? n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Ngư?i dùng đang ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a MicrosoftUpdate ho?c tính năng C?p nh?t t? đ?ng c?a Microsoft Update.
  • Ngư?i dùng có đang ch?y phiên b?n hi?n t?i c?a công c?.
  T?t c? Windows 7, Windows Vista, Windows XP và Windows Server 2003 SP1users đư?c cung c?p công c? n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Ngư?i dùng không ch?y Microsoft Update.
  • Ngư?i dùng đang ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a WindowsUpdate ho?c c?p nh?t t? đ?ng c?a Windows Update.
  • Ngư?i dùng có đang ch?y phiên b?n hi?n t?i c?a công c?.
 • Câu h?i 10: Khi tôi nh?n vào t?p nh?t k?, nó cho tôi l?i đư?c t?m th?y trong quá tr?nh quét. Làm th? nào đ? gi?i quy?t chúng?
  A10:Đ? bi?t thông tin v? l?i, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft
  891717 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? khi b?n ch?y công c? Microsoft Windows nguy hi?m ph?n m?m lo?i b?
 • Câu h?i 11: S? b?n phát hành l?i công c? ngay c? khi không có b?n tin b?o m?t m?i cho tháng c? th??
  A11: Có. Ngay c? khi không có b?n tin b?o m?t m?i cho m?t particularmonth, công c? lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i s? đư?c phát hành l?i detectionand lo?i b? h? tr? cho các ph?n m?m nguy hi?m ph? bi?n m?i nh?t.
 • Câu h?i 12: Làm th? nào đ? ngăn ch?n công c? này cung c?p cho tôi b?ng cách s? d?ng Microsoft Update, Windows Update ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng?
  A12: Khi b?n l?n đ?u tiên đư?c cung c?p ph?n m?m đ?c h?i lo?i b? Toolfrom Microsoft Update, Windows Update ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng, b?n có th? declinedownloading và ch?y công c? b?ng cách t? ch?i đi?u kho?n c?p phép. Declinecan này áp d?ng ch? Phiên b?n hi?n t?i c?a công c? ho?c c? hai currentversion công c? và b?t k? phiên b?n trong tương lai, tùy thu?c vào các tùy ch?n youchoose đó. N?u b?n đ? ch?p nh?n đi?u kho?n c?p phép và mu?n không toinstall công c? thông qua Windows Update, b?m đ? b? ch?n h?p ki?m thatcorresponds công c? trong giao di?n ngư?i dùng Windows Update.
 • Câu h?i 13: Sau khi tôi ch?y công c? t? Microsoft Update, Windows Update ho?c b?n c?p nh?t t? đ?ng, nơi các t?p công c? lưu tr?? Tôi có th? ch?y công c??
  A13:Khi t?i xu?ng t? Microsoft Update ho?c t? Windows Update, công c? ch? ch?y m?t l?n m?i tháng. Đ? ch?y th? công c? nhi?u l?n m?t tháng, t?i xu?ng công c? t? Trung tâm t?i xu?ng ho?c b?ng cách truy c?p vào An toàn c?a Microsoft & Trung tâm b?o m?t .

 • Đ? quét tr?c tuy?n H? th?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng tr?nh quét an toàn Windows Live OneCare, h?y truy c?p vào An toàn c?a Microsoft quét .
  http://Safety.Live.com
 • Câu h?i 14: Có th? đ? ch?y công c? này trên máy tính Windows Embedded?
  A14: Hi?n t?i, công c? lo?i b? ph?n m?m đ?c h?i không supportedon máy tính Windows Embedded.
 • Câu h?i 15: Ch?y công c? yêu c?u b?t k? b?n C?p Nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t trên máy tính?
  A15: Không. Không gi?ng như h?u h?t công c? d?n s?ch là byMicrosoft s?n xu?t, công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m yêu c?u không updateprerequisites b?o m?t. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên b?n cài đ?t t?t c? criticalupdates trư?c khi b?n s? d?ng công c? đ? giúp ngăn ch?n lây nhi?m l?i do malicioussoftware l?i d?ng l? h?ng b?o m?t.
 • Q16: Tôi có th? tri?n khai công c? b?ng SUS ho?c SMS? Có tương thích v?i MBSA?
  A16: Đ? bi?t thông tin v? cách tri?n khai công c? này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft
  891716 Tri?n khai các MicrosoftWindows c? trong môi trư?ng doanh nghi?p
 • Q17: Tôi có c?n công c? d?n s?ch cài đ?t đ? ch?y công c? lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m?
  A17: Không.
 • Q18: Có nhóm tin nào đ? th?o lu?n v? công c? này?
  A18 xa l?: Có. B?n có th? s? d?ng microsoft.public.security.virusnewsgroup.
 • Q19: T?i sao đ? c?a s? "B?o v? t?p c?a Windows" xu?t hi?n khi tôi ch?y công c??
  A19: Trong m?t s? trư?ng h?p, vi-rút c? th? đư?c t?m th?y trên h? th?ng, thecleaner c? s? c? g?ng s?a ch?a các t?p h? th?ng Windows b? lây nhi?m. M?c dù thisaction lo?i b? ph?n m?m nguy hi?m kh?i các t?p, nó c?ng có th? kích ho?t theWindows tính năng b?o v? t?p. N?u b?n th?y c?a s? b?o v? t?p c?a Windows, chúng tôi khuyên b?n nên làm theo hư?ng d?n và MicrosoftWindows đ?a CD. Đi?u này s? khôi ph?c t?p đ? b? xoá tr?ng thái ban đ?u, trư?c lây nhi?m.
 • Q20: Có các phiên b?n đ?a hoá c?a công c? này?
  A20: Có, công c? đư?c h? tr? 24 ngôn ng?. Trư?c khi phát hành February2006, m?i phiên b?n đ?a hoá c?a công c? đ? có s?n như là m?t separatedownload. B?t đ?u t? tháng 2/2006, công c? bây gi? cung c?p như là m?t multilingualdownload. Do đó, ch? có m?t phiên b?n công c? và ngôn ng? theappropriate xu?t d?a trên ngôn ng? operatingsystem hi?n t?i.
 • Q21: tôi t?m th?y t?p Mrtstub.exe trong thư m?c có tên ng?u nhiên trên máy tính c?a tôi. T?p Mrtstub.exe là m?t thành ph?n h?p pháp c?a công c??
  A21:Công c? s? d?ng t?p có tên Mrtstub.exe cho thao tác nh?t đ?nh. N?u b?n ki?m tra t?p đư?c k? b?i Microsoft, th? nó là m?t c?u ph?n h?p pháp c?a công c?.
 • Q22: MSRT có th? ch?y trong ch? đ? an toàn không?
  A22:Có. N?u b?n đ? ch?y MSRT trư?c khi b?n kh?i đ?ng máy tính vào ch? đ? an toàn, b?n có th? truy nh?p MSRT ? % windir%\system32\mrt.exe. B?m đúp vào t?p mrt.exe đ? ch?y MSRT, sau đó làm theo các màn h?nh hư?ng d?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 890830 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Giêng 2015 - Xem xét l?i: 41.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent kbmt KB890830 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 890830

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com