Identifikator ?lanka: 888794 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Virtuelno hosting okru?enje vam omogu?ava da pokrenete vi?e operativnih sistema gostiju na ra?unaru sa jednim hostom istovremeno. Softver host virtuelizuje resurse koji obuhvataju slede?e:
 • CPU
 • Memorija
 • Disk
 • Mre?a
 • Lokalni ure?aji
Virtuelizovanjem ovih resursa na fizi?kom ra?unaru softver host vam omogu?ava da koristite manje ra?unara za primenjivanje operativnih sistema za testiranje, za razvoj i u proizvodnim ulogama. Me?utim, odre?ena ograni?enja se odnose na primenu Active Directory kontrolore domena koji su pokrenuti u virtuelnom hosting okru?enju. Ova ograni?enja se na odnose na kontrolore domena koji su pokrenuti na fizi?kom ra?unaru.

Ovaj ?lanak govori o stvarima koje treba uzeti u obzir ako je domen kontrolora zasnovan na sistemu Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003 ili Windows Server 2008 pokrenut u virtuelnom hosting okru?enju. Virtuelna hosting okru?enja obuhvataju slede?e:
 • Windows Server 2008 Virtualization with Hyper-V
 • VMware porodica proizvoda za virtuelizaciju
 • Novell porodica proizvoda za virtuelizaciju

DODATNE INFORMACIJE

Dostupan je a?urirani dokument o virtuelizovanim kontrolorima domena koji odra?ava trenutni status snage i bezbednosti sistema detaljnije od ovog ?lanka:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/virtual_active_directory_domain_controller_virtualization_hyperv(WS.10).aspx

Mnoge stavke razmotrene u TechNet-u odnose se i na hostove za virtuelizaciju od nezavisnih proizvo?a?a. Ovaj ?lanak i dalje mo?e da vam pomogne sa dodatnim savetima i stavkama koje treba uzeti u obzir, a koje se nisu smatrale dovoljno bitnim za TechNet.

Stavke koje treba uzeti u obzir prilikom hostovanja ulogama kontrolora domena u virtuelnom hosting okru?enju

Kada primenjujete Active Directory kontrolor domena na fizi?kom ra?unaru, odre?eni zahtevi moraju da budu ispunjeni tokom celog ?ivotnog ciklusa kontrolora domena. Primena kontrolora domena u virtuelnom hosting okru?enju dodaje odre?ene zahteve i stavke za razmatranje. To obuhvata slede?e:  
 • Da bi o?uvala integritet Active Directory baze podataka u slu?aju nestanka napajanja ili drugog kvara, Active Directory usluga obavlja upisivanje bez bafera i poku?ava da onemogu?i ke? memoriju za upisivanje na disk na volumene koji hostuju Active Directory bazu podataka i datoteke evidencije. Active Directory poku?ava da radi na ovaj na?in i kada je instaliran u virtuelnom hosting okru?enju.

  Ako softver virtuelnog hosting okru?enja ispravno podr?ava re?im SCSI emulacije koji podr?ava nametnuti pristup jedinici (FUA), upisivanja bez bafera koje Active Directory obavlja u ovom okru?enju prenose se na operativni sistem host. Ako nametnuti pristup jedinici nije podr?an, morate da onemogu?ite ke? memoriju za upisivanje u svim volumenima operativnog sistema gosta koji hostuje Active Directory bazu podataka, evidencije i datoteku kontrolne ta?ke. 

  Napomene
  • Morate da onemogu?ite ke? memoriju za upisivanje u svim komponentama koje koriste Extensible Storage Engine (ESE) kao format baze podataka. U ove komponente spadaju Active Directory, File Replication Service (FRS), Windows Internet Name Service (WINS) i Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 
  • Kao najbolju praksu razmotrite instaliranje neprekidnih izvora napajanja na VM hostovima.

 • Active Directory kontrolor domena je namenjen da neprekidno radi u re?imu Active Directory odmah po instaliranju. Kada je kontrolor domena pokrenut, mora da do?e do potpune replikacije za Active Directory. Uverite se da su svi kontrolori domena obavili ulaznu replikaciju na svim lokalnim Active Directory particijama u skladu sa rasporedom definisanim na vezama lokacije i objektima veze, naro?ito u broju dana koji je naveden u atributu radnog veka oznaka za mrtve stavke.

  Ako ne do?e do ulazne replikacije, slede?i doga?aj tipa ?Gre?ka? mo?e da bude evidentiran u evidenciji Directory Service:

  ID doga?aja: 2042
  Izvor: NTDS replikacija
  Tip: Gre?ka
  Opis: Pro?lo je previ?e vremena od poslednje replikacije ove ma?ine sa imenovanom izvornom ma?inom. Vreme izme?u replikacija sa ovim izvorom prema?ilo je radni vek oznake za mrtve stavke. Replikacija je zaustavljena sa ovim izvorom.

