Microsoft Windows alatka za uklanjanje zlonamernog softvera poma?e u uklanjanju odre?enog, ra?irenog zlonamernog softvera sa ra?unara koji rade pod podr?anim verzijama operativnog sistema Windows

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 890830 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Microsoft Windows alatka za uklanjanje zlonamernog softvera poma?e u uklanjanju zlonamernog softvera sa ra?unara koji rade pod operativnim sistemom Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ili Windows XP.

Microsoft izdaje novu verziju Microsoft alatke za uklanjanje zlonamernog softvera svakog meseca. Kada preuzmete alatku, ona se pokre?e jednom da bi proverila da li je ra?unar zara?en odre?enim ra?irenim zlonamernim softverom (uklju?uju?i Blaster, Sasser i Mydoom) i ona poma?e u uklanjanju svih zara?enosti koje prona?e.

Ovaj ?lanak sadr?i informacije o razlikama izme?u ove alatke i antivirusnog proizvoda, na?inu na koji je mo?ete preuzeti i pokrenuti, kao i o tome ?ta se de?ava kada alatka prona?e zlonamerni softver na ra?unaru. Odeljak za napredne korisnike sadr?i informacije za IT administratora i dodatne informacije o na?inu upravljanja i pokretanja alatke za uklanjanje zlonamernog softvera.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena U skladu sa Microsoft smernicama ?ivotnog ciklusa, Windows alatka za uklanjanje zlonamernog softvera (MSRT) vi?e ne?e biti u ponudi za sisteme zasnovane na operativnom sistemu Windows 2000 niti ?e biti podr?ana na njima od 13. jula 2010. Ovaj datum se poklapa sa krajem faze pro?irene podr?ke za Windows 2000. Vi?e informacija o smernicama ?ivotnog ciklusa potra?ite na Veb lokaciji Microsoft ?ivotni ciklus podr?ke .

Po ?emu se Microsoft alatka za uklanjanje zlonamernog softvera razlikuje od antivirusnog proizvoda

Click here to show/hide solution

Preuzimanje i pokretanje Microsoft alatke za uklanjanje zlonamernog softvera

Click here to show/hide solution

Kada alatka za uklanjanje zlonamernog softvera otkrije zlonamerni softver

Click here to show/hide solution

Uklanjanje alatke za uklanjanje zlonamernog softvera

Click here to show/hide solution

Prijem podr?ke

Pomozite u za?titi va?eg ra?unara koji radi pod operativnim sistemom Windows od virusa i malvera: Centar za bezbednost i za?titu od virusa
Bezbednosna re?enja za IT stru?njake: TechNet re?avanje bezbednosnih problema i podr?ka
Pomo? prilikom instaliranja ispravki: Podr?ka za Microsoft Update
Lokalna podr?ka prema va?oj zemlji: Me?unarodna podr?ka.

Vi?e informacija za napredne korisnike

Click here to show/hide solution

Svojstva

Identifikator ?lanka: 890830 - Poslednji pregled: 7. novembar 2013. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Klju?ne re?i: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent KB890830

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com