  Ako do ove replikacije ne do?e, mo?da ?ete iskusiti nedoslednost u sadr?aju Active Directory baza podataka u kontrolorima domena u zbirci stabala domena. Do ove nedoslednosti dolazi jer se poznavanje brisanja zadr?ava za broj dana radnog veka oznake za mrtve stavke. Kontrolori domena koji ne obavljaju tranzitivno Active Directory ulaznu replikaciju promene u broju dana radnog veka oznaka za mrtve stavke uzrokuju zaostale objekte. Zaostali objekti su objekti koje je namerno izbrisao administrator, usluga ili operativni sistem koji neispravno postoji na odredi?nim kontrolorima domena koji nisu obavili blagovremenu replikaciju. ?i??enje zaostalih objekata mo?e da traje dugo, naro?ito u zbirkama stabala domena sa vi?e domena, a koje sadr?e mnogo kontrolora domena.
 • Kada je kontrolor domena pokrenut u virtuelnom hosting okru?enju, nemojte da pauzirate kontrolor domena tokom dugih vremenskih perioda pre nego ?to vratite sliku operativnog sistema. Ako pauzirate kontrolor domena tokom dugog vremenskog perioda, replikacija mo?e da se zaustavi i da uzrokuje zaostale objekte. Slede?i doga?aj tipa ?Gre?ka? mo?e da bude evidentiran u Directory Service evidenciji:

  ID doga?aja: 2042
  Izvor: NTDS replikacija
  Tip: Gre?ka
  Opis: Pro?lo je previ?e vremena od poslednje replikacije ove ma?ine sa imenovanom izvornom ma?inom. Vreme izme?u replikacija sa ovim izvorom prema?ilo je radni vek oznake za mrtve stavke. Replikacija je zaustavljena sa ovim izvorom.

 • Active Directory kontrolor domena zahteva redovno pravljenje rezervnih kopija stanja sistema radi oporavka usled korisni?kih, hardverskih, softverskih problema ili problema iz okru?enja. Podrazumevani korisni vek rezervne kopije stanja sistema je 60 ili 180 dana, u zavisnosti od verzije operativnog sistema i revizije servisnog paketa koji su kori??eni tokom instalacije. Ovaj korisni vek se kontroli?e atributom radnog veka oznake za mrtve stavke u usluzi Active Directory. Za najmanje jedan kontrolor domena u svakom domenu u zbirci stabala domena treba da bude napravljena rezervna kopija na broj dana radnog veka oznake za mrtve stavke.

  U okru?enju proizvodnje trebalo bi da pravite rezervne kopije stanja sistema sa dva razli?ita kontrolora domena svakodnevno.
 • Virtuelnizovani kontrolori domena u grupisanim hostova
  Da bi se ?vorovi, diskovi i drugi resursi na ra?unaru sa grupisanim ra?unarom automatski pokrenuli, zahtevi za potvrdu identiteta sa grupisanog ra?unara moraju da budu uslu?eni kontrolorom domena u u domenu grupisanog ra?unara. 

  Da biste se uverili da takav kontrolor domena postoji tokom pokretanja grupisanog operativnog sistema, primenite najmanje dva kontrolora domena u domenu grupisanog ra?unara hosta na fizi?kom hardveru. Fizi?ki kontrolori domena treba da budu na mre?i i dostupni preko mre?e (u DNS-u + svi potrebni portovi i protokoli) grupisanim hostovima. Ako se jedini kontrolor domena koji mo?e da uslu?i zahtev za potvrdu identiteta tokom pokretanja nalazi na grupisanom ra?unaru koji se ponovo pokre?e, zahtevi za potvrdu identiteta ne?e uspeti, pa ?e biti potrebno preduzeti korake za ru?ni oporavak kako bi klaster radio. 

  Virtuelizovani kontrolori domena mogu da budu postavljeni u volumene za deljenje klastera (CSV) i volumene bez CSV-a. CSV diskovi ne mogu da budu povezani sa mre?om osim ako zahtev za potvrdu identiteta nije uslu?en od strane usluge Active Directory. Diskovi bez CSV-a mogu da budu povezani sa mre?om bez potvrde identiteta. Po?to diskovi bez CSV-a ne mogu da budu povezani sa mre?om jednostavnije, Microsoft preporu?uje da datoteke za virtuelizovane kontrolore domena budu postavljana na diskove bez CSV-a.

  Napomena: Uvek imajte najmanje jedan kontrolor domena koji je na fizi?kom hardveru tako da klasteri preuzimanja posta i druge infrastrukture mogu da se pokrenu. Kada hostujete kontrolore domena na virtuelnim ma?inama kojima upravlja Windows Server 2008 R2 ili Hyper-V Server 2008 R2, preporu?ujemo da sa?uvate datoteke virtuelne ma?ine na grupnim diskovima koji nisu konfigurisani kao diskovi sa volumenima za deljenje klastera (CSV). Ovo omogu?ava jednostavniji oporavak u specifi?nim situacijama kvara. Ako je do?lo do gre?ke lokacije ili problema koji uzrokuje pad celog klastera, a kontrolor klastera na fizi?kom hardveru nije dostupan, ?uvanje datoteka virtuelne ma?ine na disku bez CSV-a trebalo bi da omogu?i pokretanje klastera. I ovoj situaciji, diskovi koji su potrebni virtuelnoj ma?ini mogu da pre?u na mre?u. To ?e vam omogu?iti da pokrenete virtuelnu ma?inu koja hostuje kontrolor domena. Zatim mo?ete da pove?ete CSV diskove sa mre?om i da pokrenete druge ?vorove. Ovaj proces je potreban samo ako drugi kontrolori domena nisu dostupni u trenutku pokretanja klastera.

Podr?ka za Active Directory kontrolore domena u virtualnim hosting okru?enjima

Vi?e informacija o mogu?nosti pru?anja podr?ke za hostovanje kontrolora domena u Microsoft virtuelnim hosting okru?enjima i virtuelnim hosting okru?enjima nezavisnih proizvo?a?a dobi?ete ako kliknete na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
897615 Smernice podr?ke za Microsoft softver koji radi u softveru za virtuelizaciju hardvera ?iji proizvo?a? nije Microsoft (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 888794 - Poslednji pregled: 29. februar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbhowto KB888794

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com